پایان نامه رایگان درمورد محل سکونت، طلاق، نرم افزار

کنیم.
جامعه ی آماری ما مدیران حال حاضر ،گذشته و کارشناسان شهرستان بیجار است که پدیده ی مهاجرت از بیجار به حوضه ی کاری و تخصص آنها ارتباط دارد و دارای اطلاعات مناسب و دقیقی راجع به وضعیت شهرستان بیجار باشند.
تکنیک مورد استفاده ی ما در این بخش مصاحبه ی نیمه ساختمند خواهد بود که در آن سوالاتی از مصاحبه شونده پرسیده می شود و وی پاسخ میدهد البته سوالات به صورتی است که برای پاسخگو فضایی ایجاد شود تا بتواند مباحثی که در سوالات ما وجود ندارد یا از دید ما پنهان مانده و وی از آن مطلع است هم مورد بحث قرار گیرد.
مصاحبه یکی از صورت های مفید گردآوری اطلاعات در میان روش های کیفی است. زیرا بررسی دیدگاه ها و ادراکات گروه های مختلف و عموم مردم را ممکن می سازد. برای روش گردآوری داده ها، [مصاحبه] یکی از ابزارهای کلیدی است که متنوع ترین اطلاعات را در مطالعه استخراج می کند. مصاحبه ها، بسته به نوع مشاهده ها، داده های بسیار متفاوتی به دست می دهد؛ یعنی به تیم پژوهشی امکان می دهد دیدگاه شرکت کنندگان را مورد توجه قرار دهد. استفاده از مصاحبه به عنوان روشی برای گردآوری داده ها تنها با این فرض شروع می شود که دیدگاه شرکت کنندگان با معنا و مهم است، می توان آن را آشکار ساخت، و دیدگاه های آن ها می تواند بر موفقیت کار اثر بگذارد (هومن، 109-108).
در این پژوهش با توجه به عنوان و نحوه پژوهش که ارزیابی می باشد از مصاحبه با پرسش های نیمه ساخت یافته استفاده می شود.
3-14روش تحلیل داده ها در این بخش کیفی:
تحقیق کیفی عموما به هر نوع تحقیقی اطلاق می شود که یافته های آن از طریق فرایندهای آماری و با مقاصد کمی سازی (quantification) به دست نیامده باشند. داده های این نوع تحقیق از طریق مشاهده، مصاحبه یا تعامل های شفاهی گردآوری شده و متمرکز بر معانی و تفسیرهای مشارکت کنندگان در آن است. این نوع تحقیق، تحقیقی است که اطلاعات خود را با ارجاع به عقاید، ارزش ها و رفتارها در بستر متنی و اجتماعی به دست می آورد (همان، 58).
تحلیل یعنی چه؟ تحلیل یعنی ایجاد مقولات مهم و مناسب و معنی دار همراه با برقراری نوعی نسبت و رابطه بین آن ها. بر این اساس می توان گفت تحلیل یعنی کشف الگوهای جدید در داده ها و سازماندهی اطلاعات به شکلی معنی دار. تحلیل یعنی به هم ریختن اطلاعات، پس از گردآوری و سازماندهی مجدد آن ها به شکلی جدید و متقاعد کننده. به عبارتی، تحلیل داده ها یعنی کاهش دادن و تقلیل آن ها به صورت مجموعه ای قابل کنترل و سپس تفسیر آن ها (محمدی، 1390: 112).
به عبارتی دقیق تر، تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق کیفی عبارت است از روندی که مستلزم سعی در شناخت تم ها (مضمون ها و محتواها) به طور رسمی و ساختن و پرداختن فرضیه ها (ایده ها) است بدان گونه که از داده ها بر می آید و هم چنین تلاش جهت به نمایش گذاشتن و به تایید رساندن آن ها است. در این جا منظور از فرضیه، همان اظهار با ارائه قضایا (propositional statements) (ساده یا پیچیده) جهت ایجاد حساسیت به شرایط پدیده مورد نظر است تا به درک پدیده (ورای آن چه که قبلا درک شده است) کمک کند و برخلاف سایر روش های تحقیق، در روش کیفی قصد، نشان دادن محتمل الصدق (موجه و پذیرفتنی) (plausible) بودن فرضیه ها است نه تست کردن یا اثبات آن ها (همان، 113).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه پرداخته می شود. در واقع این فصل از دو بخش تشکیل می شود. در بخش اول به تحلیل توصیفی پرداخته می شود. در بخش دوم نیز فرضیه های تحقیق به آزمون گذاشته می شوند.
داده های گردآوری شده پس از کدگذاری به کامپیوتر وارد و مرتب شدند. برای تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه ها نیز از نرم افزار پیشرفته SPSS نسخه 22 استفاده شده است. فرضیه ها با استفاده از آزمون T دوگروه مستقل ، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار میگیرند. در بخش دوم( کارکیفی) هم به تحلیل مصاحبه ها پرداخته شده است.
4-2تحلیل های توصیفی
در این بخش داده های مربوط به متغیرهای زمینه ای به صورت نمودار و جدول ارائه شده اند.
4-2-1جنسیت پاسخگویان
در جدول زیر جنسیت افراد پاسخگویان به صورت فراوانی و درصد نشان داده شده است.
جدول 4 – 1 جنسیت و درصد فراوانی پاسخگویان
جنس
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
316
81 %
زن
73
19 %
جمع
389
100 %
جدول فوق نشان میدهد که تعداد مردانی که به پاسخنامه این تحقیق پاسخ داده اند 81 درصد (316 نفر) و تعداد زنان 19 درصد (73 نفر) بوده است.
4-2-2 سن پاسخگویان
سن افراد پاسخگو به صورت طبقه بندی شده و به وسیله شاخصهای مرکزی در جداول جداگانه نشان داده شده است.
جدول 4 – 2 شاخصهای مرکزی سن پاسخگویان
حداقل سن
حداکثر سن
میانگین سن
میانه
واریانس
19
74
42.3
46
7.63
جدول 4 – 3 سن طبقهبندی شده افراد
سن
فراوانی
درصد فراوانی
زیر 30 سال
73
18 %
30 تا 40 سال
108
28 %
41 تا 50 سال
92
24 %
51 تا 60 سال
54
14 %
61 سال و بالاتر
62
16 %
جمع
389
100 %
نمودار 4- 1 نمودار ستونی سن طبقه بندی شده افراد
با مراجعه به جدول و نمودار فوق میتوان مشاهد نمود که 18 درصد افراد زیر 30 سال سن دارند، 28 درصد بین 30 تا 40 سال، 24 درصد بین 40 تا 50 سال، 14 درصد بین 50 تا 60 سال و 16 درصد نیز بالای 60 سال سن دارند.
همچنین با مراجعه به جدول میتوان گفت که حداقل سن افراد پاسخگو 19 سال و حداکثر سن نیز 74 سال است. میانگین سنی پاسخگویان نیز برابر است با 42.3 سال. توزیع افراد مورد مطالعه در این تحقیق از لحاظ سن تقریباً به صورت یکسان است. به این معنی که تعداد افراد در هر گروه تقریباً از تناسب یکسانی برخوردار است.
4-2-3 وضعیت تأهل
این متغیر در 4 سطح شامل: هرگز ازدواج نکرده، دارای همسر، فوت همسر و بی همسر بر اثر طلاق طبقهبندی شده است که در جدول زیر فراوانی و درصد آنها نشان داده شده است.
جدول 4 – 4 وضعیت تأهل افراد پاسخگو
وضعیت تأهل
فراوانی
درصد فراوانی
متأهل
296
76 %
هرگز ازدواج نکرده
36
9 %
همسر فوت کرده
39
10 %
جدا شده از همسر
18
5 %
جمع
389
100 %
نمودار 4- 2 نمودار وضعیت تأهل پاسخگویان
با مراجعه به جدول مشاهده میشود 76 درصد افراد مورد بررسی متأهل، 9 درصد هیچگاه ازدواج نکرده اند، 10 درصد در اثر فوت همسر و 5 درصد نیز به علت جدایی از همسرشان در حال حاضر مجرد هستند.
4-2-4 تعداد فرزندان در افراد متأهل
از مجموع کل افراد مورد بررسی 315 نفر از افراد ازدواج کردهاند. بنابراین در این قسمت تعداد فرزندان افراد بررسی خواهد شد.
جدول 4 – 5 تعداد فرزندان پاسخگویان
تعداد فرزند
فراوانی
درصد فراوانی
فاقد فرزند
31
10 %
1 فرزند
81
26 %
2 فرزند
102
32 %
3 فرزند
61
19 %
4 فرزند
19
6 %
5 فرزند و بیشتر
21
7 %
جمع
315
100 %
نمودار 4- 3 توزیع نسبی تعداد فرزندان
با مراجعه به جدول و نمودار تعداد فرزندان و وضعیت تاهل که از مجموع 315 نفر از افراد ازدواج کرده 10 درصد فاقد فرزند، 26 درصد دارای یک فرزند، 32 درصد دارای دو فرزند، 19 درصد دارای سه فرزند، 6 درصد دارای چهار فرزند و 7 درصد نیز دارای پنج فرزند و بیشتر هستند.
4-2-5 میزان تحصیلات
این متغیر در 7 سطح تعیین شده است: بیسواد و دارای سواد خواندن و نوشتن، سیکل، دیپلم، کاردانی، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر و حوزه
جدول 4 – 6 تحصیلات پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
خواندن و نوشتن و بیسواد
23
6 %
23
سیکل
101
26 %
124
دیپلم
84
21 %
208
کاردانی
57
16 %
265
کارشناسی
96
25%
361
کارشناسی ارشد و بالاتر
24
6 %
385
تحصیلات حوزوی
4
1 %
389
جمع
389
100 %
نمودار 4- 2 توزیع نسبی تحصیلات پاسخگویان
با مراجعه به جدول و نمودار فوق مشاهده میشود که 6 درصد افراد یا بیسواد هستند یا تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارند، 26 درصد دارای سیکل، 21 درصد تحصیلات دیپلم، 16 درصد کاردانی، 25 درصد کارشناسی، 6 درصد دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر هستند. 1 درصد افراد مورد بررسی نیز دارای تحصیلات حوزوی هستند.
4-2-6 وضعیت مسکن
این متغیر در سه گروه: دارای مسکن شخصی، استیجاری و دولتی (سازمانی) طبقه بندی شده اند.
جدول 4 – 7 نوع منزل مسکونی پاسخگویان
نوع مسکن
فراوانی
درصد فراوانی
شخصی
281
72 %
استیجاری
101
26.5 %
دولتی
7
1.5 %
جمع
389
100 %
با توجه به جدول 72 درصد از ساکنین بیجار دارای مسکن شخصی هستند و 26.5 درصد دارای مسکن استیجاری و 1.5 درصد نیز در منزل دولتی (سازمانی) زندگی میکنند. همانطور که در جدول مشاهده میشود بیشتر ساکنین بیجار دارای منزل شخصی هستند و افراد کمتر از مسکن دولتی یا سازمانی استفاده میکنند.
4-2-7 محل تولد و محل سکونت فعلی
با توجه به اینکه برخی از ساکنین بیجار از شهرستان های دیگر به شهرستان بیجار مهاجرت کرده اند، در این قسمت به بررسی این موضوع می پردازیم. اینکه چند نفر متولد بیجار هستند و چند نفر از شهرهای دیگر به این شهرستان مهاجرت کردهاند؟
جدول 4 – 8 محل تولد ساکنان بیجار
محل تولد
فراوانی
درصد فراوانی
بیجار
321
17 %
سایر شهرها
68
83 %
جمع
389
100 %
همانطور که در جدول فوق دیده میشود 17 درصد افراد در شهرهای دیگر متولد شده اند و بعد از تولد همراه با خانواده یا به صورت انفرادی به بیجار مهاجرت کرده اند. سایر 83 درصد در بیجار متولد شده اند و در این شهرستان سکونت دارند. بنابراین میتوان گفت که بیشتر ساکنین بیجار خود بومی این شهرستان هستند و کمتر پیش میآید افرادی از شهرهای دیگر به ای شهرستان مهاجرت کنند.
4-2-8 محل سکونت (شهر و روستا)
در این بخش به بررسی محل سکونت پاسخگویان در حال حاضر اشاره میشود.
جدول 4 – 9 محل سکونت پاسخگویان (روستا/شهر)
محل سکونت
فراوانی
درصد فراوانی
روستاهای بیجار
277
71 %
خود شهر بیجار
112
29 %
جمع
389
100 %
همانطور که در جدول مشاهده میشود، 71 درصد پاسخگویان ساکن شهر بیجار هستند و 29 درصد بقیه نیز ساکن روستاهای تابعه بیجار هستند.
4-2-9 قومیت پاسخگویان
باتوجه به اینکه اکثر ساکنین بیجار کرد و ترک هستند، گزینه های این متغیر نیز به صورت: کرد و ترک مشخص شده اند.
جدول 4 – 10 قومیت پاسخگویان
قومیت
فراوانی
درصد فراوانی
کرد
284
73 %
ترک
105
27 %
جمع
389
100 %
همانطور که در جدول و نمودار دایرهای مشاهده میشود 73 درصد افراد مورد بررسی دارای قومیت کرد بودند و 27 درصد نیز ترک بودند. طبق تحقیق انجام شده افراد مورد مطالعه بیشتر کرد زبان هستند. این موضوع در واقعیت هم همین گونه است و بیشتر ساکنین بیجاری نیز کرد زبان هستند.
4-2-10 مذهب پاسخگویان
مذهب عموم مردم سنی و شیعه است بنابراین گزینه های این متغیر نیز به صورت سنی و شیعه تعیین شده است.
جدول 4 – 11 توزیع افراد بر حسب مذهب
مذهب
فراوانی
درصد فراوانی
شیعه
308
79 %
سنی
81
21 %
جمع
389
100 %
ساکنین شهر بیجار را قومیت ها و مذاهب مختلف تشکیل میدهد. با توجه به نمودار و جدول مشاهده میشود که 79 درصد ساکنین بیجار شیعه مذهب هستند و 21 درصد نیز اهل تسنن هستند. بنابراین مذهب شیعه در این شهرستان در اکثریت قرار دارد.
4-2-11 میزان درآمد
میزان درآمد خانواده افراد پاسخگو در 4 گروه به ترتیب: زیر 1 میلیون تومان، 1تا 1.5 میلیون تومان، 1.5 تا 2 میلیون تومان و