پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، پرسش نامه، سن ازدواج

امر به معروف و نهی از منکر………………………………………………………………………………….. 16
شکل (2 -2): مدل حجاب و اصطلاحات مربوط به آن ……………………………………………………………………………………. 32
شکل (2-3) مدل عوامل مؤثر بر امر به معروف و نهی از منکر ………………………………………………………………………… 45
شکل (2-4) مدل زیر شاخه های مقبولیت ………………………………………………………………………………………………………. 46
شکل(2-5) مدل آسیب های معرفتی مطرح شده امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب………………….53
شکل (2- 6) مدل آسیب های مطرح شده مربوط به روش اجرای امر به معروف و نهی از منکر ……………………54
شکل (2-7) مدل مسائل و شبهات مطرح شده ی مربوط به امر و نهی در حوزه حجاب ……………………………… 55
شکل (3-1) مدل طراحی پرسش نامه ………………………………………………………………………………………………………………..58
شکل (4-1):هیستوگرام توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ………………………………………………………………….. 69
شکل (4-2):توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس …………………………………………………………………………………… 70
شکل (4-3):توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی ……………………………………………………………………… 71
شکل (4-4):توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب حدود درآمد ماهیانه …………………………………………………………….. 72
شکل (4-5):توزیع فراوانی ‌ پاسخگویان بر حسب اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر …………………………….. 72
شکل (4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب احساس امنیت مخاطب امر و نهی …………………………………….. 75
شکل (4-7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقبولیت آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف ………….. 76
شکل (4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع الفاظ آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف …………..79
شکل (4-9): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نحوه بیان امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف …………. 80
شکل (4-10): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب خصوصیات آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف ……..82
شکل (4-11): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب روش های امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف ………. 84
شکل (4-12): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شرایط پیرامونی امر و نهی نهی جهت اثربخشی امر به
معروف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
شکل (4-13): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نحوه عملکرد نیروهای مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشی
امر به معروف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
شکل (4-14): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اعتقادات مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی …………………….91
شکل (4-15): شاخص‌های پراکندگی تربیت مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف …………………… 93
شکل (4-16): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب آسیبهای معرفتی …………………………………………………………… 95
شکل (4-17): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب آسیبهای روشی ……………………………………………………………… 97
شکل (4-18):نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و مقبولیت آمر و ناهی . 101

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (4-19):نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و نوع الفاظ آمر و ناهی …… 104
شکل (4-20):نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و نحوه بیان امر و نهی…….. 105
شکل (4-21):نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و خصوصیات آمر و ناهی…. 106
شکل (4-22):نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و اعتقادات مخاطب امر
و نهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107
شکل (4-23):نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و نحوه عملکرد نیروهای
مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر…………………………………………………………………………………………………………………. 108
شکل (4-246):نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و شرایط پیرامونی امر و
نهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109
شکل (4-25):نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و روش های عملی امر
و نهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110
شکل (4-26) :نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و تربیت مخاطب امر
و نهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………111
شکل (4-27): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب از اولویتهای جامعه خارج است ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………113
شکل (4-28): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه پوشش و نحوه حضور در جامعه شخصی است و از حیطه
امر و نهی خارج است …………………………….
..
…………………………………………………………………………………………………………….114
شکل (4-29): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه آنچه در قرآن واجب است خمار است نه پوشیدن
کامل مو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115
شکل (4-30): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه اصل در حجاب حفظ کرامت زنان است و حفظ کرامت
با زور نمیشود …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116
شکل (4-31): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه وضعیت پوشش جامعه مناسب است و امر و نهی
ضرورتی ندارد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
شکل (4-32): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب سبب پوشیدن زیباییها و بالا رفتن سن ازدواج
میشود ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118
شکل (4-33): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه باید پذیرفت همه چیز در حال تغییر است بعد از 1400
سال نوع پوشش تغییر میکند ………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
شکل (4-34): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه استفاده از جلباب(چادر و پوشش کامل) بر همه واجب
نبوده و توصیه است ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..120
شکل (4-35): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه دستوری بر حجاب دخترها در قرآن نیامده ……………… 121
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (4-36): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه در قرآن اول به مردان سفارش شده نگاهشان را حفظ
کنند بعد به زنان، بهتر است ابتدا مردها از لحاظ کنترل میل جنسی قوی شوند …………………………………………. 122
شکل (4-37): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب نسبی و عرفی است در هر زمان و مکان نوع
پوشش متفاوت است ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 124
شکل (4-38): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب حق (اختیاری) است نه تکلیف(واجب)……… 125
شکل (4-39): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب عفت نمیآورد ولی عفت حجاب میآورد،
اندیشه اصلاح شود ظاهر اصلاح میشود ………………………………………………………………………………………………………… 126

مقدمه
در دین مبین اسلام امر به معروف و نهى از منکر به عنوان یک مسئله اجتماعی ، جایگاه خاصى دارد و یکی از بهترین جلوه های اخلاق اجتماعی است برای کنترل جامعه، و به اشکال مختلف ظهور پیدا می کند چنانچه به عنوان ضروریات ایمان و رستگارى امت شناخته می شود، مکمل فریضه‏هایى چون نماز و زکات است و غالبا در قرآن در کنار آن ها آمده است. احیای این دو اصل بیانگرحیات و سرزندگی جامعه می باشد و فراموش کردن این دو اصل موجب رخوت، سستی، بی تفاوتی، و به تدریج اضمحلال و مرگ در معنویت گرائی جامعه را به دنبال خواهد داشت.
در جامعه کنونی ما این دو فریضه، خود را در حوزه حجاب نمایان کرده است – حجاب به عنوان یک حکم صریح قرآنی -، و برخی از مسئولان سخت درگیر عملی کردن این حکم الهی در جامعه شده اند، از آنجایی که پژوهش به معنای فعالیتی منظم و مدون است که هدفش کشف، گسترش دانش و حقیقت و تبیین روابط بین پدیده ها و در حد امکان اثبات رابطه علت و معلولی موجود در بین آن ها می باشد، براین اساس، پژوهشی با هدف بررسی زمینه های اثر بخشی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب به دنبال ارتقاء این دو فرضیه در این حوزه است، و با مطالعه و بررسی چالش های پیش روی این دو فریضه ، در صدد شناسایی آسیب ها ی پیرامون آن، به کنکاش در این زمینه پرداخته است، و در صدد بوده با

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *