پایان نامه با واژه های کلیدی میانگین، دقیقه، ورزشکاران

تردمیل غیر اتوماتیک برای 10دقیقه گرم کردن، تردمیل اتوماتیک برای اجرای پروتکل اصلی.
ب)ضربان سنج پلار: برای اندازه گیری ضربان قلب.
پ) دماسنج محیطی: برای یکسان بودن دمای محیط در تمام مراحل اجرای تمرین.
ت) دستگاه body composition
مقدمه
از آنجایی که تحقیق به لحاظ نوع، کاربردی محسوب می‌گردد، لذا با استفاده از نمونه‌های مورد مطالعه وتجزیه و تحلیل نتایج یافته‌ها ، سعی در مشخص نمودن اثر کربوهیدرات‌ها بر ورزشکاران مورد مطالعه می‌باشد لذا با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی علاوه بر رسم جداول و نمودار ، در خصوص فرضیه‌ها نیز مطالعاتی صورت پذیرفته است.
4-1 آمار توصیفی
به جهت معنا بخشی بیشتر به اطلاعات باید مقیاسهایی را در نظر گرفته و ضمن اندازه گیری، آنها را خلاصه و تعریف نماییم. روشهایی که برای سازمان دادن، خلاصه کردن و توصیف مشاهده‌ها بکار می‌رود آمار توصیفی نامیده می‌شود.(هومن، 1389 :15)
لذا در تحقیق حاضر با استفاده از نتایج بدست آمده از حرکات ورزشی ،‌ورزشکاران با استفاده از شاخص‌های مرکزی و پراکندگی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
جدول 1-4- توزیع فراوانی و درصد پراکندگی ورزشکاران به لحاظ سنی
گروه سنی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
19-15
7
70
70
24-20
3
30
100
جمع
10
100
نمودار 1-4- درصد پراکندگی ورزشکاران به لحاظ سنی
همانگونه که ملاحظه می‌گردد 70 درصد از ورزشکاران در گروه سنی 19-15 سال و 30 درصد در گروه سنی 24-20 سال قرار دارند لذا می‌توان عنوان نمود که قریب به اتفاق ورزشکاران در گروه سنی 19-15 سال قرار دارند.
جدول 2-4- توزیع فراوانی و درصد پراکندگی ورزشکاران به لحاظ قد
قد
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
163-153
1
10
10
174-164
1
10
20
184-175
8
80
100
جمع
10
100
نمودار 2-4- درصد پراکندگی ورزشکاران به لحاظ قد
همانگونه که ملاحظه می‌گردد 10 درصد از ورزشکاران به لحاظ قد در گروه 163-153 سانتی متر ، 10 درصد در گروه 174-164 سانتی متر و 80 درصد در گروه 184-175 سانتی متری قرار دارند. می‌توان عنوان نمود که قریب به اتفاق ورزشکاران دارای قد نسبتا بلندی هستند.
جدول 3-4-توزیع فراوانی و درصد پراکندگی ورزشکاران به لحاظ وزن
وزن
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
66-38
5
50
50
94-67
4
40
90
122-95
1
10
100
جمع
10
100
نمودار 3-4- درصد پراکندگی ورزشکاران به لحاظ وزن
همانگونه که ملاحظه می‌گردد 50 درصد از ورزشکاران به لحاظ وزن در گروه 66-36 کیلوگرم ، 40 درصد در گروه 94-67 کیلوگرم و 122-95 درصد در گروه 122-95 کیلوگرم قرار دارند. می‌توان عنوان نمود که قریب به اتفاق ورزشکاران دارای وزن بین 66-36کیلوگرم می‌باشند.
جدول 4-4-توزیع فراوانی و درصد پراکندگی ورزشکاران به لحاظ BMI
BMI
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
23-16
6
60
60
30-24
3
30
90
36-31
1
10
100
جمع
10
100
نمودار 4-4- درصد پراکندگی ورزشکاران به لحاظ BMI
همانگونه که ملاحظه می‌گردد به لحاظ BMI محاسبه شده ، 60 درصد در سطح 23-16 و 30 درصد در سطح 30-24 و 10 درصد در سطح 36-31 قرار دارند. می‌توان عنوان نمود که قریب به اتفاق ورزشکاران به لحاظ BMI در سطح 23-16 قرار دارند.
جدول 5-4-توزیع فراوانی و درصد پراکندگی ورزشکاران به لحاظ چربی
چربی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
94/13-30/6
4
40
40
59/21-95/13
3
30
70
90/28-60/22
3
30
100
جمع
10
100
نمودار 5-4- درصد پراکندگی ورزشکاران به لحاظ چربی
همانگونه که ملاحظه می‌گردد به لحاظ چربی محاسبه شده ، 40 درصد بین 94/13-30/6 و 30 درصد بین 59/21 -95/13 و 30 درصد نیز بین 90/28-60/22قرار دارند. می‌توان عنوان نمود که قریب به اتفاق ورزشکاران به لحاظ چربی در سطح 94/13-30/6 قرار دارند.
جدول 6-4- مقایسه میانگین و انحراف معیارتعداد ضربان قلب قبل از اجرای پروتکل (ضربان قلب استراحت) در بین گروه‌های مورد مطالعه
گروه
میانگین
انحراف معیار
کنترل
75
70/8
دارونما
60/73
10/7
فروکتوز
20/73
97/5
ساکاروز
70
83/7
گلوکز
80/72
80/8
نمودار 6-4- مقایسه میانگین تعدادضربان قلب درحین استراحت در بین گروههای مورد مطالعه
همانگونه که ملاحظه می‌گردد در گروههای مورد مطالعه قبل از انجام هرگونه پروتکل اجرایی ، میانگین ضربان قلب در گروه کنترل 75 ضربه ، گروه دارونما 6/73 ضربه ، فروکتوز 2/73 ضربه ، ساکاروز 70 ضربه و گلوکز 8/72 ضربه می‌باشد این میانگین بیانگر آن است که ضربان قلب تمامی گروهها در حین استراحت و قبل از اجرای هرگونه پروتکلی ، نزدیک به هم بوده و در شرایط مساوی نسبت به یکدیگر قرار دارند.
جدول 7-4- مقایسه میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب ، (ضربان قلب بعد از 10 دقیقه گرم کردن یا ضربان شروع پروتکل اصلی) در بین گروه‌های مورد مطالعه
گروه
میانگین
انحراف معیار
کنترل
60/89
05/1
دارونما
20/83
09/1
فروکتوز
8/94
01/1
ساکاروز
4/88
28/1
گلوکز
94
36/1
نمودار 7-4- مقایسه میانگین ضربان قلب بعد از 10 دقیقه گرم کردن در بین گروههای مورد مطالعه
همانگونه که ملاحظه می‌گردد میانگین تعداد ضربان قلب در مرحله (شروع) در گروه کنترل برابر با 6/89 ، دارونما 2/83 ، فروکتوز 8/94 ، ساکاروز 8/88 و گلوکز 94 می‌باشد می‌توان عنوان نمود که در مرحله شروع ضربان قلب ، فروکتوز به لحاظ میانگین تعداد ضربان قلب نسبت به سایر گروه‌ها ، از ضربان قلب بالاتری برخوردار بوده است.
جدول 8-4- مقایسه میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب ، (بلافاصله بعد از اجرای پروتکل) در بین گروه‌های مورد مطالعه
گروه
میانگین
انحراف معیار
کنترل
183
49/1
دارونما
2/171
07/1
فروکتوز
2/173
98/9
ساکاروز
8/172
9/7
گلوکز
2/173
37/1
نمودار 8-4- مقایسه میانگین ضربان قلب بلافاصله بعد از اجرای پروتکل در بین گروههای مورد مطالعه
همانگونه که ملاحظه می‌گردد میانگین تعداد ضربان قلب در مرحله بلافاصله بعد از اجرای پروتکل در گروه کنترل برابر با 183 ، دارونما 2/171 ، فروکتوز 2/173 ، ساکاروز 8/172 و گلوکز 2/173 می‌باشد. می‌توان عنوان نمود که در مرحله فوق ، گروه کنترل از میانگین ضربان قلب بیشتری نسبت به سایر گروهها برخوردار بوده است.
جدول 9-4- مقایسه میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب ، (یک دقیقه بعد از اجرای پروتکل) در بین گروه‌های مورد مطالعه
گروه
میانگین
انحراف معیار
کنترل
138
44/1
دارونما
4/126
20/2
فروکتوز
8/124
35/1
ساکاروز
122
54/1
گلوکز
4/126
83/1
نمودار 9-4- مقایسه میانگین ضربان قلب یک دقیقه بعد از اجرای پروتکل در بین گروههای مورد مطالعه
همانگونه که ملاحظه می‌گردد میانگین تعداد ضربان قلب در مرحله (یک دقیقه بعد از اجرای پروتکل) در گروه کنترل برابر با 138 ، دارونما 4/126 ، فروکتوز 8/124 ، ساکاروز 122 و گلوکز 4/126 می‌باشد. می‌توان عنوان نمود که در مرحله فوق ، گروه کنترل به لحاظ میانگین تعداد ضربان قلب نسبت به سایر گروه‌ها ، از ضربان بیشتری برخوردار بوده است.
جدول 10-4- مقایسه میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب ، (5 دقیقه بعد از اجرای پروتکل) در بین گروه‌های مورد مطالعه
گروه
میانگین
انحراف معیار
کنترل
5/113
17/1
دارونما
8/102
13/1
فروکتوز
4/100
35/1
ساکاروز
102
19/1
گلوکز
4/100
35/1
نمودار 10-4- مقایسه میانگین ضربان قلب 5 دقیقه بعد از اجرای پروتکل در بین گروههای مورد مطالعه
همانگونه که ملاحظه می‌گردد میانگین تعداد ضربان قلب در مرحله 5 دقیقه بعد از اجرای پروتکل در گروه کنترل برابر با 5/113 ، دارونما 8/102 ، فروکتوز 4/100 ، ساکاروز 102 و گلوکز 4/100 می‌باشد. می‌توان عنوان نمود که در مرحله فوق ، گروه کنترل به لحاظ میانگین تعداد ضربان قلب نسبت به سایر گروه‌ها ، از ضربان بیشتری برخوردار بوده است.
جدول 11-4- مقایسه میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب ، (30 دقیقه بعد از اجرای پروتکل) در بین گروه‌های مورد مطالعه
گروه
میانگین
انحراف معیار
کنترل
5/90
53/9
دارونما
8/86
85/8
فروکتوز
8/86
1/8
ساکاروز
4/86
2/8
گلوکز
4/82
36/1
نمودار 11-4- مقایسه میانگین ضربان قلب 30 دقیقه بعد از اجرای پروتکل در بین گروههای مورد مطالعه
همانگونه که ملاحظه می‌گردد میانگین تعداد ضربان قلب 30 دقیقه بعد از اجرا در گروه کنترل برابر با 5/90 ، دارونما 8/86 ، فروکتوز 8/86 ، ساکاروز 4/86 و گلوکز 4/82 می‌باشد. می‌توان عنوان نمود که ، گروه کنترل به لحاظ میانگین تعداد ضربان قلب نسبت به سایر گروه‌ها ، از ضربان قلب بیشتری برخوردار بوده است.
جدول 12-4-مقایسه میانگین و انحراف معیار زمان رسیدن به واماندگی در بین گروه‌های مورد مطالعه
گروه
میانگین
انحراف معیار
کنترل
11
41/1
دارونما
26/15
38/2
فروکتوز
39/15
50/2
ساکاروز
28/15
30/2
گلوکز
89/13
05/2
نمودار 12-4- مقایسه میانگین در زمان رسیدن به واماندگی در بین گروههای مورد مطالعه
همانگونه که ملاحظه می‌گردد میانگین زمان رسیدن به واماندگی در گروه کنترل 11 دقیقه ، در گروه دارونما 29/15 دقیقه ، فروکتوز 39/15 دقیقه و ساکاروز 28/15 دقیقه و گلوکز89/13 دقیقه می‌باشد که می‌توان عنوان نمود که گروه کنترل زودتر به وضعیت واماندگی رسیده است.
4-2 آمار استنباطی
جهت استنتاج کلی بر پایه احتمالات از طریق اطلاعات یک گروه نمونه از آمار استنباطی استفاده می‌کنیم لذا در این بخش جهت بررسی فرضیه‌های مطرح شده با استفاده از آزمونهای مناسب هریک از آنان را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
با بررسی‌های بعمل آمده مشخص گردید که داده‌های مورد مطالعه از نوع‌ پارامتریک می‌باشند. دلایل علمی جهت اثبات پارامتریک بودن داده‌های فوق به شرح زیر می‌باشد:‌
1- توزیع نرمال داد ه‌ها
با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، داده‌ها محاسبه شده که نتیجه به شرح زیر می‌باشد :
نتیجه آزمون داده‌ها
اسمرینوف
Z
Sig
بازگشت
82/0
49/0
ضربان قلب 1 دقیقه
79/0
55/0
ضربان قلب 5 دقیقه
69/0
71/0
ضربان قلب 30 دقیقه
87/0
43/0
زمان رسیدن به خستگی
95/0
32/0
H.; داده‌ها از جامعه نرمال آمده اند
H1: داده‌ها از جامعه نرمال نیامده اند:
همانگونه که در جدول ملاحظه می‌گردد آزمون اسمیرنوف به جهت بزرگ بودن از 05/0 فرض H1 رد و H0 پذیرفته می‌شود لذا پارامتریک (نرمال) بودن داده‌ها تایید می‌گردد.
فرضیه اول :
مصرف گلوکز بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی تاثیر معنی داری دارد.
جدول13-4-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *