پایان نامه با واژگان کلیدی عامل انسانی، استان یزد، پلیس راهور

– مشکلاتمربوطبهسیستمحملونقلعمومی………………………………………………………………………………………….53
۳-۱۶- تعیینمسائلومشکلاتترافیکیمحدودهبافتفرسوده……………………………………………………………………………53
۳-۱۷- چشم انداز توسعه بخش حمل و نقل استان یزد …………………………………………………………………………………………53
۳-۱۸- برداشتوبررسیوضعشبکهخیابانهایموجود ( درصدشیب،نوعپوشش )……………………………………….54
۳-۱۹- تعیینسلسلهمراتبشبکهمعابرموجود……………………………………………………………………………………………………..54
۳-۲۰- نگاهی به آمار تصادفات استان یزد در سال جاری……………………………………………………………………………………….55
۳-۲۰-۱- عمده ترین علت تصادفات شهری…………………………………………………………………………………………………………….56
۳-۲۱- فاصلهشبکهراههایدرونشهر…………………………………………………………………………………………………………………..56
۳-۲۲- سیستمحملونقل………………………………………………………………………………………………………………………………………57
۳-۲۲-۱- ساختارشهروشبکهاصلیحملونقل…………………………………………………………………………………………………..57
۳-۲۳- بررسی تلفات موتورسیکلت در کشور مالزی…………………………………………………………………………………………………58
۳-۲۳-۱- برخورد های موتورسیکلت از لحاظ موقعیت……………………………………………………………………………………………64
فصل چهارم : یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………….66
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………67
۴-۲- نمای کلی تصادفات………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
۴-۳- توزیع تصادفات از لحاظ سبک حمل و نقل…………………………………………………………………………………………………….69
۴-۴- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع راه……………………………………………………………………………………………….70
۴-۵- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع برخورد………………………………………………………………………………………..71
۴-۵- تصادفات موتورسیکلت در استان یزد بر اساس علت تامه تصادف………………………………………………………………….72
۴-۶- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس وضعیت برخورد…………………………………………………………………………………72
۴-۷- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس ماه……………………………………………………………………………………………………..73
۴-۸- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس روز…………………………………………………………………………………………………….75
۴-۹- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر حسب ساعت………………………………………………………………………………………………..76
۴-۱۰- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس روشنایی هوا……………………………………………………………………………………77
۴-۱۱- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس شرایط جوی…………………………………………………………………………………..78
۴-۱۲- توزیع تصادفات بر اساس استفاده از کمربند و کلاه ایمنی…………………………………………………………………………..79
۴-۱۳- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع گواهینامه راننده مقصر……………………………………………………………81
۴-۱۴- یافته های پژوهش بر اساس پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………..82
۴-۱۴-۱- تعیین روایی و اعتبار ابزار مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………..83
۴-۱۴-۲-تعیین وضوح آیتم ها (Item clarity) …………………………………………………………………………………………………83
۴-۱۴-۳- تعیین روایی صوری (Face validity) …………………………………………………………………………………………………83
۴-۱۴-۴-تعیین پایایی پرسشنامه (Reliability) ………………………………………………………………………………………………..84
۴-۱۴-۵- محتوای پرسشنامه (Questionnaire Content) …………………………………………………………………………..84
۴-۱۵- تجزیه و تحلیل سوالات با توجه به بخش های پرسشنامه……………………………………………………………………………86
۴-۱۵-۱- عامل انسانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
۴-۱۵-۲- عامل جاده………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
۴-۱۵-۳- عامل وسیله نقلیه……………………………………………………………………………………………………………………………………..89
4-16- ازمون میانگین نمونه در مقابل یک مقدار شناخته شده (one _ sample T Test )……………………………90
4-16-1- نتایج حاصل از عامل انسانی……………………………………………………………………………………………………………………..91
4-16-2- نتایج حاصل از عامل جاده………………………………………………………………………………………………………………………..92
4-16-3- نتایج حاصل از عامل وسیله نقلیه…………………………………………………………………………………………………………….92

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………..94
منابع و ماخذ : ……………………………………………………………………………………………………………..104

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۳-۱- سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰…………………………………………………………………………………..45
جدول ۳-۲- سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰……………………………………………………………………………..47
جدول ۳-۳- کنترلظرفیتوسطحسرویسمبادیورودیشهریزد……………………………………………………………………50
جدول ۳-۴- طولوسطحانواعخیابانهادرسلسلهمراتبشبکهمعابر………………………………………………………………..55
جدول ۳-۵- میانگین آمار تلفات ، تصادفات، و تعداد موتورسیکلت برای چندین شهر مالزی………………………………..62
جدول ۴-۱- گزارش امار ترکیبی پلیس راهور بر اساس نوع تصادف……………………………………………………………………….68
جدول ۴-۲- تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از spss………………………………………………………………………………………..84
جدول ۴-۳- درصد پاسخگویی کارشناسان………………………………………………………………………………………………………………85
جدول ۴-۴- درصد پاسخگویی به سوالات بخش عامل انسانی………………………………………………………………………………..86
جدول ۴-۵- درصد پاسخگویی به سوالات بخش عامل جاده…………………………………………………………………………………..88
جدول ۴-۶- درصد پاسخگویی به سوالات بخش عامل وسیله نقلیه………………………………………………………………………..89
جدول ۴-۷- وزن دهی گزینه های پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….90
جدول ۴-۸- نتایج حاصل از عامل انسانی از نرم افزار………………………………………………………………………………………………91
جدول ۴-۹- نتایج حاصل از عامل جاده از نرم افزار…………………………………………………………………………………………………92
جدول ۴-۱۰- نتایج حاصل از عامل وسیله نقلیه از نرم افزار…………………………………………………………………………………..92
جدول ۵-۱- خلاصه عوامل موثر بر تصادفات بر اساس امارها……………………………………………………………………………….100
جدول ۵-۲- خلاصه عوامل موثر بر تصادفات بر اساس پرسشنامه………………………………………………………………………..100

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱- اولین موتورسیکلت جهان…………………………………………………………………………………………………………………………8
شکل ۲-۲- موتورسیکلت Reitwagen………………………………………………………………………………………………………………….10
شکل ۲-۳- تولید موتورسیکلت در کشور از سال ۹۰ تا فروردین ۹۳……………………………………………………………………..13
شکل ۲-۴- اجزاء تشکیل دهنده کلاه ایمنی……………………………………………………………………………………………………………32
شکل ۲-۵- نمونه ای از کلاه ایمنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *