پایان نامه رایگان درمورد استاندارد، محل سکونت، سطح معنادار

هوا
همچنین در بررسی پاسخهای افراد به علت تمایل آنها به مهاجرت این نکته استنباط میشود که بیشتر افرادی که مایل به مهاجرت هستند علت تمایل خود به مهاجرت را به کمبود امکانات و موانع موجود در پیشرفتشان در بیجار نسبت داده اند و به این موضوع اشاره کرده اند که کمبود امکانات رفاهی و بهداشتی سبب شده است که مردم به شهرهای بزرگتر و با امکانات بهتر روی آورند و به دنبال برخورداری از شرایط بهتر و زندگی راحت تر زادگاه و دوستان خود را ترک کنند و به شهرهای دیگر مهاجرت کنند.
عوامل تقویت کننده گرایش به مهاجرت در بین شهروندان بیجار را میتوان به شکل زیر رتبه بندی کرد.
1- فقدان فرصت شغلی کافی و مناسب
2- کمبود امکانات پزشکی ودرمانی مانند ضعف بیمارستان موجود در خدمات رسانی و کمبود پزشکان متخصص
3- ضعف ساختار مدیریتی و اداری از جمله تغییرات مستمر فرماندار و مدیران ارشد ادارات
4- کمبود امکانات آموزشی و دسترسی به منابع و مراکز علمی
5- کمبود امکانات رفاهی و تفریحی
6- نارضایتی از عملکرد راهنمایی و رانندگی و پلیسراه بیجار و جریمههای غیر موجه
فقدان جاذبهها در شهرهای کوچک و تنوع و کیفیت جاذبههای و تمرکز فرصتها بویژه امکانات و خدمات بهداشتی و رفاهی در شهرهای بزرگ موجب هجوم سیل مردم از شهرهای حاشیهای به مراکز استانها خواهد شد. نتایج تحقیق حاضر نیز حاکی از این است که وجود جاذبهها و تراکم خدمات در شهرهای بزرگ افراد ساکن در شهرستان بیجار را به سمت خود کشانده است. طبق پژوهشی که نصیری (1390) در شهر قیدار انجام داده است همسو با نتایج این فرضیه به این نتیجه رسیده است که در استان زنجان همزمان با صنعتی شدن مرکز استان، جذب نیروی کار مازاد از شهرهای کوچک به نفع فعالیتهای صنعتی و خدماتی آغاز شد. شهر زنجان به علت موقعیت جغرافیایی ( نزدیکی به کلانشهر تهران و تبریز) و دارا بودن پتانسیلهای قابل توجه مثل خاک حاصلخیز، استقرار صنایع و زیر ساختهای مناسب، مهاجران زیادی را از شهرهای کوچک استان، پذیرفته است.
4-3-5 فرضیه پنجم
به نظر میرسد بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی و تمایل به مهاجرت در بین شهروندان بیجار رابطه معناداری وجود دارد.
متغیر مستقل و وابسته هردو در سطح ترتیبی چند بعدی هستند لذا در بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
جدول 4-36 بررسی رابطه پایگاه اجتماعی و تمایل به مهاجرت
تمایل به مهاجرت
پایگاه اجتماعی
کم
متوسط
زیاد
پایین
42
37
38
متوسط
25
31
63
بالا
29
43
81
X2 = 4.69 df= 4 sig. = 0.006
جدول 4 -37 رابطه پایگاه اجتماعی و تمایل به مهاجرت
پایگاه اقتصادی- اجتماعی
تمایل به مهاجرت
همبستگی
0.376**
Sig. (2-tailed)معناداری
.000
تعداد
389
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
جدول فوق نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن را نشان میدهد. با توجه به اینکه میزان همبستگی برابر با 0.376 است و سطح معناداری برابر 0.000 است میتوان گفت که رابطه معناداری بین پایگاه اجتماعی افراد و تمایل به مهاجرت وجود دارد. بنابراین میتوان گفت پایگاه اجتماعی میتواند عاملی برای مهاجرت افراد از بیجار به شهرهای دیگر باشد.
در تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر تمایل افراد به مهاجرت بایستی به نقش ویژگیهای فردی و نیازهای آنها نیز توجه شود. افراد با طبقه اجتماعی بالا عمدتاً نیازها و سلایق متفاوتی دارند و همواره در پی برآورده کردن این نیازها هستند. در شهرهای کوچکی مانند بیجار بسیاری از نیازهای افراد بویژه افراد دارای پایگاه اجتماعی بالا متفاوت از مردم دارای پایگاه اجتماعی پایین است. لذا افراد به منظور برآورده کردن نیازهای خود معمولا تمایل دارند به مراکز استان و شهرهای به نسبت بزرگتری مهاجرت کنند. نتایج این فرضیه نیز نشان میدهد که تمایل به مهاجرت در شهروندان دارای پایگاه اجتماعی بالا بسیار بیشتر از افراد دارای پایگاه اجتماعی پایین است.
4-4بررسی سایر متغیرهای تحقیق
به منظور بررسی متغیرهای دیگری که در فرضیهها به آنها پرداخته نشده بود در این بخش بررسی و ارزیابی شده اند.
4-4-1محل سکونت
محل سکونت افراد بر حسب روستا و شهر در جدول زیر بررسی شده است. اینکه آیا بین افراد ساکن روستا و شهر از لحاظ تمایل به مهاجرت تفاوت وجود دارد یا خیر؟
جدول 4 – 38 میانگین تمایل به مهاجرت بر حسب محل سکونت
محل سکونت
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف از میانگین
تمایل به مهاجرت
روستا
277
23.17
14.31
5.38
شهر
112
28.67
11.28
5.65
جدول 4 -39 آزمون تفاوت میانگین تمایل به مهاجرت بین ساکنین شهر و روستا
آزمون لون برای واریانس های برابر
آزمون تی تست برای برابری میانگین ها
F
سطح معناداری
t
درجه آزادی
سطح معناداری (دو دامنه)
تفاوت میانگین
تفاوت خطای استاندارد
میل به مهاجرت
برابری واریانس
.452
.367
4.719
387
0.013
5. 5-
3.135
عدم برابری واریانس
4.157
387.163
0.011
5. 5-
3. 176
جدول 4-40 بررسی رابطه تمایل افراد به مهاجرت و محل سکونت
تمایل به مهاجرت
محل سکونت
پایین
متوسط
بالا
روستا
127
53
97
شهر
18
33
61
X2 = 4.51 df= 2 sig. = 0.021
جداول فوق تفاوت میان ساکنین شهر و روستا را از لحاظ تمایل به مهاجرت نشان میدهد. همانطور که جدول 4- 31 نشان میدهد میانگین تمایل به مهاجرت بین ساکنین شهر و روستا متفاوت قابل توجهی دارد. در جدول 4-32 نیز آزمون تفاوت میانگین نشان دهنده تفاوت معنادار بین ساکنین شهر و روستا از لحاظ تمایل به مهاجرت است. با توجه به اینکه میانگین گرایش به مهاجرت در بین ساکنین شهر 5.5 نمره میانگین بالاتر از ساکنین روستا است. بنابراین میتوان گفت ساکنین شهر گرایش بیشتری به مهاجرت دارند تا ساکنین روستا. همچنین در بررسی رابطه بین دو متغیر از آزمون خی 2 نیز بهره گرفته شده است که مشاهده میشود مقدار خی2 برابر است با 4.51 و مقدار معناداری برابر است با 0.021 که نشان دهنده رابطه معنادار بین دو متغیر است.
4-4-2 محل تولد
تفاوت میزان گرایش به مهاجرت افراد بر حسب محل تولد افراد ( بیجار یا سایر شهرها) در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفته است
جدول 4 – 41 میانگین تمایل به مهاجرت بر حسب محل تولد
محل تولد
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف از میانگین
تمایل به مهاجرت
بیجار
321
23.13
9.13
7.65
سایر
68
22.72
11.08
7.58
جدول 4 -42 آزمون تفاوت میانگین تمایل به مهاجرت بین متولدین بیجار و سایر شهرها
آزمون لون برای واریانس های برابر
آزمون تی تست برای برابری میانگین ها
F
سطح معناداری
t
درجه آزادی
سطح معناداری (دو دامنه)
تفاوت میانگین
تفاوت خطای استاندارد
میل به مهاجرت
برابری واریانس
.307
.315
0.912
387
0.254
41. 0
4.618
عدم برابری واریانس
0.864
387.163
0.267
41. 0
3. 983
جدول 4-43 بررسی رابطه تمایل افراد به مهاجرت و محل تولد
تمایل به مهاجرت
محل تولد
پایین
متوسط
بالا
بیجار
115
102
104
سایر شهرها
23
19
24
X2 = 2.07 df= 2 sig. = 0.310
در جداول فوق تفاوت میزان گرایش افراد به مهاجرت در بین افراد متولد شده در بیجار و سایر شهرها را نشان میدهد. با توجه به اینکه میانگین این دو گروه از افراد تفاوت چندانی با هم ندارند و آزمون مقایسه میانگین دو گروه نیز سطح اطمینان معناداری را نشان نمیدهد، می توان گفت بین متولدین بیجار و متولدین سایر شهرهای دیگر تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین محل تولد افراد نمیتواند عاملی برای گرایش به مهاجرت باشد. در بررسی رابطه بین دو متغیر از آزمون خی 2 نیز بهره گرفته شده است که مشاهده میشود مقدار خی2 برابر است با 2.07 و مقدار معناداری برابر است با 0.310 که نشان دهنده عدم رابطه معنادار بین دو متغیر است.
4-4-3 سن
سن به عنوان یک متغیر موثر بر گرایش افراد به مهاجرت نیز به وسیله آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفته است که در جدول زیر مشاهده میشود.
جدول 4 -44 آزمون رابطه بین سن و گرایش به مهاجرت
تمایل به مهاجرت
سن
همبستگی
-.298**
Sig. (2-tailed)معناداری
.000
تعداد
389
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود سطح معناداری آزمون برابر 0.000 است، لذا رابطه سن و گرایش به مهاجرت در سطح اطمینان 99 درصد معنادار است. میزان همبستگی بین دو متغیر مذکور برابر 0.298- است که حاکی از تأثیر معکوس سن بر گرایش به مهاجرت است. یعنی هرچه سن افراد بیشتر شود تمایل افراد به مهاجرت کمتر خواهد بود.
4-4-4تحصیلات
از آنجا که تحصیلات افراد به صورت طبقهبندی شده محاسبه شده است و متغیر وابسته نیز در سطح فاصلهای است از آزمون اسپیرمن استفاده شده است.
جدول 4 -45 آزمون رابطه بین تحصیلات و گرایش به مهاجرت
تحصیلات
تمایل به مهاجرت
همبستگی
.332**
Sig. (2-tailed)معناداری
.000
تعداد
389
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
جدول فوق میزان همبستگی بین تحصیلات و گرایش به مهاجرت را نشان میدهد. با توجه به اینکه مقدار Sig در جدول فوق برابر است با 0.000 میتوان با اطمینان 99 درصد رابطه بین متغیرهای فوق را تبیین کرد. همچنین مقدار همبستگی بین دو متغیر که برابر است با 0.332 نشان دهنده رابطه مستقیم بین تحصیلات و گرایش به مهاجرت است. یعنی هرچه افراد تحصیلات بالاتری داشته باشند، تمایل به مهاجرت بیشتر خواهد بود.
4-5تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر تحقیق
در این بخش عوامل موثر بر مهاجرت به صورت تحلیل رگرسیون ارائه می شود.
از آنجا که متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی، رضایت از امکانات، سن و تحصیلات رابطه معناداری با تمایل به مهاجرت داشتند لذا در تحلیل رگرسیون تنها این عوامل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
جدول 4-46 خلاصه مدل رگرسیون عوامل موثر بر تمایل به مهاجرت
Model
R
R2 (ضریب تعیین)
R2 تصحیح شده
خطای استاندارد برآورد
1
0.769
0.591
0.590
6.379
همانطور که در مدل مشاهده میشود که ضریب تعیین در این مدل برابر است با 0.591 که حاکی از این است که عوامل مورد بررسی در تحقیق حاضر نزدیک به 59 درصد تمایل به مهاجرت در بین شهروندان را تبیین می کند. بنابراین قدرت مدل متوسط به بالا است.
در جدول زیر میزان تأثیرگذاری تک تک عوامل کمی را نشان میدهد.
جدول 4-47 تأثیرگذاری تک تک عوامل بر تمایل به مهاجرت
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد شده
t
(سطح معنی داری)
Sig.
B
خطای استاندارد
مقدار بتا
(مقدار ثابت)
18.197
3.858
5.321
0.000
مذهب
1.065
0.904
0.131
2.431
0.003
قومیت
0.345
1.0311
0.092
1.371
0.136
رضایت از امکانات
0.230-
0.120
0.241-
4.709-
0.003
اشتغال
0.949-
1.786
0.107-
5.761-
0.009
پایگاه اجتماعی
0.117
0.059
0.132
3.453
0.024
جدول شماره 4-38 به بررسی تأثیر تک تک عوامل بر تمایل به مهاجرت پرداخته است. به این منظور ابتدا به مقدار sig مراجعه می شود که همانطور که ملاحظه می شود این مقدار در تمام متغیرها کمتر از 0.05 است و این امر نشان دهنده تأثیر معنادار این متغیرهاست. با مراجعه به مقدار بتا نیز این موضوع مشخص میشود که تأثیر مذهب بر تمایل به مهاجرت برابر است با 13 درصد که حاکی از تأثیر کم این متغیر بر تمایل به مهاجرت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *