پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، انتخاب بازار، حمل و نقل

کنترل اقدامات و کارهای این آیتم‌ها، بنا نهادند.
مجوز ویژه‌ای برای همه‌ی اقدامات از این دست لازم است که از قلمرو سوئد توسط یک نهادی انجام می‌شود که در کشور سوئدی قرار ندارد.
افراد سوئدی یا نهادهای شرکتی که اقدامات فضایی را در قلمرو خارجی انجام می‌دهند، بایستی این مجوز را داشته باشند. این مجوزها توسط دولت سوئد تعیین شده و می‌توانند در شرایط مطرح شوند. هر مجوزی می‌تواند توسط دولت سوئد بازگردانده شود .
اقدامات قانونگذاری توسط هیأت سوئدی برای فعالیتهای فضایی کنترل می‌شوند.
هر کسی که عمداً یا از روی بی‌مبالاتی اقدامات فضایی را بدون مجوز انجام دهد، می‌تواند به حداکثر یکسال زندان یا جریمه محکوم شود.
بدون اینکه در «فعالیتهای فضایی» در درون شرایط معاهده‌ی فضای ماورای جو که ارسال موشک در آن فرض می‌شود، شامل دریافت سیگنالهای ارسالی توسط ماهواره به منظور ایستگاههای زمینی است،‌یا اطلاعات تخصیص یافته از همان ایستگاههای زمینی است.
قانون مشابهی به دولت سوئد حق بازپرداخت مبالغی را می‌دهد که به عنوان صدمه یا خسارت در اساس کنوانسیون مسئولیت از طرح قانونی مطالبه می‌شود.
قانونی که یک فهرست داخلی از قانون فعالیتهای فضایی سوئد را تنظیم می‌کند، توسط یک حکم اجرا می‌شود که قواعدی را تحت بررسی کاربری مجوز توسط هیأت ملی برای فعالیتهای فضایی بیان می‌دارد.
آیتم‌های فضایی و پیچیده در این مقدار، دبیرکل ملل متحد توسط وزارت امورخارجه‌ی سوئد، را بایستی مورد مشاوره قرار دهند.
آشکارا، بخاطر این دستورالعمل داخلی، سوئد وظایفش را تحت قانون جهانی فضا تکمیل و اجرا می‌نماید مخصوصاً آنهایی که توسط معاهده‌ی فضایی ماورای جو و کنوانسیون ثبت اشیا تصریح می‌شوند.

2-7)قانون فضای ماورای جو در انگلیس
بریتانیای کبیر با حقوق فضای ماورای جو، 1986، دومین کشور در اروپا در برپایی قانونگذاری فضایی می‌باشد. با القاء این قانون ،رشد مشارکت بخش‌های خصوصی در اقدامات فضایی با گرایش عمده در مسیر خصوصی‌سازی در بسیاری از بخش‌های خدماتی و شرکتها ایجاد شده است. قانون فضای ماورای جوشامل شرایطی است که برای مثال: حوزه‌ی کاربری قانون، فعالیتهای زیر را خواه در انگلستان انجام شود یا جای دیگر، شامل می‌شود:
الف)ارسال یا پرتاپ یک هدف فضایی
ب)بهره‌برداری از یک هدف فضایی
ج)هر فعالیتی در فضای ماورای جو وقتی که این فعالیتها توسط انگلیس، شرکتهای اسکاتلندی،‌یا هیأتهای شرکت‌کننده تحت قانون بخشی از بریتانیای کبیر.
یک ماده‌ی قانونی ویژه ، به منظور مواردی از شرایط فضای ماورای جو، اهداف فضایی، مطابق با معاهده‌ی فضای ماورای جو، ارائه می‌شود.
بین شرایطی که می‌تواند به موضوع یک مجوز توسط وزیر خارجه ربط پیدا کند، متعاقب آن بایستی مشخص شود که:
-امنیت ملی انگلستان حفظ شود.
-از هر تخلفی مربوط به تعهدات جهانی در انگلستان اجتناب شود.
-از تجاوز به اقدامات دیگر در موارد صلح‌آمیز و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، اجتناب شود، و از تغییرات مغایر با محیط زمین در فضای ماورای جو اجتناب گردد.
سه گروه آخر از شرایط، در عمل، برای رهنمودهای داخلی در مسیر شرایط قانون صلح جهانی مستند خواهد بود وقتی که صنایع خصوصی مورد توجه قرار گیرند.
بیشتر، این قانون بیان می‌دارد که وزیر خارجه یک فهرست از آیتم‌های فضایی را حفظ خواهد کرد که به طور ویژه تولید شده‌اند به طوری که وزیر خارجه به ضرورت آن در تعهدات جهانی انگلستان معتقد است. (مدرز،1991)

بخش هشتم : رهنمودهای چند ملیتی در درون ESA
در کنار ارائه‌ی قانون داخلی توسط هر کشور اروپای غربی، بایستی توجه شود که به فعالیتهای چند ملیتی که بین کشورهای متحد در ESA فرض شده، این نوع از همکاری در سیر قانون صلح جهانی مخصوصاً در رابطه با صنایع خصوصی را طراحی می‌کند.
در زمان توسعه و پیشرفت سکوی پرتاپ آریان، یک برنامه‌ی غیرالزامی توسط ESA، کشورها را با انتخاب بازاریابی آریان در آریان اسپیس روبرو ساخت که یک شرکت محدود شده‌ای بود که با قانون فرانسه اداره می‌شود.
برای کنترل روابط آنها با آریان اسپیس توسط ESA، کشورهای درگیر یک بیانیه را امضاء کردند.
این بیانیه، وظیفه‌ی حقوق فضایی جهانی را با این بیان تحت تأثیر قرار می‌دهد که، همه‌ی سکوهای پرتاپ آریان بایستی برای کارهای صلح‌آمیز عمل کنند به علاوه توسط کشورهای تحت تعهدشان برای نیازهایشان به علاوه پرتاپ توسط ESA برای پروژه‌هایشان، عمل کنند.
به علاوه، بیانیه تصریح می‌دارد که پرتاپهای انجام شده توسط آریان اسپیس برای کشورهای غیروابسته بایستی مطابق با شرایط صلح‌آمیز عمل کنند، و بایستی توسط یک کمیته‌ی کنترل فروش محافظت گردد که قدرت ممانعت از یک معامله در مورد شاخه‌ای از وظایفش را داشته باشد. بنابراین،آریان اسپیس موظف به عمل در مسیر دولت فرانسه است که قادر به اجرای این رهنمودهاست.
این بیانیه بیش از یک شرط دارد که مربوط به نیازهای حقوق فضایی جهانی از یکسو و مشارکت صنایع خصوصی از سوی دیگر است. مطابق با کنوانسیون مسئولیت، فرانسه شرایطی را مطابق با ضوابط کشور پرتاپ کننده‌ی موشک برآورده می‌سازد و می‌تواند از لحاظ جهانی مسئول صدمات وارد، به دلیل ارسال آیتم‌های فضایی با آریان اسپیس در مرکز فضایی در ژنوا فرانسه باشد.در ارتباط با مضامین بیانیه، از یک‌سو، یک تاییدیه توسط دولت فرانسه
و مسئولیت آن در تحمل هزینه‌های اقتصادی بابت جبران خسارت، آریان اسپیس مجبور به بازپرداخت هر ضمانت پرداخت شده‌ی کمتر از 400 میلیون فرانک فرانسه در هر پرتاپ می‌باشد.
به هر حال بیانیه‌ی بالا فی‌نفسه امکان ندارد که با توافق جهانی همراه باشد، من معتقدم که این امر کشورهایی را که آن‌ را تصویب می‌کنند به هم مربوط می سازد و با تصویب آن شرایط آنرا در قوانین داخلی شان ارائه می‌دهند. (بورلی،1988)

بخش نهم : ناحیه‌های عملیاتی رهنمودهای داخلی آینده
در ارتباط با ادغام قانون جهانی فضا در قوانین داخلی‌شان، و با نظارت بر اقدامات تکمیل شده در هر کشور در اروپای غربی، ما به طور خودکار ،مازاد بر قانون فعلی داخلی فضایی، نوع سوم اقدامات داخلی را که در رابطه با مشارکت شرکتهای خصوصی در کارهای فضایی است را متذکر می‌شویم.
به هر حال، بایستی متذکر شویم که ، همانطور که اشاره کردیم این نوع از فعالیت هنوز در مراحل آغازین خود است ، رهنمودها بر داشتن اقدامات فضایی و اجرای وظایف جهانی به منظور اقدامات قانونگذاری متمرکز هستند.
در نتیجه‌ی رشد مشارکت صنایع خصوصی در اقدامات فضایی، قانون داخلی لازم است تا در آینده‌ای نزدیک اضافه گردد و و آشکارا، متناسب با تدابیر مشارکت ملل علاقمند قرار گیرند که مربوط به:
-قانون مالی؛
-مسئولیتی برای صدمات ناشی از آیتم‌های فضایی مربوط به هیأتهای خصوصی، قانون جبران خسارت فضا؛
-قانون مالکیت صنعتی و معنوی؛
-رهنمودهای نتایج قانونی از اقدامات مستقیم سنجش از ره دور و پخش رادیویی در ماهواره‌ها.
رهنمودهای بین‌المللی در درون ساختار شورای اروپا به علاوه در E.E.C مربوط به دریافت پخش رادیویی در مرزهای عرضی اروپا و سازمان بازار واحد اروپا به منظور مشارکت و آزادسازی مالی، تا آنجا که پخش رادیویی به طور مستقیم توسط ماهواره مورد توجه است، ایجاد شده‌اند.(برادا،1984)1

بخش دهم : نزاع هایی برسر قوانین

از آنجائی که گرایشهایی در مسیر خصوصی‌سازی اقدامات فضایی در کشورهای مختلف وجود دارد، بر چنین کشورهایی اصرار شده تا قوانین داخلی را برای کنترل موارد مهم داخلی به علاوه مراقبت از اجرای وظایف جهانی ارائه دهند، و احتمال نزاع بر سر قوانین که بایستی به طور مساوی رشد کرده باشند وجود دارد.
کشورهای مسئول بسیاری از انواع شرایطی را اجرا می‌کند که بایستی احتمال نزاع بر سر قوانین را اصلاح نمایند به طوری که معاهده‌ی فضای ماورای جو، مسئولیتی را برچند گروه از کشورها تحمیل می‌نماید،برای توصیف کشور پرتاپ کننده‌ی موشک،که توسط کنوانسیونهای ثبت اشیا و مسئولیت ارائه شده است،گروههای مختلف یک شکل از برخورد مربوط به آن را نشان می‌دهند.
مسئولیت جهانی، در تطابق با ماده‌ی 6 در معاهده‌ی فضای ماورای جو یک راه‌کار گسترده از کشورهای شرح داده شده را نشان می‌دهد مخصوصاً وقتی‌که عبارت فعالیت عملی، بایستی به ادعای یک شرط ثانویه متمایل باشد.
بنابراین کشورهای پویای فضایی بایستی برای اداره‌ی قانون کشوری خودشان به منظور محدودسازی حساسیتهایشان مورد حمایت قرار بگیرند. اگر انطباق گسترده‌ی جهانی به طور رایج امکان‌پذیر نباشد، ممکن است بعضی از قوانین ارائه شده توسط کشورها برای سهولت در کاهش حساسیت جهانی اجرا شود و به طور عادی توسط سیاست فضایی امریکا اجرا شده و منتظر تصویب قانون می‌مانند. یک مثال از این مورد کاهش عامل منطقه‌ای در قانون داخلی امریکا با تحریک نیاز به مجوزامریکا برای ارسال یک آیتم فضایی است که یک توافق داخلی امریکا با تحریک نیاز به مجوز امریکا برای ارسال یک آیتم فضایی است که یک توافقتحت کشور دیگری کهتحت کشور دیگری که تحت تأثیر قدرت مقتضی است، به انجام می‌رسد.

بخش یازدهم : حفاظت و حمایت از فعالیتهای اقتصادی خصوصی
حفاظت از موارد قانونی در هر دو قانون داخلی و جهانی بایستی یک پیش‌شرط برای رشد درگیری آنها ومقدار توسعه‌ی تجاری باشد و احراز نماید، به طوری که فعالیتهای اقتصادی خصوصی در کشورهایی با سیستم مالی خصوصی به طور خودکار بایستی نیرویی برای بازاریابی فضایی باشد و توسعه به نوبه‌ی خود دلیلی برای تداوم خواهد بود.
دولتهایی با سیستم مالی خصوصی در بخش حمل و نقل فضایی بایستی توافقاتی را با همکاری شان با دیگر کشورها به طور جهانی بدست آورد، به طوری که شرکتهای خصوصی بایستی به سرمایه‌گذاری در اقدامات فضایی اهمیت بدهند.
نهاد یک مدیریت جهانی در سوء‌استفاده از منابع طبیعی ماه‌که توسط توافقنامه‌ی ماه ارائه شد، ممکن است یک مثال درست از این مورد باشد.
مذاکراتی که توافقات قانونی را اداره می‌کنند، همکاری جهانی بین امریکا‌ و چندین کشور دیگر در ارتباط با پروژه‌های امریکا برای یک ایستگاه فضایی را حکمرانی می‌نمایند و بایستی موارد غیرمستقیم جهانی زیادی را در نظر بگیرد.
استفاده‌ی معتبر از یک تسهیلات فضایی در آینده و بهره‌برداری نهایی از همان تسهیلات در یک عملکرد تجاری مستلزم هر مشارکت راسخ تشکیلات خصوصی است و بایستی مستلزم ضمانت موارد قانونی ویژه‌ای به طور کلی باشد به علاوه براساس داخلی در شروع توافقات توسعه‌ای بین دولتها و صنایع خصوصی، بر یک اساس داخلی اجرا خواهد شد و نتیجه‌ی اقدامات باید در روی زمین روی دهد.
سیاستمداران و قانونگذاران هم‌اکنون با پاسخ‌های موجود برای منازعات جهانی که در درخواست تکنولوژیهای فضایی است، و جوانب ق
انون خصوصی روابطی را بدست می‌آورد حتی با وجودی که مؤسسه‌ی قانونی فضایی جهانی قادر به ایجاد جامعه جهانی با ساختار اساسی در شروع اقدامات فضایی است.
به هر حال، دانش INTELSAT و دیگر سازمانهای جهانی برای اداره‌ی مدیریت جهانی و بهره‌برداری از درخواستهای فضایی بنا نهاده شد که پیش از این بعضی تذکرات را در مورد رهنمودهای جهانی در شکلهای قانون خصوصی نشان می‌دهد.(گلرو،1389)

فصل چهارم
ارتباطات ماهواره‌ای

بخش اول : مقدمه
اولین مورد فضایی مستند شده ارتباط توسط ماهواره بوده است. قلمروهای عمده‌ی فضایی مزایایی را از تکنولوژی ماهواره‌ای بدست آوردند که با رشد فنون و علوم ارتباطی ترکیب شده است. مخصوصاً در این شاخه از درخواستهای فضایی، برنامه‌ی قبلی فضایی، در درجه‌ی بالایی قرار داشته که تمایل به رسیدن رشد سریع دارد.
آینده‌ی ارتباطات توسط ماهواره، به یک اساس کامل از وضعیت فعلی سنجش از راه دور، می‌رسد از آنجائی که ارتباطات عمدتاً در خودپروازهای فضایی از اهمیت حیاتی برخوردارند. به زودی این شاخه‌‌ی مشخص از تکنولوژی فضایی مدارکی را برای داشتن