پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد مستمر، سابقه خدمت، درجه توافق

شد که برای اینکه ادراک از رهبری اخلاقی ارتقا یابد ، ارتباط بین مدیر و کارکنان بهبود یابد . همچنین کارکنان و اساتید دید مثبتی از رفتارهای واقعی روسا و هدایت کنندگان خود نداشتند . بیش از نیمی از کارکنان بدگمانی اندکی درباره مدیر خود داشتند و معتقد بودند که مدیران آنها در مورد نگرانی های مالی حالت مصالحه ای ندارند .
ریسک و همکاران ( 2006 ) مطالعه ای توصیفی انجام دادند که به این منظور از نتایج برنامه پژوهشی اثر بخشی رفتار سازمانی و رهبری جهانی که مطالعه ای در مورد رهبری و فرهنگ در 62 جامعه مختلف بود استفاده شد که تیم تحقیق این پژوهش شامل تقریبا 180 جامعه شناس از سرتاسر جهان از تقریبا 17000 مدیر میانی از 931 سازمان در 62 جامعه مختلف و سه صنعت مختلف در میانه دهه ی 1990 بود . یافته های تحقیق نشان داد که صفات ممتازِ درستی و صدافت ، بشر دوستی ، انگیزش جمعی و تشویق چهار ویژگی رهبری اخلاقی است که در جوامع غربی به طور همگانی حمایت شده و به عنوان رفتار ها و ویژگی هایی که یک فرد برای اینکه رهبری اثر بخش باشد ، دیده شده است . فرهنگ ها در درجه ی توافق بر هر بعد و ویژگی متفاوت هستند . بیشترین موافقت برای بعد صفات ممتازِ درستی و صدافت در میان جوامع اروپای شمالی وجود دارد . بیشترین موافقت در بعد بشر دوستی در جوامع جنوب شرقی آسیا وجود دارد . آمریکای لاتین بر انگیزش جمعی بیشترین توافق را دارند . جوامع اروپای شمالی نیز در انگیزش جمعی و همچنین تشویق بیشترین توافق را دارند . به طور کلی فرهنگ ها به طور معناداری در درجه توافق بر روی هر بعد از رهبری اخلاقی متفاوت می باشند .
ساترلند (2010) در پژوهشی به بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی پرداخت . متغیر مستقل تحقیق رهبری اخلاقی و متغیر وابسته آن تعهد سازمانی می باشد . داده ها از نمایندگان مختلف از 130 صنعت و تجارت متفاوت با خصوصیات حرفه ای ، سطوح سازمانی و مسئولیت سرپرستان ، سن و تحصیلات مختلف جمع آوری شده است که 250 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند . نتایج پژوهش بیان داشت که تعهد عاطفی ارتباط مثبت و معناداری با رهبری اخلاقی مدیران پاسخگویان دارد و اینکه سطوح بالاتر رهبری اخلاقی با سطوح بالا تر تعهد عاطفی مرتبط است . در این پژوهش ارتباط معناداری بین تعهد مستمر و رهبری اخلاقی یافت نشد و بین تعهد هنجاری و رهبری اخلاقی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و بین رهبری اخلاقی و جنسیت مدیران نیز رابطه معناداری یافت شد ولی بین رهبری اخلاقی درک شده و جنسیت کارمندان رابطه ای یافت نشد و بین سن مدیران و میزان رهبری اخلاقی رابطه وجود داشت و مدیران جوانتر ( 50 سال و پایین تر ) اخلاقی تر ارزیابی شدند و بین رهبری اخلاقی و سطح تحصیلات مدیران نیز رابطه ای یافت نشد.
آوی و همکاران نیز (2010)در پژوهشی که جامعه آماری آن را کارکنان مربوط به یک دانشگاه بزرک مخصوصا فارغ التحصیلانی که صاحب تجارت ، مدیران ارشد یا شرکای شرکت های بزرگ که تازه استخدام شده بودند تشکیل می دادند. به منظور تحقیق درباره رفتار رهبری و رفتار سازمانی انجام دادند . متغیر مستقل تحقیق در این تحقیق رهبری اخلاقی و متغیر های وابسته رفتار شهر وندی سازمانی و رفتار های بد در محیط کاربود و اعتماد به نقس کارکنان به عنوان متغیری تعدیل کننده در نظر گرفته شده است . یافته های تحقیق نشان داد که رهبری اخلاقی ارتباط مثبتی بر رفتار شهر وندی کارکنان و ارتباط منفی با سوء رفتار در محیط کار دارد و محققان دریافتند که این ارتباطات به وسیله اعتماد به نفس کارکنان به طور معناداری با چگونگی تاثیر و اینکه آیا زیر دستان از رهبران اخلاقی تاثیر می گیرند ارتباط دارد و اینکه وقتی رهبری اخلاقی بالا باشد پیروان با اعتماد به نفس پایین بیشتر رفتار شهروندی دارند و کمتر سوء رفتار سازمانی از خود نشان می دهند نسبت به کسانی که اعتماد به نفس بالایی دارند و به طور خلاصه بیان داشت که حداقل یک جنبه از اختلافات فردی زیر دستان ممکن است بر اثر بخشی رهبری اخلاقی موثر باشد.
2-3- مدل مفهومی تحقیق
در مدل مفهومی به کار رفته در این پژوهش تاثیر ابعاد فرد اخلاقی و مدیر اخلاقی از متغیر رهبری اخلاقی که متغیر مستقل تحقیق می باشد بر روی ابعاد تعهد عاطفی ، تعهد مستمر و تعهد هنجاری مربوط به تعهد سازمانی که متغیر وابسته لحاظ گردیده نشان داده شده است .

2-3 شکل مدل مفهومی تحقیق

(مایر و آلن ، 1997) (براون و همکاران ، 2005)

( الهه راهداری شمالی و همکاران ، 1390)

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی میان رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان ستادی بانک ملی در شهر تهران صورت گرفته است .
متغیر مستقل تحقیق رهبری اخلاقی می باشد ، در این تحقیق منظور از رهبری اخلاقی تعریفی است که توسط براون و همکاران (2005) ارائه شده است و مدل استفاده شده در این زمینه مدل براون و همکاران می باشد که در آن رهبری اخلاقی از دو بعد فرد اخلاقی و مدیر اخلاقی به منظور یافتن مدلی مناسب جهت رهبری اخلاقی صورت پذیرفت . مشاهده گردید که اکثر محققان از مدل براون و همکاران استفاده کرده اند و این مدل در بین محققان از مقبولیت خوبی بر خوردار است .
متغیر وابسته در پژوهش حاضر تعهد سازمانی است که برای سنجش آن از مدل مایر و آلن (1997) استفاده شده است که در بر گیرنده سه نوع تعهد سازمانی است : تعهد عاطفی ، تعهد هنجاری و تعهد مستمر . تعهد عاطفی به احساس هویت و درگیر شدن
و
حس تعلق کارکنان به سازمان اشاره دارد و بیان می دارد که کارکنان در سازمان می مانند به این دلیل که خودشان می خواهند در سازمان بمانند. تعهد مستمر به آگاهی فرد به هزینه های مربوط به ترک سازمان اشاره دارد . کارکنانی که بر اساس تعهد مستمر در سازمان می مانند ‏، به خاطر اینکه به آن نیاز دارند . تعهد هنجاری به احساس التزام و وظیفه به ماندن در سازمان بر می گردد. کارکنان با احساس بالای تعهد هنجاری در سازمان می مانند به این خاطر که بایستی بمانند(آلن و مایر ، 1991 : 68 ) . از میان همه ی مدل های تعهد سازمانی تحقیق شده در این سال ها ، مدل سه بخشی تعهد سازمانی آلن و مایر بیشترین حمایت تجربی را از سوی محققان به دست آورده است . مدل سه بخشی تعهد سازمانی آلن و مایر گسترده ترین مدل استفاده شده در تحقیقات تعهد سازمانی می باشد و مقبولیت زیادی را در بین پژوهشگران دارد لذا مدل به کار رفته برای تعهد سازمانی آلن و مایر می باشد .
متغیر های توصیفی در این تحقیق در قالب پنج متغیر جنسیت ، سن ، سابقه خدمت کارکنان ، وضعیت تاهل و حوزه کاری (رسته شغلی) وارد شده که تاثیرات آنها بر تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی سنجیده شده است .

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه
یکی از مهم ترین جنبه های تحقیق علمی ، متدلوژی آن است . بدون متدلوژی تحقیق ، نتایج بررسی و تحلیل های مربوطه ، معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود . از اینرو متدلوژی تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی ، تلقی می گردد . و نیز پژوهش فرآیندی است که از طریق آن میتوان درباره ناشناختهها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد . در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها تحت عنوان “روششناسی” یاد میشود . روش علمی یا روش پژوهش علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است ( مقیمی ، 1377 : 17) . در این فصل کوشش شده‌است ابتدا روش تحقیق و پس از آن به مواردی همچون جامعه آماری تحقیق ، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری ، حجم نمونه ، روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات ، تعیین روایی و پایایی ابزار ، متغیر‌های تحقیق و روش های آماری تجزیه تحلیل داده‌ها پرداخته شود .
3-1- روش تحقیق
برای بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق از روش اسنادی استفاده شده و مطالب و متون موجود در کتابخانه ها مجلات ، مقالات و پایان نامه ها مورد استفاده قرار گرفته است . به منظور تعیین رابطه ی تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی بر اساس حجم و اندازه نمونه از روش پیمایشی استفاده شد . پیمایش یکی از روش های جمع آوری داده هاست که در آن اطلاعات از طریق افرادی که پاسخگو نامیده می شوند جمع آوری می شود . از این روش که بیش از هر روش تحقیق دیگری در مطالعات علوم اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد می توان در انواع مطالعات اکتشافی ، توصیفی ، تبیینی و ارزشیابی استفاده کرد . تحقیق پیمایشی دارای چند مزیت است :
نخست اینکه از آن می توان برای بررسی مشکلات در شرایط واقعی استفاده کرد .
دوم ، هزینه ی تحقیق پیمایشی با توجه به مقدار اطلاعاتی که جمع آوری می شود معقولانه است .
مزیت سوم این است که مقدار زیادی از داده ها را می توان به طریق آسانی به نسبت از مردم مختلف به دست آورد ( بیابانگرد ، 1388 : 143).
به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد :
الف) هدف تحقیق و
ب) نحوه گردآوری داده‌ها .
بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. هدف تحقیق همبستگی عبارت است ، از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می‌شود بین آنها رابطه وجود دارد . این روش علی‌الخصوص در شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است ( دلاور، 1380 : 203 ) .
تحقیقات همبستگی برحسب هدف به سه دسته تقسیم می‌شود :
1) مطالعه همبستگی دو متغیری
2) تحلیل رگرسیون118
3) تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس
در مطالعات همبستگی دو متغیری ، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است . در تحلیل رگرسیون هدف پیش‌بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش‌بینی) است . در بعضی از بررسی ها از مجموعه همبستگی‌های دو متغیری ، متغیرهای مورد بررسی در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس استفاده می‌شود . از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل می‌شود ، تحلیل عاملی119 و مدل معادلات ساختاری120 است ( بازرگان ، سرمد و حجازی ، 1380: 91 ) .
از آنجا که در این پژوهش به آزمودن کارایی نظریه های علمی در حوزه های رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی پرداخته و دانش کاربردی را در مورد کیفیت رابطه و تأثیرپذیری میان این دو متغیر را توسعه می دهد ، از نظر هدف ، تحقیق کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات ، این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد .
به عبارت دیگر ، برای بررسی توزیع ویژگی های جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می رود و ماهیت شرایط موجود ، رابطه میان رویداد های وضعیت موجود بررسی می شود . در بخش تحقیق همبستگی نیز ، رابطه میان متغیر ها برای هدف تحقیق تحلیل می گردد .
روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق به دو صورت خواهد بود . روش های آماری توصیفی و روش های
آماری استنباطی‎ ؛ و هدف از آن تعمیم نتیجه به کل جامعه می باشد . تاکید بر آمار استنباطی است ، اما برای ارائه یک شمای کلی از داده ها ، خلاصه کردن آن از آمار توصیفی نیز استفاده می شود . بخش های عمده مورد استفاده در آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی و نمودارهای مختلف خواهد بود . در قسمت دوم یعنی آمار استنباطی با استفاده از روش های آماری نتایج نمونه گیری به کل جامعه تعمیم داده خواهد شد . در این بخش با استفاده از روش های آماری پارامتری و ناپارامتری به آمار استنباطی خواهیم پرداخت .
برای سنجش رهبری اخلاقی از پرسش نامه براون و همکارانش و برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه استاندارد مییر و آلن استفاده خواهد شد. با توجه به نوع و روش پژوهش از آزمون همبستگی اسپیرمن جهت بررسی وجود رابطه بین دو متغیر و آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت بندی ابعاد متغیر ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است . در بررسی تاثیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *