پایان نامه رایگان درمورد کارشناسان، دانشگاهها، برون داده

سوال
س7
37.8333
48.144
.728
س2
38.1667
48.006
.744
س3
37.5000
51.500
.746
س4
38.8333
50.833
.749
س5
38.2667
48.547
.730
س6
39.7333
49.237
.754
س7
39.0000
47.586
.726
س8
37.9667
47.137
.720
س9
37.1000
53.886
.749
س10
37.8667
48.189
.729
س11
38.6333
45.413
.717
س12
38.1667
54.351
.765
س13
30.4667
36.051
.626
س14
30.9333
31.099
.564
س15
31.2667
33.857
.603
س16
31.0333
30.930
.570
س17
32.4667
26.533
.477
س18
32.1333
28.395
.525
س19
32.1667
29.316
.530
س20
32.2000
27.476
.501
س21
31.2000
38.786
.684
س22
30.9667
40.102
.701
س23
30.4667
36.051
.626
در جدول فوق میزان آلفای کرونباخ و واریانس و میانگین گویههای مربوط به رضایت از امکانات بهداشتی و رفاهی نشان داده شده است.
میزان آلفای کرونباخ گویههای مربوط به تمایل به مهاجرت
جدول (4-3) آلفای کرونباخ مربوط به گویههای تمایل به مهاجرت
میانگین شاخص در صورت حذف سوال
واریانس شاخص در صورت حذف سوال
مقدار آلفای کرونباخ در صورت حذف سوال
س1
30.4667
36.051
.626
س2
30.9333
31.099
.564
س3
31.2667
33.857
.603
س4
31.0333
30.930
.570
س5
32.4667
26.533
.477
س6
32.1333
28.395
.525
س7
31.0000
31.517
.575
آلفای کرونباخ در متغیر تمایل به مهاجرت و رضایت از امکانات بهداشتی و رفاهی به صورت کلی در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول (5-3) مقدار آلفای شاخص های تحقیق
متغیر
مقدار آلفای کرونباخ
رضایت از امکانات بهداشتی و رفاهی
79.2 %
تمایل به مهاجرت
73.6 %
بنابر جدول فوق میتوان گفت که میزان آلفای کرونباخ در بین هر دو متغیر در حد قابل قبولی قرار دارد.
3-10 روش تجزیه و تحلیل
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست امده جهت دستیابی به نتایج منطقی و صحیح که بتواند راهگشای هدف های پژوهشی حاضر باشد ،و همچنین آزمون فرضیه ها ،با توجه به نوع اطلاعات ،از روش های مناسب استفاده شده است.نوع داده ها در این تحقیق کیفی و کمی بوده ،در مقیاس سنجش از نوع اسمی و رتبه ای استفاده شده است.و در تجزیه و تحلیل آماری ،ارتباط بین متغیرهای وابسته با متغییر مستقل مورد بررسی قرار گرفته است.
جهت بررسی یافته های این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی و روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است.بدین صورت اطلاعات جمع اوری شده و در جدول های مربوط به خود وارد می شود.
3-10-1آمار توصیفی
آمار توصیفی، آماری است که پاسخ‌های افراد نمونه را تلخیص می‌کند. براین اساس برای توصیف مشخصات نمونه از روش‌های آماری در سطوح مختلف تلخیص (توزیع فراوانی، درصد، و…)، جدول‌بندی (یک بعدی و…)، شاخص‌های تمرکز، پراکندگی و نمودارها استفاده گردیده‌ است.
3-10-2آمار استنباطی
استفاده از این شیوه آماری برای این است که بتوان مشخصات نمونه را به جامعه آماری پژوهش تعمیم داد. به عبارتی به استنباط ویژگی‌های جمعیت، از روی مشخصات نمونه پرداخت.
3-11روش‌های آماری مورد استفاده:
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اماری از نرم افزار spss استفاده خواهد شد.
3-11-1ضریب همبستگی پیرسون
این ضریب که ان را با r نمایش می دهند، میزان همبستگی بین دو متغیر اسمی را که به صورت توافقی تنظیم شده اند محاسبه می کند و این شاخص زمانی به کار می رود که خانه های جدول توافقی بیشتر از 2*2 پظباشد. هر چه مقدار این ضریب بزرگتر باشد درجه همبستگی متغیرها با هم بیشتر خواهد بود و افزایش مقدار این ضریب بستگی به تعداد طبقات آن دارد.(ساعی،142:1377).
3-11-2ازمون معنی دار بودنr
ضریب همبستگی با توجه به نمونه‌ای مشخص محاسبه می‌شود. بدیهی است که این ضریب، که بعضی مواقع ضریب همبستگی نمونه‌ای خوانده می‌شود، از نمونه‌ای به نمونه دیگر تغییر یابد (آذر، مومنی،209:1385).
چون آزمون معنی‌دار بودن r (ضریب همبستگی پیرسون) مبتنی بر فرضیه‌های دست و پاگیری است، بعضی اوقات روشهای ناپارامتریک را که مبتنی بر شرایط معمولی‌تر هستند به جای آن به کار می‌بریم. فرض صفر در این آزمون فرض می‌کند که همبستگی وجود ندارد. ضریب همبستگی رتبه‌‌ای را با rs نشان می‌دهیم. گاهی ضریب همبستگی رتبه‌ای، به افتخار مبتکر آن، “ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن4” خوانده می‌شود(همان:303)
3-11-3آزمون مقایسه میانگین تی دو گروه مستقل
آزمون مقایسه میانگین تی دو گروه مستقل به منظور بررسی میانگین یک متغیر بین دو گروه که در سطح اسمی قرار دارند و دو شقی هستند استفاده میشود. در این آزمون ابتدا میانگین دو گروه محاسبه میشود و سپس تفاوت میانگین دو گروه مورد آزمون قرار می گیرد. اینکه آیا این تفاوت معنادار است یا خیر.
3-12 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم
3-12-1 متغیر وابسته: (تمایل به مهاجرت)
تعریف نظری: بر اساس نظریه جاذبه-دافعه عوامل جاذبه مقصد و دافعه مبدأ، اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره گرایش به مهاجرت فرد را تا حدود زیادی تحت تأثیر قرار میدهد و در مرحله بعد و در صورت مهیا بودن شرایط و امکانات مناسب، این گرایش تبدیل به رفتار میشود. در این مدل، زمانی که عوامل دافعه در مبدأ و از سوی دیگر عوامل جاذبه در مقصد بیشتر باشند، احتمال تصمیم به مهاجرت بالا میرود(ممبنی و اردهایی، 1390: 114).
3-12-2متغیر مستقل (رضایت از امکانات و خدمات بهداشتی و رفاهی):
تعریف نظری: به لحاظ نظری منظور از رضایت، احساس مثبتی است که در هر فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمات ایجاد میشود. اگر کالا و خدمات دریافت شده از جانب مشتری، انتظارات او را برآورده سازد، در او احساس رضایت ایجاد میشود. در صورتی که سطح خدمت و کالا بالاتر از سطح انتظارات مشتری باشد، به نارضایتیاش منجر خواهد شد.
تعریف عملیاتی: این متغیر از طریق 23 سوال که در طیف لیکرت طراحی شده است سنجش میشود. نمره مربوط به گزینههای سوالات مربوط به این متغیر به ترتیب کاملاً مخالف=1، مخالف=2، تاحدودی=3، موافق=4، کاملاً موافق=5 است. نمره کل مقیاس از جمع گویههای این شاخص بدست میآید.
تعریف عملیاتی: تمایل به مهاجرت از طریق 7 سوال (24 تا 30) در طیف لیکرت در 5 گزینه طراحی شده است. جمع نمرات مربوط به گویه های این شاخص میزان گرایش به مهاجرت را مشخص میکند. نمره 7 برابر است با کمترین میزان گرایش به مهاجرت و عدد 35 نیز نشان دهنده بیشترین گرایش به مهاجرت در بین پاسخگویان است.
3-12-3 متغیر مستقل (اشتغال)
تعریف نظری : شغل یا پیشه کاری است که در مقابل مزد یا حقوق منظمی انجام می شود.کار در همه فرهنگها اساس نظام اقتصادی یا اقتصاد است،که شامل نهادهایی است که با تولید و توزیع کالاها و خدمات سروکار دارند.
تعریف عملیاتی : در این تحقیق شغل افراد در سه گروه طبقهبندی شده است. مشاغل به صورت جدول زیر در طبقه بالا، متوسط و پایین قرار میگیرند.
بالا
متوسط
پایین
کارمندان عالی رتبه (روسا و مدیران کل و …)
اساتید دانشگاهها
پزشکان
مهندسان عالی رتبه
روحانیون با درجه علمی بالا
نظامیان ارشد
(سرهنگ و بالاتر )
کارمندان ارشد دولتی
کارکنان تحقیقی و مهندسی
کارمندان عادی دولت
کسبه
پیمانکاران
کشاورزان برتر
دامداران و باغداران
صاحبان بخش خصوصی
کارگران ماهر
نظامیان با درجه سروانی
معلمان
کارکنان جز دولت
کارگران ساده
فروشندگان دوره گرد
کارگران نیمه ماهر
مشاغل نظامی استوار و پایین تر
کشاورزوان متوسط
کارکنان بخش خصوصی
کارگران کشاورزی
3-12-4 متغیر مستقل (طبقه اجتماعی)
تعریف مفهومی: طبقه اجتماعی به بخشی از اعضای جامعه اطلاق میشود که از نظر ارزشهای مشترک، حیثیت، فعالیتهای اجتماعی، میزان ثروت و متعلقات شخصی دیگر، از بخشهای دیگر جامعه تفاوت داشته باشند (کوئن، 1386 : 193)
تعریف عملیاتی: این شاخص از جمع نمرههای مربوط به رتبه شغلی فرد، سطح تحصیلات و میزان درآمد خانواده بدست میآید. بر اساس نمرات بدست آمده افراد در 3 طبقه پایین، متوسط و بالا طبقهبندی شدند.
در بخش دوم که برای تکمیل پیمایش انجام می گیرد با این هدف که ابعاد ناشناخته ی مسئله را بیابیم از روش کیفی مدد می گیریم .
برای بررسی علل مهاجرت از دید مدیران و کارشناسان روش کیفی را برگزیدیم چرا که روش کیفی برای کشف زوایای پنهان و تبیین ویافتن چرایی علل مهاجرت مناسب تر است.
روش تحقیق کیفی، به روش تحقیقی گفته می شود که یافته های آن از طریق داده های آماری و یا کمی کردن حاصل نشده است. یا به عبارتی تحقیق کیفی با معانی، مفاهیم، تعاریف، نمادها و توصیف ویژگی ها سر و کار دارد، در صورتی که تحقیق کمی بر شمارش و اندازه گیری تاکید می کند. لذا، از این تعاریف و بسیاری از تعاریف دیگر بر می آید که علاوه بر این که روش تحقیق کیفی دارای تنوع تعاریف است که خود حاکی از تنوع نگرش ها، گرایش ها و تکنیک هاست، در این روش نوعی تقابل با روش های کمی و تاکید بر تعبیری و تفسیری بودن مفاهیم مفروض است. به عبارتی:
روش تحقیق کیفی تلاشی است جهت توصیف غیر کمی از موقعیت ها، حوادث و گروه های کوچک اجتماعی، با توجه به جزئیات، و هم چنین سعی برای ارائه تعبیر و تفسیر معانی که انسان ها در موقعیت های طبیعی و عادی به زندگی خود و حوادث می بخشد. و بر این فرض استوار است که کنش متقابل اجتماعی کلیتی در هم تنیده از روابطی را تشکیل می دهد که به وسیله استقراء قابل درک است (محمدی،1390: 16).
با توجه به ماهیت روش های کیفی، این شیوه ها بیش تر برای پرده برداشتن از پدیده هایی که کم تر شناخته شده اند و دیدن این که در پشت آن ها چه نهفته است، به کار گرفته می شوند. علاوه بر این، برای کسب نگاهی نو درباره آن چیزهایی که میزانی از آگاهی درباره شان وجود دارد، نیز به کار گرفته می شود. روش های کیفی می تواند جزئیات ظریفی از پدیده هایی که ارائه آن ها به روش کمی مشکل است، به دست دهد (اشتراس و کوربین، 1387: 17)
3-13ویژگی های کلی تحقیق کیفی:
از آن جا که روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای می باشد به توضیح این روش پرداخته می شود.
نوع تحلیل داده ها در این پژوهش
در این پژوهش از روش تحلیل موضوعی یا تماتیک برای تحلیل داده های مصاحبه ای استفاده می شود. این نوع تحلیل از متعارف ترین و پرکاربردترین روش های تحلیل داده های کیفی به ویژه مردم نگاری است که در سایر رهیافت های تحلیلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل موضوعی یا تماتیک ضمن این که خود یک روش مستقل تحلیلی است، می تواند در روش های تحلیلی دیگر نیز به کار می رود. این نوع تحلیل مخصوصا در نظریه زمینه ای از اهمیت زیادی برخوردار است. داده های مورد تحلیل در روش تماتیک یا موضوعی شامل داده های متنی، مصاحبه ها و داده های مشاهده ای متنی شده هستند.
تحلیل تماتیک عبارت است از تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی که در آن محقق از طریق طبقه بندی داده ها و الگویابی درون داده ای و برون داده ای به یک سنخ شناسی تحلیلی دست می یابد. در تعریفی دیگر، تحلیل تماتیک عبارت است از عمل کدگذاری (coding) و تحلیل داده ها با این هدف که داده ها چه می گویند. این نوع تحلیل در وهله اول به دنبال الگویابی در داده هاست. زمانی که الگویی از داده ها به دست آمد، باید حمایت تمی یا موضوعی از آن صورت گیرد. به عبارتی تم ها (themes) از داده ها نشات می گیرند (محمدپور، 1390: 67-66).
حجم نمونه ی ما به اندازه ای خواهد بود که به اشباع برسیم وتا حدی پیش می رویم که در مصاحبه ها نکته ی جدیدی نیابیم وپاسخ های مشابهی در یافت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *