پایان نامه با واژگان کلیدی خارج از خانه، سلامت و رفاه، کودکان کار

حدودی معیار سنجش قرار گرفته است:
• میزان در آمد بین 0 تا 100 هزار تومان برای خانوار – خیلی فقیر
• میزان در آمد بین 100 تا 200 هزار تومان- فقر متوسط
• میزان درآمد بیش از 200 هزار تومان (تا 250 ) فقر کم
افرادی که به عنوان نمونه مورد تحقیق و پرسش قرار می گیرند،علاوه بر داشتن درآمد در این محدوده باید ساکن مناطق فقیر مورد تحقیق باشند.

3- 3 – روش نمونه گیری و حجم نمونه
در این تحقیق علاوه بر مطالعه موردی چند خانواده به طور دقیق و شرح وضعیت آنها پرسشنامه های موجود برای تمام افراد نمونه ،پر گردیده و مورد تحلیل قرار می گیرد:
روش نمونه گیری در این تحقیق،نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده است. حجم کل نمونه در میان تعداد محلات به طور مساوی تقسیم شده و از هر محله نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب می گردند.
در میان محلات نامبرده شده،محلاتی هستند که لحاظ بافت و ساختار مشابه اند،لذا در صورت مطالعه یک محله می توان درباره محلات مشابه نیز اظهار نظر نمود. لذا نمونه گیری را در بین محلات زیر محدود می سازیم:
1-مولوی
2- دروازه غار
3- خاک سفید
4- فرحزاد
در برآورد حجم نمونه،مراحل زیر باید طی شود(منبع 28 )
1-تعیین دقت احتمالی مطلوب
2- پیدا کردن فرمولی برای برآورد n
3- پیش برآورد واریانس
4-برآورد حجم نمونه
5- ارزیابی n برآورده شده در پرتو امکانات
برای تعیین حجم نمونه،از فرمول کوکران استفاده می شود:
متغیر مورد نظر ما دو ارزشی است،یعنی فرهنگ فقر یا وجود دارد و یا ندارد.لذا p را به عنوان نسبتی از جمعیت که صفتی معین را دارد تعریف می کنیم و 1-p ‌را به عنوان q می گیریم، خواهیم داشت:

در این تحقیق با استناد به سخنان آقای یارمند مدیرکل وقت دفتر سلامت و رفاه اجتماعى سازمان مدیریت و برنامه ریزى در فروردین 84 (150هزار تومان به عنوان خط فقر) “درصد افراد زیر خط فقر مطلق را ۱۵ درصد جمعیت کشور” در نظر می گیریم، با توجه به جمعیت تهران(12 میلیون نفر)،یک میلیون و هشتصد هزار نفر زیر خط فقر مطلق را تخمین می زنیم.اگر در نظر بگیریم که یک سوم از این افراد ساکن محلات فقیر نشین مد نظر ما باشند و هر خانواده ر ابه طور متوسط در این محلات 5 نفر در نظر بگیریم(که به احتمال زیاد بیشتر است)،120 هزار خانوار جمعیت ما را تشکیل می دهند.
3- 4- اطلاعات مناطق نمونه برداری شده
منطقه 12 – ( شامل شوش و مولوی)
مشخصات جغرافیائی منطقه 12 : منطقه 12 یکی از مناطق قدیمی شهر تهران به محسوب می شود  که در مرکز این شهر واقع گردیده است.این منطقه با مساحتی 91/16 کیلومتر مربع  شامل 6 ناحیه و 31 محله می باشد.
از مهمترین ویژگی های این منطقه قرار گرفتن بازار تهران و بسیاری از مراکز و نهادها دولتی،
وزارتخانه ها و سفارتخانه ها  می باشد. منطقه از سمت شمال به خیابان انقلاب اسلامی از جنوب به خیابان شوش از شرق به خیابان 17 شهریور- از غرب به خیابان وحدت اسلامی محدود می باشد.
تعداد خانوار ساکن در منطقه 000/91 خانوار است. میزان رشد جمعیت5/2 در سال می باشد.
منطقه از لحاظ جمعیتی با توجه به اینکه قلب تجاری – اقتصادی شهر می باشد ؛ به دو بخش جمعیتی دسته بندی می شوند .
 جمعیت ساکن : جمعیتی که بطور دائم در منطقه سکونت دارند این بخش از ساکنین در حدود 361500 نفر می باشند.
جمعیت شناور : جمعیتی که به واسطه موقعیت منطقه و سفرهای درون شهری در محدوده منطقه حضور می یابند این بخش از ساکنین در حدود 1400000می باشد.
2/89 در صد از جمعیت این منطقه باسواد و 8/10 درصد از جمعیت این منطقه  بی سواد هستند.
با توجه به پر جمعیت بودن منطقه خاک سفید، میزان جمعیت این منطقه را نیز مشابه مولوی میگیریم و نظر به کم جمعیت تر بودن منطقه 4 که فرحزار را شامل می شود در این منطقه حجم جامعه را سه چهارم شوش می گیریم. بدین ترتیب تخمینی از کل جمعیت چهار منطقه خواهیم داشت:
1717125 که با احتساب تعداد هر خاوار معادل با 5 نفر،کلا 343425 نفر ساکن مناطقند.در بالا نسبت میزان فقرا به کل جمعیت ایران، 15% اعلام گردید که با توجه به فقیر بودن محلات، این میزان را 25% می گیریم.
با این حساب کل خانوار فقیر در محلات رقمی در حدود 85800 خانوار خواهد شد.

فرضیات:
d = 0/176
t=1/96
s2=p*q=3/7
n=
لذا حجم نمونه ما به تعداد 240 خانواده می باشد که برای مناطق مد نظر در تحقیق،برای هر منطقه در حدود 60 نمونه را شامل خواهد گردید.
3- 5- نحوه جمع آوری داده ها
جمع آوری داده ها هم به صورت پرسشنامه و هم مشاهده است که به صورت جداگانه در هر منطقه مورد بررسی قرار می گیرد
نحوه انتخاب بیشتر خانواده های انتخاب شده از خانواده های تحت پوشش جمعیت دانشجویی امداد امام علی (ع) می باشند.لذا مشخصات به دست آمده ممکن است نماینده کل جامعه نباشد،لیکن در زمینه اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق اطلاعات جامع و کافی را به دست می دهد
علاوه بر پرسشنامه ها که به روش میدانی پر گردیده است، طی سالها ارتباط با برخی از این خانواده ها،محقق سابقه ای از عملکرد خانواده در طی 3 سال (پرونده خانواده در یک خیریه)‌و نیز مشاهدات ناشی از حضور در کنار خانواده ها دارد که در تحلیل داده ها ذکر و مورد تحلیل محتوایی قرار خواهند گرفت.
همچنین بخشی از بررسی فرهنگ فقر متعلق به وضعیت محلات و خارج از خانه هاست که با مراجعه به محلات،وقایع اتفاقیه ثبت و در موارد ممکن،فیلم یا عکس تهیه شده است که برخی از این عکس ها در پایان
ت
حقیق آورده شده است.
3-6- نحوه انجام تحقیق
هدف از این تحقیق بررسی وجود فرهنگ فقر درمیان خانواده های فقیر ساکن محلات مولوی، شوش(دروازه غار)، فرحزاد و خاک سفید بوده است.برای این منظور تعداد 11 شاخص برای پرسشنامه ها و تعدادی شاخص جهت مطالعه و مشاهده ومصاحبه در محل طراحی شده است. این سوالات طبق پرسشنامه به ترتیب عبارتند از:
1- وضعیت شغل که شامل سه گزینه بیکار،شغل کاذب و شاغل بوده و 10 % وزن کل پرسشها را شامل می گردد.
2- تمایل به پس انداز درخانواده که شامل دو گزینه دارد و ندارد است و 5% وزن کل پرسشها ر اشامل می شود.
3- وجود کودکان کار در خانواده که شامل دو گزینه وجود دارد و ندارد که در حدود 15% وزن کل راشامل می شود.
4- میزان نیازبه تخصص شغل سرپرست که شامل سه گزینه بالا متوسط و پایین بوده و 10% وزن کل را شامل می شود.
5- برنامه ریزی برای اوغات فراغت در خانواده که دو گزینه وجود دارد و ندارد را شامل گشته و 10% وزن کل را شامل می گردد.
6- وجود برتری مردان در خانواده که دو گزینه وجود دارد و ندارد را شامل گشته و 5% وزن کل را شامل می گردد.
7- اعتیاد به الکل در خانواده که دو گزینه وجود دارد و ندارد را شامل گشته و 10% وزن کل را شامل می گردد.
8- اعتیاد به مواد مخدردر خانواده که دو گزینه وجود دارد و ندارد را شامل گشته و 10% وزن کل را شامل می گردد.
9- گرایش به خشونت در خانواده که سه گزینه دارد این گزینه با عکس العمل پاسخگو در مقابل فحاشی،توهین و هتک حرمت است که سه گزینه برخورد مسلحانه(با چاقو)، کتک کاری و برخورد منطقی و آرام را شامل می گردد و 10% وزن کل را شامل می گردد.
10- میزان گرایش به خشونت در خانواده که دو گزینه وجود دارد و ندارد را شامل گشته و 10% وزن کل را شامل می گردد.
11- وجود تقدیرگرایی در خانواده، دارای 2 گزینه هست و در حدود 5% وزن را شامل می شود.
لازم به ذکر است که وزن دهی ها با توجه به تئوری فرهنگ فقراسکار لوئیس و میزان تاکید وی بر هر یک از خصوصیات و ویژگی های آن میباشد.
دامنه وجود فرهنگ فقر بین فقرا یعنی بیشینه و کمینه امتیازات در این محلات به طور مساوی به 3 بخش تقسیم شده است که دارای فرهنگ فقر کم متوسط و زیاد است.

– رابطه متغیرها

فقر فرهنگ فقر تداوم فقر
متغیر های مستقل و وابسته:

الف- متغیر وابسته: الف- متغیر وابسته:
فرهنگ فقر تداوم فقر
ب – متغیر مستقل : ب- متغیر مستقل :
فقر فرهنگ فقر
در این تحقیق تمرکز بیشتر بر روی بخش اول این رابطه است یعنی :
فرهنگ فقر فقر

فصل چهارم
نتایج و تحلیل داده ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *