پایان نامه با کلمات کلیدی مدل پیشنهادی، رگرسیون خطی، مدل رگرسیون

از افراد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه به وسیله آزمون آلفای کرونباخ سنجیده میشود. هر قدر این عدد به یک نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی بیشتری برخوردار می‌باشد. در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با 872/0 است. حال برای هر متغیر به صورت جداگانه آلفای کرونباخ را محاسبه میکنیم.
جدول3-2) پایایی پرسشنامه
متغیر
آلفای کرونباخ
مشتری گرایی
900/0
تعهد سازمانی
712/0
کیفیت خدمات
718/0
رابطهگرایی
830/0
عملکرد
780/0

3-6) روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
با استفاده از آمار توصیفی به بررسی ویژگیهای جامعه آماری و سپس به آزمون فرضیات و ترسیم دیاگرام تحلیل مسیر میپردازیم. به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و بررسی فرضیههای پژوهش از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزارSPSS استفاده شد. همچنین به منظور آزمون مجموعه روابط علت و معلولی بین متغیرها و مؤلفههای مورد بررسی با استفاده از نرم افزار آموس روابط بین متغیرها مدلسازی گردید.
یکی از قویترین و مناسبترین روشهای تجزیه و تحلیل در پژوهش های علوم رفتاری و اجتماعی تجزیه و تحلیل چندمتغیره است، زیرا ماهیت این گونه موضوعات چند متغیره است و نمیتوان آنها را با شیوهی دو متغیری( که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظرگرفته میشود) حل کرد. تجزیه و تحلیل چندمتغیره به یک سری روشهای تجزیه وتحلیل اطلاق میشود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان، متغیر مستقل و متغیر وابسته است.
مدل معادلات ساختاری105
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است یکی از روشهای نویدبخش در این زمینه مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری یا تحلیل چند متغیری یا متغیرهای مکنون است. بدون توجه به نام یا مفهوم بیشمار آن، این واژه به یک سری مدلهای عمومی اشاره میکند که شامل تحلیل عاملی تائیدی106، مدلهای ساختاری همزمان کلاسیک107، تجزیه و تحلیل مسیر108، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس109 و سایر روشهای آماری است(هیل110، 1995، 1).
جرقه ورود به بحث معادلات ساختاری با موضوع شاخصهای چندگانه شروع شد.

تعریف معادلات ساختاری
مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیههایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده111 و متغیرهای مکنون112 میباشد(هیل، 1995). از طریق این رویکرد میتوانیم قابل بودن مدلهای نظری را در جامعههای خاص با استفاده دادههای همبستگی، غیرآزمایشی، آزمایشی آزمون نمود.
حال به معرفی مدلهای و معیارهای مورد نیاز میپردازیم.
1) رگرسیون خطی
رگرسیون روش آماری است که به بررسی ارتباط دو یا چند متغیر میپردازد که با استفاده از آن می توان یک متغیر را بر اساس یک یا چند متغیر دیـگر پیش بـینی نمود. حال در صورتیکه یک متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون خطی ساده و در صورتیکه بیش از یک متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون چندگانه مواجه میشویم.
الف) رگرسیون ساده
فرض کنید X یک متغیر مستقل، Y یک متغیر وابسته وe متغیر خطا باشد. معادله خط رگرسیون به صورت:

است که در آن پارامترنشان دهنده عرض از مبدا خط رگرسیونی و پارامتر نشان دهنده شیب خط است. در مدل رگرسیونی خطی ساده متغیر مستقل تحت کنترل است و تصادفی نیست در صورتی که متغیر وابسته تصادفی است. با استفاده از تحلیل رگرسیون میتوانیم فرض وجود ارتباط بین دو متغیر مستقل و وابسته را آزمون کنیم. به منظور آزمون کردن فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار نیست”
در برابر فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار است”
از جدول تجزیه واریانس استفاده می کنیم که به صورت زیر میباشد
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
SSR
1
MSR=SSR/1
MSR/MSE
P-Value
خطا
SSE
n-2
MSE=SSE/n-2

مجموع
SST
n-1

که در آن
، و
است.
تصمیم گیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد میکنیم و در غیر اینصورت را میپذیریم.
ب) رگرسیون چندگانه
مدلهای رگرسیونی که شامل دو یا چند متغیر مستقل باشند به مدلهای رگرسیون چندگانه معروفند. فرض کنید ، k متغیر تصادفی مستقل باشند و یک متغیرتصادفی وابسته باشد. رگرسیون خطی چندگانه میان این متغیرها به صورت زیر تعریف میشود:

که در آن عرض از مبدا و ضرایب رگرسیونی میباشند.
حال به منظور آزمون فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار نیست”
در برابر فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار است”
از جدول تجزیه واریانس استفاده میکنیم که به صورت زیر میباشد
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
SSR
k
MSR=SSR/k
MSR/MSE
P-Value
خطا
SSE
n-k-1
MSE=SSE/n-k-1

مجموع
SST
n-1

تصمیم گیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد میکنیم و در غیر اینصورت را میپذیریم.

معیارهای برازش
NFI: این شاخص به مقایسه مدل مستقل (مدلی که در آن بین متغیرها هیچ رابطهای نیست به این مدل، مدل پایه نیز گفته میشود) با مدلی که توسط ما پیشنهاد داده میشود، می پردازد. این شاخص هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد به ای
ن
معناست که مدل پیشنهادی ما مناسب بوده است و به صورت زیر محاسبه میشود:

بطوریکه، A =مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B =مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند
RFI: شاخص برازش نسبی است و مناسبت مدل ارائه شده را میسنجد و به صورت زیر محاسبه میشود:

که در فرمول فوق ، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند. و به ترتیب نشان دهنده درجه آزادی مدل مستقل و درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هر چه مقدار RFI به یک نزدیک تر باشد ، مدل بهتر است.
IFI : این معیار شاخص برازش نموی است و به صورت زیر محاسبه میشود:

بطوریکه A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی و نشان دهنده درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار IFI به یک نزدیک تر باشد نتیجه میگیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
CFI: این معیار شاخص برازش مقایسهای است و به صورت زیر محاسبه میشود:

در این فرمول نیز مقادیر A ، B ، d و همانند قبل تعریف میشوند. هرچه مقدار CFI به یک نزدیک تر باشد نتیجه میگیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
3) ضریب همبستگی اسپیرمن:
در مباحث آماری نحوه همبستگی و ارتباط دو متغیر از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای سنجش همبستگی ضرائب گوناگونی وجود دارد. در بعضی از تحقیقات بدست آوردن داده های فاصله ای ممکن نیست یا اگر هم ممکن باشد فاقد ویژگیهای لازم است. در این گونه مواقع می توان رتبه را جانشین عدد خام کرد. هرگاه داده ها بصورت رتبه ای جمع آوری شده باشند، می توان از همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن استفاده کرد.
فرض کنید n داده های زوجی را داریم. تفاضل زوج ها را محاسبه نموده و با ، ، نشان می‌دهیم. سپس با استفاده از فرمول زیر ضریب همبستگی اسپرمن را محاسبه میکنیم:

با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن می توان فرض زیر را آزمون کرد:
“: میان متغیرها همبستگی وجود ندارد.”
در برابر فرض
“: میان متغیرها همبستگی وجود دارد.”
برای آزمون فرض ، نیازی به فرض خاصی در مورد جامعه مورد نمونه گیری نیست. برای مقادیر بزرگ نمونه توزیع را می توان با توزیع نرمال تقریب زد که در این صورت آماره آزمون به کمک فرمول زیر محاسبه می شود.

تصمیم گیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد میکنیم و در غیر اینصورت را می پذیریم.

فصل چهارم:
تحلیل دادههای
پژوهش

4-1 ) مقدمه
در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. به طوری که ابتدا دادههای مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامههای استفاده شده منتج شده است، در قالب شاخصهای عددی آماری توصیف گردیده و شناخت کافی از پراکندگی و ویژگیهای جمعیت شناختی و توصیف پاسخ دهندگان در بخشهای مختلف پژوهش حاصل شده است. در ادامه به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند. گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روشهای تحلیل آماری مناسب و اطمینان از دقت و صحت این استنباط ها است، که در طی پژوهش با حساسیت بالایی، رعایت و بازنگری شدهاند.

4-2) آمار توصیفی
ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخدهندگان
اطلاعات توصیفی پاسخدهندگان به پرسشنامههای پژوهش، از نظر جنسیت، سن و تحصیلات در جداول زیر ارائه میگردد.
جنسیت
جدول 4-1) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها
جنسیت
فراوانی
درصد
زن
19
8/10
مرد
157
2/89
کل
176
100

نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان از آن دارد که از 176 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 19 نفر معادل 8/10 درصد از کل نمونه زن و 157 نفر معادل 2/89 درصد از کل نمونه مرد میباشند. به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق بصورت بصری نمودار دایرهای توزیع فراوانی آزمودنیها را بر حسب جنسیت آنها رسم مینمائیم.

شکل 4-1) درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها
سن
جدول 4-2) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن آنها
سن ( سال )
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
30 – 20
36
5/20
5/20
40 – 31
72
9/40
4/61
50 – 41
39
2/22
5/83
بالاتر از 50
29
5/16
100
کل
176
100

دومین متغیر از متغیرهای جمعیت شناختی سن میباشد، با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل دادهها مشاهده میگردد که از 176 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند سن 36 نفر بین 30 تا 20 سال، 72 بین 40 تا 31 سال، 39 نفر بین 50 تا 40 سال و 29 نفر بالاتر از 50 سال از کل نمونه میباشد. به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق بصورت بصری نمودار میلهای درصد فراوانی آزمودنیها را بر حسب سن آنها رسم مینمائیم.

شکل 4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ( سال ) آنها

تحصیلات
جدول 4-3 ) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات آنها
تحصیلات
فراوانی
درصد
کمتر از دیپلم
9
1/5
دیپلم
29
5/16
فوق دیپلم
22
5/12
لیسانس
67
1/38
فوق لیسانس و بالاتر
49
8/27
کل
176
100
توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل دادهها مشاهده میگردد که از 176 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 9 نفر دارای تحصیلات کمتر از دیپلم، 29 نفر دارای دیپلم، 22 نفر فوق د
یپلم، 67 نفر لیسانس و 49 نفر معادل 8/27 درصد از کل نمونه دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر میباشند. به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق بصورت بصری نمودار میلهای درصد فراوانی آزمودنیها را بر حسب تحصیلات آنها رسم مینمائیم.

شکل 4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات (سال) آنها

4-3 ) آزمون نرمال بودن دادهها
قبل از بررسی فرضیات به بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی میپردازیم. برای این منظور از آزمون ناپارامتری کلمگروف – اسمیرنوف استفاده میکنیم. این آزمون فرضیهی زیر را مورد بررسی قرار میگیرد:
{█(H0:متغیر توزیع بودن نرمال@H1:متغیر توزیع بودن غیرنرمال)┤
جدول زیر نتیجه این آزمون را که خروجی spss است، نشان میدهد:

جدول4-4) آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار آماره z
سطح معنیداری
مشتری گرایی
176
42/14
825/3
405/2
000/0
تعهد سازمانی
176
80/14
397/3
167/2
000/0
کیفیت خدمات
176
30/17
279/2
413/2
000/0
رابطه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *