پایان نامه رایگان با موضوع استاندارد، کوتاه مدت

همدلی (E)
میانگین
p
اهمیت
46/4
61/4
38/4
45/4
73/4
52/4
عملکرد
66/2
60/2
58/2
41/2
50/2
55/2
شکاف
80/1-
01/2-
79/1-
04/2-
23/2-
97/1-
P
05/0pvalue
از جدول4-9- در می یابیم که در این بیمارستان در هر پنج بعد خدمت شکاف کیفیت وجود دارد و این شکاف منفی( اهمیت بالاتر از عملکرد) می باشد. به طور کلی میانگین شکاف کلی خدمات 97/1- می باشد.و بیشترین و کمترین شکاف به ترتیب در بعد همدلی(23/2) وپاسخگویی(79/1) وجود دارد.
جدول4-10- مقایسه میانگین ابعاد 5 گانه کیفیت بر حسب تحلیل IPA در شهید رجایی
ملموسات(A)
اعتبار(B)
پاسخگویی(C)
تضمین(D)
همدلی (E)
میانگین
p
اهمیت
77/4
77/4
53/4
80/4
80/4
73/4
عملکرد
51/2
45/2
45/2
59/2
68/2
54/2
شکاف
25/2-
32/2-
07/2-
20/2-
12/2-
19/2-
P
05/0pvalue
جدول4-10- نشان دهنده این است که در این بیمارستان در هر پنج بعد خدمت شکاف کیفیت وجود دارد و این شکاف منفی( اهمیت بالاتر از عملکرد) می باشد. به طور کلی میانگین شکاف کلی خدمات 19/2- می باشد. همچنین بیشترین شکاف مشاهده شده در بعد اعتبار (32/2) و کمترین در بعد پاسخگویی(07/2) می باشد.
جدول4- 11- مقایسه میانگین و انحراف معیار اهمیت و عملکرد در بیمارستان های مورد مطالعه
ابعاد
ملموسات
اعتبار
پاسخگویی
تضمین
همدلی
شکاف کلی
مراکز
40sd
اهمیت
sd
عملکرد
sd
اهمیت
Sd
اهمیت
sd
اهمیت
sd
عملکرد
sd
اهمیت
sd
عملکرد
sd
اهمیت
sd
عملکرد
22 بهمن
261/0
68/4
660/0
14/2
177/0
91/4
746/0
83/1
235/0
54/4
102/1
28/2
255/0
72/4
038/1
18/2
063/0
983/4
220/1
46.2
59/2-
کوثر
285/0
65/4
656/0
40/2
237/0
86/4
732/0
31/2
277/0
59/4
643/0
52/2
245/0
65/4
486/0
10/2
164/0
897/4
671/0
54.2
35/2-
قدس
811/0
47/3
766/0
02/2
994/0
72/3
051/1
82/1
912/0
61/3
895/0
03/2
727/0
82/3
850/0
90/1
146/1
583/3
067/1
86/1
71/1-
ولایت
556/0
30/4
382/0
47/1
620/0
01/4
381/0
24/1
541/0
99/3
573/0
65/1
533/0
95/3
446/0
48/1
810/0
840/3
574/0
3/1
59/2-
بوعلی
746/0
46/4
843/0
66/2
877/0
61/4
962/0
60/2
750/0
38/4
693/0
58/2
909/0
45/4
954/0
41/2
758/0
733/4
943/0
50/2
79/1-
رجایی
214/0
77/4
528/0
51/2
241/0
77/4
815/0
45/2
310/0
53/4
611/0
45/2
226/0
80/4
658/0
59/2
317/0
805/4
763/0
68/2
19/2-
کل
731/0
34/4
774/0
21/2
803/0
43/4
951/0
07/2
703/0
23/4
815/0
25/2
700/0
36/4
843/0
11/2
903/0
414/4
003/1
21/2
شکاف کلی
13/2
36/2
98/1
25/2
2/2
در جدول4-11- میانگین و انحراف معیاردر ابعاد پنج گانه کیفیت نشان داده شده است که میتوان به صورت کلی مقیاس اهمیت و عملکرد را در این ابعاد و در بیمارستان های مورد مطالعه نشان داد و همچنین شکاف کلی ایجاد شده محاسبه شده است.
فرضیات:
1. بین اهمیت و عملکرد بیمارستانهای مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود دارد.
2. بین اهمیت و عملکرد در ابعاد پنج گانه کیفیت تفاوت معنی داری وجود دارد .
به این صورت که هر بیمارستان به طور کلی دارای شکاف منفی می باشد. همچنین با تایید فرضیه دوم مطالعه، شکاف (تفاوت بین اهمیت و عملکرد) در ابعاد پنج گانه در بیمارستان ها متفاوت می باشد. یعنی هر بعد به طور جداگانه دارای شکاف معنی دار می بباشد(05/0pvalue). با توجه به جدول 4-11 می توان فرضیات مطرح شده در پژوهش را ثابت کرد. با تایید فرضیه اول همان طور که در جدول نشان داده شده است در6 بیمارستان های مورد مطالعه بین اهمیت و عملکرد تفاوت معناداری وجود دارد. (05/0pvalue).
4-2-3- یافته های مبتنی بر هدف شماره4 : مقایسه شکاف کیفیت در بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
جدول4-12- مقایسه شکاف کیفیت در ابعاد پنج گانه کیفیت در بیمارستان های مورد مطالعه
ملموسات
اعتبار
پاسخگویی
تضمین
همدلی
کل
22 بهمن
544/2-
083/3-
255/2-
533/2-
516/2-
59/2-
کوثر
250/2-
545/2-
068/2-
545/2-
352/2-
35/2-
قدس
455/1-
900/1-
577/1-
913/1-
716/1-
71/1-
ولایت
833/2-
770/2-
340/2-
472/2-
510/2-
59/2-
بوعلی
800/1-
016/2-
794/1-
040/2-
233/2-
97/1-
رجایی
259/2-
324/2-
074/2-
207/2-
120/2-
19/2-
در جدول 4-12- به مقایسه شکاف کیفیت در بیمارستان های مورد مطالعه پرداخته ایم. در این جدول در هر بیمارستان کمترین و بیشترین شکاف و در نهایت بیشترین و کمترین شکاف کل مشخص می باشد. در بیمارستان های 22 بهمن، کوثر و رجایی بیشترین شکاف در بعد اعتبار، قدس در بعد تضمین، بوعلی بعد همدلی و ولایت در بعد ملموسات می باشد. همچنین کمترین شکاف بیمارستان های 22 بهمن، کوثر، ولایت، بوعلی و رجایی در بعد پاسخگویی، و بیمارستان قدس در بعد ملموسات می باشد.
در کل بیمارستان بوعلی کمترین شکاف و بیمارستان رجایی بیشترین شکاف را دارا می باشد.
4-2-4- یافته های مبتنی بر هدف شماره5: تعیین جایگاه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات بیمارستان های مورد مطالعه در ماتریس اهمیت- عملکرد
ما قادر بودیم بر اساس پرسشنامه استاندارد سروکوال شکاف کیفیتی را محاسبه کنیم و بررسی نماییم که آیا شکاف دارد یا نه ؟ و اینکه کدام بعد از خدمات شکافش بیشتر ازبعد دیگری است . اما در مورد اینکه آیا در این بعد از خدمت فوریتی جهت اقدام وجود دارد و اینکه جهت اقدام کدام بعد از اولویت برخوردار است از ماتریس تحلیلی اهمیت عملکرد استفاده کرده ایم. می توان با شناسایی مولفه ها و با ارائه روش تحلیل داده های بدست آمده از این مولفه ها، وضعیت را توصیف نمود و بدبن وسیله، الگویی برای ارزیابی خدمات سلامت، ارائه کرد. با استفاده از این الگو، می توان مشخص ساخت که مراکز مورد مطالعه در کدام یک از مولفه های کیفیت در وضعیت مطلوب و در کدامیک در وضعیت نامطلوب قرار داشته و برای اقدام اصلاحی کدام مولفه ها از اولویت بیشتری برخوردارند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، ارائه شیوه و الگویی است که از طریق آن بتوان بر اساس مولفه های کیفیت و سیستم تحلیلی مدل تحلیل اهمیت- عملکرد، کیفیت سیستم مراکز مورد مطالعه را ارزیابی و تحلیل نمود. با توجه به نمودار های ترسیم شده می توان نقاط بدست آمده را جهت استراتژی های در پیش گرفته برا ی بهبود در کیفیت خدمات و از بین بردن شکاف ها ی کیفیتی یا حداقل، کم نمودن این شکاف ها تحلیل نمود و همچنین می توان از آن به عنوان ابزاری اقتصادی برای برنامه ریزی استراتژیک بهره گرفت(Tyrrell and Okrant, 2004). در این ماتریس ها 4 منطقه بدست آمده است که هر کدام از این مناطق معانی خاص خود را دارا می باشد. با توجه به یافته های بدست آمده کلیه ابعاد در کلیه ی بیمارستان ها دارای شکاف منفی بودند یعنی در هر دوره ای لازم به بهبود و اجرای اقدامات اساسی وجود دارد اما در ماترسی IPA اولویت ها را در زمان بندی خاصی مشخص می کنیم. یعنی ابعاد قرار گرفته شده در منطقه(ب) در کوتاه مدت لازم به اقدامی جدی در این زمینه نیستند و می توان به همین وضع ادامه داد. ابعاد قرار گفته شده در منطقه الف نیاز به اقدام فوری و اساسی دارند و منطقه (ج) کم اولویت هستند و در منطقه(د) ممکن است بیشتر از حد انتظار و بیشتر ازمنابع موجود در آن سرمایه گذاری شده باشد. با توجه جداول تطبیقی بالا می توان نقاطی که درمنطقه بحرانی هستند و نیاز به اقدامات اساسی دارند را نشان داد.
اهمیت(77/4)
5
(E)
3
(B)
2 1
(C)
(A)
(D)
4
نمودار 4-2- ماتریس اهمیت- عملکرد برحسب ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در بیمارستان 22 بهمن
* با توجه به نمودار 4-2 می توان دریافت که درتحلیلIPA این بیمارستان بعد اعتباردر منطقه بحرانی قرار دارد و دارای پایین ترین عملکرد و بالاترین اهمیت می باشد. ابعاد ملموسات و تضمین از ابعاد کم اولویت، و دربعد همدلی ادامه وضعیت فعلی را نشان می دهد .
اهمیت(73/4)
(E)
5
(B)
(A)
3 (C)
1 2 (D)
4
نمودار 4-3- ماتریس اهمیت- عملکرد برحسب ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات دربیمارستان کوثر
* همان طور که تحلیل IPA در نمودار 4-3 نشان می دهددر این بیمارستان بعد اعتبار در منطقه بحرانی(تمرکز) و دارای پایین ترین عملکرد و بالاترین اهمیت می باشد. بعد تضمین در منطقه کم اولویت، ابعاد ملموسات و پاسخگویی نسبت به ابعاد دیگر از موارد صرف بیشتر منابع برخوردارند که باید کاهش یابند، در بعد همدلی ادامه وضعیت موجود را نشان می دهد.
اهمیت(64/3)
3 2
4
(B) ( D) 1
(C)
(A)
(E)
3
نمودار 4-4- ماتریس اهمیت- عملکرد برحسب ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در بیمارستان قدس
* در این نمودار ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در مناطق چهار گانهIPA نشان داده شده است. ابعاد تضمین و اعتبار در منطقه بحرانی(تمرکز) قرار دارند و جهت بهبود ، این بعد از خدمات از فوربت برخوردارند. بعد همدلی کم اولویت، و ابعاد پاسخگویی و ملموسات در حال حاضر نسبت به موارد دیگر منابع بیشتری سرمایه گذاری شده است و کاهش تمرکز پیشنهاد می گردد.
اهمیت(02/4)
(A)
5
(D) (C)
(E)
3
نمودار 4-5- ماتریس اهمیت- عملکرد برحسب ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در بیمارستان ولایت
* نمودار4-5- IPA بیانگر این است که در بیمارستان ولایت هیچ کدام از ابعاد در منطقه بحرانی قرار ندارند. یعنی جهت انجام اقدامات اساسی از فوریت برخوردار نیستند. ابعاد اعتبار و همدلی جزو کم اولویت ها، در بعد پاسخگویی و تضمین تمرکز کمتر و در بعد ملموسات ادامه وضع موجود پیشنهاد می گردد.
اهمیت(52/4)
6
4
نمودار 4-6- ماتریس اهمیت- عملکرد برحسب ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات در بیمارستان بوعلی
* همان طور که نمودارIPA نشان می دهد می توان جایگاه ابعاد را مشخص کرد. در بیمارستان بوعلی هیچ نقطه بحرانی جهت بهبود کیفیت خدمات وجود ندارد. در بعد اعتباردر حال حاضر ادامه وضع موجود و درابعاد ملموسات و پاسخگویی کاهش صرف منابع پیشنهاد می گردد. همچنین ابعاد تضمین و همدلی جزو کم اولویت ترین