پایان نامه رایگان درمورد پژوهشگران، عوامل موثر، دانشگاه تهران

مدیریت ضعیف و ناقص مسئولین چه در شهرستان و چه در استان است.
5-3پیشنهادات
طی مطالب فوق نتایج تحقیق حاضر بررسی شد و ارائه شد. به منظور بهبود وضعیت موجود در خصوص کاهش مهاجرت پیشنهادات عملیاتی در این خصوص ارائه می شود. در انتهای تحقیق نیز پیشنهادات پژوهشی نیز ارائه خواهد شد.
5-3-1پیشنهادات کاربردی و عملی
با توجه به نتایج تحقیق و بررسی فرضیات تحقیق عوامل مرتبط با مهاجرت افراد استخراج شد. طی این تحقیق عواملی از قبیل بیکاری، تفاوت مذهبی، فقدان امکانات رفاهی و خدماتی، ضعف ساختار اداری و مدیریت شهرستان و استان به عنوان عوامل موثر بر تمایل مردم به مهاجرت شناسایی شدند. لذا به منظور بهبود وضعیت و کاهش مهاجرت و ممانعت از خروج نیروی کار و کاهش جمعیت فعال پیشنهاداتی ارائه می شود که امید می رود با درنظر گرفتن این موارد وضعیت شهرستان بهبود نسبی بیابد:
– اولین و اساسی ترین پیشنهاد که ارائه می شود بهبود فضای کسب و کار و ایجاد شرایط مناسب برای اشتغال است. به همین منظور پیشنهاد میشود شورایی تحت عنوان شورای اشتغالزایی در سطح شهرستان و با حضور مسئولان شهرستان شکل بگیرد و با بهره گیری از نظر و توان محققان و دانشگاهیان شرایطی ایجاد شود و راه حلهایی به منظور کاهش بیکاری ارائه شود
– کاهش شکاف و فاصله بین شهروندان سنی مذهب و شیعه مذهب هم در سطح شهرستان و هم در سح استان . بیجار تنها شهر شیعه مذهب استان کردستان است و این نوعی عدم انسجام و بیگانگی را بین شهروندان شیعه مذهب ایجاد کرده است. لذا مسئولین بایستی تلاش بیشتری به منظور کاهش شکاف مذهبی بین شهروندان را داشته باشند.
– بخش دیگری از پیشنهادات عملیاتی بهبود شرایط و امکانات رفاهی- بهداشتی است. خدمات و امکانات موجود در بیجار با توجه به اینکه این شهرستان پیشینه تاریخی و قدمت زیادی دارد اما به لحاظ برخورداری از امکانات رفاهی و خدمات بهداشتی و در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد. لذا توجه بیشتر به شهرستان و بهبود وضعیت رفاهی و امکانات شدیداً پیشنهاد می شود.
– به منظور جذب سرمایه های بخش خصوصی و جلوگیری از خروج سرمایه های موجود بایستی تلاشهایی در این زمینه صورت گیرد. پیشنهاد می شود دولت و مسئولان به بخش خصوصی و سرمایه های خصوصی عنایت بیشتری داشته باشند. خروج سرمایه های مالی منجر به خروج سرمایه انسانی نیز میشود. لذا به منظور جلوگیری از مهاجرت و خروج نیروی کار و سرمایه های انسانی بایستی اهمیت بیشتری برای آن قائل شد.
5-3-2 پیشنهادات پژوهشی
در این بخش به پیشنهادات پژوهشی برای پژوهشگران آتی ارائه شده است. پیشنهادات ارائه شده مواردی است که پژوهشگر در این تحقیق به سبب نبود زمان کافی، عدم شمول در موضوع حاضر و مشکلات موجود به آنها نپرداخته است. لذا در این بخش موارد پیشنهادی برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه مندان ارائه می شود:
– با توجه به اینکه محدوده مورد مطالعه بیجار است و تنها به این شهرستان پرداخته شده است پیشنهاد میشود پژوهشگران در پژوهشهای آتی خود بر روی سایر شهرهای استان که از ترکیب قومی و مذهبی برخوردار هستند (مانند شهرستان قروه) مطالعه هایی انجام دهند.
– پژوهش حاضر به دلیل محدودیت زمانی افراد مهاجرت کرده را مورد بررسی قرار نداده است، لذا پیشنهاد می شود پژوهشهایی در مورد این افراد که در سایر شهرهای دیگر مانند تهران، زنجان و همدان زندگی می کنند نیز انجام شود.
– پیشنهاد می شود یک مقایسه علمی بین شهرهای استان کردستان در خصوص مهاجرت و علل آن صورت گیرد
– عمده ترین مشکلی که در فرایند تحقیق پژوهشگر با آن مواجه بود عدم دسترسی و عدم پاسخگویی برخی مسئولان به پرسشها و عدم اعلام آمادگی آنها برای پاسخگویی به سوالات بود، لذا پیشنهاد می شود با بهره گیری از تکنیک های پیشرفته تر تحقیقات در این زمینه ادامه پیدا کند.
– بخش عمده این تحقیق به صورت پیمایش و بررسی عوامل موثر بر مهاجرت بوده، لذا پیشنهاد می شود پژوهشگران در پژوهشهای خود با بهره گیری از نتایج تحقیق به بررسی راهکارهای عملیاتی در خصوص کاهش مهاجرت در شهرستان بیجار و سایر شهرستانهای استان کردستان بپردازند.
منابع فارسی
ارشاد، فرهنگ و عزیز خزباوی (1384)، ” بررسی برخی انگیزههای تمایل به برونکوچی از شهر اهواز” ، مجله جامعهشناسی ایران، شمارهی 2.
امانی، مهدی، جمشید بهنام وحبیب اله زنجانی (1354). لغت نامه جمعیت شناسی،تهران :دانشگاه تهران.
امینزاده گوهری، بتول (1390)، ” سنجش میزان تمایل به اقامت در شهر تهران در بین دانشجویان شهرستانی متأهل و مجرد شاغل به تحصیل در دانشگاه علامه طباطبایی. شناخت عوامل جمعیتی و اجتماعی مؤثر بر آن”. پایاننامهی کارشناسی ارشد، رشتهی جمعیتشناسی، دانشکدهی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره).
امینی، ناصر (1389)،” بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با نگرش به مهاجرت. نمونهی موردی جوانان 29-25 سالهی ساکن شهر نقده”، پایاننامهی کارشناسی ارشد، رشته مددکاری،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
اوبرای، آ. اس(1370). مهاجرت، شهرنشینی و توسعه، (ترجمه فرهنگ ارشاد)، تهران: مؤسسه کار وتأمین اجتماعی.
ایراندوست، کیومرث؛ بوچانی، محمدحسین؛ تولایی، روح الله (1393) تحلیل دگرگونی الگوی مهاجرت داخلی کشور با تأکید بر مهاجرتهای شهری ، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهری، سال ششم، بهار 1393
بیرو، آلن (1375)، فرهنگ علوم اجتماعی، مترجم باقر ساروخانی،تهران: انتشارات کیهان
بیکر، ترزال(1389). نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، (ترجمه هوشنگ نایبی)، چاپ چهارم، تهران: نشر نی
بیکمحمدی، حسن و مجتبی محمدی (1389).” تحلیل جغرافیایی روند مهاجرت در استان آذربایجان شرقی (1385-1365)” ، آمایش محیط، پاییز 1389، شمارهی 10.
تاجزاده، میرامین (1390)، “تمرکزگرایی در نظام مهاجرتی ایران و عوامل موثر بر آن”، پایاننامه کارشناسی ارشد، گروه جامعهشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
تقوی، نعمتالله (1371)، مهاجرتهای روستا- شهری: درآمدی جامعهشناختی بر نظریهها، تبریز: انتشارات ستوده
تودارو، مایکل (1376)، توسعه اقتصادی در جهان سوم، (ترجمه غلامعلی فرجادی)، انتشارات سازمان بودجه و برنامه، جلد اول.
تودارو، مایکل(1367). مهاجرت داخلی در کشورهای در حال توسعه، (ترجمه مصطفی سرمدی و پروین رئیسیفرد) ، تهران: مؤسسه کار وتأمین اجتماعی.
جعفری، نرگس (1388).” بررسی روند تحولات مهاجرت زنان وشناخت عوامل مؤثر برآن” ، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.
جمشیدیها، غلامرضا ویحیی علی ابادی(1381). بررسی عوامل موثر بربازگشت مهاجرین افغان با تأکید بر ساکنین شهرک گلشهر مشهد. نامه ی علوم اجتماعی ،شماره 18، ص 90-71.
حاجیحسینی، حسین (1385)، “سیری در نظریات مهاجرت” ، راهبرد، پاییز 1385، شمارهی 41.
حدادی، راویه (1390)، “مقایسهی مهاجرین با افراد بومی بر حسب ویژگیهای جمعیتی، اجتماعی اقتصادی در استان تهران با استفاده از دادههای دو درصد سرشماری عمومی نفوس و مسکن”، پایاننامهی کارشناسی ارشد، دانشکدهی علوم اجتماعی، گروه جمعیتشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
رستمعلیزاده، ولیالله، قاسمیاردهائی، علی و نیر رستمی (1392)، “عوامل مؤثر بر ماندگاری جوانان روستایی. مطالعهی موردی: روستاییان شهرستان اهر” ، پژوهشهای روستایی ، دورهی 4،شمارهی 3، صص 534-505.
رفیعپور، فرامرز (1387)، کندوکاوها و پنداشتهها ، چاپ هفدهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
زنجانی، حبیبالله ( 1391)، مهاجرت ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
ساروخانی، باقر (1389)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول)، چاپ 16،تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سرایی، حسن (1391)، مقدمهای بر نمونهگیری در تحقیق، چاپ هشتم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
– شیعه، اسماعیل(1380). با شهر ومنطقه در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه علم وصنعت.
ضرابی ، اصغر و کیومرث حبیبی(1385). روند مهاجر پذیری و مهاجرفرستی شهرهای ایران در دو دهه ی اخیر.فصلنامه ی علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره39، ص 250.267.
قاسمیاردهائی، علی (1385)، ” بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران با فراتحلیل پایاننامه های تحصیلی ( مقطع زمانی 83-1359) ” ، فصلنامهی روستا و توسعه، سال 9، شمارهی 1. صص 80-50.
قاسمیاردهائی، علی و شهلا کاظمیپور (1386)،” تجربه اقامتی و تمایل به مهاجرت به شهر تهران”، نامه انجمن جمعیتشناسی، تابستان 1386، ش 3، صص 148- 130.
قاسمیاردهائی، علی و علی حسینیراد (1388)، ” سیاستهای مهاجرت روستا-شهر و ضرورت آن با تاکید بر ایران”، چهارمین همایش انجمن جمعیتشناسی ایران: مجموعه مقالات جمعیت، برنامهریزی و توسعهی پایدار، تهران: مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
قره باغیان، مرتضی(1375). برخی ازعلل مهاجرت نیروی کار در ایران. تهران: وزارت اقتصاد وامور دارایی
کاظمیپور، شهلا و علی قاسمی اردهایی (1386).”تجربه اقامتی و تمایل به مهاجرت به شهر تهران”،نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، شماره 3 صص148-130.
کلاته، محمد(1378). “توسعه نابرابر ومهاجرت”، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی
لهساییزاده، عبدالعلی (1368)، نظریات مهاجرت، چاپ اول، شیراز: انتشارات نوید.
مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن1390، تهران: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
مرکز آمار ایران،نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن از سال 1390-1365
مشفق، محمود و حسین محمودیان (1387)، “بررسی تغییرات ساختار مکانی مهاجرت بین منطقهای در ایران طی دورهی 85-1355″، نامه انجمن جمعیتشناسی ایران ، دورهی 3، شمارهی 6، صص117-89.
مشفق، محمود و حسین محمودیان (1387)، “بررسی تغییرات ساختار مکانی مهاجرت بین منطقهای در ایران طی دورهی 85-1355″، نامه انجمن جمعیتشناسی ایران ، دورهی 3، شمارهی 6، صص117-89
مشفق، محمود. بررسی شاخص های توسع? اقتصادی اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر مهاجرت از مناطق روستایی استان های ایران 1365-1375، پایان نام? مقطع کارشناسی ارشد دانشکد? علوم اجتماعی دانشگاه تهران،1380.
مشهدیزاده دهاقانی، ناصر(1374). تحلیلی از ویژه گی های برنامه ریزی شهری در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه علم وصنعت.
نصیری، اسماعیل(1381). تحلیلی بر دلایل مهاجر فرستی شهرهای کوچک نمونه ی موردمطالعه شهر قیدار. فصلنامه ی مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال سوم، شماره ی یازدهم، ص 138-119.
منابع لاتین
Cliggett, Lisa (2000) “Social Components of Migration: Experiences from
European Regional Science Association, 37th European Congress, RomeBrettel, C. B. and J. F.
Hollifield, (2000). “Migration Theory”. Rout ledge, Newyork :47-135.
Southern Province, Zambia”, Human Organization.
Tervo, Hannu (1997) “The Efficiency of Inter regional Migration in Finland”,
.
پیوست ها
پرسشنامه
بسمه تعالی
-لطفا نظر خود را در مورد هر یک از جملات زیر ازکاملا موافق تا کاملا مخالف بیان نمایید:
کاملا مخالفم
مخالفم
تا حدودی موافقم
موافقم
کاملا موافقم
گویه ها
ردیف
از نظر اعضای خانواده ام بیجار محل مناسبی برای زندگی می باشد.
1
اعضای خانواد? من معتقدند شهر بیجار محل مناسبی برای زندگی است.
2
از نظر اعضای خانواد?