پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، پرسش نامه، داده ها و اطلاعات

زن…………………………………………………………………. ……………… ……………… ……………………………….. 43
2-2-4-3 مبارزه با نفس…………………………………………………………………… ………………… …………………….. ……………………….. 44
2-2-4-4 ایجاد امنیت …………………………………………………………………. …………………………………. ……………….. ……………….. 44
2-3 عوامل مؤثر بر امربه معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب ………. ………………………………………… ………………….. 45
2-3-1 مقبولیت آمر و ناهی …………………………………………………………….. …………………………. …. ………………………………….. 46
2-3-2 نحوه بیان آمر و ناهی …………………………………………………………… ……………………………………… ………………………… 47
2-3-3 نوع الفاظ ……………………………………………………………………………….. ………………………………………… … …………………. 49
2-3-4 امر و نهی متناسب با شرایط پیرامونی……………………………… …………………………………. …………………………………. 50
2-3-5 احساس امنیت مخاطب ……………………………………………………………………………………………………………………………. 50
2-3-6 تربیت مخاطب ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
2-3-7 عملکرد ارگان های مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر ……. ……………………………………………………………… 51
2-3-8 روش های عملی …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 52

فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-3-9 خصوصیات آمر و ناهی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-3-10 اعتقادات مخاطب ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
2-4 آسیب ها و آفت های امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب ……………………………………………………….. 54

فصل سوم: روش شناسی
3-1 نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
3-2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
3-3 نحوه جمع آوری داده ها و اطلاعات تحقیق …………………………………………………………………………………………..59
3-4 فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-5 واحد و سطح تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
3-6 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
3-7 حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
3-8 شیوه نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
3-9 روایی و پایایی پرسش نامه ………………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-9-1 روایی پرسش نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-9-2 پایایی پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………64
3-10 سنجش متغیر ها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
3-11 تعریف عملیاتی متغیر های مستقل و وابسته ……………………………………………………………………………………… 65
3-12 مکان پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
3-13 زمان پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
3-14 روش های آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
3-15 استخراج ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… 69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1مقدمه ………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. 70
4-2 آمار توصیفی؛ نتایج توصیفی و یک متغیره پژوهش ………………………………………………………………………………… 71
4-2-1 شاخصهای پراکندگی سن …………………………………………………………………………………………………………………. 71
4-2-3- توزیع پاسخگویان بر حسب جنس …………………………………………………………………………………………………….. 72
4-2-4- توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی ………………………………………………………………………………………. 72
4-2-5- توزیع پاسخگویان بر حسب حدود درآمد ماهیانه خانوار ……………………………………………………………………. 72

فهرست مطالب

عنوان صفحه
4-2-6- شاخصهای پراکندگی اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر ……………………………………………………………………74
4-2-7- توزیع ابعاد اثر بخشی امر به معروف و نهی از منکر بر وضعیت پوشش و رفتار………………………………………….. 75
4-2-8- توزیع پاسخگویان بر حسب احساس امنیت مخاطب امر و ن
ه
ی جهت اثربخشی امر به معروف………………….. 77
4-2-9- شاخصهای پراکندگی مقبولیت آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف…………………………………………………78
4-2-10-توزیع ابعاد اثر بخش بر امر به معروف و نهی از منکر ……………………………………………………………………………… 79
4-2-11-شاخصهای نوع الفاظ آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر …………………………………….80
4-2-12-شاخص الفاظ آمر و ناهی جهت اثر بخشی امر به معروف ………………………………………………………………………… 81
4-2-13-شاخصهای پراکندگی نحوه بیان امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف …………………………………………….. 82
4-2-14-توزیع پاسخ پاسخگویان به گویه های شاخص تاثیر نحوه بیان امر ونهی …………………………………………………. 83
4-2-15- شاخصهای پراکندگی خصوصیات آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف ……………………………………… 85
4-2-16- شاخص های خصوصیات آمر و ناهی ………………………………………………………………………………………………………. 85
4-2-17- شاخصهای پراکندگی روش های امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف …………………………………………. 86
-2-18- شاخص روش های امر به معروف و و نهی از منکر ……………………………………………………………………………………86
4-2-19- شاخصهای پراکندگی شرایط پیرامونی امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف ……………………………….. 88
4-2-20- شاخصهای شرایط پیرامونی امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر………………………….. 89
4-2-21- شاخصهای پراکندگی نحوه عملکرد نیروهای مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشی امر به معروف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
4-2-22- شاخصهای نحوه عملکرد نیروهای مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشی امر به معروف…………………….. 91
4-2-24-شاخص های اعتقادات مخاطب امربه معروف و نهی از منکر نسبت به امر به معروف و نهی از منکر………… 93
4-2-25- شاخصهای پراکندگی تربیت مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف ………………………………….. 94
4-2-25- شاخصهای پراکندگی تربیت مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف……………………………………. 95
4-2-26- شاخصهای پراکندگی آسیبهای معرفتی ……………………………………………………………………………………………… 96
4-2-27- شاخصهای آسیبهای معرفتی……………………………………………………………………………………………………………….. 97
4-2-28- شاخصهای پراکندگی آسیبهای روشی ……………………………………………………………………………………………….. 99
4-2-29- شاخصهای آسیبها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *