پایان نامه رایگان درمورد عوامل موثر، استاندارد، کارشناسان

دیگر(مقصدمهاجرت)است.این گونه مهاجرت را مهاجرت دائم می گویند و باید آن را ا ز دیگر انواع مهاجرت که متضمن تغیر دائمی محل اقامت نیست(مانند کوچ یا مسافرت)تفکیک کرد(اوبرای1370).
“رولان پرسا”( 1985)مهاجرت را حرکات افراد یا گروه ها می داند که تغییر دائمی یا طولانی محل اقامت فرد را به دنبال دارد به نظر وی در تحلیل حرکات مهاجرت باید به 3نکته توجه کرد :دائمی یا طولانی بودن مدت اقامت در محل جدید ،وجود فاصله ی مکانی بین دو محل و وجود فاصله ی زمانی و زمان انجام مهاجرت (زنجانی،1380:6).
مهاجرت در معنای عام کلمه عبارت است از ترک سرزمین اصلی و سکونت در سرزمین دیگر به طور موقت یا دائم و مهاجرت به معنای خاص آن عبارت است از نقل مکان انفرادی یا جمعی انسان ها با تغییر محل اقامت به طور دائم یا برای مدت طولانی (تقوی،1387 :148).
فصل سوم
روش تحقیق
3-1 مقدمه
دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار مییابد نه موضوع تحقیق. بیشک یکی از مشخصههایی که تعیین کننده اعتبار و ارزش یک کار تحقیقاتی میباشد، روش و ابزاری است که محقق در انجام پژوهش خود در پیش میگیرد. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است (خاکی،143:1386). اتخاذ روش تحقیق مناسب علاوه بر اینکه محقق را در رسیدن به نتیجهای محکمتر و قابل اتکاتر یاری میدهد، روند پیشرفت تحقیق را نیز تسهیل میکند. در این فصل روش مورد استفاده در انجام پژوهش حاضر به تفصیل توضیح داده میشود.
3-2روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است. این تحقیق از نظر روش، تحقیق توصیفی و تحلیلی است. جهت دستیابی به اهداف تحقیق ،در این تحقیق از روشهای پیمایش(روش زمینه یابی با هدف های توصیفی و اکتشافی ) و روش توصیفی و تحلیلی از طریق بررسی و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و محیطی در منطقه مورد مطالعه،استفاده شده است.
به طور کلی روشهای تحقیق در علوم اجتماعی را می توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد:
الف) هدف تحقیق
ب) نحوه گردآوری داده ها
بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. در ذیل به توضیح آنها پرداخته می شود:
برای بررسی عوامل مهاجرت جمعیت آماری ما سرپرستان خانوارهای ساکن در شهرستان بیجار است که برابر با26068 نفر است نمونه گیری ما احتمالی از نوع خوشه ای چند مرحلهای می باشد وحجم نمونه ما برابر با378 نفر می باشدبه این شکل که ابتدا ما شهرستان را به 5 خوشه تقسیم می کنیم چرا که شهرستان بیجار دارای 5 شهر میباشد هر خوشه شامل یک شهر و روستاهای تابع ان خواهد بود در مرحله بعد به صورت تصادفی دو خوشه را انتخاب می کنیم و با توجه به سهم هر یک از آن دو خوشه از جمعیت شهرستان تعداد نمونه را به هر یک اختصاص می دهیم و سپس در داخل هر خوشه ،شهر و روستاهای تابعه آن باز هم با توجه به سهم شهر وروستا از جمعیت ان خوشه تعداد نمونه برای شهر و روستا داخل خوشه مشخص می شود، از روستاهای هر شهر ما به صورت تصادفی 3روستا را انتخاب کرده و با توجه به جمعیت هر یک مقداری از نمونه را به آن اختصاص می دهیم.
برای شهر هم شهرها را به چند بلوک تقسیم کرده وبه صورت تصادفی تعدادی از بلوک ها را انتخاب می کنیم وداخل هربلوک به روش سیستماتیک نمونه ها را انتخاب می کنیم(اولین نمونه را داخل بلوک با رجوع به اعداد تصادفی انتخاب و سپس با یک روند ثابت از هر چند خانه یکی را انتخاب می کنیم.
در بخش دیگری از گردآوری داده ها از روش مصاحبه کیفی با پرسشنامه نیمه ساخت یافته بهره گرفته شده است. به این منظور با مراجعه به کارشناسان و صاحبنظران بیجاری که در پست های اداری و یا سیاسی مشغول به کار هستند و همچنین برخی دیگر از افراد تحصیلکرده ساکن این شهرستان به گردآوری داده ها پرداخته شد.
بنابراین بخشی از نمونه مورد مطالعه افراد متخصص و صاحب نظر و دست اندرکار هستند.
3-3روش نمونه گیری و حجم نمونه
جمع آوری و مطالعه مجموعه جامعی از داده های مربوط به حوزه خاصی از پژوهشها، یا از لحاظ فیزیکی غیرممکن است و یا عملاً میسر نیست. بنابراین بدلیل محدودیت زمان، منابع و امکانات مجبوریم از نمونه گیری استفاده کنیم. نمونه از جامعه آماری، مجموعه اندازه هایی است که عملا در جریان یک تحقیق گرد آوری می‌شود. (باتاچاریا،‌ جانسون،12:1376). نمونه گیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونه ای برگزیده می شوند که معرف جامعه بزرگتری که از آن انتخاب شده اند، باشند.
3-4حجم نمونه افرادی که پرسشنامه پر می کنند
برای تعیین حجم نمونه با در اختیار داشتن جامعه آماری از فرمول نمونه گیری کوکران که به قرار زیر است استفاده شده است.(منصورفر،47:1382) در تعیین حجم ‌نمونه، رابطه میان عوامل موثر بر نمونه‌گیری یا مرتبط با آن به شرح زیر است :
n = تعداد نمونه
N = تعداد کل جمعیت هدف
t = تعداد اشتباه استاندارد لازم برای دستیابی به ضریب اطمینان قابل قبول
d = نصف فاصله اطمینان
S2 = واریانس متغیر مورد نظر در جمعیت هدف
اگر مقدار N بسیار بزرگ باشد (معمولاً بیش از 20 برابر n) رقم t2s2 در برابر Nd2 بسیار کوچک و قابل حذف خواهد بود و فرمول مذکور به صورت زیر در خواهد آمد :
مقدار S2 برای متغیرهای کمّی است، اما در متغیرهای دو ارزشی این مقدار برابر P(1-P) می‌شود که P برابر نسبتی از متغیر معین در جمعیت است و فرمول مذکور برابر خواهد شد با :
برای مثال هنگامی که مقدار واریانس را برای متغیر دو ارزشی حداکثر بگیریم در این صورت 5/0=P و 5/0=(1-P) و حاصلضرب آنها 25/0 خواهد شد، و اگر بخواهیم سطح خطای 05/0 و ضریب اطمینان نیز 95 درصد باشد، در این صورت تقریباً مقدار t برای ضریب مذکور برابر 96/1 می‌شود و مقدار n در جوامع آماری که تقریبا بزرگ هستند برابر می‌شود با :
389 نفر حجم نمونه‌ای با روش تصادفی ساده است که با حداکثر واریانس (دو ارزشی) و با خطای تعمیم 05/0 و ضریب اطمینان95 درصد به دست آمده و با این دو مشخصه (t و d) معمولاً می‌توان نظری منطقی و قابل قبول نسبت به نتایج حاصل از تحقیق از این نمونه به صفت مورد نظر در جامعه آماری مورد نظر داشت.
3-5روش جمع‌آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات در این تحقیق بوسیله استفاده از روش های میدانی،کتابخانه ای ،پرسشنامه و مصاحبه با مردم و مسولین مرتبط صورت گرفته است.بدین منطور ابتدا با مراجعه مستقیم به مراکز اماری و همچنین استفاده از شناسنامه ابادی های کشور و امار نامه های شهرستانی اطلاعات جامعی برای تحقیق تهیه شد و سپس برای تکمیل تحقیق از پرسشنامه ،مصاحبه و مطالعات میدانی استفاده خواهد شد.
3-6اجزای پرسشنامه
پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه ای از پرسش های هدف دار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد.( خاکی،242:1386)
در تحقیق حاضر ابزار اصلی سنجش، پرسشنامه بوده است که یکی از ابزارهای رایج و دقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق می باشد.
3-7مقیاس لیکرت
این مقیاس از مجموعهای منظم از گویهها که به ترتیب خاصی تدوین شده است، ساخته میشود. این گویهها حالات خاصی از پدیده مورد اندازهگیری را به صورت گویههایی که از لحاظ ارزش اندازه‌گیری دارای فاصلههای مساوی است، عرضه میکند. برای تدوین گویهها معمولاً از عبارات مساعد و نامساعد درباره پدیده مورد اندازهگیری به تعداد مساوی استفاده میشود. پاسخ دهنده میزان موافقت خود را با هر یک از این عبارات در یک مقیاس درجهبندی شده که معمولاً از یک تا پنج درجه است نشان میدهد. سپس پاسخ آزمودنی به هریک از گویهها از نظر عددی ارزش‌گذاری میشود. حاصل جمع عددی این ارزشها نمره آزمودنی را در این مقیاس بدست می‌دهد.
3-8اعتبار (روایی)پرسشنامه
روایی2 از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازهگیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازهگیری محقق برمیگردد.
برای سنجش روایی روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای سنجش روایی از روش روایی صوری بهره گرفته شده است. روایی صوری را روایی ذهنی نیز گویند. هنگامی این اعتبار برقرار است که فردی آزمودنی را بررسی بکند و نتیجه بگیرد که این آزمون، صفت مورد نظر را اندازهگیری میکند. فردی که این بررسی را انجام میدهد، میتواند یک پاسخگو یا یک متخصص باشد( خاکی،288:1386).
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد که یکی از این روشها اعتبار محتوا می باشد. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که به بررسی اجزای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارتهای ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون درآن تنیده می شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص درموضوع مورد مطالعه تعیین می شود. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع و متخصص مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می باشد.
3-9پایایی پرسشنامه
اصطلاح پایایی3 که گاهی اوقات مترادف با قابلیت اعتماد، ثبات، همسانی، قابلیت پیشبینی، دقت یا صحت و اعتبار به کار میرود. عبارت است از ثبات اندازهها در دفعات اندازهگیری ( ازکیا، معتمدی، دربان آستانه، 1383: 501).
برای سنجش پایایی پرسشنامههای این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. شکل کلی این روش عبارت است از:
رابطه ( 3-2 )
? ضریب آلفا
k تعداد سئوالها یا گویهها
واریانس مربوط به سوال i ام
واریانس کل آزمون
دامنه ? بین 0 تا 1 است و هر چه ضریب آلفای کرونباخ بیشتر باشد، پایایی مقیاس بیشتر است. بنابراین این طبق قاعده آلفا دست کم باید 70% باشد، تا بتوان مقیاسی را دارای پایایی دانست. اندازه آلفا نیز به پایایی تک تک گویهها بستگی دارد. آلفای کرونباخ ضریب پایایی برای مقیاس لیکرت را این گونه پیشنهاد میکند
جدول(2-3): درصدهای آلفای کرونباخ
کم
45%
متوسط
75%
زیاد
95%
میزان آلفای کرونباخ مربوط به سوالات رضایت از امکانات بهداشتی و رفاهی
جدول (3-3) آلفای کرونباخ گویههای مربوط به رضایت از امکانات بهداشتی
میانگین شاخص در صورت حذف سوال
واریانس شاخص در صورت حذف سوال
مقدار آلفای کرونباخ در صورت حذف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *