پایان نامه رایگان درمورد سطح معنادار، استاندارد، دانشگاهها

بیش از 2 میلیون تومان قرار داده شد.
جدول 4 – 12 درآمد پاسخگویان به صورت طبقهبندی شده
میزان درآمد خانواده
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
زیر 500 هزار تومان
39
10 %
39
بین 500 تا 1 میلیون تومان
165
42 %
204
1 تا 1.5 میلیون تومان
97
24 %
301
1.5 تا 2 میلیون تومان
65
16 %
366
بیش از 2 میلیون تومان
32
8 %
389
جمع
389
100 %
نمودار 4- 3 توزیع افراد بر حسب میزان درآمد افراد
همانطور که مشاهده میشود میزان درآمد اکثر افراد بین 500هزار تا 1 میلیون تومان است. 10 درصد افراد زیر 500هزار تومان ، 42درصد از افراد بین 500 هزار تا 1 میلیون تومان،24 درصد از افراد بین 1 تا 1.5 میلیون تومان درآمد دارند. درآمد 16 درصد از افراد نیز بین 1.5 تا 2 میلیون تومان است و 8 درصد نیز درآمد بیش از 2 میلیون تومان دارند.
4-2-12 اشتغال
در این قسمت توزیع بیکاران و شاغلین نشان داده میشود.
جدول 4 – 13 وضعیت اشتغال پاسخگویان
اشتغال
فراوانی
درصد فراوانی
شاغل
315
81 %
بیکار
72
19 %
جمع
389
100 %
جدول فوق به توزیع افراد مورد بررسی بر حسب وضعیت اشتغال پرداخته است همانطور که مشاهده میشود که 19 درصد افراد بیکار هستند و 81 درصد شاغل هستند. از آنجا که افراد مورد بررسی سرپرست خانوار بودهاند بیشتر افراد شاغل هستند و افرادی هم که بیکار هستند معمولا یا به تازگی ازدواج کرده اند یا اینکه جزو نیروی فعال نیستند.
4-2-13 محل کار افراد
در این متغیر محل کار افراد شاغل بررسی می شود. اینکه محل کارشان شهر است یا روستا
جدول 4 – 14 محل کار پاسخگویان (روستا/شهر)
محل کار
فراوانی
درصد فراوانی
شهر
249
74 %
روستا
89
26 %
جمع
338
100 %
از مجموع 338 نفر افراد شاغل ، 249 نفر (74 درصد) در شهر اشتغال دارند و محل اشتغال 89 نفر (26 درصد) نیز روستا است. با اینکه بیشتر افراد ساکن روستا هستند اما طبق اظهار خود افراد محل کار بیشتر آنها شهر است. بنابراین می توان گفت روستاهای این شهرستان فرصتهای شغلی مناسبی را ایجاد نکردهاند و افراد به منظور کسب درآمد روزانه به شهر رفت و آمد می کنند.
4-2-14 مالکیت زمین کشاورزی
از آنجا برخی افراد ساکن شهرستان بیجار هستند اما دارای زمین کشاورزی نیز هستند و به کشاورزی مشغول هستند، در این متغیر نشان داده میشودکه چه تعداد از افراد مالک زمین کشاورزی هستند و چند نفر فاقد زمین هستند.
جدول 4 – 15 مالکیت زمین کشاورزی
مالکیت زمین کشاورزی
فراوانی
درصد فراوانی
مالک زمین کشاورزی
97
25 %
فاقد زمین کشاورزی
292
75 %
جمع
389
100 %
با مراجعه به جدول مشاهده میشود که 25 درصد مالک زمین کشاورزی هستند و 75 درصد نیز فاقد زمین کشاورزی هستند. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد مردم ساکن روستا کمتر به مشاغل مرتبط با روستا از قبیل کشاورزی و دامداری اشتغال دارند و عمدتاً به سبب کمبود فرصتهای شغلی مناسب و هزینه پایین زندگی در روستا ساکن هستند و برای انجام کارهای خود به شهر رفت و آمد میکنند.
4-2-15 مالکیت دام
برخی از مردم ساکن شهرستان بیجار دارای دام هستند و شغل اصلی آنها یا دامداری است یا در کنار شغل دیگری به دامداری نیز مشغول هستند. در این قسمت میزان برخورداری افراد از دام مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول 4 – 16 مالکیت دام
مالکیت دام
فراوانی
درصد فراوانی
مالک دام
64
16 %
فاقد دام
325
84 %
جمع
389
100 %
همانطور که در جدول قابل مشاهده است تنها 16 درصد از افراد مورد بررسی دارای دام هستند و بقیه 85 درصد فاقد دام هستند.
4-2-16 مالکیت وسیله نقلیه
جدول 4 – 17 مالکیت وسیله نقلیه
وسیله نقلیه
فراوانی
درصد فراوانی
مالک وسیله نقلیه
246
63 %
فاقد وسیله نقلیه
143
37 %
جمع
389
100 %
بر اساس یافتههای پرسشنامه میتوان گفت که 63 درصد دارای وسیله نقلیه شخصی و 37 درصد نیز فاقد وسیله نقلیه شخصی هستند. اگرچه بیشتر افراد دارای وسیله نقلیه شخصی هستند، اما کیفیت و نوع خودرو مورد اشاره نبوده است. ای بسا افراد از خودروهای مدل پایین و ارزان قیمت نیز استفاده کنند. لذا نمیتوان برخورداری از خودرو را مبنایی برای وضعیت اقتصادی افراد قرار داد.
4-2-17 عنوان و پایگاه شغلی
عنوان شغلی افراد و فراوانی آنها در جدول زیر مشخص شده است.
جدول 4 – 18 عنوان شغلی پاسخگویان
بالا
فراوانی
متوسط
فراوانی
پایین
فراوانی
کارمندان عالی رتبه (روسا و مدیران کل و …)
اساتید دانشگاهها
پزشکان
مهندسان عالی رتبه
روحانیون با درجه علمی بالا
نظامیان ارشد (سرهنگ و بالاتر )
کارمندان ارشد دولتی
کارکنان تحقیقی و مهندسی
3
4
3
1
7
19
11
کارمندان عادی دولت
کسبه
پیمانکاران
کشاورزان برتر
دامداران و باغداران
صاحبان بخش خصوصی
کارگران ماهر
نظامیان با درجه سروانی
معلمان
41
65
9
8
14
13
17
7
20
کارکنان جز دولت
کارگران ساده
فروشندگان دوره گرد
کارگران نیمه ماهر
مشاغل نظامی استوار و پایین تر
کشاورزوان متوسط
کارکنان بخش خصوصی
کارگران کشاورزی
نامشخص
22
15
3
16
9
18
7
6
48
194
96
جمع کل
338
به منظور درک بهتر و سریعتر پایگاه شغلی، عنوان شغلی افراد بر حسب جایگاه آن در جامعه در سه پایگاه بالا، متوسط و پایین طبقهبندی شدند که در جدول زیر به صورت فراوانی و درصد نشان داده شده است.
جدول 4 – 19 پایگاه شغلی پاسخگویان
پایگاه شغلی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
بالا
48
19 %
19
متوسط
194
54 %
54
پایین
96
27 %
27
جمع
338
100 %
نمودار 4- 7 توزیع نسبی پایگاه شغلی پاسگویان
با توجه به نتایج آماری می توان گفت 27 درصد افراد دارای پایگاه شغلی پایین ، 54 درصد دارای پایگاه شغلی متوسط و 19 درصد نیز در پایگاه شغلی بالا قرار دارند. همانطور که مشاهده میشود بیش از نیمی از ساکنین شهرستان بیجار از لحاظ پایگاه شغلی
4-2-18 پایگاه اجتماعی- اقتصادی
این شاخص با استفاده از میانگین نمره بدست آمده از پایگاه شغلی، تحصیلات و میزان درآمد فرد بدست آمده است. سپس پایگاه اجتماعی افراد در سه گروه پایین، متوسط و بالا تقسیم بندی شد.
جدول 4 – 4 پایگاه اجتماعی- اقتصادی افراد
پایگاه اقتصادی- اجتماعی
فراوانی
درصد فراوانی
پایین
73
19 %
متوسط
209
54 %
بالا
107
27 %
جمع
389
100 %
نمودار 4- 8 توزیع نسبی افراد بر حسب پایگاه اجتماعی-اقتصادی
با توجه به جدول فوق 19درصد افراد در پایگاه اجتماعی پایین قرار دارند، 54 درصد در پایگاه متوسط و 27 درصد نیز در پایگاه بالا قرار دارند.
4-2-19تمایل به مهاجرت
این متغیر از طریق 7 سوال پرسشنامه که در طیف لیکرت طراحی شده است. جدول زیر شاخصهای مرکزی این متغیر را نشان میدهد.
جدول 4- 21 شاخصهای توصیفی تمایل به مهاجرت
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
تمایل به مهاجرت
389
7
32
20.83
5.28
27.93
در جدول زیر میزان تمایل به مهاجرت در بین شهروندان بیجاری به صورت طبقهبندی شده نشان داده شده است. میزان تمایل به مهاجرت در سه طبقه پایین، متوسط و بالا تقسیم شده است.
جدول 4 – 22 تمایل به مهاجرت در بین شهروندان بیجاری
میزان تمایل به مهاجرت
فراوانی
درصد
پایین
96
24.5 %
متوسط
111
29.5 %
بالا
182
46 %
نمودار 4-9 میزان تمایل افراد به مهاجرت در بین شهروندان بیجاری
همانگونه که در نمودار و جدول فوق مشاهده میشود حدود 46 درصد افراد تمایل زیادی به مهاجرت دارند، حدود 29.5 درصد به میزان متوسطی تمایل به مهاجرت دارند و حدود 24.5 درصد افراد تمایل کمتری به مهاجرت نشان داده اند.
4-2-20رضایت از امکانات رفاهی- بهداشتی
این متغیر از طریق سوالات طیف لیکرت پنج قسمتی سنجیده میشود. در جدول زیر شاخصهای مرکزی این متغیر نشان داده شده است.
جدول 4- 23 شاخصهای توصیفی رضایت از امکانات بهداشتی
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
رضایت از امکانات بهداشتی
389
25
109
79.71
6.42
41.23
جدول 4 – 24 میزان رضایت شهروندان بیجاری از امکانات رفاهی و بهداشتی
میزان رضایت
فراوانی
درصد
پایین
173
44.5 %
متوسط
138
35.5 %
بالا
78
20 %
نمودار 4-10 میزان رضایت شهروندان بیجاری از امکانات رفاهی و بهداشتی موجود
همانطور که در جدول و نمودار فوق نشان داده شده است نزدیک به 45 درصد افراد میزان رضایت پایینی از امکانات بهداشتی و رفاه موجود در شهرستان بیجار دارند. همچنین 35 درصد افراد میزان رضایت متوسطی را از امکانات رفاهی و بهداشتی ابراز داشتهاند و تنها 20 درصد افراد از امکانات رفاهی و بهداشتی رضایت بالایی داشتهاند.
4-3تحلیل استنباطی
در این بخش فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون های آماری مورد ارزیابی قرار میگیرند.با استفاده از این آزمونها، فرضیه های تحقق مورد بررسی قرار می گیرند و در قالب جدول ارائه و تحلیل می شوند. همچنین دادههای کیفی متناسب با فرضیهها تجزیه و تحلیل خواهند شد.
4-3-1فرضیه اول:
به نظر می رسد بین وضعیت اشتغال و تمایل به مهاجرت در این شهرستان رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اینکه متغیر مستقل که در سطح اسمی دو شقی قراردارد و متغیر وابسته در سطح فاصلهای قرار دارد برای بررسی این فرضیه از آزمون تی دو گروه مستقل استفاده میشود.
جدول 4- 25 میانگین تمایل به مهاجرت بین شاغلین و بیکاران
اشتغال
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف از میانگین
تمایل به مهاجرت
شاغل
315
41.21
24.30
3.50
بیکار
72
56.25
25.25
3.23
جدول 4- 26 آزمون مقایسه میانگین تمایل به مهاجرت بین شاغلین و بیکاران
آزمون لون برای واریانس های برابر
آزمون تی تست برای برابری میانگین ها
F
سطح معناداری
t
درجه آزادی
سطح معناداری (دو دامنه)
تفاوت میانگین
تفاوت خطای استاندارد
تمایل به مهاجرت
برابری واریانس
.014
.908
4.620
387
0.004
4.15-
.2199
عدم برابری واریانس
4.038
386.013
0.007
4.15-
.2175
جدول 4-27 بررسی رابطه تمایل افراد به مهاجرت و وضعیت اشتغال آنها
تمایل به مهاجرت
وضعیت اشتغال
پایین
متوسط
بالا
شاغل
130
109
76
بیکار
11
29
32
X2 = 8.93 df= 2 sig. = 0.03
در تحلیل داده های کمی این فرضیه نشان داده شده است که میانگین تمایل به مهاجرت در بین افراد شاغل پایین تر از افراد بیکار است. به منظور بررسی معناداری این تفاوت به جدول آزمون T دو گروه مستقل مراجعه میکنیم. همانطور که مشاهده میشود در آزمون لون دیده میشود که سطح معناداری برابر است با 0.908 که نشان دهنده برابر واریانس بین دوگروه است لذا در ردیف برابری واریانسها به سطح معناداری دو دامنه مراجعه میکنیم. در این بخش مشاهده میکنیم که سطح دو دامنه برابر است با 0.004 که به این معنی است که تفاوت تمایل به مهاجرت بین شاغلین و بیکاران معنادار است. همچنین در بررسی رابطه بین دو متغیر از آزمون خی 2 نیز بهره گرفته شده است که مشاهده میشود مقدار خی 2 برابر است با 8.93 و مقدار معناداری برابر است با 0.03 که نشان دهنده رابطه معنادار بین دو متغیر است. بنابراین فرضیه مذکور تأیید میشود.
با بررسی محتوای سوالات باز پرسشنامه نیز این مسئله موضوع تأیید میشود. پاسخگویان در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد یکی از مشکلات شهرستان بیجار شما را وادار به