پایان نامه رایگان درمورد سطح معنادار، استاندارد، استان کردستان

مهاجرت کند،آن مشکل کدام است؟ بیشتر پاسخگویان به فقدان فرصت شغلی مناسب در بیجار اشاره کرده اند. نکته قابل توجه این است که بیشتر افرادی که علت تمایل مهاجرت خود را به این موضوع نسبت داده اند یا خود بیکار بوده اند یا در میانه مصاحبه خود به وجود افراد بیکار در اعضای خانواده یا دوستان و آشنایان خود اشاره کرده اند. افراد دیگری نیز به مسائل دیگری مانند عدم امکانات بهداشتی و پزشکی، ضعف امکانات آموزشی و فقدان مراکز فرهنگی اشاره کرده اند؛ اما بیشتر پاسخها حول مسئله بیکاری بوده است.
لذا هم مطالب استخراج شده در مصاحبهها و هم بررسی کمی فرضیه این موضوع را تأیید میکند که بیکاری و فقدان فرصت مناسب شغلی در بیجار عامل تأثیرگذاری است در گرایش ساکنین بیجار به مهاجرت به شهرهای دیگر.
بر اساس یافتههای تحقیقی پیشین نیز الگوی مهاجرت شهر به شهر به ویژه از شهرهای کوچک و دارای فرصت شغلی نامناسب به شهرهای بزرگتر و دارای فرصتهای مناسبی شغلی تبدیل به الگوی رایج شده است. یافتههای این فرضیه همسو با یافتههای ایراندوست و همکاران (1393) مبین این موضوع است که شهرستان بیجار به عنوان یک شهر کوچک و فاقد فرصتهای شغلی کم کم جمعیت فعال خود را به شهرهای بزرگتر و با فرصتهای شغلی بهتر از جمله شهرهای همدان، تهران و زنجان منتقل میکند. به اعتقاد ایراندوست و همکاران (1393) در چند دهه گذشته به تدریج مهاجرت روستا به شهر کاهش یافته و دیگر الگوی اصلی مهاجرت به شمار نمیرود. این الگو از 26 درصد در دهه 55 – 65 ، به 11.84 درصد در پنج ساله 85 – 90 رسید. با توجه به افزایش جمعیت و تعداد شهرها، مهاجرت شهر به شهر در حال افزایش و تبدیل به الگوی مسلط مهاجرت است و امروزه الگوی اصلی مهاجرت کشور به شمار میرود. مهاجرت شهر به شهر ا کنون با بیش از 58 درصد بالاترین نوع مهاجرت و الگوی مسلط به شمار میرود.
این پژوهش با تحلیل آمارهای جمعیتی و مهاجرتی کشور در چند دهه اخیر، نشان داد که الگوی مهاجرتی روستا_شهر به عنوان الگوی مسلط مهاجرت، در حال حاضر جای خود را به الگوی مهاجرت شهر_شهر داده است ( ایراندوست و همکاران، 1393: 138).
4-3-2فرضیه دوم
به نظر میرسد بین قومیت و تصمیم به مهاجرت در شهرستان بیجار رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اینکه متغیر مستقل که در سطح اسمی دو شقی قراردارد و متغیر وابسته در سطح فاصلهای قرار دارد برای بررسی این فرضیه از آزمون تی دو گروه مستقل استفاده میشود.
جدول 4- 28 میانگین تمایل به مهاجرت بر حسب قومیت
قومیت
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف از میانگین
تمایل به مهاجرت
ترک
105
26.38
24.16
7.31
کرد
284
27.09
31.91
6.97
جدول 4 – 29 آزمون مقایسه میانگین تمایل به مهاجرت بر حسب قومیت
آزمون لون برای واریانس های برابر
آزمون تی تست برای برابری میانگین ها
F
سطح معناداری
t
درجه آزادی
سطح معناداری (دو دامنه)
تفاوت میانگین
تفاوت خطای استاندارد
تمایل به مهاجرت
برابری واریانس
.983
.402
1.169
387
0.059
0.71-
.685
عدم برابری واریانس
1.157
386.320
0.042
0.71-
. 685
جدول 4-30 بررسی رابطه تمایل افراد به مهاجرت و قومیت
تمایل به مهاجرت
قومیت
پایین
متوسط
بالا
کرد
110
75
99
ترک
36
29
40
X2 = 3.21 df= 2 sig. = 0.109
در تحلیل داده های کمی این فرضیه نشان داده شده است که میانگین تمایل به مهاجرت در بین شهروندان ترک کمتراز شهروندان کرد زبان است. به منظور بررسی معناداری این تفاوت به جدول آزمون T دو گروه مستقل مراجعه میکنیم. همانطور که مشاهده میشود در آزمون لون دیده میشود که سطح معناداری برابر است با 0.402 که نشان دهنده برابر واریانس بین دوگروه است لذا در ردیف برابری واریانسها به سطح معناداری دو دامنه مراجعه میکنیم. در این بخش مشاهده میکنیم که سطح دو دامنه برابر است با 0.059 که به این معنی است که تفاوت تمایل به مهاجرت بین شهروندن کرد زبان و ترک زبان معنادار نیست. همچنین در بررسی رابطه بین دو متغیر از آزمون خی 2 نیز بهره گرفته شده است که مشاهده میشود مقدار خی2 برابر است با 3.21 و مقدار معناداری برابر است با 0.109 که نشان دهنده عدم رابطه معنادار بین دو متغیر است. بنابراین فرضیه مذکور تأیید نمیشود.
در بررسی محتوای سوالات کیفی پرسشنامهها هیچ اشارهای به موضوع قومیت یا مسائل قومی در تمایل افراد به مهاجرت دیده نمیشود. اگرچه برخی افراد در پاسخ به سوال مقصد احتمالی مهاجرت شهرهایی را انتخاب کرده اند که با قومیتشان همخوانی دارد و علت آن را به وجود همزبانان خود در آن شهرها را بیان کرده اند. اما به لحاظ کمی و عددی تعداد این افراد کمتر از میزانی است که بتوان آن را به قومیت و زبان مرتبط دانست.
اکثر مطالعات انجام شده نتیجه فوق را تأیید میکنند. اگرچه قومیت ها در ایران منبع تنشها و مسائل اجتماعی در مناطق مختلف ایران هستند، اما وجود تنوع قومی و زبانی در شهرهای مختلف عاملی تأثیرگذار بر مهاجرتها نبودهاند. به اعتقاد نظریان (1388) روابط بین اقوام در دورههای تاریخی هیچگاه به گونهای نبوده است اقوام نسبت به همدیگر عامل دفع و طرد در محیطهای اجتماعی باشند. لذا نمی توان قومیت و تفاوت زبانی را عاملی برای تمایل و مهاجرت شهروندان بیجاری به مهاجرت به سایر شهرها دانست.
4-3-3 فرضیه سوم
به نظر میرسد بین مذهب و تصمیم به مهاجرت در شهرستان بیجار رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اینکه متغیر مستقل که در سطح اسمی دو شقی قراردارد و متغیر وابسته در سطح فاصلهای قرار دارد برای بررسی این فرضیه نیز از آزمون تی دو گروه مستقل استفاده میشود.
جدول 4 – 31 میانگین تمایل به مهاجرت بر حسب مذهب
مذهب
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف از میانگین
تمایل به مهاجرت
شیعه
308
29.06
17.51
6.29
سنی
81
26.91
23.72
6.78
جدول 4 -32 آزمون تفاوت میانگین تمایل به مهاجرت بین شهروندان شیعه و سنی
آزمون لون برای واریانس های برابر
آزمون تی تست برای برابری میانگین ها
F
سطح معناداری
t
درجه آزادی
سطح معناداری (دو دامنه)
تفاوت میانگین
تفاوت خطای استاندارد
میل به مهاجرت
برابری واریانس
.346
.023
7.616
387
0.008
7.15-
2.875
عدم برابری واریانس
5.751
387.020
0.008
7.15-
2. 768
جدول 4-33 بررسی رابطه تمایل افراد به مهاجرت و مذهب
تمایل به مهاجرت
مذهب
پایین
متوسط
بالا
شیعه
69
116
123
سنی
37
24
20
X2 = 6.31 df= 2 sig. = 0.004
در تحلیل داده های کمی این فرضیه نشان داده شده است که میانگین تمایل به مهاجرت در بین شهروندان شیعه مذهب بیشتر از شهروندان سنی است. میانگین گرایش به مهاجرت شهروندان شیعه مذهب برابر 29.06 و میانگین تمایل به مهاجرت در شهروندان سنی مذهب برابر است با 21.91 به منظور بررسی معناداری این تفاوت به جدول آزمون T دو گروه مستقل مراجعه میکنیم. همانطور که در آزمون لون دیده میشود سطح معناداری برابر است با 0.023 که نشان دهنده عدم برابری واریانس بین دوگروه است لذا در ردیف عدم برابری واریانسها به سطح معناداری دو دامنه مراجعه میکنیم. در این بخش مشاهده میکنیم که سطح دو دامنه برابر است با 0.008 که به این معنی است که تفاوت تمایل به مهاجرت بین شهروندن شیعه مذهب و شهروندان سنی مذهب معنادار است. همچنین در بررسی رابطه بین دو متغیر از آزمون خی 2 نیز بهره گرفته شده است که مشاهده میشود مقدار خی2 برابر است با 6.31 و مقدار معناداری برابر است با 0.004 که نشان دهنده رابطه معنادار بین دو متغیر است. بنابراین فرضیه مذکور تأیید میشود.
مسئله مذهب و تفاوت مذهبی مسئله چندان سادهای نیست بنابراین اگرچه به راحتی نمیتوان مذهب را عاملی محرک برای مهاجرت تشخیص داد. اما با توجه به تفاوت میزان تمایل افراد شیعه مذهب و سنی مذهب در بررسی کمی این فرضیه می توان موضوع را تأیید کرد. در مصاحبههای صورت گرفته نیز برخی افراد به صورت ضمنی به این موضوع اشاره کردهاند. نکته قابل توجه در مصاحبه ها این است که شهروندان شیعه مذهب بیشتر تمایل به مهاجرت به شهرهای شیعه نشین مانند زنجان و همدان اشاره کرده اند و بیشتر شهروندان سنی مذهب نیز سنندج را به عنوان مقصد احتمالی خود برای مهاجرت انتخاب کرده اند.
عامل مذهب و تأثیر آن بر گرایش و تمایل شهروندان به مهاجرت را نباید نادیده گرفت. در تحقیق حاضر مشاهده شد که شهروندان شیعه مذهب در شهرستان بیجار تمایل بیشتری به مهاجرت دارند تا شهروندان سنی مذهب. این موضوع را میتوان اینگونه تبیین کرد که شهرستان بیجار تنها شهرستان شیعه مذهب استان کردستان است لذا تمایل افراد شیعه مذهب به مهاجرت به مناطق و شهرهای شیعه مذهب قابل توجیه است.
در تحقیقات پیشین از جمله در تحقیقی که توسط احمدی (1378) به این نتیجه رسیده اند که مطالعات نشان می دهد که اختلاف زبانی تا اواسط قرن بیستم عامل نهائی مرکزگریزی این گروه ها نبوده است. بر عکس اختلافات مذهبی میان مسلمانان شیعه و سنی به ویژه در نواحی کردستان و بلوچستان نقش بیشتری در این رابطه ایفا کرده است. در حال حاضر نیز تجمع آنها در شهرها می تواند یکی از عوامل ایجاد تنش در شهرها باشد.
4-3-4فرضیه چهارم
به نظر میرسد بین رضایت از امکانات بهداشتی- رفاهی موجود و مهاجرت در شهرستان بیجار رابطه معنادار وجود دارد.
هم متغیر مستقل و هم متغیر وابسته در این فرضیه در سطح فاصلهای قرار دارند. بنابراین به منظور بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده میشود.
جدول 4-34 بررسی رابطه رضایت از امکانات بهداشتی و تمایل به مهاجرت
تمایل به مهاجرت
رضایت از امکانات
پایین
متوسط
بالا
کم
31
42
79
متوسط
24
31
61
بالا
41
38
42
X2 = 5.47 df= 4 sig. = 0.000
جدول 4 – 35 همبستگی بین رضایت از امکانات بهداشتی-رفاهی و تمایل به مهاجرت
رضایت از امکانات بهداشتی
تمایل به مهاجرت
همبستگی
-.272**
Sig. (2-tailed)معناداری
.000
تعداد
389
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
در بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. جدول فوق خروجی این آزمون است. با مراجعه به سطح معناداری این فرضیه مشاهده میشود که مقدار Sig برابر است با 0.000 که نشان دهنده معناداری همبستگی بین رضایت از امکانات بهداشتی و رفاهی موجود وتمایل به مهاجرت را نشان میدهد. میزان همبستگی نیز برابر است با 0.272- که نشان دهنده همبستگی معکوس بین دو متغیر است. به این معنی که هرچه رضایت از امکانات بهداشتی و رفاهی بیشتر باشد تمایل به مهاجرت در بین افراد کمتر خواهد بود. لذا با اطمینان 99 درصد میتوان گفت عدم رضایت از امکانات بهداشتی- رفاهی بر تمایل به مهاجرت افراد تأثیر میگذارد.
با بررسی محتوای سوالات باز این موضوع به لحاظ کیفی نیز تأیید میشود.
در بررسی پاسخهای افراد به سوالی که به مزیتهای بیجار نسبت به شهرهای دیگر پرداخته است می توان گفت که بیشتر مردم سبب عدم تمایل خود به مهاجرت را وابستگی به خویشاوندان، آرامش موجود به سبب کوچک بودن شهر بیجار، انس با محیط و آب و هوا و… اعلام کرده اند؛ به طوری که اولویتهایی که بیشتر افراد علت تمایل خود به ادامه زندگی در بیجار به آن اشاره کرده اند به ترتیب زیر است:
1- آرامش و آسایش موجود در بیجار نسبت به شهرهای بزرگ
2- وابستگی به دوستان و خویشاوندان
3- عادت به محیط اجتماعی
4- عادت کردن به محیط جغرافیایی و آب و