پایان نامه با موضوع استان هرمزگان، دانشگاه تهران، tradition

نماد رازآمیز. تهران: انتشارات سمیرا.
2- افشار(سیستانی)، ایرج. 1378. شناخت استان هرمزگان. تهران: انتشارات هیرمند.
3- آذرنوش، مسعود. 1354. کاوش های گورستان محوطه سنگ شیر. گزارش سومین مجمع سالانه کاوش ها و
پژوهش های باستان شناسی در ایران. تهران: مرکز باستان شناسی ایران.
4- آذرنوش، مسعود. 1355. دومین فصل کاوش در منطقه سنگ شیر همدان. گزارش سومین مجمع سالانه کاوش ها و پژوهش های باستان شناسی در ایران. تهران: مرکز باستان شناسی ایران.
5- . 1389. کاوش های گورستان محوطه شیر سنگی همدان. مجله کندکاو. سال دوم:82-70 .
6- باب الحوائجی، نصرا… . 1345. روح در قلمرو دین و فلسفه. تهران: انتشارات دریا.
7- بویس، مری. 1385. تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی زاده. تهران: انتشارات توس.
8- بویل، جی.آ. 1368. تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی. ترجمه حسن انوشه. تهران: انتشارات
امیر کبیر
9- بهار، مهرداد. 1381. پژوهشی در اساطیر ایران، پاره نخست. تهران: توس.
10- پیرنیا، مشیر الدوله، و عباس اقبال آشتیانی. 1364. تاریخ ایران. تهران: انتشارات کتاب فروشی خیام.
11- ترابی، سید محمد. 1371. تاریخ ادبیات پیش از اسلام. چاپ دوم. تهران: انتشارت عطار.
12- تفضلی، احمد. 1376. شهرستان های ایران، شهر های ایران. جلد 3. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
13- جعفری، عباس. 1379. گیتاشناسی ایران. تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
14- چایچی امیرخیز، احمد. 1375. تدفین در ایران از آغاز تا 5000 ق.م . پایان نامه کارشناسی ارشد باستان شناسی، گرایش پیش از تاریخ. دانشگاه تربیت مدرس.
15- . 1384. گورخمره های ایران. تهران: انتشارات سمیرا.
16- خسرو زاده، علیرضا، و ابوالفضل عالی و درک کنت و وست پرستمن. 1385. کهور لنگرچینی، بندرگاهی اشکانی بر ساحل
خلیج فارس. گزارش باستان شناسی 5 : 70-55 .
17- .1386. مروری بر گورهای سنگ چین جنوب شرق ایران. نامه پژوهشگاه. شماره 20 و 21:
104-89.
18- خلعتبری، محمدرضا. 1383. کاوش های باستان شناسی در محوطه باستانی تالش، مریان- تندوین. تهران: پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی.
19- دبواز، نیلسون. 1342. تاریخ سیاسی پارت(اشکانیان). ترجمه علی اصغر حکمت. تهران: انتشارات کتابخانه ابن سینا.
20- دیاکونف، م.م .1351. اشکانیان. ترجمه کریم کشاورز. تهران: انتشارات پیام.
21- دیولافوا، ژان. 1371. سفرنامه خاطرات کاوش های باستان شناسی در شوش. ترجمه ایرج فره وشی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
22- دورانت، ویل. 1349. تاریخ تمدن. ترجمه فتح ا… مجتبائی. جلد5. بخش دوم. تهران: انتشارات اقبال.
23- رازانی، مهدی. 1388. بررسی های آرکئومتریک سنگ های سیاه تمدن جیرفت. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مرمت. دانشگاه هنر اصفهان.
24- راوندی، مرتضی.1384. تاریخ اجتماعی ایران(ج1). تهران: انتشارات نگاه.
25- رجبی، پرویز. 1381. هزاره های گمشده. جلد چهارم: اشکانیان. تهران:انتشارات توس.
26- روستائی، کوروش و احمد آزادی. 1389. گورسردابه ای چِرام:کهگیلویه. باستان پژوهی. سال سوم. شماره
6:139-136.
27- رهبر، مهدی. 1373. آرامگاه الیمایی گلالک شوشتر. مجله میراث فرهنگی، ویژه نخستین گردهمایی باستان شناسی ایران. شماره دوازده: 226-268.
28- . 1376. کاوش آرامگاه الیمایی گلالک شوشتر. یادنامه اولین همایش باستان شناسی، شوش. تهران:سازمان میراث فرهنگی کشور.
29- . 1391. آرامگاه زیرزمینی الیمایی در صالح داوود. نامورنامه: مقاله هایی در پاسداشتِ یاد مسعود آذرنوش به کوشش حمید فهیمی و کریم علیزاده. تهران: انتشارات ایران نگار.
30- زرین کوب، عبدالحسین. 1371. تاریخ مردم ایران(1)؛ قبل از اسلام. تهران: انتشارات امیر کبیر.
31- سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان. 1376. آمارنامه 1374 استان هرمزگان. بندرعباس. بندر عباس.
32- سازمان جغرافیای نیروهای مسلح. 1383. فرهنگ جغرافیایی آبادیهای استان هرمزگان شهرستان میناب. انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
33- سرفراز، علی اکبر. 1348. شهر تاریخی دستوا در شوشتر. مجله باستان شناسی هنر ایران. شماره 4.
34- . 1351. راهنمای باستان شناسی جزیره خارک. تهران: انتشارات سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران.
35- سرفراز، علی اکبر، و بهمن فیروزمندی.1385. ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی هنر.
36- سرلک، سیامک. 1386. گزارش مقدماتی نخستین فصل کاوش های باستان شناسی در محوطه نخل ابراهیمی(مغ بریمی) شهرستان میناب-استان هرمزگان. آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان(منتشر نشده).
37- . 1387. گزارش مقدماتی دومین فصل کاوش های باستان شناسی در محوطه نخل ابراهیمی(مغ بریمی) شهرستان میناب-استان هرمزگان. آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان(منتشر نشده).
38- . 1388. گزارش مقدماتی سومین فصل کاوش های باستان شناسی در محوطه نخل ابراهیمی(مغ بریمی) شهرستان میناب-استان هرمزگان. آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان(منتشر نشده).
39- . 1389. گزارش مقدماتی چهارمین فصل کاوش های باستان شناسی در محوطه نخل ابراهیمی(مغ بریمی) شهرستان میناب-استان هرمزگان. آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان(منتشر نشده).
40- . 1392. کاوش های باستان شناسی در محوطه نخل ابراهیمی و مغ بریمی شهرستان میناب 1386-1390. پژوهشنامه خلیج فارس. دفتر ششم: 442-315.
41- سید سجادی، سید منصور. 1388. مجموعه مقالات شهر سوخته 1. زاهدان: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان.
42- شاملو، غلامعلی. 1351. کاوش در اطراف بندر میناب. باستانشناسی و هنر ایران. شماره 10 و 9 .
43- عزیزی خرانقی، محمد حسین، و رضا ناصری و مجید منتظر ظهوری دولت آبادی. 1389. گورستان نویافته الیمایی در شمال خوزستان. پژوهش های باستان شناسی مدرس. سال دوم. شماره 3: 104-93.
44- علجانی، بهلول. 1375. آب و هوای ایران. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور .
45- علیپور، نسیم. 1385. دادگاه چم: گوشه هایی از معماری و شیوه های تدفین پیروان اشوزرتشت پیامبر بزرگ ایرانی. تهران: انتشارات سمیرا.
46- فاضلی نشلی، حسن. 1386. نخستین فصل کاوش های تپه پردیس قرچک ورامین.تهران: پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی.
47- فرای، ریچارد. 1368. میراث باستانی ایران. ترجمه رجب نیا. چاپ سوم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
48- فره وشی، ایرج. 1347. ایرانویچ. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
49- کابلی، میر عابدین. 1373. شوش و میراث باستان دشت شوشین. مجله میراث فرهنگی. شماره 12.
50- کالج، مالکوم. 1380. پارتیان. ترجمه مسعود رجب نیا. تهران: انتشارات هیرمند.
51- کامبخش فرد، سیف ا… . 1346. آثار و بقایای دهکده پارتی “اشکانی” در مغان آذربایجان. مجله بررسی های تاریخی شماره1 سال 2: 26-2.
52- . 1347. کاوش در معبد آناهیتا. مجله بررسی های تاریخی 3. شماره 2 .
53- . 1374. معبد آناهیتای کنگاور. تهران: انتشارات میراث فرهنگی کشور.
54- . 1377. گورخمره های اشکانی. پیوست مجله باستان شناسی و تاریخ. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
55- کریستین سن، آرتور. 1376. مزداپرستی در ایران قدیم. ترجمه ذبیح ا… صفا. تهران: انتشارات هیرمند.
56- کورت، آملی. 1386. هخامنشیان. مرتضی ثاقب فر. تهران: انتشارات ققنوس.
57- کیانی،محمد یوسف.1359. دیوار دفاعی گرگان. مجله اثر شماره2،3و4 : 139-102.
58- گیرشمن، رومن. 1339. جزیره خارک. تهران: انتشارات شرکت های عامل نفت ایران.
59- . 1384. ایران از آغاز تا اسلام. ترجمه محمد معین. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
60- گیمن، دوشن. 1385. دین ایران باستان. ترجمه رؤیا منجم. تهران: انتشارات فکر روز
61- محمدی فر، یعقوب. 1387. باستان شناسی و هنر اشکانی. تهران: انتشارات سمت.
62- محمدی فر، یعقوب، و محمد رحیم صراف. 1383. نگرشی بر آیین تدفین گورخمره ای دوران اشکانی در حاشیه غربی زاگرس مرکزی(مریوان). مجله مطالعات ایرانی. دانشگاه کرمان. سال سوم: 191-171 .
63- مزداپور، کتایون. 1382. زرتشتیان. تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
64- مشکور، محمد جواد.1350. پارت ها یا پهلوانان قدیم. تهران: انتشارات دانشسرای عالی.
65- .1371. جغرافیای تاریخی ایران باستان. تهران: انتشارات دنیای کتاب.
66- میرفتاح، سید علی اصغر. 1374. گورستان شغاب. مجله اثر. شماره 24: 61-41 .
67- نعمتی، محمدرضا. 1391. بررسی شیوه های تدفین دوره اشکانی در گورستان ولیران دماوند. مطالعات باستان شناسی. شماره 2(4): 120-103.
68- نیبرگ، هنریک ساموئل. 1383. دین های ایران باستان. ترجمه سیف الدین نجم آبادی. کرمان: دانشگاه شهید باهنر .
69- ورمازرن، مارتین یوزف.1375. آئین میترا. ترجمه بزرگ نادر زاده. تهران: انتشارات نشر چشمه.
70- وُلسکی، یوزف. 1386. شاهنشاهی اشکانی. ترجمه مرتضی ثاقب فر. تهران: ققنوس.
71- ویسهوفر، یوزف. 1377. ایران باستان(از 550 ق.م تا 65 م). ترجمه مرتضی ثاقب فر. تهران: ققنوس.
72- یاسی، جهانگیر.1354. بررسی باستان شناسی استان ساحلی. گزارش سومین مجمع سالانه کاوش های
باستان شناسی: 116-111.
73- هوکینز، برادلی.1384. آئین بودا. محمد رضا بدیعی. چاپ دوم. تهران: امیرکبیر.
74- هرمان، جورجینا. 1373. تجدید حیات هنر ایران باستان. ترجمه مهرداد وحدتی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
منابع غیر فارسی:
4- 1-Azarnoush,M.1979. “Deux saisons De foullies La de sange-shir Hamadan”,
5- AMI,Band 6:281-286.
2- Dieulafoy,M. 1892. Acropole de Suse, Partie 4,Parise:425-428.
3-Ghirshman, Roman. 1954. Iran from the Earliest times to the islam conques, London.
4- Kiani, mohammd yosof. 1982. “Excavations on the Defensive Wall of the Gurgan plain”, Iran XX: 73-81.
5-Ligabue,G.1977, “L’Alimentazione a shahr- i sokhta”, La citta Bruciata Del deserto salato.Venezia.
Parrot, Andre.1969, Assur, Gallimard. 6-
7- Rahbar,Mahdi.1997. “Tombeaux Elyme ens de Gelalak, pre’s de shushtar(Khuzestan)”, Archeologie 339: 42-43.
8-Rahbar,Mahdi.1999,”shushtar:les tombeaux de poque parthe de Galalak”.Dossiers’d Archeologie.243:90-93.
9-Schmidt,Erich.1957, “the cemetery of perspolis spring”, perspolis II, The university of Chicago, volume LXIX.
10- Stein, sir Aurel. 1936. “An Archaeological Tour in Ancient Persis”, Iraq 3: 112-225.
11-Cardi,de.1951.”A New Prehistoric Ware from Baluchestan”. Iraq 13:63-75.
12-Woolly, Sir Leaonard.1967. Diging Up the Past, Penguin Books.
منابع اینترنتی:
1- www.Google Earth.com
2- www.ketabnak.com
Abstract
The burial ceremony has specific features in every region bused on each tribe’s view and since burial ceremony originated from thoughts, beliefs and society culture, the study of these ceremonies can help us recognize and reconstruct the traditional culture of ancient nations. The burial in Nakhl-i Ebrahimi cemetery was carried out in two ways vat grave and hole grave. Most of the