پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، نرم افزار، منابع سازمان

های شخصیتی افراد مرتبط است و بنابراین آموزش و یادگیری اینها مشکل تر از مهارت های ملموس می باشد و احتمالاً آموزش های رسمی بیشتر به آموزش مهارت های ملموس می پردازند تا مهارت های ناملموس]9[.
در کنار سایر مهارت ها دستیابی به مهارت های زیر نیز جهت ایفای نقش در تیم مدیریت دانش ضروری است:
* مهارت های ارتباطی
* مهارت های رهبری
* مهارت های تسهیل گری
* مهارت های شبکه سازی
* مهارت های مذاکره و بحث
* مهارت های سازگاری
* مهارت های کار گروهی و …
می توان مهارت های موردنیاز برای فعالیت در تیم مدیریت دانش سازمان ها را به صورت جدول 2-2 دسته بندی کرد.
جدول 2-2 دسته بندی انواع مهارت های مورد نیاز برای فعالیت در تیم های مدیریت دانش]14[
مهارت های اجتماعی
مهارت های تجاری
مهارت های مدیریتی
مهارت های تخصصی
* ارتباط بینا شخصی
* تسهیل گری
* شبکه سازی
* بحث و مذاکره
* سازگاری
* کارگروهی
* نیازشناسی
* آشنایی با ساختار سازمانی
* فرآیندهای بازار و راهبردهای تجاری
* شناخت و تحلیل فرآیندهای تجاری
* درک فرآیند دانش در سازمانهای بازرگانی
* آشنایی با بازار نرم افزار
* دانش اقتصادی
* مدیریت پروژه
* مدیریت اسناد و اطلاعات
* مدیریت منابع فیزیکی و دیجیتال
* راهبری
* مدیریت تغییررتباط علی بازگشتی31بین مدیریت دانش و موفقیت سیستم های سازمانی ارائه می دهد. شکل شماره 5-6 نشان دهنده این موضوع است که وجود ساختارهای مدیریت دانش مؤثر و مناسب منجر به موفقیت هر چه بیشتر سیستم های سازمانی خواهد شد]12[.
شکل 2-8 اختصاصی سازی ساختارهای مدیریت دانش]30[
در کل می توان یافته های ذکر شده در تصاویر 2-5 و 2-7 را به صورت شکل شماره 2-9 جمع بندی کرد:
شکل 2-9 ارتباط بین ساختارهای دانش و سیستم های سازمانی به همراه نقش فرآیند اختصاصی سازی به عنوان پیش شرط موفقیت
سیستم های سازمانی]31[.
2-4-4- چارچوب ساختاردهی دانش مرتبط با سیستم های سازمانی
بدون استفاده از یک چارچوب و مدل مناسب برای مدیریت دانش در سراسر مراحل چرخه حیات سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، مدیران قادر نخواهند بود که به طور موفقیت آمیزی سیستم هایشان را تا مراحل نگهداری و به روز رسانی پیش ببرند. انسجام و سازماندهی جریان انواع مختلف دانش تاثیر بسیار مهمی را بر موفقیت کلی پروژه پیاده سازی خواهد داشت. می توان به منظور ساختاردهی دانش مورد نیاز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، نمودار سه بعدی نشان داده شده در شکل شماره 2-10 را در نظر گرفت و دانش مورد نیاز پیاده سازی سیستم های سازمانی را از طریق این سه بعد دسته بندی کرد. ابعاد این چارچوب عبارتند از:
* مراحل چرخه حیات دانش: شناسایی، خلق، انتقال، ذخیره، استفاده(مجدد) و حذف دانش32.
* مراحل چرخه حیات سیستم سازمانی: انتخاب، پیاده سازی، استفاده و تغییر سیستم سازمانی.
* انواع دانش مورد نیاز (محتوی دانش): دانش کسب و کار، فنی، محصول، سازمان و پروژه.
شکل 2-10 چهارچوب ساختاردهی دانش مرتبط با سیستم های سازمانی]22[.
این چارچوب می تواند به منظور تامین منابع خاص دانش به هنگام نیاز در سراسر چرخه حیات سیستم های سازمانی توسط مدیران مورد استفاده قرار گیرد و در کل امکان مدیریت سیستم های سازمانی را از نقطه نظر دانش فراهم آورده و به تمیز دقیق بین انواع مختلف دانش کمک می کند. در بررسی همزمان مدیریت دانش و سیستم های سازمانی، معمولا مدیریت نواحی دانش در تیم های پروژه در زمان های مختلف برای مدیران و مشاوران مشکل خواهد بود. مدیران ممکن است با ریسک از دست دادن توانایی پیاده سازی رویه ها و وظایف خاص در اثنای پروژه پیاده سازی سیستم سازمانی مواجه شوند. در چنین موقعیتی از دست دادن توانایی پیاده سازی رویه ها و وظایف خاص ممکن است منجر به شکست پیاده سازی پروژه شود. این چارچوب از طریق سازماندهی انواع دانش موجود می تواند در غلبه بر حجم بسیار زیاد دانش/ اطلاعات که اکثر مشتریان سیستم های سازمانی با آن مواجه می شوند، مفید واقع شود. عوامل موثر در نیاز به مدیریت بهتر منابع دانش اغلب شامل فقدان منابع و پرسنل ماهر( با دانش) و فشار صنعت کسب و کار در جهت رسیدن به کارایی و سرعت بالاتر می باشد. نبود پرسنل با تجربه در سازمان ها و ریسک و هزینه آموزش پرسنل جدید، بازار را به کارکنانی محدود کرده است که حداقل دو سال تجربه در پیاده سازی سیستم های سازمانی داشته و یا چرخه حیات حداقل یک پروژه را کامل کرده باشند. اگرچه چنین منابعی وجود دارند اما زمان ورود چنین پرسنل با تجربه ای به بازار منجر به تاخیر زیادی خواهد شد. باید ابعاد چارچوب مدیریت دانش را واحدی منسجم و واحد در نظر گرفت. هر بعد به طور ناخواسته ابعاد دیگر را متاثر ساخته و ویژگی های موجود در هر بعد نیز به یکدیگر مرتبط هستند.
جریان دانش در این چارچوب نیازمند پیوند محکم ویژگی ها به یکدیگر است و هر ویژگی مستقیما/غیرمستقیم بر دیگری تاثیر دارد. باید هر سه بعد چارچوب را به صورت راهبردی کلی در جهت مدیریت سیستم های سازمانی در نظر گرفته و از نگاه منفرد به آنها اجتناب کرد. این چارچوب، چارچوب جامع و نهایی نیست و می توان تغییراتی را به فرآیند پیاده سازی در اواسط کار و از طریق فرآیند نصب33 اعمال نمود. اما هر تغییر در برنامه پیاده سازی به این معنی است که فاکتورهای ویژگی های مدیریت دانش باید بازبینی و فراهم شوند]28[.
2-4-5- بررسی مدلی جهت ارزیابی موفقیت سیستم های سازمانی
شکل شماره 2-11 با استفاده از 5 بعد مجزای موفقیت، مدلی را جهت ارزیابی پدیده چند بعدی موفقیت سیستم های سازمانی نمایش می دهد. ابعاد موفقیت در این مدل عبارتند از:
* کیفیت سیستم
* کیفیت اطلاعات
* رضایت
* اثرات فردی
* اثرات سازمانی
این مدل در برگیرنده رابطه علی بین ابعاد نشان داده شده نمی باشد ولی ابعاد آن طوری تعیین شده اند که می توان از آنها در جهت ارزیابی موفقیت سیستم های سازمانی استفاده کرد]27[.
هزینه های سازمانی
یادگیری
اطلاعات
اهمیت
دقت داده ها
نیازمندی های کارکنان
آگاهی/به یادآوری
سیستم ها
قابلیت دسترس
انتشار داده
کاهش هزینه ها
کارآمدی تصمیم
کلیت
قابلیت استفاده
محتویات پایگاه داده
بهره وری کلی
بهره وری فردی
لذت
قابلیت فهم
سهولت استفاده
خروجی های بهبود یافته
تفسیر دقیق
مرتبط بودن
سهولت یادگیری
ظرفیت افزایش یافته
شناسایی مشکلات
تصمیم گیری
قالب
دسترسی
مدیریت الکترونیکی
کارآمدی وظایف
موارد خاص
دقت محتوی
نیازمندی های کاربر
تغییر فرآیندهای کسب و کار
اختصار
ویژگی های سیستم
ویژگی های برنامه
زمانبندی
دقت سیستم
تعداد کاربردهای حیاتی
منحصر بودن
انعطاف پذیری
افزایش حجم کار
سودمندی
قابلیت اطمینان
کمال
مؤثر بودن
آموزنده
تخصص
رایج بودن
یکپارچگی
قابلیت اطمینان
سفارشی سای
وضوح
ظاهر
شکل 2-11 مدل ارزیابی موفقیت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان]27[
2-4-6- بررسی اثر مدیریت دانش بر موفقیت سیستم های سازمانی
علی رغم انگیزه های مثبت پذیرش سیستم های سازمانی، سازمان های زیادی گزارش های متعددی را از اثرات منفی سرمایه گذاری در این زمینه ارائه کرده اند. فاصله و عدم اتصال بین این سرمایه گذاری های عظیم (پیاده سازی سیستم های سازمانی) و کارایی سازمانی مطلوب می تواند ناشی از تفاوت بین مزیت رقابتی اقتصادی بر اساس عصر اطلاعات و مزیت رقابتی اقتصادی بر اساس عصر دانش باشد. دانش و مدیریت دانش همواره یکی از عوامل کلیدی موفقیت سیستم های سازمانی شناسایی شده است و بررسی ادبیات این زمینه نشان می دهد که به منظور بیشینه سازی فوائد استفاده از سیستم های سازمانی، نیارمند مدیریت دانش در سرتاسر چرخه حیات این نوع از سیستم ها هستیم. مدیریت دانش در پروژه پیاده سازی سیستم سازمانی وظیفه ای سخت و پیچیده می باشد، چرا که این نوع از سیستم ها کاربران (داخلی و خارجی) زیادی دارند که دارای محدوده و تنوع وسیعی هستند: از مدیران ارشد تا اپراتورهای وارد کنند داده، مشاورین خارجی و یا فروشندگان نرم افزار و غیره .اغلب، دانش مورد نیاز پیاده سازی سیستم های سازمانی نه تنها در اسناد و انباره ها تعبیه شده بلکه موجود در رویه های سازمانی، فرآیندها، روش ها و هنجارهای سازمانی نیز می باشد. در یک تقسیم بندی کلی دانش مورد نیاز سیستم های سازمانی را می توان به سه دسته ذیل تقسیم نمود:
* دانش خاص نرم افزار
* دانش خاص فرآیندهای کسب و کار
* دانش خاص سازمان
می توان مدل موجود در شکل شماره 12-2را به منظور ارتباط دانش با موفقیت سیستم های سازمانی در نظر گرفت.
شکل 2-12 مدل ارتباط دانش با موفقیت سیستم های سازمانی]34[
این مدل دارای دو جنبه می باشد: (1) متغیر وابسته (مقیاس های موفقیت) (2) پیشایندهای موفقیت (دانش)
این مدل، ساختار مستقل (یعنی دانش) را مورد بررسی قرار می دهد. 11 سوال موجود در شکل شماره 2-13 مورد نظرسنجی قرار گرفته و در این مدل مورد تست قرار گرفته اند. سوال های طرح شده در زمینه ساختارهای دانش، به منظور انعکاس 6 جنبه نشان داده شده در ماتریس شکل شماره2-14، استخراج شده اند.
سوالات
فاکتورها
1
2
2
در کل دانش فروشنده پیرامون سیستم سازمانی کافی بوده است
0.75
3
در کل دانش مشاوران پیرامون سیستم سازمانی کافی بوده است
0.75
4
در کل دانش سازمان پیرامون سیستم سازمانی کافی بوده است
0.75
0.44
5
در کل دانش سیستم سازمانی به طرز مؤثر و کارآمدی توسط سازمان مورد استفاده مجدد قرار گرفته است
0.79
0.42
6
در کل پرسنل شرکت فروشنده و استراتژی های ذخیره دانش آنها مؤثر بوده اند
0.74
0.33
7
در کل دانش فروشنده پیرامون سازمان کافی بوده است
0.74
8
در کل دانش مشاوران پیرامون سازمان کافی بوده است
0.84
9
در کل دانش سازمان در باره خود سازمان( مثلا فرآیندهای کسب و کار، نیازمندی های اطلاعات، سیاست های داخلی) کافی بوده است
0.57
0.43
10
آموزش از جانب شرکت فروشنده به خوبی انجام گرفته است
0.82
11
کاربران از دانش کافی پیرامون سیستم سازمانی برخوردار بوده اند
0.77
12
سازمان دانش مورد نیاز پذیرش سیستم در مواقع لازم را ذخیره کرده است
0.74
شکل 2-13 سوالات مورد استفاده در نظرسنجی در جهت تعیین ارتباط مدیریت دانش با سیستم های سازمانی]34[
فروشنده
مشاور
سازمان
دانش خاص سیستم سازمانی
دانش خاص سازمان
شکل 2-14 ابعاد دانش مورد نیاز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان]34[
در این ماتریس سه نوع دانش خاص نرم افزار، دانش خاص فرآیندهای کسب و کار و دانش خاص سازمان به دو دسته دانش خاص نرم افزار و دانش خاص سازمان(سطرهای ماتریس) خلاصه می شوند و ستون های ماتریس نیز نشان دهنده نقش های اصلی دخیل در پیاده سازی سیستم های سازمانی هستند. توجه به جنبه و نگاه شرکت کنندگان نظرسنجی در تبیین این مدل مورد اهمیت خاصی قرار گرفته است چرا که سیستم های سازمانی اغلب ذینفعان زیادی دارند که هر یک نیز دارای اهداف و اولویت های متناقض هستند. بنابراین به منظور دستیابی به یک نگاه متعادل و جامع، نیازمند تحلیل و درک مقیاس های موفقیت در سطوح مختلف سازمانی هستیم. این مدل نتیجه بررسی تفاوت ها و شباهت های مشاهده گروه های ذینفع مختلف در به کارگیری سیستم سازمانی می باشد. 4 گروه در نظر گرفته شده شامل موارد زیر می باشند:
(1) صاحبان فرآیند (2) کاربران راهبردی (3)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *