پایان نامه با کلمات کلیدی ناصر خسرو، کشف الاسرار

حَقَّهُ” را خوانده ای ؟ مرد جواب می دهد آیا شما همان خویشاوندان پیامبرید که حقتان را بر ما واجب کرده است ؟ حضرت? جواب می دهند بله.257
2-3-ذوی القربی در بقیه تفاسیر
در مجمع البیان فی تفسیر القرآن شیخ طبرسی و فرات بن ابراهیم کوفی و در تفاسیر و کتب حدیثی دیگر از راویان متعددی روایت کرده اند که وقتی آیه ی “وَ آتِ ذَا الْقُرْبی‏ حَقَّهُ” نازل شد جبرئیل? به پیغمبر? فرمود که خداوند متعال می فرماید فدک را به فاطمه? بده رسول خدا فاطمه زهراء? را خواست و فرمود که خداوند جل وعلا و رسول خدا? می خواهند فدک را به شما بدهند ، حضرت فاطمه ی زهراء ?فرمود خداوند و رسول خدا ?قبول کردم .و در احادیث زیادی به صراحت آمده که اقربای پیغمبر? فاطمه? و اهل بیت? ایشان است.258
نتیجه‌گیری
از مباحث مطرح شده در فصل اول این نتیجه به دست می‌آید که تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار از سه نوبت تشکیل شده است که در نوبت اول به ترجمه پرداخته و در نوبت دوم با کمک احادیث به توضیح آیات و شأن نزول آنها می پردازد البته بیشتر از احادیث اهل سنت استفاده می کند و احیانا از احادیث شیعه هم استفاده کرده است که بحث و نقد ما در همین نوبت است و نوبت سومی این کتاب دارد که عرفانی است و بیشتر از نوشته های استادش خواجه نصیرالدین طوسی است، و جمع آوری آنهاست.
و از مطالب فصل دوم ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب? و اهل بیت در آیات بیشماری مطرح شده است، و خصوصا در تفاسیر اهل سنت به ولایت اهل بیت? اشاره شده است و قابل انکار نمی‌باشد و ما در این پایان نامه سعی کردیم از کتب آنها بیشتر استفاده کنیم تا شبهه ای باقی نماند و نتوانند انکار کنند. و اگر انکار کنند و یا تفسیر آیات را تحریف کنند، از روی تعصب و عناد می‌باشد.
و مطلب سومی که بدست می‌آید قابل انکار نبودن فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت? در قرآن و احادیث پیامبر? می‌باشد به همین خاطر اهل سنت با علم به این موضوع اشخاص دیگر را در فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت? شریک می‌کنند، تا این فضائل را از اختصاص به امیرالمؤمنین و اهل بیت? خارج ‌کنند، و ناگزیر نشوند این همه فضایل را پاسخ بدهند. ولی این فضائل برای امیرالمؤمنین و اهل بیت? فقط می درخشد و برای هر منصفی قابل رؤیت است. و دلیل این گفته ی ما احادیث برادران اهل سنت است که در کنار امیرالمؤمنین و اهل بیت? دیگران را ذکر کرده اند چون نتوانستند ولایت و فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت? را نادیده بگیرنند.
لذا هیچ بهانه ای برای منکرین ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت? نمی‌ماند و کسانی که اندک انصافی داشته باشند و البته تعصب را کنار بگذارنند می‌توانند راه حق وحقیقت را تشخیص بدهند وهدایت شوند.
“افمن یهدی الی الحق أن یتبع أمن لا یهدی إلا أن یهدی فما لکم کیف تحکمون”259
والسلام علیکم ورحمه وبرکاته.
فهرست منابع و مؤاخذ
قرآن کریم
1. الإتقان فی علوم القرآن ، سیوطی ،لبنان – دار الفکر،1416 – 1996م
2. ارشادالقلوب، دیلمی، حسن؛ انتشارات رضی، قم، 1412
3. اطیب البیان فی تفسیر القرآن‏ ،طیب سید عبد الحسین‏‏ ،قرن: پانزدهم‏ ،انتشارات اسلام‏ ،تهران‏، 1378 ش‏ ،نوبت چاپ: دوم
4. الأمالی ،ابن بابویه، محمد بن على‏ ،اعلمى‏ ،بیروت‏ ،1400 ق / 1362 ش‏ ،نوبت چاپ: پنجم‏
5. أنوار التنزیل و أسرار التأویل‏، بیضاوی عبدالله بن عمر، قرن: هشتم‏، دار احیاء التراث العربی‏، بیروت‏، 1418 ق، نوبت چاپ: اول‏
6. بحار الأنوار ،العلامه المجلسی ،مؤسسه الوفاء ، بیروت ،دار إحیاء التراث العربی،1403ق
7. البحر المحیط فی التفسیر، اندلسی ابو حیان محمد بن یوسف‏، قرن: هشتم‏، دار الفکر، بیروت‏، 1420 ق‏
8. بحرالعلوم‏، سمرقندی نصربن محمد بن احمد، قرن: چهارم‏، بی نا، بی جا، بی تا
9. البدایه والنهایه، ابن کثیر-774، دار إحیاء التراث العربی – بیروت – لبنان، 1408 – 1988 م
10. البرهان فی تفسیر القرآن‏، بحرانی سید هاشم‏، قرن: یازدهم‏، بنیاد بعثت‏، تهران‏، 1416 ق‏، نوبت چاپ: اول‏
11. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّى الله علیهم‏ ،صفار، محمد بن حسن ‏
12. البیان فی تفسیر القرآن‏، خویی سید ابوالقاسم‏، قرن: پانزدهم‏، بی نا، بی جا، بی تا
13. تاریخ الطبری ،الطبری ،مؤسسه الأعلمی للمطبوعات – بیروت ،1403 – 1983 م
14. تاریخ بغداد ،الخطیب البغدادی ،دار الکتب العلمیه – بیروت، 1417 – 1997 م
15. التبیان فى تفسیر القرآن‏ ،طوسى محمد بن حسن‏ ،قرن: پنجم‏ ،دار احیاء التراث العربى‏ ،بیروت‏
16. التحریر و التنویر، ابن عاشور محمد بن طاهر، قرن: چهاردهم‏، بی نا، بی جا، بی تا
17. ترجمه تفسیر المیزان‏، موسوی همدانی سید محمد باقر، قرن: چهاردهم‏، دفتر انتشارات اسلامی جامعه‏ی 14-مدرسین حوزه علمیه قم‏، قم‏، 1374 ش‏، نوبت چاپ: پنجم‏
18. ترجمه تفسیر جوامع الجامع‏، مترجمان‏، قرن: پانزدهم‏، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی‏، مشهد، 1377 ش‏، نوبت چاپ: دوم‏
19. ترجمه تفسیر طبری‏، مترجمان‏، قرن: چهارم‏، انتشارات توس‏، تهران‏، 1356 ش‏
20. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏، مترجمان‏، قرن: پانزدهم‏، انتشارات فراهانی‏، تهران‏، 1360ش‏
21. تفسیر اثنا عشری‏، حسینی شاه عبدالعظیمی حسین بن احمد، قرن: چهاردهم‏، انتشارات میقات‏، تهران‏، 1363 ش‏
22. تفسیر الجلالین‏، محلی جلال الدین / جلال الدین سیوطی‏، قرن: نهم / دهم‏، مؤسسه النور للمطبوعات‏، بیروت‏، 1416 ق‏، نوبت چاپ: اول‏
23. تفسیر الصافی‏، فیض کاشانی ملا محسن‏، قرن: یازدهم‏، انتشارات الصدر، تهران‏، 1415ق، نوبت چاپ: دوم‏
24. تفسیر القرآن العظیم، ابن ابی حاتم عبدالرحمن بن محمد‏، قرن: چهارم، ‏مکتبه نزار مصطفی الباز، عربستان سعودی‏، 1419 ق‏، نوبت چاپ: سوم‏
25. تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر دمشقی اسماعیل بن عمرو، قرن: هشتم‏، دار الکتب العلمیه، منشورات محمدعلی بیضون‏، بیروت‏، 1419 ق‏، نوبت چاپ: اول‏
26. تفسیر المراغی‏، مراغی احمد بن مصطفی‏، قرن: چهاردهم، داراحیاء التراث العربی‏، بیروت‏، بی نا، بی جا، بی تا
27. تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان‏، نیشابوری نظام الدین حسن بن محمد، قرن: هشتم‏، دار الکتب العلمیه‏، بیروت‏، 1416 ق‏، نوبت چاپ: اول‏
28. تفسیر کبیر، فخر رازی، محمد، بیروت، دارالفکر، 1415ق، ج1، ص144. 4
29. تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب‏، قمی مشهدی محمد بن محمدرضا، قرن: دوازدهم‏، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامی‏، تهران‏، 1368 ش‏، نوبت چاپ: اول‏
30. تفسیر نمونه‏، مکارم شیرازی ناصر‏، قرن: پانزدهم‏، دار الکتب الإسلامیه، تهران‏، 1374 ش‏، نوبت چاپ: اول‏
31. تفسیر الکاشف‏ ،مغنیه محمد جواد ،قرن: چهاردهم‏ ،دار الکتب الإسلامیه ،تهران‏ ،1424 ق‏ ،نوبت چاپ: اول
32. التفسیر المنیر فى العقیده و الشریعه و المنهج‏ ،زحیلى وهبه بن مصطفى‏ ،قرن: پانزدهم‏ ،دار الفکر المعاصر ،بیروت دمشق‏ ،1418 ق‏ ،نوبت چاپ: دوم ‏
33. تفسیر فرات الکوفی ،فرات بن إبراهیم الکوفی ،مؤسسه الطبع والنشر التابعه لوزاره الثقافه والإرشاد الإسلامی – تهران ،1410 – 1990 م
34. تفسیر قمى‏، قمى على بن ابراهیم‏ ، قرن: سوم‏ ، دار الکتاب‏ ، قم‏ ،1367 ش‏ ، نوبت چاپ: چهارم‏
35. تفسیر نور الثقلین‏ ،عروسى حویزى عبد على بن جمعه‏ ،قرن: یازدهم‏ ،انتشارات اسماعیلیان‏ ،قم‏ ،1415 ق‏
36. جامع البیان فی تفسیر القرآن‏، طبری ابو جعفر محمد بن جریر، قرن: چهارم‏، دار المعرفه‏، بیروت‏، 1412 ق‏، نوبت چاپ: اول‏
37. الجامع لأحکام القرآن‏، قرطبی محمد بن احمد، قرن: هفتم‏، انتشارات ناصر خسرو، تهران‏، 1364 ش‏، نوبت چاپ: اول‏
38. جواهر الکلام ،الشیخ الجواهری ،دار الکتب الإسلامیه ،تهران ‏،1367 ش
39. خصائص الأئمه علیهم السلام ، شریف الرضى، محمد بن حسین‏ ،آستان قدس رضوى‏ ،مشهد ،1406 ق‏،نوبت چاپ: اول‏
40. خصائص الأئمه، الشریف الرضی-406، ، مجمع البحوث الإسلامیه – الآستانه الرضویه المقدسه، مشهد، ربیع الثانی 1406
41. الدر المنثور فی تفسیر المأثور، سیوطی جلال الدین‏، قرن: دهم‏، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی‏، قم‏، 1404 ق‏
42. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم‏، آلوسی سید محمود، قرن: سیزدهم‏، دارالکتب العلمیه‏، بیروت‏، 1415 ق‏
43. زاد المسیر فی علم التفسیر، ابن جوزی ابوالفرج عبدالرحمن بن علی‏، قرن: ششم‏، دار الکتاب العربی‏، بیروت‏، 1422 ق‏، نوبت چاپ: اول‏
44. سال چاپ: 1414 ق‏، نوبت چاپ: اول‏
45. سبل الهدی والرشاد، الصالحی الشامی-942، دار الکتب العلمیه – بیروت – لبنان، 1414 – 1993م
46. شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید ،ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله‏ ،مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏ ،قم‏ ،1404 ق‏ ،نوبت چاپ: اول
47. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل‏ ،حسکانى عبید الله بن احمد‏ ،قرن: پنجم‏ ،سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى‏ ،تهران‏ ،1411 ق ،نوبت چاپ: اول‏
48. الصحاح ،الجوهری ،1407 ق ، دار العلم للملایین ، بیروت ،بی تا‏
49. صحیح البخاری ،البخاری ،دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع ،استانبول،1401 – 1981 م
50. العروه الوثقى ،السید الیزدی ،مؤسسه نشر اسلامی ،1417 ،قم
51. علل الشرائع‏ ،ابن بابویه، محمد بن على‏،کتاب فروشى داورى‏ ،قم‏ ،1385 ش / 1966 م‏، نوبت چاپ: اول‏
52. عیون أخبار الرضا علیه السلام‏ ،ابن بابویه، محمد بن على‏ ،نشر جهان‏ ،تهران‏ ،1378 ق‏ ،نوبت چاپ: اول‏
53. الغدیر،الشیخ الأمینی ، دار الکتاب العربی ، بیروت ‏،1397- 1977 م
54. فتح القدیر، شوکانی محمد بن علی‏، قرن: سیزدهم‏، دار ابن کثیر، دار الکلم الطیب‏، دمشق، بیروت‏
55. فى ظلال القرآن‏، سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی‏ ، چهاردهم‏ ،دارالشروق‏ ، بیروت- قاهره‏ ،1412 ق‏، نوبت چاپ هفدهم‏
56. القاموس المحیط ،الفیروز آبادی ،بی نا،بی جا ، بی تا
57. قصص الانبیاء، راوندی، قطب الدین؛ مشهد، مؤسسه البحوث الاسلامیه،
58. الکافی، الشیخ الکلینی-339، چاپ سوم، دار الکتب الإسلامیه – طهران، 1367 ش
59. کتاب العین‏، فراهیدی خلیل بن احمد، قرن: دوم‏، انتشارات هجرت‏، قم‏، 1410 ق‏، نوبت چاپ: دوم‏
60. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل‏، زمخشری محمود، قرن: ششم‏، دار الکتاب العربی‏، بیروت‏، 1407 ق‏، نوبت چاپ: سوم‏
61. کشف الأسرار و عده الأبرار، رشیدالدین میبدی احمد بن ابی سعد، قرن ششم، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1371 ش‏
62. الکشف و البیان عن تفسیر القرآن‏، ثعلبی نیشابوری ابو اسحاق احمد بن ابراهیم‏، قرن: پنجم‏، دار إحیاء التراث العربی‏، بیروت‏، 1422 ق‏، نوبت چاپ: اول‏
63. کنزالعمّال، متقی هندی، مؤسسه الرساله، بیروت
64. الکامل فی التاریخ ،ابن الأثیر ، دار صادر للطباعه والنشر – بیروت ،1386 ق
65. کتاب التفسیر ،عیاشى محمد بن مسعود ،قرن: چهارم‏ ،چاپخانه علمیه‏ ،تهران‏ ،1380 ق‏
66. کتاب العین‏ ،فراهیدى، خلیل بن أحمد ،نشر هجرت‏ ،قم‏ ،1409 ق‏ ،نوبت چاپ: دوم‏
67. الکشف و البیان عن تفسیر القرآن‏، ثعلبى نیشابورى ابو اسحاق احمد بن ابراهیم‏‏ ،قرن: پنجم‏ ،دار إحیاء التراث العربی‏ ، بیروت‏ ،1422 ق‏ ،نوبت چاپ: اول‏
68. لباب التأویل فی معانی التنزیل‏، بغدادی علاء الدین علی بن محمد، قرن: هشتم‏، دار الکتب العلمیه، بیروت‏، 1415 ق‏، نوبت چاپ: اول‏
69. لسان العرب‏، ابن منظور محمد ابن مکرم، قرن هفتم‏، دار صادر، بیروت‏، 1414 ق‏
70. لسان المیزان ،ابن حجر ،مؤسسه الأعلمی للمطبوعات – بیروت،1390 – 1971 م
71. مجمع البحرین‏، طریحی فخر الدین‏، قرن: یازدهم‏، کتابفروشی مرتضوی‏، تهران‏، 1375 ش‏
72. مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏، طبرسی فضل بن حسن‏، قرن: ششم، انتشارات ناصر خسرو، تهران‏، 1372

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *