پایان نامه رایگان درمورد کارشناسان، دانش آموز، طلاق

است. متغیر دیگر قومیت است همانطور که در جدول دیده میشود میزان سطح معناداری این متغیر بیشتر از 0.05 است و لذا نمی تواند تأثیر معناداری بر میزان مهاجرت داشته باشد. مقدار بتای رضایت از امکانات و خدمات بهداشتی برابر 0.241- است که حاکی از تأثیر معکوس این متغیر بر تمایل به مهاجرت است؛ مقدار بتای متغیر اشتغال نیز بارابر است با 0.107- که نشان دهنده تأثیر معکوس بر تمایل به مهاجرت است. یعنی افراد شاغل تمایل کمتری به مهاجرت دارند تا افراد بیکار. متغیر آخر تأثیر پایگاه اقتصادی و اجتماعی را نشان می دهد که با ضریب بتای 0.132 میزان تأثیرگذاری بر تمایل به مهاجرت در بین شهروندان بیجاری را در حدود 13 درصد نشان میدهد.
نمودار زیر تحلیل مسیر متغیرهای تحقیق را نشان میدهد.
نمودار4-8 تحلیل مسیر متغیرهای تحقیق
4-6تحلیل کیفی دادهها
در این بخش از فصل چهارم به بحث بررسی علل مهاجرت از شهرستان بیجار از دید مدیران و کارشناسان پرداخته میشود.
برای انجام این بخش از روش تحقیق کیفی بهره گیری شده است. چرا که هدف این است که برای تکمیل بخش پیمایش خود کار اکتشافی انجام داده و نظرات کارشناسان و مدیران را در خصوص مهاجرت از بیجار جویا شده و برای این کار از تکنیک مصاحبه ی استفاده شده است.
برای انجام این بخش8 مصاحبه نیمه ساختمند انجام شده و سعی شده افرادی برای مصاحبه انتخاب شوند که در سطح شهرستان یا استان دارای سوابق مدیریتی باشند و و شناخت کاملی نسبت به شهرستان بیجار و تا حدودی استان کردستان داشته باشند . دومین آیتم برای انتخاب مصاحبه شوندگان انتخاب افرادی بود که به به نحوی با جمعیت شهرستان سرو کار داشته یا دارند برای مثال مدیران ثبت احوال. سومین آیتم برای انتخاب مصاحبه شوندگان بی طرفی و دوری از افراد افراط و تفریط گری بوده است.
درتحلیل مصاحبه ها به 5 مضمون اصلی رسیدیم که تقریبا تمام مصاحبه شوندگان راجع به آنها صحبت کرده و آن عوامل را مهم می دانستند. که در زیر به ترتیب اهمیت از دید مصاحبه شوندگان علل مهاجر فرستی آورده شده و در زیر هر مضمون بخشی از سخنان مصاحبه شوندگان راجع به آن مضمون آمده است. پیش از آ ن که به علل مهاجرت از بیجار از دیدگاه کارشناسان و مدیران برسیم نظر آنها را در خصوص مهاجرت و اهمیت آن در بیجار و این که آیا مهاجرت در بیجار یک مسئله است یا پدیده ی عادی است پرداخته شده است.
4-7مهاجرت واهمیت آن ازدیدمصاحبه شوندگان
ف- از مدیران سالهای دور بیجار مهاجرت را در بیجار یک مسئله می داند و کاهش شدید آمار دانش آموزان بیجار را مصداق بارزی از کاهش جمعیت بیجار می داند.وی بیجار را شهری مهاجر فرست می داند. و به بیان سوابق تاریخی و قدمت بالای بیجار اشاره می کند
م- ازمدیران کنونی شهرستان بیجار معتقد است مهاجرت در بیجار پدیده ای جدی است و وشهر بیجار را مواجه با تهدیداتی در این زمینه می داند . او مهاجرین بیجاری را افرادی با مهارت و متخصص در زمینه های مختلف می داند و از این منظر نگران رفتن افراد متخصص و کاردان از بیجار است هر چند برای خود آن افراد مهاجرت از بیجار باعث رشد و ترقی آنها خواهد بود و این حق هر شهروندی است که از امکانات کشور خود استفاده کند اما شهر بیجار با مشکل مواجه شده . وی معتقد است زمانی که این افراد از بیجار مهاجرت می کنند عده ای هم از شهرستان های اطراف وارد بیجار می شوند که غالبا با شرایط فرهنگی بیجار همخوانی ندارند و باعث بروز مشکلاتی در شهرستان می شوند مانند افزایش طلاق و آمار جرائم و اعتیاد و مشاغل کاذب. موجب تغییر بافت فرهنگی مذهبی شهر می شوند. که اغلب این مهاجرین بیجاری افرادی ضعف از نظر اقتصادی هستند و به نحوی سربار شهر می شوند.
ا-م- از کارشناسان ومدیران اسبق استان اعتقاد دارد مهاجرت پدیده ی مثبتی است وعاملی برای رشد و رسیدن به اهداف است ،این آثار و پیامد مهاجرت است که مهم است و باعث تهی شدن منابع انسانی وآثار تاریخی و فرهنگی بیجار شده واین آسیبی برای شهرستان بیجار است نه خود اشخاص ،چرا که آنها با مهاجرت به غالبا به رشد وترقی می رسند
ر- از مدیران بیجار آمار جالبی از وضعیت رشد طبیعی در بیجار ارائه می کند “در 8ماه نخست سال1393 1049 مورد ولادت در بیجار رخ داده که نسبت به زمان مشابه سال قبل2/2درصد رشد را نشان می دهد.672مورد ولادت در شهر و377 مورد در روستا بوده .8 ماه نخست امسال در مقابل هر 100 دختر 102پسر متولد شده اما سال قبل در مقابل100 دختر117 پسر متولد شده. در این 8ماه346مورد فوت در بیجار به وقوع پیوسته در مدت مشابه سال قبل 330 مور فوت گزارش شده .در 8 ماه اخیر 773مرد ازدواج صورت گرفته که 3/17درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته میانگین سن ازدواج مردان85/28سال و زنان48/23سال بوده در این8ماه 117مورد طلاق گزازش شده که نسبت به سال قبل2/15 درصد کاهش داشته .شهرستان بیجار 82/2درصد رشد طبیعی داشته درحالی که دهگلان3/15درصد رشد داشته کامیاران8/12درصد نسبت به سال قبل رشد داشته”این به معنی مهاجر فرستی شدید بیجار است .
ر-از مدیران بر این باور است که بیجاری ها به دلیل تشابه مذهب راحت تر به سایر استان ها مهاجرت می کنند و خود را باجامعه ی میزبان راحت تر تطابق می دهند.
یکی دیگر از کارشناسان بیجار معتقد است مهاجر فرستی شدید شهرستان بیجار را با تهدیداتی مواجه کرده و با بیان ارقام جمعیت بیجار در 3 سرشماری اخیر آن را مسئله ی اصلی شهرتان می داند.وی معتقد است سرمایه ی هرمنطقه ای جمعیت ان است.
بیجار در دهه ی هفتاد شمسی 25 هزار دانش آموز داشته الان 11هزار و در سطح کشور در دهی هفتاد 20 میلیون دانش اموز بود الان 13 میلیون و این کاهش بیجار بیشتر از میانگین کشوری است. آمار نگران کننده ی دیگر این که الان در حال حاضر وسیع ترین شهرستان استان هستیم اما به لحاظ امار دانش آموز اخرین شهرستان استان هستیم بیجار قبل از 1300 شهرستان بوده اما دهگلان وسرو اباد حدود سال1390 شهرستان شده……؟نکته ی دیگر این که بیجاری ها کنترل موالید را بسیار خوب انجام دادند اما سایر شهر های استان به دلیل عقاید مذهبی خود کمتر به کنترل موالید روی آوردند.
وی با بیان آمارهای جمعیت بیجار در سه سرشماری اخیرمهاجرت را مسئله ای مهم در بیجار برمی شمرد و به قدمت تاریخی بالای بیجار اشاره دارد و ت اسیس آموزش و پرورش در سال1300را گواهی بر قدمت بالای شهرستان بیجار می داند شهری که در سال 1301 در آن ثبت احوال ایجاد شده.در حالی که قروه سال1343 تبدیل به شهر شده اما الان جمعیتش بیشتر از بیجار است.وی سابقه ی مهاجرت در بیجار را بالا می داند . درسالهای حدود 1300 اولین دسته ی بزرگ از بیجاری ها اقدام به مهاجرت می کنند که تماما از طبقات مرفه بیجار بودند و برای رسیدن به رفاه بیشتر و ادامه ی تحصیل ازبیجار رفتند برای مثال طایفه ی امیر نیا که این گروه بخشی در نقاط مرفه نشین تهران ساکن شدند و غالبا هنوز هستند و بخش قابل توجهی هم به خارج از ایران مهاجرت کردند.
روستاییان بعد ها مهاجرت شان شروع شد که خود اصلاحات ارضی هم کمک کرد تا مالکان بزرگ بعد از از دست دادن املاک وسیع خود مهاجرت کنند.
نکته ی جالب دیگر از منظر ایشان این است که معقدند بیجار مثل پیر مرد است و از دوره ی مشروطه ی دوم تا الان در مجلس نماینده دارد . اما شهرهای همجوار بیجار در چند دهه ی اخیر شهر شده اند و چون از روستا تبدیل به شهر شده اند رشد سریعی دارند. من به اینده یبجار امیدوارم.
4-8مضامین اصلی
4-8-1مضمون اول بیکاری:
در مصاحبه های که صورت گرفت بیکاری از دید مصاحبه شونده گان یکی از عوامل اصلی مهاجرت در بیجار است.
اهمیت موضوع اشتغال در و جوامع انسانی بر کسی پوشیده نیست. امروزه یکی از مسائل جدی جوامع در حال توسعه با هرم سنی جوان مانند ایران معضل بیکاری است . اما این آمار بیکاری و شدت آن در تمام نقاط به یک اندازه نیست استان هایی مانند کردستان که به لحاظ زمینه های اشتغال مانند صنعت دچار فقر شدید است آسیب ها وتبعات بیشتری متوجه ساکنین آنهاست شهرستان بیجار تنها واحد صنعتی فعال آن کارخانه ی سیمان است و به لحاظ اشتغال از وضعیت مناسبی ندارد. کشاورزی در این شهرستان که اقتصاد شهر بر ان استوار است به صورت کشت دیمی انجام می گیرد که بازدهی پایینی دارد و در سال های اخیر به دلیل خشک سالی بسیار دچارضعف شده. و اقدام خاصی برای کمک به کشاورزان برای کشاورزی مکانیزه باسیستم های نوین ابیاری نشده است.
در تمامی مصاحبه ها به مسئله ی بیکاری در بیجار البته به اشکال مختلف پرداخته شده که در زیر نمونه هایی از آن را در مصاحبه ها مشاهده میکنیم.
م-پ- یکی از مدیران کنونی شهر معتقد است که نبود شغل در بیجار بیشتر به دلیل بالا بودن مدارج تحصیلی و عدم تطابق تخصص کارجویان با نیاز های شهرستان است برای مثال بیجار به مهندس عمران کشاورزی دامداری نیاز دارد چرا که پتانسیل های منطقه این را ایجاب می کنداما بیجار پر از مهندسی شیمی ومکانیک و رشته های علوم انسانی ست که در بیجار محلی از اعراب ندارد .
“صنایع تبدیل مثل بیسکویت وروغن آفتاب گردان و شمش آهن با توجه به پتانسیل بالای بیجار و منابع وسیع در این زمینه ها وجود ندارد روزانه چندصد صد تن سنگ آهن از معادن بیجار برداشت می شود و به 120 کیلومتر آن سو تر می رود تا تبدیل به شمش آهن شود و این که چرا کارخانه ی ذوب آهن در بیجار در کنار معدن احداث نشده هنوز هم جای سوال دارد. بیجار بزرگترین تولید کننده ی گندم در استان است اما یک کارخانه ی ارد تعطیل دارد که به دلیل عدم حمایت مسئولان بیجار تعطیل و ورشکست شد”
وی معتقد است فرهنگ کار به درستی در بیجار جا نیافتاده به نحوی که بیجاری ها کار یدی و یقه آبی را مناسب نمی دانند و خجالت می کشند کارگری کنند کارگر از شهرهای اطراف مثل دیوان دره برای کار می آیند. و از طرفی هم همه ی بازنشسته گان و کارکنان دولت در بیجار بعد از ساعت اداری کار کردن را عیب و یا غیر لازم می دانند در حالی که در سایر شهرها که فعالیت داشته ام هرگز چنین نبوده است .در کل ساعات کاری شهر پایین است بازار ساعت8صبح شروع به کار میکند وساعت1بعد از ظهر کامل تعطیل می شود و ساعت4دوباره اغاز میشود و در زمستان ساعت6غروب کل بازار تعطیل می شود.به نحوی که ساعت 9شب تقریبا هیچ فعالیت اقتصادی و خرید و فروش و رفت و آمدی در شهر جریان ندارد این یک مشکل بزرگ است
ه- یکیدیگر از مسئولین ارشد کنونی بیجار هم بیکاری را عامل اصلی مهاجرت از این شهر می داند و معتقد است بیجاری ها برای فرار از معضل بیکاری از بیجار می روند “در بیجار زیر ساخت قوی اقتصادی نداریم مانند بانه مریوان و سقز که مرزی بودن و بازارچه های مرزی در سطح بسیار وسیع باعث رشد آنها شده”. در کردستان مرز و فواید اقتصادی آن فقط برای آن شهرها بوده و هیچ مزیتی برای بیجار نداشته در حالی که باید از درآمده و فواید مرزی به نحوی سایر شهرستان ها بهره ببرند.
کم آبی و خشکسالی از علل مهاجرت روستاییان است به نحوی که خیلی از روستاها آب آشامیدنی مناسب هم ندارند و با تانکر آبرسانی می شوند.
در بخش کردشگری و توریسم اعتبارات بسار ناچیز و نزدیک به صفر است. از سویی نگاه به کردستان هنوز امنیتی است و بخش خصوصی رغبت زیادی به ورود و سرمایه گذاری در بیجار ندارد بخش دولتی هم که امروزه خود را درگیر سرمایه گذاری نمی کند و سود آور نیست و ساکنین هم تمکن مالی برای سرمایه گذاری ندارند و مسئولین استانی هم هرگز با آغوش باز برای سرمایه گذاری در بیجار برخورد نکرده اند.
در کل اعتبارات بر اساس جمعیت به شهرستان ها تعلق می گیرد و جمعیت بیجار امروز کم است
ش-یکی دیگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *