پایان نامه با واژه های کلیدی گروه کنترل، لاکتات خون، مصرف مواد

این آزمون افزایش معنا داری داشته اند ولی میزان لپتین تغییری را نشان نداده است.
ولتمن و همکاران طی اجرای یک جلسه 30 دقیقه‌ای ورزش در بالا و زیر آستانه لاکتات هیچ تغییری را بر روی غلظت لپتین در مردان جوان در حین ورزش و در ریکاوری 3-5 ساعت پس از تمرین در مقایسه با مقادیر کنترل نشان ندادند.
الیاس و همکاران (2000) بعد از اجرای یک تست فزاینده بر روی تردمیل در حد واماندگی در مردان 18-55 سال نشان دادند که گلوکز و لاکتات خون بعد از اجرای آزمون افزایش معنا داری را داشته اند.
بوسیدا و همکاران (2006) دریافتند که در جریان ورزش‌های متوسط تا شدید گلوکز خون افزایش می یابد و در جریان ریکاوری نیز به سطح اولیه خود برمی گردد.
در کل از تحقیقات فوق چنین بر می اید که افزایش گلوکز بعد از آزمون ورزشی فزاینده درمانده ساز می تواند به علت افزایش اتکای سیستم تولید انرژی به سیستم گلیکولیتیک باشد و همچنین میزان تولید لاکتات را نیز افزایش می دهد. (گائینی ، 1383)
گود پستر و همکارانش در سال 1983 نشان داد که مصرف کربوهیدرات در طول یک ساعت قبل از تمرین استقامتی در واکنش متابولیکی نسبت به تمرین موثر است.
در تحقیق‌هارگ ورز وهمکاران (1985 )که بر روی 8 مرد سالم به مدت 30 دقیقه تمرین برروی دوچرخه کارسنج با حداکثر اکسیژن مصرفی 75% صورت گرفت بدین ترتیب بود که 45 دقیقه قبل از شروع هر مرحله آمزایش افراد 50 گرم گلوکز یا 50 گرم فروکتوز یا یک ماده شیرین بدون اثر مصرف می کردند. در این آزمایش هیچ تفاوتی در مصرف گلیکوژن ماهیچه‌ای میان مصرف فروکتوز مصرف ماده شیرین مصنوعی دیده نشد ودر آزمون فرکتوز مصرف کمتری از گلیکوژن نسبت به آزمون گلوکز مشاهده شد. در حال برگشت از تمرینات سنگین به یک حالت استراحت فروکتوز، در مقایسه با گلوکز در دوباره سازی گلیکوژن سهم بیشتری دارد. بنابراین منفعت اصلی تغذیه فروکتوز تامین ذخایر کربوهیدرات کبد است، در نتیجه مصرف فروکتوز قبل از تمرینات طولانی مدت، به خاطر تامین منبع کربوهیدرات برای مصارف بعد سودمندتر است. که این امر بدون تحریک گلیکوژنولیز عضلانی هنگام مراحل اولیه تمرین صورت می گیرد.
در تحقیق گرواوکان وهمکاران (1999) 120 مرد در آزمایش شرکت کردند، 60 دقیقه قبل از تمرین، آزمودنیها 60 الی 85 گرم فروکتوز و با همین مقدار پلاسیبویه عنوان ماده جانشین مصرف کردند. در این تحقیق عوارضی از قبیل تهوع، فشار روده‌ای و اسهال در آزمودنیها مشاهده نشد و متوسط زمان تمرین برای رسیدن به خستگی در آزمودنیها در آزمایش فروکتوز نسبت به آزمایش جانشین فروکتوز به طور قابل ملاحظه‌ای طولانی تر بود، (در آزمایش فروکتوز دقیقه و در آزمایش جانشین فروکتوز دقیقه ) سطح گلوکز سرم خون در آزمایش جاشین فروکتوز در طی تمرین کاهش یافت و در آزمایشی که فروکتوز مصرف شده بود نیز در 20 دقیقه اول تمرین کاهش یافته بود. اما در 20 دقیقه بعدی افزایش نشان داد. در مجموع قبل از دو آزمایش و بین آن و طی مدت تمرین در سطح گلوکز سرم خون تفاوت معنی داری وجود نداشت.
دنیز وهمکاران (1989)در تحقیقی 12 مرد سالم محلولهای 6% گلوکز، 6% فروکتوز و 6% سوکروز مصرف کردند و 115 دقیقه با حداکثر اکسیژن مصرفی 65% تا 85% بر روی دوچرخه کارسنج رکاب زدند. این آزمایش طی سه جلسه انجام گرفت. به دنبال مصرف گلوکز و سوکروز غلظت گلوکز پلاسما در 40 دقیقه اول تمرین افزایش یافت و این افزایش با مصرف گلوکز و سوکروز در 15 دقیقه اول بیشتر از فروکتوز بود. و نیز در دقیقه 38 غلظت گلوکز پلاسما به دنبال مصرف گلوکز بیشتر از فروکتوز بود. بعد از 60 دقیقه غلظت گلوکز پلاسما در هر سه محلول بطور مشابهی تغییر یافته بود. نتایج این تحقیق دلالت دارد که مصرف محلولهای 6% گلوکز با 6% سوکروز منجر به پاسخهای اجرایی، حسی و فیزیولوژیکی مشابهی می شوند.
در تحقیق میلر و همکاران( 1983 )100 مرد تمرین کرده هر کدام 120 گرم پلیمر گلوکز را به ترتیب در دقیقه‌های 60، 90، 120 و 150 بعد از شروع تمرین مصرف کردند، این آزمایش به طور معنی داری زمان رسیدن به آستانه خستگی را به میزان 5/11% به تعویق انداخت. دقیقه گروه کنترل در مقابل گروهی که کربوهیدرات مصرف نکرده بودند یعنی گروه کنترل تفاوت معنی داری در زمان به خستگی رسیدن مشاهده نشد.
لامپ و بودیس69 نشان می دهد اگر نوشیدنی کربوهیدراتی بلافاصله قبل از تمرین خورده شود، می تواند سطح گلوکز خون را هنگام تمرین حفظ کند یا بالا برد. این افزایش سطح گلوکز منجر به تحریک ورزشی برای تراوش هورمونها شده که به نوبه خود موجب افزایش انسولین می شود و امکان جمع آوری گلوکز خون را فراهم می سازد. لذا در مقابل خوردن مکمل گلوکز 45-15 دقیقه قبل از تمرین، مصرف کربوهیدرات بلافاصله قبل از تمرین طولانی به حفظ سطوح عادی گلوکز کمک کرده یا باعث افزایش سطح گلوکز خون و تاثیرگذاری مثبت بر استقامت هنگام تمرین طولانی مدت می شود.
در حالی که نتایج تحقیقاتی که توسط گلیسون و همکارانش70 در سال 1986 و شرمن و همکارانش71 در سال 1989 انجام شده، نشان می دهد که علی رغم افزایش انسولین در شروع تمرین، به دنبال دریافت غذای کربوهیدراتی قبل از تمرین، غلظت گلوکز خون به سطح عادی بازگشته و فعالیت بهبود می یابد. احتمالا ترکیب عمل انسولین و اثر انقباض عضلانی مشابه انسولین، در شروع تمرین مسئول کاهش اولیه گلوکز خون بوده، گلوکز خون متعاقبا توسط افزایش برون ده احشائی گلوکز یا فراهم شدن تحریک مصرف گلوکز توسط انقباض عضلانی حفظ می شود. بدون توجه به مکانیسم تنظیمی، پس از مصرف غذای پر کربوهیدراتی پیش از تمرین، گلوکز خون در سراسر تمرین حفظ می شود و فعالیت بهبود می یابد
در تحقیق والتون در سال 1996 در دقیقه 40 تمرین تفاوت قابل ملاحظه‌ای در گلوکز خون بین کربوهیدرات جامد پلاسیبو، و کربوهیدرات جامد و مایع وجود نداشته است، اما در دقیقه 40، گلوکز خون در کربوهیدرات مایع بطور قابل ملاحظه‌ای از پلاسیبو بیشتر بوده است. دو دقیقه پس از تمرین گلوکز خون در همه گروهها یکسان بود زمان خستگی در برون ده توان در هر دو مورد کربوهیدرات جامد و مایع بیش از پلاسیبو بوده است. نتایج حاکی از آن است که مصرف مقادیر مشابهی از کربوهیدرات جامد و مایع، 5 دقیقه قبل از تمرین با شدت زیاد فعالیت را به طور یکسان بهبود می بخشد.
کویزیزتو و همکارانش در سال 1981 آشکار ساخته است که پس از مصرف محلول گلوکز، سطوح انسولین سرم افزایش می یابد. این موضوع باعث مصرف سریع گلوکز خون به وسیله سلول عضلانی می شود. اما نهایتا منجر به واکنش کاهش قند خون یا کاهش قند خون تا زیر سطح عادی می شود. بنابراین در صورتی که استفاده از مکمل در نظر گرفته شده است. گلوکز انتخاب نامطلوبی است زیرا باعث کاهش قندخون تا زیر سطوح عادی اندکی پس از آغاز تمرین می شود.
مقدمه
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مصرف سه نوع مکمل کربوهیدراتی بر ضربان قلب پایان فعالیت، بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی در ورزشکاران رشته تکواندو می‌باشد انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به اهداف، ماهیت موضوعی تحقیق و امکانات اجرائی آن دارد.
3-1 نوع تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ نوع پژوهش، تحقیقی کاربردی محسوب می‌گردد. که ماهیت آن موجب می‌گردد تا بتوان از نتایج بدست آمده استفاده راهبردی به عمل آید.
3-2 روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ نوع کاربردی محسوب می‌گردد و از نظر شیوه ی اجرای پژوهش از روش توصیفی – نیمه تجربی استفاده شده است. بنابراین از آنجایی که تحقیق حاضر قصد دارد که تاثیر سه نوع مکمل را در ورزشکاران مورد بحث و بررسی قرار دهد، بنابراین قصد دارد عوامل زمینه‌ای را در بررسی موضوع فوق توصیف و بررسی نماید.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش ازهنرجویان رزمی تاکستان می باشند که در رشته تکواندو مشغول فعالیت میباشند. فعالیت در رشته تکواندو به دلیل ماهیت تمرینی آن باعث افت قند خون و گلیکوژن عضله خواهد شد. محقق در صدد است تا با مصرف مواد قندی، میزان توان خستگی و مقدار ضربان قلب آزمودنی‌ها را بررسی کند. بعد از توضیح نحوه کار، تعدادی از این افراد به دلایل متعدد (کمبود وقت، عدم همکاری، استعمال دخانیات) از فهرست اولیه حذف شدند، نهایتا 10 نفر از هنرجویان در رد? سنی15 تا 25 سال با سابقه فعالیت حداقل 2سال در رشته تکواندو به عنوان آزمودنی انتخاب ودرپنج مرحله با فاصله زمانی1هفته برای هر آزمون ، گروه آزمایشی مصرف گلوکز، گروه آزمایشی مصرف فروکتوز، گروه آزمایشی مصرف ساکاروز، گروه دارونما و گروه کنترل قرار میگیرند. پس از انتخاب آزمودنی‌ها، کلیه مراحل پژوهش و آزمون به طور دقیق در دو جلسه توجیهی برای آزمودنی‌ها توضیح داده می شود. زمان مصرف مکمل یک ساعت و نیم ساعت و بلافاصله قبل از تمرین ( به میزان cc 5 به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ) میباشد. و اندازه گیری ضربان قلب آزمودنی‌هایک مرحله قبل از اجرای پروتکل تمرینی(ضربان قلب استراحت) ویک مرحله بلافاصله پس از تمرین (ضربان قلب پایان فعالیت) و سه مرحله بافاصله زمانی 1 دقیقه و 5 دقیقه و 30 دقیقه بعداز تمرین، برای بازگشت به حالت اولیه انجام می گیرد.
شاخص زمان رسیدن به واماندگی به صورت بازه زمانی که طی آن آزمودنی از ادامه دویدن روی تردمیل استنکاف میکند تعریف می شود. ضربان قلب نیز پس از مدت زمان تعیین شده اجرای پروتکل تمرینی با استفاده از ضربان سنج پلار مورد اندازه گیری قرار می گیرد.
جدول 1-3
گروه
اعمال مداخله
(Intervention)
پروتکل تمرینی
(Protocol)
آزمون
گروه اول آزمایشی (گلوکز 8 درصد)
مصرف گلوکز 8 درصد
آزمون بوروس (تردمیل)
بررسی تعداد ضربان قلب، بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی
گروه دوم آزمایشی
(فروکتوز 8 درصد)
مصرف فروکتوز 8درصد
آزمون بوروس (تردمیل)
بررسی تعداد ضربان قلب، بازگشت آن بعد از تمرین وزمان رسیدن به واماندگی
گروه سوم آزمایشی
(فروکتوز 8 درصد)
مصرف ساکاروز 8 درصد
آزمون بوروس (تردمیل)
بررسی تعداد ضربان قلب، بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی
گروه دارونما
مصرف دارونما (Placebo)
آزمون بوروس (تردمیل)
بررسی تعداد ضربان قلب، بازگشت آن بعد از تمرین وزمان رسیدن به واماندگی
گروه کنترل

آزمون بوروس (تردمیل)
بررسی تعداد ضربان قلب، بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی
3-4 روش جمع آوری اطلاعات
پس از بررسی یافته‌ها و مشخص شدن نرمال بودن یا غیر نرمال بودن داده‌ها، آزمون‌های مناسب آماری انتخاب خواهد شد. اما به صورت کلی از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و در آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی، نمودار، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و همچنین در آزمون‌های استنباطی از آزمون‌های همبستگی و رگرسیون نیز استفاده به عمل خواهد آمد.
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای توصیف اطلاعات جمع آوری شده از روشهای توصیفی در قالب جداول و نمودارهای مختلف استفاده میشود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده میشود. از آزمون کولموگروف – اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها، آزمون لون برای بررسی همگن بودن گروهها در جلسه اول، آزمون تحلیل واریانس(ANOVA) برای بررسی عدم وجود اختلاف بین گروهی در میانگین متغیرهای مورد اندازه گیری استفاده می شود.
3-6 پایایی داده‌ها
جهت بررسی پایایی داده‌ها، با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ نسبت به محاسبه آنها اقدام گردید. که پایایی حاصله برابر با 73/0 می‌باشد که به بزرگ بودن از 7/0 از پایایی مطلوبی برخوردارمی باشند.
3-7 وسایل اندازه گیری
الف) تردمیل: