پایان نامه با واژه های کلیدی کربوهیدرات، تمرین، می‌شود.

درصد از آزاد سازی کبدی، مشتق از گلوکوژنز است. و بقیه از گلوکونئوژنز است. (25 تا 35 درصد ) در ادامه گرسنگی مقدار گلوکوژنز کم می‌شود. مواد گلوکونئوژنزی مهم در کبد عبارتند از لاکتات، آلانین، ‌پیروات، ‌گلیسرول و تعدادی از اسید‌های آمینه.
در مسیر گلوکونئوزیک، گلوکز عضله تبدیل به پیروات و سپس تبدیل به آلانین می‌شود. آلانین در کبد به گلوکز تبدیل می‌شود. چرخه کوری استفاده از لاکتات در کبد است که در بافت‌های غیر کبدی تولید شده است. به این چرخه چرخه گلوکز آلانین نیز می‌گویند. (براری، 1387)
در خلال گرسنگی و استراحت، اسیدهای چرب از بافت چربی و تری گلیسریدهای ذخیره شده مشتق می‌شوند. که سوبسترای اصل انرژی را برای عضله فراهم می‌کنند. مصرف کربوهیدرات بعد از جذب غذا باعث تبدیل گلیکوژن به گلوکز 1 فسفات و سپس گلوکز 6 فسفات می‌شود. در عضله اسکلتی در اثر عمل هگزوکیناز بر گلوکز خون، گلوکز 6 فسفات تولید می‌شود.
2-1-9 -8 تاثیر مصرف کربوهیدرات بر فعالیت بدنی
چگونگی تاثیر کربوهیدرات برفعالیت بدنی از مدتها پیش فکر دانشمندان را به خود مشغول داشته است. به عنوان مثال لوین19 و همکارانش در سال 1924 اولین محققانی بودند که بین سطح گلوکز خون و وضع مطلوب دوندگان ماراتن، ارتباط نزدیکی پیدا کردند. بیشترین مشکلات مربوط به هیپوگلیسمی دوندگان بوده است. آنها چنین اظهار داشته اند که خوردن کربوهیدرات قبل و در حین تمرین در جلوگیری از بروز هیپوگلیسمی به طور قابل ملاحظه مفید خواهد بود. (برونس،1989). اما چند سال بعد تحقیق کریستنسن و همکارانش و بوجیو در سالهای 1939، 1940 نشان داد که، خوردن کربوهیدرات قبل از تمرین به جای حفظ سطح گلوکز خون، موجب هیپوگلسیمی می شود. (کریستنسن،1939)20،(بوجیو،1940 )21.
2-1-9-11 تاثیر زمان مصرف کربوهیدرات بر فعالیت بدنی
این گروه از تحقیقات به دو طبقه کلی تقسیم می شوند:
1- تحقیقات مربوط به اعمال مداخله قبل از اجرای تمرین و فعالیت و
2- تحقیقات مربوط به اعمال مداخله در حین انجام تمرین و فعالیت.
هر چند درخصوص تاثیر اعمال مداخله بر سرعت رفع خستگی پس از اتمام تمرین نیز تحقیقات متعددی صورت گرفته است. اما از آنجا که تحقیق حاضر براساس اعمال مداخله یک ساعت قبل از تمرین صورت گرفته است، لذا صرفا تحقیقات انجام شده در زمینه اعمال مداخله قبل از تمرین به عنوان پیشینه تحقیق ارائه می شود. در زمینه تاثیر مکمل قبل از اجرای تمرین مطالعاتی بسیار صورت گرفته است که نتایج آنها یکسان نبوده و تناقضاتی دارند. به عنوان مثال برخی از محققین اظهار داشته اند که خوردن کربوهیدرات 45 دقیقه قبل از تمرین ممکن انسولین پلاسما را بالا برده، با آغاز فعالیت بدنی همزمان باشد و منجر به هیپوگلسیمی و افزایش اکسیداسیون گلوکز شود. (کستیل،197722)، (فوستر،197923)، (هارگریوز،198524)، (هاسون،198725).
2-1-9- 12 تاثیر میزان مصرف کربوهیدرات بر فعالیت بدنی
به علاوه زمان مصرف، در زمینه مقدار مصرف مکمل در ایفای نقش آن بر اجراهای ورزشی مطالعاتی صورت گرفته و این نیز به نوبه خود موضوع تحقیقات کثیری را به خود اختصاص داده است. محققان مختلف با تجویز مقادیر متفاوتی از مکمل به آزمودنی‌ها سعی در تعیین بهترین میزان مصرف مکمل برای کسب بهترین نتایج و نیز تعیین اثر مقادیر مختلف هستند هرچند که ترکیب اثر زمان و مقدار مصرف مکمل خود عاملی بحث انگیز بوده، ولی زمینه‌ای برای پژوهشهای بیشتر است.
شرمن و همکارانش نقش مقادیر مختلف مکمل را در سال 1989 مورد بررسی قرار داده و نتایج زیر را بدست آورده اند:
هدف اولیه این بررسی تعیین این موضوع بوده که خوردن دو نوع غذای ایزوکارلریک شامل مقادیر مختلف کربوهیدرات (45 و 156 گرم) 4 ساعت قبل از ورزش باعث تفاوتهایی در ترشح انسولین پیش از ورزش شده و واکنشهای متابولیکی ورزش و فعالیت را تحت تاثیر قرار می دهد. وقتی 45 و 156 گرم کربوهیدرات مصرف شده، انسولین خون در نیم، یک و دوساعت پس از خوردن نسبت به قبل از خوردن دارای غلظت بیشتری بوده است. اما تفاوت قابل ملاحظه‌ای نسبت به غلظت‌های قبل از خوردن در 3 تا 4 ساعت پس از خوردن وجود نداشته است. در مقابل وقتی 312 گرم کربوهیدرات مصرف شده، انسولین به طور قابل ملاحظه‌ای در سراسر 4 ساعت بعدی نسبت به غلظت قبل از خوردن بیشتر بوده است. همبستگی مهمی بین مقدار کربوهیدرات خورده شده قبل از تمرین و سطح کامل زیر منحنی‌های واکنش انسولین وجود داشته است.
2-1-9-13 ضرورت مصرف کربوهیدرات قبل از فعالیت بدنی
هرچند تحقیقات انجام شده بر تاثیر زمان و میزان مصرف مکمل، غیرمستقیم ضرورت مصرف مکمل را روشن می سازد. اما ارائه نتایج برخی از تحقیقات که به طور خاص در زمینه ضرورت مصرف مکمل انجام شده حائز اهمیت است.
بررسی کوگان و همکارانش در سال 1992 مشخص ساخت. خستگی هنگام تمرین طولانی مدت (مساوی یا بیش از 2 ساعت با شدت متوسط 60 تا 85 درصد ) اغلب با کاهش قابل ملاحظه ذخایر کربوهیدرات (گلوکز پلاسما و گلیکوژن عضله و کبد) و در نتیجه کاهش سرعت اکسیداسیون کربوهیدرات توام است. بنابراین مصرف غذای پر کربوهیدرات در حین تمرین و در جریان روزهای قبل از مسابقه، برای فعالیت، مطلوب و ضروری است. به علاوه، محققان فوق معتقدند که چون عضلات اسکلتی کربوهیدرات را به شکل گلوکز می سوزانند و سایر انواع کربوهیدرات قبل از آنکه به وسیله عضلات در حال تمرین مورد استفاده قرار گیرند، باید به وسیله کبد به گلوکز تبدیل شوند. بنابراین، انتخاب گلوکز به عنوان کربوهیدرات مکمل هنگام تمرین استقامتی، انتخاب مناسب است.(وایت حد،198926).
2-1-9-14 اهمیت نوع کربوهیدرات
تعیین نوع مکمل موثر بر فعالیت شامل جامد، مایع یا انواع ترکیبات کربوهیدراتی نیز مدنظر محققان بوده است. در این خصوص نیز تحقیقات متعددی انجام شده، هر چند بررسی‌های مقایسه‌ای بسیار معدود است (بیجورکمن،198827)
هدف تحقیق کاستاس و همکارانش در سال 1994 مقایسه آثار خوردن محلول الکترولیتی کربوهیدرات در طول تمرین با آثار خوردن غذای کربوهیدراتی قبل از تمرین بر اجرای دوی استقامت بوده است. این تحقیق عوامل مختلفی را در زمینه فوق مقایسه کرده است که به برخی از آنها در زیر اشاره می شود. اکسیژن مصرفی در طول دوره قبل از تمرین و نیز هنگام تمرین در دو گروه آزمودنی یکسان بوده است. تفاوتی در بین ضربان قلب دو گروه بدست نیامده و به طور متوسط به ترتیب کیلوگرم کاهش وزن در هر یک از دو گروه (محلول الکترولیتی کربوهیدرات، و غذای کربوهیدراتی) مشاهده شده است. میانگین اکسیداسیون کربوهیدرات در هر دو گروه مشابه بوده و غلظت اسید لاکتیک خون یک ساعت و دوساعت پس از مصرف غذای کربوهیدراتی بیشتر بوده است اما، در طول تمرین گلوکز خون در گروه دوم (غذای کربوهیدراتی) در 20 کیلومتر اول دوی استقامتی بیشتر بوده است. با وجود این میانگین غلظت گلوکز خون در گروه دوم در طول تمرین کاهش نداشته و بیش از 5/4 میلی مول در هر لیتر باقی مانده است(والتون،1996)28
2-1-10 ساکاریدها و انواع آن
مونوساکاریدها ساده ترین واحد ساختمانی کربوهیدرات‌ها می‌باشند و از ترکیب کربوهیدرات‌های پیچیده تر ساخته می‌شود. مونوساکاریدها یا تک قندی‌ها عبارتنداز پلی الکل‌های سه تا هفت کربنه که یکی از عوامل الکلی آنها به عامل کربن (آلدئید یا کتون ) تبدیل گردد. مونوساکاریدها بر حسب تعداد کربن موجود در ساخمان آنها به تریوز، تتروز، پنتوز، هگزوز و هپتوز نامیده می‌شوند. سه نوع آن گلوکز، فروکتوز و گالاکتوز اهمیت بیشتری دارند. همه آنها دارای فرمول شیمیایی یکسان می‌باشند. ولی تفاوت آنها در نحوه ی قرار گیری اتم‌های هیدروژن و اکسیژن در اطراف زنجیره کربن می‌باشد. (پارتسا29و همکاران ،‌1377)
2-1-10-1 فروکتوز
به قند میوه معروف است و به مقدار زیاد در میوه جات و عسل وجود دارد. شیرین ترین قند ساده محسوب می‌گردد. که معمولا جذب کندتری دارد و حالت سیری بعد از مصرف این مواد به وجود می‌آید.
2-1-10-2 گالاکتوز
در غذاها یافت نمی شود. بلکه از قند شیر به وجود می‌آید. شیرینی آن از دو قند فوق کمتر است. به همین دلیل مشکلات کمتری در بدن از نظر بهداشت داندان‌ها و غیره ایجاد می‌کند. شیر مادران حاوی مقدار فراوانی از این نوع قند می‌باشد و به همین دلیل مصرف آن برای نوزادان مناسب تر می‌باشد. آنزیم لاکتاز موجود در روده بر قند شیر اثر می‌کند. ولی به دلیل عدم مصرف شیر، کارایی هضم قند شیر کاهش یافته و به عبارتی قند شیر هضم نشده و منجر به دل پیچه، اسهال و یا ناراحتی عمومی می‌گردد. در این صورت افراد مجبورند به جای شیر از ماست و یا پنیر که توسط باکتری‌ها یک مرحله ساده تر شده است استفاده نمایند. (موحدی‌ها،‌1374)
2-1-10-3 گلوکز
مولکول گلوکز از 6 کربن ،12 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن (C 6 H 12 O6 )تشکیل شده است. (فاکس وماتیوس30 جلد2). همه افراد دارای مقداری گلوکز در خون خود هستند که میزان آن به طور طبیعی در حالت ناشتا بین 70-110 میلی گرم در هر 100 سی سی خون می باشد. اگر میزان قند خون ناشتا حداقل در دو آزمایش بیش از 120 میلی گرم در هر100 سی سی خون باشد، تشخیص دیابت را می توان مطرح نمود. (برونر و سودارث 2004).
چون گلوکز تنها کربوهیدراتی است که در گردش خون عمومی بدن یعنی در پلاسما و گلبولهای قرمز خونه وجود دارد، قند خون نامیده می‌شود. تنها منبع انرژی مورد استفاده سیستم مرکزی اعصاب، گلوکز است که مقدار کل آن در خون و بافت خارج از سلول یک مرد بالغ 17 گرم تخمین زده شده است. مقدار طبیعی آن در خون در حالت ناشتا 100 میلی گرم برای هر 100 میلی لیتر خون است. که این مقدار معمولا پس از مصرف غذا بالا رفته و سپس بتدریج پایین می‌آید. تا دوباره به حد ناشتا برسد. در این لحظه گرسنگی نیز آغاز می‌شود. هنگامیکه گلوکز خون در هر100 میلی لیتر از 160 میلی گرم بالاتر برود، ا‌ین وضعیت هیپر گلیسمی نامیده می‌شود. کلیه‌ها در حالت عادی، گلوکز دفع نمی کنند اما اگر میزان گلوکز خون بسیار زیاد شود، ‌کلیه‌ها از جذب آن عاجز می‌مانند و قند در ادرار ظاهر می‌شود. که علامت دیابت ملیتوس است و چون خروج قند مستلزم افزایش حجم ادرار می‌باشد بنابراین اولین علایم دیابت تکرار ادرار و تشنگی است. اگر مقدار گلوکز خون کمتر از 60 میلی گرم شود، این حالت را هیپوگلیسمی می‌نامند؛ که همزان با این کاهش، تغییراتی در سیستم مغزی – عصبی بوجود می‌آید.
2-1-11 کلیاتی در مورد فراهم آوری، جذب و مصرف گلوکز
مهمترین و اساسی ترین منبع انرژی موردنیاز سلولهای مغز و سیستم عصبی گلوکز می باشد. ورود گلوکز به داخل سلولهای مغز، بدون واسطه و به راحتی صورت می گیرد و این بدان علت است که بستگی به شرایط فیزیولوژی و غلظت گلوکز خون نداشته، بلکه دائما باید گلوکز مصرف شود و همین است که در شرایط کاهش قند خون31 یک حالت اغما و سرگیجه حاصل می شود. (دوستی، 1368) اساسی ترین قند برای حیوانات و انسان گلوکز می باشد و این قند را قند حیاتی می گویند که از غذاهای حاوی نشاسته (پلی ساکارید گیاهی) گلیکوژن (پلی ساکارید حیوانی) و ساکاروز (شکر) به دست می آید. متابولیسم فروکتوزو گالاکتوز به متابولیسم گلوکز متصل است و در نهایت وارد راه متابولیسم گلوکز می شوند. لذا تجزیه قندها همان تجزیه گلوکز است. (دوستی، 1368) تجزیه گلوکز به دو راه صورت می گیرد، یکی راه گلیکولیز32 (تجزیه بی هوازی گلوکز در سیتوپلاسم با تشکیل اسید پیرویک) و دنباله آن سیکل کرپس33 (تجزیه هوازی گلوکز در میتوکندری) که این دو راه به وسیله استیل کوآنزیم A به همدیگر مربوط شده و ادامه می یابد و دیگری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *