پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، سن ازدواج

ی روشی ………………………………………………………………………………………………………………. 100
4-3- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103
4-3-1- آزمون فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 103
4-3-1- 1- آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………………………………………… 103
4-3-1- 2- آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 104

فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-3-1- 3- آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………………………… 105
4-3-1- 4- آزمون فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………… 106
4-3-1- 6- آزمون فرضیه ششم ………………………………………………………………………………………………………………….. 107
4-3-1- 6- آزمون فرضیه ششم ……………………………………………………………………………………………………………………108
4-3-1- 7- آزمون فرضیه هفتم ………………………………………………………………………………………………………………….. 109
4-3-1-8- آزمون فرضیه هشتم …………………………………………………………………………………………………………………. 110
4-3-1-9- آزمون فرضیه نهم ……………………………………………………………………………………………………………………… 111
2-3-1-10- آزمون فرضیه دهم ………………………………………………………………………………………………………………….. 112
4-3-2- تحلیل رگرسیونی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 113
4-4- برخی مسائل و شبهات …………………………………………………………………………………………………………………………..115
4-4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب از اولویتهای
جامعه خارج است ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115
4-4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه پوشش و نحوه حضور در جامعه شخصی است و از حیطه ی
امر و نهی خارج است ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 116
4-4-3- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه آنچه در قرآن واجب است خمار (پوشیدن روسری) است نه
پوشیدن کامل مو ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117
4-4-4- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه اصل در حجاب حفظ کرامت زنان است و حفظ کرامت
با زور نمیشود……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
4-4-5- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه وضعیت پوشش جامعه مناسب است و امر و نهی ضرورتی
ندارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
4-4-6- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب سبب پوشیدن زیباییها و بالا رفتن سن ازدواج میشود
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120
4-4-7- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه باید پذیرفت همه چیز در حال تغییر است بعد از 1400 سال
نوع پوشش تغییر میکند ……………………………………………………………………………………………………………………………… 121
4-4-8- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه استفاده از جلباب(چادر و پوشش کامل) بر همه واجب نبوده
و توصیه است ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….122
4-4-9- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه دستوری بر حجاب دخترها در قرآن نیامده ……………………………. 123
4-4-10- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه در قرآن اول به مردان سفارش شده نگاهشان را حفظ کنند
بعد به زنان، بهتر است ابتدا مردها از لحاظ کنترل میل جنسی قوی شوند ………………………………………………. 124

فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-4-11- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب نسبی و عرفی است در هر زمان و مکان نوع پوشش
متفاوت است ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
4-4-12- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب حق (اختیاری) است نه تکلیف(واجب……………………………. 126
4-4-13- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب عفت نمیآورد ولی عفت حجاب میآورد، اندیشه
اصلاح شود ظاهر اصلاح میشود ………………………………………………………………………………………………………………………. 127

فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 عوامل اثر بخش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 128
5-2 چالش ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 131
5-2-1 آسیب ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131
5-2-2 شبهات …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 132
5-3 پیشنهادات ………………………………….
..
………………………………………………………………………………………………………. 134
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 135

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (1-1) مطالعات و تحقیقات صورت گرفته که در این زمینه …………………………………………………………………… 9
جدول (3-1) تعریف عملیاتی متغیر های مستقل مؤثر بر امر و نهی در حوزه حجاب …………………………………… 63
جدول (4-1): جدول توزیع پراکندگی سن پاسخگویان ……………………………………………………………………………………. 69
جدول (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس …………………………………………………………………………………. 70
جدول (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی …………………………………………………………………… 70
جدول (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب حدود درآمد ماهیانه خانوار ……………………………………………….. 71
جدول (4-6): شاخص‌های پراکندگی اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر ……………………………………………………72
جدول(4-7)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر بر وضعیت پوشش
و رفتار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
جدول (4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب احساس امنیت مخاطب امر و نهی……………………………………… 75
جدول (4-9): شاخص‌های پراکندگی مقبولیت آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف………………………………… 76
جدول( 4-10 )توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ابعاد اثربخش بر امربه معروف و نهی از منکر………………….. 77
جدول (4-11): شاخص‌های پراکندگی نوع الفاظ آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف ………………………….. 78
جدول(4-12)توزیع فراوانی پاسخ پاسخگویان به گویه های شاخص الفاظ آمر و ناهی جهت اثر بخشی امر به معروف
و نهی از منکر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79
جدول (4-13): شاخص‌های پراکندگی نحوه بیان امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف …………………………… 80

جدول(4-14)توزیع فراوانی پاسخ پاسخگویان به گویه های شاخص الفاظ آمر و ناهی جهت اثر بخشی امر به
معروف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
جدول (4-15): شاخص‌های پراکندگی خصوصیات آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف ……………………… 82
جدول(4-16)توزیع فراوانی پاسخ پاسخگویان به گویه های شاخص الفاظ آمر و ناهی جهت اثر بخشی امر
به معروف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
جدول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *