پایان نامه رایگان درباره رشد شرکت، اندازه شرکت، سطح معنادار

نرمال است را در سطح خطای 5% تست می‌کنیم. بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی05/0 بدست آید، در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر توزیع داده‌ها نرمال خواهد بود. برای آزمون نرمالیته فرض‌های آماری به صورت زیر تنظیم می‌شود:
:داده‌ها از توزیع نرمال برخوردار هستند.
:داده‌ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند
چنانچه سطح معناداری در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف که در این جدول با sig. نمایش داده می‌شود بیشتر از 05/0 باشد می‌توان داده‌ها را با اطمینان بالایی نرمال فرض کرد. در غیر این صورت نمی‌توان گفت که داده‌ها توزیع‌شان نرمال است.
جدول 4-2: نتایج حاصل از آزمون کلموگروف- اسمیرنف
متغیرهای پژوهش
نتیجه آزمون

آماره آزمون
معناداری
تغییر حسابرس
Auditor Changes
611/0
427/0
اهرم مالی
LVRG
216/1
118/0
نرخ بازده دارایی‌ها
ROA
527/0
511/0
شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی
RESM
960/0
276/0
مالکیت نهادی
INOWN
193/1
142/0
رشد شرکت
GROWTH
672/0
394/0
اندازه شرکت
SIZE
983/0
273/0
اندازه هیات مدیره
NUMBD
907/0
279/0

نتایج به دست آمده در جدول 4-2، نشان می‌دهد که با توجه به مقدار آمارهی آزمونsig و مقایسه با مقدار بحرانی در سطح خطای (5%)، مشاهده میشود که آمارهی آزمون در ناحیهی رد قرار می‌گیردیعنی پس از اجرای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف همانطور که در جدول 4-2، مشاهده می‌شود، مقدار sig ‌ها همگی بزرگتر از 05/0 می‌باشد و چون که مقدار می‌باشد، نتیجه گرفته می‌شود که فرض پذیرفته و داده‌ها از توزیع نرمال برخوردار هستند. در نتیجه، میتوان استدلال کرد که موجود از توزیع نرمال برخوردار هستند.
4-4- پایایی (ایستایی) متغیرهای پژوهش
نتایج حاصل از آزمون پایایی (ایستایی) متغیرهای پژوهش نیز در جدول شماره 4-3 ارائه شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، برای کلیه متغیرهای پژوهش، سطح معناداری در آزمون‌ ریشه واحد ایم، پسران و شین کوچک‌تر از 05/0 است که نشان‌دهنده این است که متغیرها پایا هستند. در نتیجه، شرکت‌های مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی‌شود.
جدول 4-3: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش
لوین، لین و چو

آماره آزمون
معناداری
تغییر حسابرس
Auditor Changes
755/21-
000/0
اهرم مالی
LVRG
552/18-
000/0
نرخ بازده دارایی‌ها
ROA
582/11-
000/0
شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی
RESM
726/27-
000/0
مالکیت نهادی
INOWN
766/11-
000/0
رشد شرکت
GROWTH
896/8-
000/0
اندازه شرکت
SIZE
161/11-
000/0
اندازه هیات مدیره
NUMBD
698/2-
004/0
4-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های پژوهش
4-5-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ اول
برای آزمون فرضیه اول پژوهش مبنی بر این‌که «بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس رابطه معناداری وجود دارد»، با توجه به اندازه‌گیری متغیر وابسته (متغیر دووجهی تغییر حسابریس) و روش‌های تجزیه و تحلیل موجود، از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است. در این راستا از متغیر وابسته یعنی تغییر حسابرس به همراه متغیر مستقل تجدید ارائه صورت‌های مالی و متغیرهای کنترلی اظهارنظر مشروط حسابرس، اهرم مالی، نرخ بازده دارایی‌ها، مالکیت نهادی، رشد شرکت، اندازه شرکت، اندازه هیئت مدیره و استقلال اعضای هیئت مدیره استفاده بعمل آمده است. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون لجستیک، در جدول‌های شماره 4-4 و 4-5 ارائه شده است.
جدول4-4: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه اول
آماره کای‌مربع
معناداری
R2 کاکس‌ – اسنیل
R2 نگلکرک
آماره
هاسمر و لمشو
معناداری
717/110
000/0
191/0
264/0
661/10
261/0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *