پایان نامه رایگان درمورد استان کردستان، محل سکونت، عوامل موثر

شهروندان……………………………………………………………………………90
نمودار شماره4-9.میزان تمایل افرادبه مهاجرت دربین شهروندان……………………………………………………………….91
جدول شماره4-23.شاخص های توصیفی رضایت از امکانات بهداشتی………………………………………………………92
جدول شماره4-24.میزان رضایت ازامکانات بهداشتی-رفاهی…………………………………………………………………..92
نمودار شماره4-10.میزان رضایت از امکانات بهداشتی-رفاهی……………………………………………………………… 92
جدول شماره4-10.میانگین تمایل به مهاجرت بین شاغلین وبیکاران……………………………………………………………94
جدول شماره4-26.آزمون مقایسه میانگین تمایل به مهاجرت بین شاغلین وبیکاران………………………………………..94
جدول شماره4-27. بررسی رابطه تمایل افرادبه مهاجرت ووضیعت اشتغال…………………………………………………..95
جدول شماره4-28.میانگین تمایل به مهاجرت برحسب قومیت…………………………………………………………………97
جدول شماره 4-29.آزمون میانگین تمایل به مهاجرت برحسب قومیت……………………………………………………….97
جدول شماره4-30.بررسی رابطه رابطه تمایل افرادبه مهاجرت وقومیت……………………………………………………….98
جدول شماره4-31.میانگین تمایل به مهاجرت برحسب مذهب………………………………………………………………….99
جدول شماره4-32. آزمون تفاوت میانگین تمایل به مهاجرت بین شهروندان شیعه وسنی………………………………..99
جدول شماره4-33.بررسی رابطه تمایل افرادبه مهاجرت ومذهب……………………………………………………………..100
جدول شماره 4-34.بررسی رابطه رضایت از امکانات بهداشتی وتمایل به مهاجرت …………………………………….102
جدول شماره4-35.همبستگی بین رضایت از امکانات بهداشتی-رفاهی……………………………………………………..102
جدول شماره4-36 .بررسی رابطه پایگاه اجتماعی وتمایل به مهاجرت………………………………………………………104
جدول شماره4-37. رابطه پایگاه اجتماعی وتمایل به مهاجرت…………………………………………………………………105
جدول شماره4-38. میانگین تمایل به مهاجرت برحسب محل سکونت……………………………………………………..107
جدول شماره 4-39. آزمون تفاوت میانگین تمایل به مهاجرت بین ساکنین شهروروستا………………………………..107
جدول شماره 4-40. بررسی رابطه تمایل افرادبه مهاجرت ومحل سکونت………………………………………………….108
جدول شماره4-41. میانگین تمایل به مهاجرت برحسب محل تولد…………………………………………………………..108
جدول شماره4-42. آزمون تفاوت میانگین تمایل به مهاجرت بین متولدین بیجاروسایرشهرها………………………..109
جدول 4-43. بررسی رابطه تمایل افرادبه مهاجرت ومحل تولد………………………………………………………………..109
جدول شماره4-44. آزمون رابطه بین سن وگرایش به مهاجرت……………………………………………………………….110
جدول شماره 4-45. آزمون رابطه بین تحصیلات وگرایش به مهاجرت…………………………………………………….111
جدول شماره4-46. خلاصه مدل رگرسیون عوامل موثربرتمایل به مهاجرت………………………………………………112
جدول شماره 4-47. تاثیرگذاری تک تک عوامل برتمایل به مهاجرت……………………………………………………..112
نمودارشماره4-8 . تحلیل مسیرمتغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….113
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1مقدمه
مهاجرت در کنار مرگ و میر و باروری یک از سه مولفه ی اثرگذار بر رشد جمعیت های انسانی است و مهم ترین عامل خارجی تغییر تعداد و ساخت جمعیت است.مهاجرت یکی از پدیده های مهم اجتماعی در جوامع انسانی از زمان پیدایش انسان بر روی زمین است. به نحوی که بسیاری از دستاوردهای بشری در زمینه ی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی متأثر از مهاجرت انسان ها است. انسان از بدو پیدایش همواره در جستجوی شرایط زیستی، آب، غذا و پناهنگاه بهتر از جایی به جای دیگر در حال مهاجرت بود. اگر سیر تحولات تاریخی ایران را بررسی کنیم مشاهده خواهیم کرد که تغییر حکومت ها و شکل گیری تمدن های ایرانی بیش از همه ناشی از مهاجرت افراد به مناطق مختلف این سرزمین بوده است. مهاجرت پدیده ایست که همواره در میان انسان ها وجود داشته و به جرات می توان گفت که در طول تاریخ تمام ملل، قبایل و گروه های عظیم انسانی به خاطر داشتن رویای یک زندگی بهتر، یا فرار از فقر، یا محدودیت ها و فشارهای سیاسی و خانوادگی یا ترکیبی از این عوامل مهاجرت از سرزمین مادری خود رابه منطقه دیگر تجربه کرده اند(جولی2005:1).
مهاجرت از عوامل مهم در توسعه ی منطقه ای و مورد توجه در برنامه ریزی های اجتماعی و جمعیتی یک کشور است .در ایران این پدیده ی جمعیتی اقتصادی توزیع مناسبی را در بین استان های کشور ندارد (محمودیان وقاسمی، 109:1391).در داخل استان ها هم شاهد توزیع نامناسب جمعیت میان شهرستان ها هر استان می باشیم.
شهرستان بیجار هم در استان کردستان در چند دهه ی اخیر شاهد مهاجرت فزاینده از این شهرستان به سوی استان های دیگر است و این امر موجب شده تا این شهرستان تنها شهرستان استان کردستان باشد که رشد جمعیت منفی داشته و هر ساله سهم این شهرستان از جمعیت کل استان کاهش یابد.این رساله تلاش دارد تا به بررسی عوامل مهاجر فرستی شهرستان بیجار بپردازد و علل مهاجرت ساکنین این شهرستان مورد بررسی قرار دهد .
1-2طرح مسئله:
مهاجرت پدیده ای عمومی در جهان معاصر است که در اشکال مختلف با شدت وضعف های متفاوت با آثار و پیامدهای گوناگون در کشورهای مختلف جهان به وقوع می پیوندد.جریان های مهاجرتی بعد از انقلاب صنعتی بود که توجه همه گان را به خود جلب کرد. این پدیده تا چند دهه ی اخیرحداقل از نظر اقتصادی پدیده ای مطلوب تلقی می شد،چرا که اقتصاد دانان آن را وسیله ای برای تخصیص بهینه ی منابع یعنی انتقال نیروی انسانی از نواحی کم بازده به نواحی دارای بازدهی بیشتر می پنداشته اند(میرزایی، 1382). ولی امروزه با مشاهده ی نرخ های بالای مهاجرت و تداوم تفاوت های قابل ملاحضه در نرخ های بیکاری و سطح درآمد بین مناطق مهاجر پذیر ومهاجر فرست و بروز مشکلات اقتصادی اجتماعی مختلف،مطلوب بودن این پدیده زیر سوال رفته وبه عنوان یک پدیده ی مخرب که عامل اصلی بحرانهای اجتماعی ست در نظر گرفته می شود.
از سوی دیگر برخی معتقدند جا به جا شدن انسان ها برای ارتقای کمی و کیفی زندگی که ابعاد تازه ای به خود گرفته و این تحرکات به عنوان یک موضوع مهم اجتماعی مطرح گردیده است. از این رو بررسی مهاجرت ها به عنوان یک پژوهش جدی بین رشته ای میان جمعیت شناسی و دیگر حیطه های علمی نظیر جامعه شناسی، روان شناسی و اقتصاد مطرح است. امروزه مهاجرت ها با انگیزه ی زیستی و بیولوژیک انجام نمی شود. بلکه مهاجرت ها در جهان امروز پدیده ای اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی است (میرزایی، 1382). در واقع مهاجرتی که خود بر اثر بسیاری از عوامل به وجود آمده علتی می شود تا به عدم تعادل بیشتر در سطح مسائل اجتماعی اقتصادی و سیاسی یک کشور کمک کند (مشهدیزاده و دهاقانی، 1374).
امروزه مهاجرت داخلی یک فرایند مهم در بسیاری از کشورهاست و منعکس کننده ی عکس العمل مردم به عواملی نظیر نابرابری های اقتصادی منطقه ای وناکامی اجتماعی است که عدم رضایت در بسیاری از جنبه های زندگی را منعکس می کند. مهاجرت داخلی مشکلات فراوانی را هم در مناطق مهاجرفرست و هم در مناطق مهاجر پذیر اجمله:رکود در مناطق غیر شهری،شلوغی بیش از حد شهرها و بسیاری از بیماری های اقتصادی واجتماعی مختلف که بخش های مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند به وجود می آورد(لوکاس و میر1381:157).
در کشورهای در حال توسعه به دلیل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناکار آمد مهاجرت امری اجتناب ناپذیر بوده و اکثر شهرهای جهان سوم تحت تأثیر جریان های مهاجرتی هستند. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385 کل جمعیت جا به جا شده در کشور بالغ در 12148148 نفر بوده که از این تعداد 899709 نفر مهاجران بین شهری بوده اند (مرکز آمار ایران، 1385، 95).از آنجایی که در گذشته رشد جمعیت و در نتیجه جا به جایی انسان ها در مقیاس بسیار کوچکی صورت می گرفت، تأثیر این جا به جایی ها بر ساختار اقتصادی اجتماعی و جمعیتی مناطق مهاجر فرست و مناطق مهاجر پذیر چندان قابل ملاحظه نبوده و حتی امری کاملاً طبیعی و گاهی هم مفید تلقی می شد. از اوایل قرن 19 مهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا یا شهر به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مهم نمایان شد. لذا به طرز جدیدی مورد توجه صاحبنظران و اندیشمندان قرار گرفت (جمشیدی ها و علی بابایی، 1381).
البته مهاجرت و جا به جایی انسان ها در جوامع پیشرفته و صنعتی با کشورهای در حال توسعه تمایز آشکاری دارد و به این دلیل که علت و ماهیت این مهاجرت ها متفاوت بوده و در نتیجه پیامدها و اثرات متفاوتی بر جای گذاشته. مهاجرت در معنای جدید در ایران از سال 1340 بعد از اصلاحات ارضی و در نتیجه ی اثرات آن تشدید شد. موضوع مهاجرت به دنبال انقلاب صنعتی در اروپا به دلیل تحولات شگرف اقتصادی اجتماعی،به عنوان یک مشکل نمود پیدا کرد.اما به دلیل رشد پایین جمعیت در اروپااز یک سو و جذب مهاجران در صنایع نو پا و رو به رشد شهری از سوی دیگر جابه جایی جمعیت مشکل اساسی برای جوامع آن ایجاد نکرد اما در کشورهای جهان سوم به دلیل رشد سریع جمعیت وتوزیع نابرابر امکانات ورشد اقتصادی کند و نامتوازن امواج مهاجرت انسان ها چه از روستاها به شهرها چه از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ به عنوان یک مشکل اساسی بروز نمود(جعفری؛ 2:1389).
مسئله انگیز ترین جنبه ی مهاجرت نیروی انسانی ماهر و با تحصیلات ،محروم شدن مناطق فرستنده از این نیروهای ارزشمند است نیروی انسانی متخصص و ماهر در توسعه ی اقتصادی اجتماعی هر جامعه ای نقش اساسی دارد . سرمایه ی مادی در هر جامعه به کمک نیروی انسانی متخصص و کار امد است که به جریان می افتد وبه توسعه ی اقتصادی و اجتماعی جامعه می انجامد . همچنین مهاجرت جوانان موجب کاهش رشد جمعیت و کاهش نیروی جوان ،افزایش نسبت سالخوردگی و در نتیجه افزایش نسبت وابستگی در مبداء می شود . طبق بررسی های وزارت اقتصاد ودارایی(1375:25به نقل از کاظمی و اردهائی)در روستا ها وشهر های کوچک نرخ رشد جمعیت پایین تر از نرخ طبیعی است (اردهائی و کاظمی پور، 1386: (133. بنابراین این الگوی مهاجرت، برای مبداء چیزی جز فقر ،عقب مانده گی و وابستگی نمی تواند به همراه داشته باشد. از سوی دیگر مناطق مهاجر پذیر مانند تهران و کلان شهر های دیگر با ورود این مهاجرین دچار مشکلات و مسائل زیادی می شوند. مبدا