پایان نامه با واژگان کلیدی گروه کنترل، دختران نوجوان، اخلاق پژوهش

آن برخورد می‌نمایید؟ راه حل را لیست نمایید و بهترین آن را با ذکر علت انتخاب، بیان نمایید.
تمرین جلسه 2-5(تمرین نهایی): 5 مورد از موقعیت‌های استرس‌زای تحصیلی خود را در نظر گرفته و پاسخ‌ مربوطه را بنویسید:
موقعیت استرس‌زا
احساسات
تجاربی که مرا دچار استرس می‌کند
انتخاب عمل

جلسه ششم
1. از دانش‌آموزان خواسته شد خلاصه‌ای از مباحث جلسات قبل را بیان کنند.
2. از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود تمرین جلسه قبل خود را روی تخته یادداشت نموده و سپس با کمک دانش‌آموزان پاسخ‌های داده شده را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند.
3. به سوالات پاسخ می‌دهد.
4. از شرکت‌کنندگان خواسته شد به سه گروه تقسیم شده سپس با اجرای نمایش و نشان دادن مثالی از موقعیت فرضی، مهارت‌‌های تدریس شده را بکار گرفته و موقعیت نمایش داده شده را تجزیه و تحلیل نمایند.
5. در پایان نکاتی جهت تقویت مهارت‌های هوش هیجانی برای دانش‌آموزان بازگو شد.
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
پس از ورود داده‌ها و کنترل از نظر صحت ورود، تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش 5/11 انجام شد.
برای بررسی توزیع داده‌ها از آزمون کولمگروف – اسمیرنوف استفاده شد. برای بیان مشخصات واحدهای پژوهش در دو گروه از آمار توصیفی شامل جداول، توزیع فراوانی و همچنین نمودار استفاده شد. برای مقایسه گروه‌ها از آزمونهای آماری بسته به نوع متغیر به شرح زیر استفاده شد:
برای بررسی همگنی دو گروه از نظر متغیرهای کیفی از آزمون مجذور کای و برای مقایسه متغیرهای کمی برخوردار از توزیع نرمال از آزمون تی و سایر متغیرهای کمی از آزمون من‌ویتنی استفاده شد.
مقایسه قبل و بعد گروه کنترل و آزمون از نظر استرس تحصیلی با استفاده از آزمون تی‌زوج انجام شد و برای مقایسه استرس تحصیلی بین دو گروه از آزمون آماری تی‌مستقل ( درصورت غیرهمگن بودن از آزمون کوواریانس) استفاده شد.
برای بررسی ارتباط متغیرهای مداخله‌گر با متغیر وابسته از آزمون‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون توکی استفاده شد.
در آزمون‌های انجام شده درجه اطمینان 95 درصد و سطح معنی‌داری 05/0=? مدنظر بود. لذا در مواردی که 05/0P فرضیه صفر رد شد و فرضیه جایگزین پذیرفته شد.

محدودیت‌های پژوهش
1. وضعیت روحی، روانی و عاطفی دانش‌آموزان حین تکمیل پرسشنامه
2. وجود تفاوت‌های فردی مانند الگوهای تربیتی، استعداد و توانایی هریک از شرکت‌کنندگان در دریافت و کسب اطلاعات تدریس شده
ملاحظات اخلاقی
این پژوهش از نوع تجربی خواهد بود. تمامی کدهای اخلاقی حفاظت از آزمودنی انسانی مورد نظر معاونت پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پژوهش حاضر رعایت شده است که به برخی از موارد آن در زیر اشاره می‌شود.
1. اخذ تأییدیه از کمیته اخلاق پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2. ارائه معرفی‌نامه از دانشکده پرستاری و مامایی مشهد به محیط پژوهش
3. معرفی پژوهشگر و پژوهش و اهداف آن به مسئولین مربوطه و واحدهای پژوهش و جلب رضایت ایشان
4. اختیاری بودن شرکت در پژوهش و امکان خروج از مطالعه در هر زمان
5. اطمینان دادن که کلیه اطلاعات محرمانه باقی می‌ماند و نتایج بصورت کلی ارائه خواهد شد
6. ارائه برنامه آموزشی مدون به مدرسه جهت اجرا، برای تمامی دانش‌آموزان
7. در اختیار قراردادن نتایج پژوهش برای کارکنان دبیرستان و دانش‌آموزان
8. رعایت حقوق نویسندگان در تمامی انتشارات حاصل از این طرح
9. استخراج کامل و عدم دستکاری پژوهشگر در مندرجات
10. استفاده از نام مستعار توسط دانش‌آموزانی که تمایل به ذکر نام و نام‌خانوادگی خود نداشتند
11. ارائه محتوای آموزشی به واحدهای گروه پژوهش پس از اتمام مطالعه

فصل چهارم
یافته‌های پژوهش

توصیف واحدهای پژوهش
یافته‌های اصلی پژوهش
یافته‌های جانبی پژوهش

یافته‌های پژوهش
در این فصل، یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده‌های بدست آمده در جریان پژوهش در قالب توضیحات نوشتاری، جداول و نمودار در سه قسمت ذیل ارائه می‌گردد:
قسمت اول: توصیف مشخصات واحدهای پژوهش
قسمت دوم: یافته‌های اصلی پژوهش
قسمت سوم: یافته‌های جانبی پژوهش
این مطالعه به منظور بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران نوجوان انجام گرفت. برای دستیابی به اهداف پژوهش، داده‌های مربوط به متغیر اصلی (استرس تحصیلی) در دو گروه (دریافت کننده برنامه آموزشی و گروه کنترل) در زمان‌های قبل و بعد از مداخله جمع‌آوری و مقایسه شد.
قسمت اول : توصیف مشخصات واحدهای پژوهش:
در این قسمت اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات چک لیست مربوط به نمونه پژوهش که توسط پرسشنامه مشخصات دموگرافیک گردآوری شده بود به شرح ذیل ارایه می‌شود. ابتدا برای بررسی برخورداری متغیرهای کمی مطالعه از توزیع طبیعی، آزمون کولموگروف اسمیرنوف در مورد آنها انجام شد (جدول 1-4).

جدول1-4 : نتایج آزمون‌های آماری برای بررسی برخورداری متغییرهای کمی تحقیق از توزیع طبیعی
نوع توزیع
p-value
گروه مداخله
نوع توزیع
p-value
گروه کنترل
متغیرها
غیرنرمال
000/0
غیرنرمال
006/0
سن
غیرنرمال
008/0
غیرنرمال
008/0
پایه تحصیلی
نرمال
375/0
نرمال
153/0
معدل
غیرنرمال
028/0
غیرنرمال
028/0
تعداد فرزندان
نرمال
055/0
نرمال
055/0
تعداد اعضا
غیرنرمال
001/0
غیرنرمال
001/0
رتبه تولد
نرمال
314/0
نرمال
618/0
نمره بعد استرس ناشی از ناکامی تحصیلی قبل از مداخله

نرمال
299/0
نرمال
225/0
نمره بعد استرس ناشی از تعارضات قبل از مداخله

نرمال
650/0
نرمال
707/0
نمره بعد استرس ناشی از فشارها قبل از مداخله

نرمال
293/0
نرمال
127/0
نمره بعد استرس ناشی از تغییرات قبل از مداخله

نرمال
484/0
نرمال
765/0
نمره بعد استرس خود تحمیلی قبل از مداخله

نرمال
888/0
نرمال
774/0
نمره واکنش فیزیولوژیک به استرس تحصیلی قبل از مداخله

نرمال
811/0
نرمال
689/0
نمره واکنش هیجانی با استرس تحصیلی قبل از مداخله

نرمال
834/0
نرمال
975/0
نمره واکنش رفتاری به استرس تحصیلی قبل از مداخله

نرمال
203/1
نرمال
942/0
نمره واکنش شناختی به استرس قبل از مداخله

نرمال
341/0
نرمال
887/0
نمره بعد واکنش به استرس قبل از مداخله

نرمال
713/0
نرمال
236/0
نمره استرس تحصیلی کل قبل از مداخله

نرمال
62/0
نرمال
388/0
نمره بعد استرس ناشی از ناکامی تحصیلی بعد از مداخله

نرمال
447/0
نرمال
255/0
نمره بعد استرس ناشی از تعارضات بعد از مداخله

نرمال
59/0
نرمال
423/0
نمره بعد استرس ناشی از فشارها بعد از مداخله

نرمال
083/0
نرمال
473/0
نمره بعد استرس ناشی از تغییرات بعد از مداخله

نرمال
703/0
نرمال
460/0
نمره بعد استرس خود تحمیلی بعد از مداخله

نرمال
862/0
نرمال
931/0
نمره واکنش فیزیولوژیک به استرس تحصیلی بعد از مداخله

نرمال
656/0
نرمال
543/0
نمره واکنش هیجانی به استرس تحصیلی بعد از مداخله

نرمال
575/0
نرمال
744/0
نمره واکنش رفتاری به استرس تحصیلی بعد مداخله

نرمال
069/1
نرمال
155/1
نمره واکنش شناختی به استرس بعد از مداخله

نرمال
682/0
نرمال
325/0
نمره بعد واکنش به استرس بعد از مداخله
نرمال
701/0
نرمال
217/0
نمره استرس تحصیلی کل بعد از مداخله

مشخصات فردی دانش‌آموزان :
در این مطالعه 100دانش‌آموز شرکت داشتند که در سه پایه تحصیلی مقطع متوسطه در دبیرستان‌های دخترانه دولتی شهر مشهد مشغول به تحصیل بودند.
– سن: میانگین سنی دانش‌آموزان مورد مطالعه 81/0 ± 1/16 سال بود. سن دانش‌آموزان در محدوده 17-15 سال قرار داشت. نتیجه آزمون من‌ویتنی نشان داد که بین دو گروه از نظر سن تفاوت معنی‌داری وجود ندارد و دو گروه از نظر این متغیر همگن می‌باشند (جدول 2-4).
جدول2-4 :میانگین سن دانش‌آموزان مورد مطالعه در دو گروه آزمون و کنترل
متغیر
گروه

مداخله
کنترل

تعداد انحراف معیار± میانگین
تعداد
انحراف معیار± میانگین

سن (سال)
50 87/0 ± 24/16
50
72 /0 ± 96/15

نتیجه آزمون
065 /0= p 848/1=t

– پایه تحصیلی: در هر دو گروه تعداد 15 دانش‌آموز در پایه اول ، 17 نفر پایه دوم و 18 نفر در پایه سوم دبیرستان مورد مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از آزمون آماری من‌ویتنی مشخص شد که بین دو گروه مورد بررسی از نظر پایه تحصیلی تفاوت آماری معنی‌داری وجود ندارد و دو گروه از نظر این متغیر همگن می‌باشند(نمودار1-4).
نتیجه آزمون من‌ویتنی 1=p 000/0=z

نمودار1-4: درصد دانش‌آموزان شرکت کننده در دو گروه برحسب پایه تحصیلی

– تعداد فرزندان: تعداد فرزندان در خانواده دانش‌آموزان، در اکثر موارد 2 فرزند بود (40%) که با استفاده از آزمون من‌ویتنی مشخص شد که دو گروه از نظر تعداد فرزندان خانواده تفاوت آماری معنی‌داری ندارند و همگن می‌باشند(جدول 3-4).

جدول 3-4: مقایسه میانگین تعداد فرزندان خانواده در دو گروه آزمون و کنترل
تعداد فرزندان
گروهها
تعداد
انحراف معیار ± میانگین
نتیجه آزمون تی مستقل
مداخله
50
17/0 ± 24/1
77/0 z=
319/0 p=
کنترل
50
19/0 ± 34/1


– تعداد اعضای خانواده: بیشتر دانش‌آموزان دارای خانواده‌های4 نفره بوده‌اند (40%) . با استفاده از آزمون آماری تی‌مستقل مشخص شد که بین دو گروه مورد مطالعه از نظر متغیر مورد بررسی تفاوت آماری معنی‌داری وجود ندارد و دو گروه از این نظر همگن هستند ( جدول 4-4).
جدول 4-4: مقایسه میانگین تعداد اعضای خانواده دانش آموزان در دو گروه آزمون و کنترل
تعداد اعضای خانواده
گروهها
تعداد
انحراف معیار ± میانگین
نتیجه آزمون تی مستقل
مداخله
50
43/1 ± 88/4
043/0t=
072/0p=
کنترل
50
18/1 ± 88/4

– رتبه تولد: بیشتر دانش‌آموزان دومین فرزند خانواده بودند (37%) که با استفاده از آزمون آماری من‌ویتنی مشخص گردید دو گروه از نظر این متغیر مورد بررسی تفاوت آماری معنی‌داری ندارند و همگن هستند(جدول5- 4).

جدول5-4: مقایسه میانگین رتبه تولد دانش آموزان در دو گروه آزمون و کنترل
رتبه تولد
گروهها
تعداد
انحراف معیار ± میانگین
نتیجه آزمون من‌ویتنی
مداخله
50
37/1 ± 32/2
014/0 z=
989/0p=
کنترل
50
33/1 ± 32/2

– تحصیلات پدر: در اکثر موارد سط
ح تحصیلات پدران دیپلم بوده است (40%). با استفاده از آزمون آماری من‌ویتنی مشخص شد تفاوت معنی‌داری از نظر سطح تحصیلات پدر بین دو گروه مورد مطالعه وجود ندارد (785/0 p=) و هر دو گروه از نظر متغیر مورد بررسی همگن می‌باشند ( نمودار2-4).
نتیجه آزمون آماری: 785/0p= 273/0-z=

نمودار 2-4: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پدران در دو گروه آزمون و کنترل

شغل پدر: بیشتر پدران دانش‌آموزان، شغل آزاد داشته‌اند (62%) و با استفاده از آزمون آماری مجذور کای مشخص گردید بین دو گروه از لحاظ متغیر مورد بررسی تفاوت آماری معنی‌داری وجود ندارد و دو گروه از این نظر همگن می‌باشند (نمودار3-4).
نتیجه آزمون مجذور کای: 154/0p= 4df=

نمودار3-4: درصد نوع اشتغال پدران در دو گروه آزمون و کنترل

– تحصیلات مادر: اکثریت مادران دانش‌آموزان دارای سطح سواد دیپلم (45%p=) بودند که با استفاده از آزمون آماری من‌ویتنی مشخص شد دوگروه از نظر این متغیر، تفاوت آماری معنی‌داری ندارند و هر دوگروه همگن می‌باشند( نمودار4-4).

نتیجه آزمون من‌ویتنی: 423 /0p= 801/0z=

نمودار4-4: توزیع فراوانی سطح تحصیلات مادران در دو گروه آزمون و کنترل

– شغل مادر: بیشتر مادران دانش‌آموزان در گروه‌های مورد مطالعه، خانه‌دار بودند (84%). با استفاده از آزمون آماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *