پایان نامه رایگان درمورد منابع سازمان، انتقال دانش، کسب و کار

ارزیابی
صحت
دقت
جامعیت
قابلیت فهم
قابلیت استفاده
انسجام
قابلیت بسط
میانگین
53/4
42/4
79/4
74/4
63/4
53/4
68/4
واریانس
78/0
66/0
80/0
30/0
18/1
57/0
06/1
انحراف از معیار
88/0
82/0
89/0
55/0
09/1
75/0
03/1
4-5-6-2 نتایج آماری دور سوم از فاز 2 ارزیابی
شکل 4-8 نتایج اظهار نظر خبرگان در دور سوم ارزیابی فاز 2
شکل 4-9 امتیازات کلی به دست آمده در دور سوم ارزیابی فاز 2
جدول 4-6 میانگین و واریانس اظهار نظر خبرگان در دور سوم از فاز 2 ارزیابی
صحت
دقت
جامعیت
قابلیت فهم
قابلیت استفاده
انسجام
قابلیت بسط
میانگین
26/5
21/5
21/5
11/5
16/5
21/5
16/5
واریانس
30/0
38/0
48/0
30/0
76/0
27/0
87/0
انحراف از معیار
55/0
61/0
69/0
55/0
87/0
52/0
93/0
4-5-7- مقایسه نتایج آماری دور دوم و دور سوم از فاز 2 ارزیابی
همانطور که در جداول 4-5 و 4-6 نشان داده شده است، واریانس و انحراف معیار امتیازهای داده شده محدود بوده که این موضوع نشان دهنده اجماع نظر خبرگان در امتیازدهی به فاکتورهای ارزیابی چارچوب پیشنهادی می باشد. با توجه به جدول 4-7 می توان دریافت که واریانس نتایج دور سوم نسبت به دور دوم کاهش یافته است که این موضوع نیز نشان دهنده نزدیکتر شدن نظرات خبرگان در دور سوم نسبت به دور دوم است و این حالت همان هدف روش دلفی یعنی رسیدن به اجماع نظر می باشد.
جدول 4-7 مقایسه نتایج آماری دور دوم و دور سوم از فاز 2 ارزیابی
نتایج دور دوم از فاز 2 ارزیابی
صحت
دقت
جامعیت
قابلیت فهم
قابلیت استفاده
انسجام
قابلیت بسط
میانگین
53/4
42/4
79/4
74/4
63/4
53/4
68/4
واریانس
78/0
66/0
80/0
30/0
18/1
57/0
06/1
انحراف از معیار
88/0
82/0
89/0
55/0
09/1
75/0
03/1
نتایج دور سوم از فاز 2 ارزیابی
صحت
دقت
جامعیت
قابلیت فهم
قابلیت استفاده
انسجام
قابلیت بسط
میانگین
26/5
21/5
21/5
11/5
16/5
21/5
16/5
واریانس
30/0
38/0
48/0
30/0
76/0
27/0
87/0
انحراف از معیار
55/0
61/0
69/0
55/0
87/0
52/0
93/0
تفاضل نتایج دور سوم و دور دوم از فاز 2 ارزیابی
صحت
دقت
جامعیت
قابلیت فهم
قابلیت استفاده
انسجام
قابلیت بسط
واریانس
48/0
28/0
32/0
00/0
42/0
30/0
19/0
انحراف از معیار
33/0
21/0
20/0
00/0
22/0
23/0
10/0
4-6- نتیجه گیری کلی ارزیابی چارچوب پیشنهادی
خوشبختانه در فاز اول ارزیابی یعنی زمانی که چارچوب به شرکت ها و سازمان هایی ارائه شد که اقدام به پیاده سازی سیستم های سازمانی کرده بودند، به ازای هر سلول بیش از 50 درصد شرکت کنندگان با مورد بیان شده در چارچوب موافق بودند که این موضوع می تواند نشان دهنده مطلوب بودن چارچوب پیشنهادی تلقی شود. همچنین در فاز دوم ارزیابی یعنی زمانی که چارچوب به اساتید دانشگاه و متخصصین شرکت های دولتی و خصوصی ارائه شد چارچوب پیشنهادی از لحاظ فاکتورهای صحت، دقت، جامعیت، قابلیت فهم، قابلیت استفاده، انسجام و قابلیت بسط تقریبا امتیاز 5 از 7 را به دست آورد و اکثر خبرگان شرکت کننده به اتفاق آرا چارچوب پیشنهادی را در دستیابی به اهداف تعریف شده این کار تحقیقی موفق دانستند.
5- فصل پنجم
نتیجه گیری و کارهای آتی
5-1- نتیجه گیری
در این تحقیق به ارائه چارچوبی جامع برای مدیریت دانش در مراحل مختلف پیاده سازی سیستم های سازمانی پرداختیم. شناسایی و تشریح فعالیت ها و مسائل مدیریت دانش و ارتباط داخلی آنها به درک بهتر این نوع از پروژه ها و دستیابی آنها به موفقیت کمک خواهد کرد. با استفاده از این چارچوب، می توان در هر مرحله از چرخه حیات سیستم سازمانی به شناسایی انواع دانش، فعالیت های لازم برای مدیریت دانش، کنشگران فرآیندهای مدیریت دانش و موانع اجرای مؤثر مدیریت دانش در پروژه های پیاده سازی سیستم های سازمانی پرداخت. مدیران و خبرگان حوزه فناوری اطلاعات در سازمان ها می توانند با فراهم آوری افراد، مهارت ها و دانش مشخص شده در این چارچوب، پروژه های پیاده سازی سیستم های سازمانی را تا حد زیادی به سمت موفقیت سوق دهند.
چارچوب مدیریت دانش ارائه شده در این تحقیق جنبه توصیفی داشته و هدف آن شناسایی عناصری است که در هر مرحله از چرخه حیات سیستم های سازمانی در بحث مدیریت دانش مطرح می شود.
در کل می توان یافته های ذیل را به عنوان نتایج به دست آمده این تحقیق ذکر کرد:
* پیاده سازی بهینه و موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی تا حد زیادی با مسئله مدیریت دانش گره خورده است و می توان مدیریت دانش را به عنوان پیش شرط اصلی پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در نظر گرفت.
* انواع مختلفی از دانش و مهارت ها در هر نقطه از چرخه حیات سیستم های سازمانی مورد نیاز بوده و این دانش در اختیار افراد مختلفی از سازمان قرار گرفته است.
* در هر مرحله از چرخه حیات سیستم های سازمانی می توان با اتکاء بر عناصر چرخه مدیریت دانش و شناسایی و از میان برداشتن موانع مدیریت مؤثر دانش شانس دستیابی به موفقیت را افزایش داد.
* فعالیت های مدیریت دانش شامل وظایف شناسایی، خلق، انتقال، ذخیره، استفاده (مجدد) و حذف دانش می باشد. الزامیست که سازمان ها به منظور پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های سازمانی به استفاده بهتر از دانش مربوط به این نوع از سیستم ها پرداخته و این دانش را در مراحل مختلف چرخه حیات سیستم های سازمانی در دسترس افراد درگیر در مدیریت سیستم های سازمانی قرار دهند.
* پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان علاوه بر مسائل فنی و تکنیکی نیازمند حجم زیادی از کار گروهی، مشاوره، تبادل نظر، روحیه همکاری، به کارگیری استعداد ها و توانمندی های سازمانی و انتقال دانش بین افراد و گروه های کاری مختلف می باشد.
* دستیابی به موفقیت در انجام پروژه های پیاده سازی سیستم های سازمانی نیازمند تفکر استراتژیک در جهت مدیریت و یکپارچگی انواع دانش و توانمندی های سازمانی و برون سازمانی بوده و رسیدن به چنین مهمی جز در سایه داشتن چارچوب ها و قوانینی به منظور مدیریت دانش فردی و سازمانی میسر نخواهد بود.
* می توان با الگو گیری از یک چارچوب منسجم که در مراحل مختلف چرخه حیات سیستم های سازمانی به جنبه های مختلف مسئله مدیریت دانش می پردازد، احتمال دستیابی به پیاده سازی موفقیت آمیز را تا حد چشمگیری افزایش داد.
5-2- کارهای آتی
می توان برای کارهای آینده روی موضوعات زیر تمرکز نمود:
* قطعا چارچوب ارائه شده در این تحقیق صد در صد کامل نیست و با توجه به نیازها و اطلاعات جدید ممکن است که تکامل پیدا کند. بنابراین می توان با مطالعه بیشتر به چارچوب کامل تری دست یافت.
* انطباق و نزدیک تر کردن این چارچوب با چارچوب های معماری سازمانی
* تطبیق چارچوب پیشنهادی با سایر مدل های چرخه حیات سیستم های سازمانی
* ارائه مدلی به منظور تلفیق فعالیت های مدیریت دانش با مراحل مختلف چرخه حیات سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
6- پیوست 1: پرسشنامه های استفاده شده در تحقیق
پرسشنامه شماره 1: بررسی مسائل مدیریت دانش در مرحله اول روش دلفی در فاز 1 ارزیابی
پرسشنامه بررسی اثر مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی
محقق: عبداله ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات از دانشگاه علوم و فنون مازندرانabdollah.ebrahimi@ustmb.ac.ir
خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده و به پرسشنامه را به ایمیل فوق ارسال کنید
1- لطفا ذکر کنید که کدام فروشنده یا فروشندگان، نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمان را به شما ارائه کرده اند، مدت زمان استفاده از سیستم سازمانی را ذکر کرده و مشخص کنید که میزان رضایت شما از سرویس های فروشنده یا فروشندگان در چه حد است؟
2- انگیزه سازمان شما برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در سطح سازمان چه بوده است؟
3- موانع و مشکلات عمده پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در سطح سازمان شما چه مواردی بودند؟
4- چه نتایجی از پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در سازمان شما حاصل شده است؟
5- کنشگران اصلی پیاده سازی سیستم سازمانی در طی مراحل مختلف از چرخه حیات سیستم سازمانی کدام ها هستند؟
6- سازمان شما برای گزینش سیستم برنامه ریزی منابع سازمان چه معیارهایی را در نظر داشته است؟
7- سازمان شما برای گزینش عرضه کنندگان سیستم برنامه ریزی منابع سازمان چه معیارهایی را در نظر داشته است؟
8- چه فعالیت هایی را در جهت مدیریت دانش در حین پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در نظر داشته اید؟
9- به نظر شما انواع دانش مورد نیاز در مراحل مختلف از چرخه حیات سیستم سازمانی کدام ها هستند؟
10- موانع مدیریت دانش در هر مرحله از چرخه حیات سیستم سازمانی کدام ها هستند؟
11- راهبرد سازمان شما در جهت استفاده از علم مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم سازمانی به چه صورت بوده است؟
12- به نظر شما مهارت های لازم در جهت اجرای مؤثر فرآیند مدیریت دانش در حین پیاده سازی سیستم های سازمانی کدام ها هستند؟
13- موانع اجرای مؤثر فرآیند مدیریت دانش در حین پیاده سازی سیستم های سازمانی را کدام ها می دانید؟
14- چه فعالیت هایی را در جهت اشتراک، انتقال، ذخیره و … دانش در سازمان در حین پیاده سازی سیستم سازمانی انجام داده اید؟
پرسشنامه شماره 2: پرسشنامه مرحله آغاز در دور دوم از ارزیابی فاز 1
پرسشنامه مرحله آغاز از چرخه حیات سیستم سازمانی جهت ارزیابی چارچوب پیشنهادی
محقق: عبداله ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات از دانشگاه علوم و فنون مازندران abdollah.ebrahimi@ustmb.ac.ir
خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده و پرسشنامه را به ایمیل فوق ارسال کنید
**انتخاب بیش از یک گزینه مجاز است**
2- کدامیک از مهارت های ذیل را در این مرحله از چرخه حیات سیستم سازمانی به منظور اجرای مؤثر فرآیند مدیریت دانش بهتر این نوع از پروژه ها مهمتر می دانید؟
?مهارت های مدیریتی
?مهارت های تجاری
?مهارت های اجتماعی
?مهارت های آموزشی و یادگیری
?مهارت های عمومی فناوری اطلاعات
?مهارت های مدیریتی
3- به نظر شما نقش کدامیک از کنشگرهای ذیل در این مرحله از چرخه حیات سیستم سازمانی مهم تر است؟
?مدیران ارشد
?مدیران میانی و فروشندگان
?نمایندگان دپارتمان ها و مشاوران
?مشاوران و کاربران خبره
?پرسنل عملیاتی
?مشاوران و مدیران ارشد
4- مهمترین فعالیت مدیریت دانش در این مرحله از چرخه حیات سیستم سازمانی کدام است؟
? انتقال دانش
?اشتراک دانش
?خلق دانش
?ذخیره دانش
?استفاده از دانش
?استفاده مجدد از دانش
5- کدامیک از موارد ذیل، مهمترین نوع دانش مورد نیاز در این مرحله از چرخه حیات سیستم سازمانی می باشد؟
?دانش خاص سازمان
? دانش کسب و کار
? دانش فنی
?دانش سیستم سازمانی
پرسشنامه شماره 3: پرسشنامه مرحله انتخاب در دور دوم از ارزیابی فاز 1
پرسشنامه مرحله انتخاب از چرخه حیات سیستم سازمانی جهت ارزیابی چارچوب پیشنهادی
محقق: عبداله ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات از دانشگاه علوم و فنون مازندرانabdollah.ebrahimi@ustmb.ac.ir
خواهشمند است به سوالات ذیل با ذکر دلیل پاسخ داده و پرسشنامه را به ایمیل فوق ارسال کنید
**انتخاب بیش از یک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *