پایان نامه رایگان درمورد نرم افزار، کارشناسان، رشد شرکت

شده در سلول های چارچوب پیشنهادی با درصد بالایی توسط خبرگان شرکت کننده در روش دلفی انتخاب شده اند. مثلا عدد 60 نشان داده شده در سطر 2 و ستون 2 نشان دهنده این موضوع است که 60 درصد شرکت کنندگان در دور دوم گزینه عدم تعهد مدیریت ارشد را به عنوان مهمترین مانع اجرای مؤثر فرآیند مدیریت دانش در مرحله آغاز از چرخه حیات سیستم های سازمانی انتخاب کرده اند.
شکل 4-1 نتیجه اظهارنظر خبرگان در دور دوم اجرای روش دلفی در فاز 1 ارزیابی
4-5-2-1 دور سوم اجرای روش دلفی در فاز 1 ارزیابی
در دور سوم چارچوب پیشنهادی یک بار دیگر به منظور ارزیابی و اظهار نظر در اختیار خبرگان شرکت کننده در نظر سنجی قرار گرفت و پرسشنامه های دور دوم مجددا در این دور در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. فرآیند انجام این دور نیز مشابه دورهای قبلی بود. در دور سوم نیز به شرکت کنندگان فرصت داده شد تا پاسخ ها و نظرات خود را در صورت لزوم و بر اساس نظر جمعی سایر شرکت کنندگان اصلاح کنند.
مجددا از طریق پست الکترونیکی از شرکت کنندگان دور دوم، جهت شرکت در دور سوم دعوت به عمل آمد و به هریک از آنها ایمیلی ارسال شد که شامل موارد ذیل بود:
* دعوت نامه شرکت در دور سوم
* یک نسخه از چارچوب پیشنهادی
* توضیحات تکمیلی چارچوب
* 6 پرسشنامه به ازای هر مرحله از چرخه حیات سیستم (همان پرسشنامه های توزیع شده در دور دوم)
* نظرات و پاسخ های افراد در دور دوم با حفظ گمنامی افراد و علت انتخاب گزینه مورد نظر آنها
* سند تحلیل پاسخ ها و اظهارنظرها در دور دوم
4-5-3- نتایج کمی به دست آمده در دور سوم فاز 1 ارزیابی
خوشبختانه در دور سوم سلول های چارچوب پیشنهادی با اتفاق آرای بیشتری انتخاب شدند که این موضوع نشان دهنده اجماع نظر بین خبرگان شرکت کننده در روش دلفی می باشد. اعداد سمت راست در هر سلول نشان دهنده درصدی از خبرگان است که گزینه مورد نظر را در دور سوم انتخاب کرده اند. نتایج دور سوم در شکل 4-2 نشان داده شده اند.
شکل 4-2 نتیجه اظهارنظر خبرگان در دور سوم اجرای روش دلفی در فاز 1 ارزیابی
4-5-4- جمع بندی ارزیابی با استفاده از روش دلفی در فاز 1 ارزیابی
در کل فرآیند ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی در فاز 1 را می توان با استفاده شکل شماره4-3 نشان داد.
شکل4-3 جمع بندی ارزیابی با استفاده از روش دلفی در فاز 1 ارزیابی
4-5-5- فاز دوم ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی
به منظور ارزیابی بهتر و دقیق تر چارچوب پیشنهادی، این چارچوب یک بار دیگر به خبرگان جهت تأیید نهایی ارائه شد. جهت ارزیابی و استفاده از نظرات افراد خبره، لیستی 25 نفری از این افراد تهیه شد که عمدتا اساتید دانشگاه، کارشناسان ارشد فناوری اطلاعات، مشاورین شرکت های نرم افزاری و… را شامل می شدند. این افراد واجد یک یا چند ویژگی زیر بودند:
* عضو هیأت علمی دانشگاه یا موسسه پژوهشی در زمینه فناوری اطلاعات.
* مدیر یا مشاور ارشد فناوری اطلاعات در بخش دولتی.
* مدیر/متخصص ارشد شرکت های خصوصی فعال در بخش فناوری اطلاعات که درگیر کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی بودند.
قرار ملاقات های جداگانه ای با هریک از این افراد تنظیم شد. در این ملاقات ها مفاهیم اولیه، هدف و موضوع پژوهش به اطلاع آنها رسانده شده و از آنها دعوت شد که در نظرسنجی دلفی شرکت کنند. موضوع پژوهش، هدف های آن، تعاریف اولیه، تعداد دورهای نظرسنجی دلفی، زمان لازم برای مشارکت در هر دور، طول تقریبی کار به شرکت کنندگان ارائه شد. نسخه ای چکیده از ادبیات موضوع و کارهای پیشین به همراه چارچوب پیشنهادی و توضیحات آن نیز در اختیار هریک از این افراد قرار گرفت. 19 نفر از افراد مذکور برای خواندن مطالب ارائه شده و بررسی چارچوب پیشنهادی اعلام موافقت کردند. سابقه کار هر یک از این افراد را می توان در جدول شماره 4-3 مشاهده کرد.
جدول 4-3 سابقه کار خبرگان منتخب در فاز دوم ارزیابی چارچوب
نوع تخصص
تعداد افراد گروه
میانگین سابقه کار
میانگین تعداد دفعات شرکت در پروژه های فناوری اطلاعات
عضو هیأت علمی دانشگاه
5
14
12
مشاور ادارات دولتی در زمینه به استفاده از فناوری اطلاعات
6
12
15
مدیر و مجری پروژه های فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی
5
15
14
مشاور پروژه های فناوری اطلاعات در شرکت های خصوصی
3
6
17
پرسشنامه ای به منظور جمع آوری نظرات پیرامون چارچوب پیشنهادی از جنبه های مختلف طراحی شد. تاریخ و نحوه توزیع و دریافت پرسشنامه ها در جدول شماره 4-4 نشان داده شده است.
جدول 4-4 تاریخ توزیع پرسشنامه ها در بین خبرگان در فاز 2 ارزیابی
دور
توزیع پرسشنامه
گردآوری پرسشنامه
تاریخ توزیع
تعداد
تاریخ گردآوری
تعداد
اول
1/9/1391
19
8/9/1391
19
دوم
11/9/1391
19
18/9/1391
19
سوم
20/9/1391
19
28/9/1391
19
ارزیابی نهایی شامل سوالات و جواب های توصیفی و همچنین امتیاز دهی در محدوده 1 تا 7 بود. سوالات توصیفی این امکان را فراهم می کرد که شرکت کنندگان انتقادات و نظرات خود را راحت تر بیان کنند. پس از جمع آوری نظرات دور اول، خلاصه ای از نظرات، انتقادات و پیشنهادات در قابل سندی تهیه شد و از آن در جهت اصلاح و بهبود چارچوب اولیه استفاده شد.
4-5-5-1 دور اول اجرای روش دلفی به منظور ارزیابی چارچوب پیشنهادی در فاز 2 ارزیابی
در این مرحله مفاهیم اولیه، مرور ادبیات، کارهای پیشین انجام گرفته و همچنین چارچوب ارائه شده و تشریح جزئیات آن مشابه ارزیابی فاز 1 در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. اهداف چارچوب و کار تحقیقی انجام گرفته شده نیز جهت ارزیابی چارچوب تهیه شده در اختیار ایشان قرار گرفت. ارزیابی این مرحله از روش دلفی کاملا توصیفی و بدون پرسشنامه انجام شد و هدف آن خلق ایده های جدید و انجام طوفان مغزی بود و صرفا از شرکت کنندگان خواسته شد تا نظرات خود را پیرامون چارچوب پیشنهادی بیان کنند.
با توجه به مسائل مطرح شده در پاسخ های جمع آوری شده 7 معیار زیر از پاسخ های شرکت گنندگان در دور اول استخراج و انتخاب شد:
1- صحت
2- دقت
3- جامعیت
4- قابلیت فهم
5- قابلیت استفاده
6- انسجام
7- قابلیت بسط
از هر معیار در جهت توسعه چارچوب استفاده شد. هریک از دورهای روش دلفی در برگیرنده پاسخ به سوالات ارزیابی چارچوب با توجه به معیارهای مذکور بود.
4-5-5-2 دور دوم اجرای روش دلفی در فاز 2 ارزیابی
در این مرحله نیز از طریق پست الکترونیکی از شرکت کنندگان دور اول، جهت شرکت در دور دوم دعوت به عمل آمد و به هریک از آنها ایمیلی ارسال شده که شامل موارد ذیل می شد:
* دعوت نامه شرکت در دور دوم
* یک نسخه از چارچوب پیشنهادی
* توضیحات تکمیلی چارچوب
* نظرات افراد در دور اول با حفظ گمنامی افراد
* سند تحلیل پاسخ ها و اظهارنظرها در دور اول
در دور دوم به شرکت کنندگان فرصت داده شد تا چارچوب را با جزئیات بیشتری بررسی کرده و نسبت به ارزیابی آن اقدام کنند.
فاکتورهای مذکور در اختیار خبرگان قرار گرفت و از آنها خواسته شد که به هریک امتیاز بدهند. مقرر گردید که میزان دستیابی چارچوب پیشنهادی به موفقیت و میزان پوشش اهداف مورد نظر و تعیین شده توسط عددی در محدوده 1 تا 7 توسط شرکت کنندگان امتیازدهی شود. محدوده امتیازات تعیین شده به صورت زیر در نظر گرفته شد:
* عدد 1: کاملا ناموفق
* عدد 2: ناموفق
* عدد 3: تا حدودی موفق
* عدد 4: نسبتا موفق
* عدد 5: موفق
* عدد 6: خیلی موفق
* عدد 7: کاملا موفق
در این دور، موارد توافق و عدم توافق نمایان شدند و از شرکت کنندگان خواسته شد تا استدلال امتیازدهی خود به فاکتورهای ارزیابی را بیان کنند. همچنین در این دور اشتیاق شرکت کنندگان به همکاری بیشتر شد چرا که آنها بازخورد پاسخ های خود را دریافت می کردند و مشتاق به تعیین کیفیت پاسخ های همکاران خود بودند. پاسخ های دور اول پایه ای برای ایجاد پرسشنامه دور دوم قرار گرفت. در واقع هدف از اجرای دور اول تهیه لیستی از فاکتورهای ارزیابی بود که این فاکتورها پس از استخراج در دور دوم در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.
پرسشنامه های دور دوم که در پیوست شماره 1 نشان داده شده اند(پرسشنامه شماره 4) به محض آماده شدن در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت و در دور دوم به شرکت کنندگان فرصت داده شد تا نظرات و جواب های دور اول خود و دیگر شرکت کنندگان را مطالعه و تحلیل کرده( با حفظ گمنامی افراد) و نظرات و پاسخ های خود را بازبینی کرده و در صورت لزوم اصلاح کنند. پس از جمع آوری پرسشنامه دور دوم، تحلیل و خلاصه آماری امتیازهای هریک از فاکتورهای ارزیابی مشخص شد. امتیازها جمع آوری شده و محدوده، میانگین، بیشترین، کمترین و میانگین آن و علت امتیازدهی ها مجددا در اختیار خبرگان قرار گرفت.
نتایج آماری حاصل از اجرای دور دوم روش دلفی در فاز 2 ارزیابی در تصاویر 4-6، 4-7 و جدول 4-5 نشان داده شده اند.
لازم به ذکر است که پایایی این پرسشنامه (پرسشنامه شماره 4 در دور دوم فاز 2 ارزیابی) از طریق نرم افزار اس پی اس اس77 مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ 847/0 برای آن به دست آمد که خوشبختانه نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه طراحی شده می باشد. نتایج مربوط به بررسی پایایی این پرسشنامه در شکل 4-4 نشان داده شده اند.
شکل4-4: بررسی پایایی پرسشنامه شماره 4 در مرحله دوم از ارزیابی فاز 2
4-5-5-3 دور سوم اجرای روش دلفی در فاز 2 ارزیابی
در این مرحله نیز از طریق پست الکترونیکی از شرکت کنندگان دور اول و دوم، جهت شرکت در دور سوم دعوت به عمل آمد و به هریک از آنها ایمیلی ارسال شده که شامل موارد ذیل می شد:
* دعوت نامه شرکت در دور سوم
* یک نسخه از چارچوب پیشنهادی
* توضیحات تکمیلی چارچوب
* نظرات افراد در دور دوم و امتیاز های داده شده به فاکتورهای ارزیابی با حفظ گمنامی افراد
* سند تحلیل پاسخ ها و اظهارنظرها در دور دوم
در دور سوم چارچوب پیشنهادی یک بار دیگر به منظور ارزیابی و اظهار نظر در اختیار خبرگان شرکت کننده در نظر سنجی قرار گرفت. فرآیند انجام این دور نیز مشابه دورهای قبلی بود. در دور سوم نیز به شرکت کنندگان فرصت داده شد تا پاسخ ها و نظرات خود را در صورت لزوم و بر اساس نظر جمعی سایر شرکت کنندگان اصلاح کنند. نتایج آماری حاصل از اجرای دور سوم روش دلفی در فاز 2 ارزیابی در تصاویر 4-8، 4-9 و جدول 4-6 نشان داده شده اند.
پایایی این پرسشنامه (پرسشنامه شماره 4 در دور دوم فاز 2 ارزیابی) مجددا از طریق نرم افزار اس پی اس اس مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ 853/0 برای آن به دست آمد که تایید مجددی برای اثبات پایا بودن این پرسشنامه محسوب می شود. نتایج مربوط به بررسی پایایی مجدد این پرسشنامه در شکل4-5 نشان داده شده اند.
شکل 4-5: بررسی پایایی پرسشنامه شماره 4 در مرحله سوم از ارزیابی فاز 2
4-5-6- نتایج ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی در فاز 2
در این قسمت به ارائه نتایج به دست آمده حاصل از ارزیابی فاز 2 می پردازیم.
4-5-6-1 نتایج آماری دور دوم از ارزیابی فاز 2
شکل 4-6 نتایج اظهار نظر خبرگان در دور دوم ارزیابی فاز 2
شکل 4-7 امتیازات کلی به دست آمده در دور دوم ارزیابی فاز 2
جدول 4-5 میانگین و واریانس اظهار نظر خبرگان در دور دوم از فاز 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *