پایان نامه با واژه های کلیدی ورزشکاران

بررسی تفاوت اثرگذاری مصرف گلوکز بر سه وضعیت ضربان قلب (پایان فعالیت ، بازگشت و زمان رسیدن به واماندگی) با تحلیل واریانس همبسته
آزمون
ارزش
F
سطح معنی داری
پایان فعالیت
اثر پیلایی – تراک
891/0
69/32
000/0
ویلکس – لامبدای
109/0
69/32
000/0
هتلینگ – تراک
17/8
69/32
000/0
بزرگترین ریشه روی
17/8
69/32
000/0
بازگشت
اثر پیلایی – تراک
17/0
861/0
459/0
ویلکس – لامبدای
82/0
861/0
459/0
هتلینگ – تراک
21/0
861/0
459/0
بزرگترین ریشه روی
21/
861/0
459/0
زمان واماندگی
اثر پیلایی – تراک
612/0
32/6
023/0
ویلکس – لامبدای
38/0
32/6
023/0
هتلینگ – تراک
58/1
32/6
023/0
بزرگترین ریشه روی
58/1
32/6
023/0
همانگونه که ملاحظه می گردد مصرف گلوکز موجب تفاوت در پایان فعالیت و زمان واماندگی با سطح معنی داری 000/0 و 023/0 نسبت به زمان عدم مصرف گلوکز بوجود آورده است.(05/0 ?P ). ضمن آنکه در مرحله بازگشت که ضربان قلب بین 1 الی 30 دقیقه بعد از اجرای پروتکل می باشد مصرف گلوکز چندان تفاوتی ندارد. لذا می توان عنوان نمود که مصرف گلوکز در پایان فعالیت و زمان واماندگی کاملا محسوس و اثر بخش می باشد.
جدول 14-4- بررسی تفاوت اثر گذاری مصرف گلوکز در آزمون واریانس همبسته
گلوکز
موخلی
درجه آزادی
سطح معنی داری
پایان فعالیت
73/0
2
28/0
بازگشت
80/0
2
47/0
زمان خستگی
92/0
2
72/0
جهت بررسی پیش فرض‌های آماری از طریق ازمون موخلی اقدام گردید همانگونه که جدول نشان می‌دهد از آنجایی که سطح معنی داری حاصله از 05/0 بزرگتر می باشد که بیانگر آن است که داده‌ها قابلیت اندازه گیری در اندازه گیری‌های مکرر را دارند.
جدول15-4- مقایسه دو به دو میانگین اثر مصرف گلوکز با استفاده از آزمون واریانس همبسته
مصرف گلوکز
سطوح متغیر مستقل
تفاوت میانگین‌ها
Sig.
کنترل دارونما
گلوکز
10/43-
30/34-
000/0
000/0
دارونما کنترل
گلوکز
100/43
80/80
000/0
333/0
گلوکز کنترل
دارونما
30/34
8/8-
000/0
333/0
همانگونه که در جدول ملاحظه می گردد در مقایسه میانگین آزمون کنترل با دارونما و گلوکز به جهت سطح معنی داری 000/0 که کوچکتر از 05/0 می باشد بیانگر تفاوت اثر بخشی مصرف گلوکز بین آزمون‌های مختلف بر روی گروه ورزشکاران می باشد. (05/0 ?P ) اما نتیجه حاصل از مصرف گلوکز با آزمون دارونما( پلاسیبو) در مرحله بازگشت (ضربان قلب 1 الی 30 دقیقه ) تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند لذا می توان عنوان نمود که مصرف گلوکز بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی تاثیر معنی داری دارد. در نتیجه فرضیه اول محقق پذیرفته می شود.
فرضیه دوم :
مصرف فروکتوز بر ضربان قلب در (پایان فعالیت، بازگشت آن بعد از تمرین، و زمان رسیدن به واماندگی ) دارای اثری متفاوت با گروه کنترل و دارونما بر ورزشکاران تکواندو دارد.
جدول 16-4- بررسی تفاوت اثرگذاری مصرف فروکتوز بر سه وضعیت ضربان قلب (پایان فعالیت، بازگشت و زمان رسیدن به واماندگی ) با تحلیل واریانس همبسته
آزمون
ارزش
F
سطح معنی داری
پایان فعالیت
اثر پیلایی – تراک
814/0
55/17
001/0
ویلکس – لامبدای
186/0
55/17
001/0
هتلینگ – تراک
38/4
55/17
001/0
بزرگترین ریشه روی
38/4
55/17
001/0
بازگشت
اثر پیلایی – تراک
065/0
27/0
76/0
ویلکس – لامبدای
93/0
27/0
76/0
هتلینگ – تراک
069/0
27/0
76/0
بزرگترین ریشه روی
069/0
27/0
76/0
زمان واماندگی
اثر پیلایی – تراک
65/0
61/7
014/0
ویلکس – لامبدای
34/0
61/7
014/0
هتلینگ – تراک
90/1
61/7
014/0
بزرگترین ریشه روی
90/1
61/7
014/0
همانگونه که ملاحظه می گردد مصرف فروکتوز موجبات تفاوت در پایان فعالیت و زمان واماندگی را با سطح معنی داری 000/0 و 014/0 نسبت به زمان عدم مصرف گلوکز بوجود آورده است. (05/0 ?P ) ضمن آنکه در مرحله بازگشت که ضربان قلب بین 1 الی 30بعد از اجرای پروتکل می باشد مصرف گلوکز چندان تفاوتی ندارد. لذا می توان عنوان نمود که مصرف گلوکز در پایان فعالیت و زمان واماندگی کاملا محسوس و اثر بخش می باشد.
جدول 17-4- بررسی تفاوت اثر گذاری مصرف فروکتوز در آزمون واریانس همبسته
فروکتوز
موخلی
درجه آزادی
سطح معنی داری
پایان فعالیت
97/0
2
88
بازگشت
46/0
2
04/0
زمان واماندگی
27/0
2
006/0
جهت بررسی پیش فرض‌های آماری از طریق ازمون موخلی ، اقدام گردید همانگونه که جدول نشان می‌دهد از آنجایی که سطح معنی داری حاصله در مرحله پایان فعالیت از 05/0 بزرگتر می باشد که بیانگر آن است که داده‌ها قابلیت اندازه گیری در اندازه گیری‌های مکرر را دارند. اما به جهت اینکه در دو مرحله بازگشت و زمان واماندگی سطح معنی داری از 05/0 کوچکتر است که بدین لحاظ نتایج جدول اپسیلون مد نظر قرار می‌گیرد که به شرح زیر می‌باشد.
جدول 18-4
فاکتور
گرین‌هاوس
هیونه فیلد
لاورباند
بازگشت
83/0
1
50/0
واماندگی
54/0
55/0
50/0
همانگونه که ملاحظه می‌گردد با توجه به جدول قبلی ، رجوع به جدول اپسیلون به جهت بررسی وضعیت آزمون موخلی در قابلیت اندازه گیری‌های مکرر مشخص گردید که با توجه به نتایج جدول در سه آزمون ، سطح معنی داری بالاتر از 05/0 می‌باشد لذا داده‌ها قابلیت ادامه بررسی بوسیله آزمون واریانس همبسته را خواهند داشت.
جدول19-4- مقایسه دو به دو میانگین اثر مصرف فروکتوز با استفاده از آزمون واریانس همبسته
مصرف فروکتوز
سطوح متغیر مستقل
تفاوت میانگین‌ها
Sig.
کنترل دارونما
فروکتوز
10/43-
50/33-
000/0
001/0
دارونما کنترل
فروکتوز
100/43
60/9
000/0
151/0
فروکتوز کنترل
دارونما
50/33
6/9-
001/0
151/0
همانگونه که در جدول ملاحظه می گردد در مقایسه میانگین آزمون کنترل با دارونما و مصرف فروکتوز به جهت سطح معنی داری 000/0 که کوچکتر از 05/0 می باشد بیانگر تفاوت اثر بخشی مصرف فروکتوز بین آزمون‌های مختلف بر روی گروه ورزشکاران می باشد. (05/0 ? (Pاما نتیجه حاصل از مصرف فروکتوز با آزمون دارونما( پلاسیبو) در مرحله بازگشت (ضربان قلب 1 الی 30 دقیقه ) تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند لذا می توان عنوان نمود که مصرف فروکتوز بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی تاثیر معنی داری دارد. در نتیجه فرضیه دوم محقق پذیرفته می شود.
فرضیه سوم :
مصرف ساکاروز بر ضربان قلب در (پایان فعالیت، بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی ) دارای اثری متفاوت با گروه کنترل و دارونما بر ورزشکاران تکواندو دارد.
جدول20-4- بررسی تفاوت اثرگذاری مصرف ساکاروز بر سه وضعیت ضربان قلب (پایان فعالیت ، بازگشت و زمان رسیدن به واماندگی ) با تحلیل واریانس همبسته
آزمون
ارزش
F
سطح معنی داری
پایان فعالیت
اثر پیلایی – تراک
849/0
46/22
001/0
ویلکس – لامبدای
151/0
46/22
001/0
هتلینگ – تراک
61/5
46/22
001/0
بزرگترین ریشه روی
61/5
46/22
001/0
بازگشت
اثر پیلایی – تراک
096/0
42/0
66/0
ویلکس – لامبدای
90/0
42/0
66/0
هتلینگ – تراک
105/0
42/0
66/0
بزرگترین ریشه روی
106/0
42/0
66/0
زمان واماندگی
اثر پیلایی – تراک
712/0
87/9
007/0
ویلکس – لامبدای
288/0
87/9
007/0
هتلینگ – تراک
45/2
87/9
007/0
بزرگترین ریشه روی
46/2
87/9
007/0
همانگونه که ملاحظه می گردد مصرف ساکاروز موجبات تفاوت در پایان فعالیت و زمان واماندگی را با سطح معنی داری 0001/0 و007/0 نسبت به زمان عدم مصرف ساکاروز بوجود آورده است. (05/0? P ) ضمن آنکه در مرحله بازگشت که ضربان قلب بین 1 الی 30بعد از اجرای پروتکل می باشد مصرف ساکاروز چندان تفاوتی ندارد. لذا می توان عنوان نمود که مصرف ساکاروز در پایان فعالیت و زمان واماندگی کاملا محسوس و اثر بخش می باشد.
جدول 21-4- بررسی تفاوت اثر گذاری مصرف ساکاروز در آزمون واریانس همبسته
فروکتوز
موخلی
درجه آزادی
سطح معنی داری
پایان فعالیت
87/0
2
59/0
بازگشت
30/0
2
009/0
زمان خستگی
14/0
2
000/0
جهت بررسی پیش فرض‌های آماری از طریق ازمون موخلی، اقدام گردید همانگونه که جدول نشان می‌دهد از آنجایی که سطح معنی داری حاصله در مرحله پایان فعالیت از 05/0 بزرگتر می باشد که بیانگر آن است که داده‌ها قابلیت اندازه گیری در اندازه گیری‌های مکرر را دارند. اما به جهت اینکه در دو مرحله بازگشت و زمان واماندگی سطح معنی داری از 05/0 کوچکتر است که بدین لحاظ نتایج جدول اپسیلون مد نظر قرار می‌گیرد که به شرح زیر می‌باشد.
جدول 22-4
فاکتور
گرین‌هاوس
هیونه فیلد
لاورباند
بازگشت
59/0
62/0
50/0
خستگی
54/0
55/0
50/0
همانگونه که ملاحظه می‌گردد با توجه به جدول قبلی، رجوع به جدول اپسیلون به جهت بررسی وضعیت آزمون موخلی در قابلیت اندازه گیری‌های مکرر مشخص گردید که با توجه به نتایج جدول در سه آزمون، سطح معنی داری بالاتر از 05/0 می‌باشد لذا داده‌ها قابلیت ادامه بررسی بوسیله آزمون واریانس همبسته را خواهند داشت.
جدول23-4- مقایسه دو به دو میانگین اثر مصرف ساکاروز با استفاده از آزمون واریانس همبسته
مصرف ساکاروز
سطوح متغیر مستقل
تفاوت میانگین‌ها
Sig.
کنترل دارونما
ساکاروز
55/2-
57/2
005/0
002/0
دارونما کنترل
ساکاروز
55/2
20/2-
005/0
900/0
ساکاروز کنترل
دارونما
57/2
20/2
002/0
900/0
همانگونه که در جدول ملاحظه می گردد در مقایسه میانگین آزمون کنترل با دارونما و مصرف ساکاروز به جهت سطح معنی داری 005/0 که کوچکتر از 05/0 می باشد بیانگر تفاوت اثر بخشی مصرف ساکاروز بین آزمون‌های مختلف بر روی گروه ورزشکاران می باشد. (05/0? P ) اما نتیجه حاصل از مصرف ساکاروز با آزمون دارونما( پلاسیبو) در مرحله بازگشت (ضربان قلب 1 الی 30 دقیقه ) تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند. لذا می توان عنوان نمود که مصرف ساکاروز بر ضربان