پایان نامه با موضوع استان هرمزگان، استان کرمان، درجه حرارت

گورستان سنگ شیر همدان(آذرنوش،1354)
شکل (4-4): نمونه ای از طرح تابوت های سفالی و دو قسمتی چشمه سار تخت جمشید(Schmidt,1957)
شکل (4-5): نوع تابوت سفالی، پلان و برش از انواع تابوت های سفالی کنگاور(کامبخش فرد، 1374)
شکل (4-6): قبور تابوتی سنگ شیرهمدان با جهت شمال شرق- جنوب غرب(آذرنوش، 1354)
شکل (4-7): پلان و برش قبور با معماری سنگ و لاشه کنگاور(کامبخش فرد، 1374)
شکل (4-8): پلان و برش قبور با معماری سنگ و لاشه گرمی(کامبخش فرد، 1346)
شکل (4-9): پلان آرامگاه سردابه ای گلالک شوشتر(رهبر،1373)
شکل (4-10): آرامگاه سردابه ای ساخته شده در سطح زمین گلالک شوشتر(رهبر، 1373)
شکل (4-11): پلان آرامگاه صالح داوود(رهبر، 1391)
شکل (4-12): برش آرامگاه با توجه به راه پله ها(رهبر، 1391)
شکل (4-13): چگونگی استقرار اموات در خمره در گرمی(کامبخش فرد،1346)
شکل (4-14): گورخمره های گورستان خمره ای در طاق بستان(کامبخش فرد،1346)
4-4- جداول
جدول (4-1): انواع روش های تدفین دوره پارت و پراکندگی جغرافیایی آن (نگارنده)
قبور گودالی
قبور تابوتی
قبور با معماری سنگ و لاشه
قبور چاهی
آرامگاه سردابه ای
گورمعبد
گورهای سنگ چین
تدفین خمره ای (اولیه)
گورخمره های کوچک (ثانویه)
چشمه سار
* ×
* ×
سنگ شیر
* ×
*
*
گرگان
* ×
دستوا
* ×
کنگاور
* ×
*
*
گرمی
*
*
آکروپل و شهر شاهی
*
*
*
گلالک
*
جزیره خارک
*
دَمبِ کوه چابهار
*
تنگ بلاغی
*
سر آسیاب کرمان
*
قصر ابونصر
*
مادون بردسیر
*
کافران بردسیر
*
قبور گودالی
قبور تابوتی
قبور با معماری سنگ و لاشه
قبور چاهی
آرامگاه سردابه ای
گورمعبد
گورهای سنگ چین
تدفین خمره ای (اولیه)
گورخمره های کوچک (ثانویه)
تاق بستان
*
شغاب
*
ولیران دماوند
*
*
*
جدول(4-2): گورخمره های اشکانی (نگارنده)
ردیف
نوع قبر
نام پادشاه
جنس سکه
محل یافت
وضعیت قرار گرفتن آن در تدفین
منابع
1
قبور با معماری سنگ و لاشه
فرهاد اول
نقره
کنگاور
زیر سر
کامبخش فرد،1374)
2
قبور با معماری سنگ و لاشه
ارد اول
نقره
کنگاور
زیر سر
کامبخش فرد،1374)
3
قبور با معماری سنگ و لاشه
مهرداد دوم
نقره
کنگاور
زیر سر
کامبخش فرد،1374)
4
تابوتی
تیرداد اول
مسی
کنگاور
زیر سر
کامبخش فرد،1374)
5
تابوتی
مهرداد اول
نقره
کنگاور
زیر سر
کامبخش فرد،1374)
6
تابوتی
فرهاد پنجم
نقره
کنگاور
زیر سر
کامبخش فرد،1374)
7
تابوتی
ارد اول
؟
کنگاور
زیر سر
کامبخش فرد،1374)
8
تابوتی
کامناسکیرها
؟
کنگاور
زیر سر
کامبخش فرد،1374)
9
تابوتی
بلاش اول
؟
کنگاور
زیر سر
کامبخش فرد،1374)
10
قبور با معماری سنگ و لاشه
ارد اول
نقره؟
گرمی
زیر سر
کامبخش فرد،1377)
11
قبور با معماری سنگ و لاشه
فرهاد چهارم
نقره؟
گرمی
زیر سر
کامبخش فرد،1377)
12
خمره ای
گودرز
نقره؟
گرمی
زیر سر
کامبخش فرد،1344)
13
خمره ای
بلاش سوم
نقره؟
گرمی
زیر سر
کامبخش فرد،1344)
14
تابوتی
فرهاد دوم
نقره
سنگ شیر
در فاصله بین پاها
آذرنوش، 1355)
ردیف
نوع قبر
نام پادشاه
جنس سکه
محل یافت
وضعیت قرار گرفتن آن در تدفین
منابع
15
چاهی
فرهاد دوم
نقره
آکروپل و شهر شاهی
؟
(dieulafoy,1892)
16
چاهی
کامناسکیرها
برنز
آکروپل و شهر شاهی
؟
(dieulafoy,1892)
17
چاهی
مهرداد اول
برنز
آکروپل و شهر شاهی
؟
(dieulafoy,1892)
18
چاهی
ارد اول
برنز
آکروپل و شهر شاهی
؟
(dieulafoy,1892)
19
چاهی
فرهاد سوم
برنز
آکروپل و شهر شاهی
؟
(dieulafoy,1892)
20
چاهی
اردوان سوم
نقره
آکروپل و شهر شاهی
؟
(dieulafoy,1892)
21
چاهی
بلاش سوم
برنز
آکروپل و شهر شاهی
؟
(dieulafoy,1892)
22
چاهی
بلاش چهارم
برنز
آکروپل و شهر شاهی
؟
(dieulafoy,1892)
23
سردابه ای
کامناسکیرها
برنز
گلالک شوشتر
؟
(رهبر،1373)
24
سردابه ای
ارداول- ارد سوم
مسی
صالح داوود
؟
(رهبر، 1391)
4-5- نقشه
نقشه (4-1): نقشه پراکندگی گورستان های پارتی اشاره شده در متن (www.Google Earth.com)
فصل پنجم
محوطه نخل ابراهیمی
5-1- ویژگی های طبیعی و جغرافیایی نخل ابراهیمی
5-1-1- موقعیت جغرافیایی
شهرستان میناب، با پهنه ای حدود 5/6878 کیلومتر، در شرق استان هرمزگان، در کناره کرانه دریای عمان، در شمال شرقی تنگه هرمز، در 27 درجه و 8 دقیقه عرض شمالی و 57 درجه و 5 دقیقه طول شرقی نسبت به نیمروز گرینویچ قرار دارد و بلندی آن از سطح دریا حدود 27 متر است(افشار، 1378: 285).
این شهرستان از شمال با شهرستان رودان، از غرب به شهرستان بندرعباس و کرانه های خلیج فارس، از شرق به شهرستان جاسک و استان کرمان از جنوب به شهرستان جاسک و تنگه استراتژیک هرمز محدود است(سازمان جغرافیای نیروهای مسلح، 1383: 9-8). براساس تقسیمات کشوری سال 1382 شهرستان میناب شامل 3 بخش و 12 دهستان به شرح زیر است:
بخش مرکزی ( دهستانهای بند زرک، توکهور ، تیاب، حومه، کریان، گوربند)، بخش سندرک(دهستانهای بندر، در پهن، سندرک)، بخش سندرک (دهستان بمانی، بیابان، سیرک))نقشه 5-1)(افشار، همان: 288).
5-1-2- جغرافیای طبیعی
5-1-2-1- توپوگرافی
ناهمواری های شهرستان میناب به چند منطقه تقسیم می گردد:
-منطقه نسبتاً مرتفع: این منطقه توپوگرافی بین خطوط هم ارتفاع 1500-1000 متر و بالاتر از 1500 متر دارای جهت
شمالی-جنوبی است. جهت این واحد که گسترش آن در منتهی الیه جنوب شرقی شهرستان بوده، به صورت مستقیم و منظم شمالی-جنوبی است.
– منطقه کم ارتفاع: منطقه توپوگرافی کم ارتفاع در سطح شهرستان بین خطوط هم ارتفاع 1000-500 متر در نظر گرفته شده است. موقعیت جغرافیای آن در شمال و جنوب شرقی این شهرستان است.
-منطقه پست و هموار: این منطقه از لحاظ گسترش، وسعت قابل توجهی از سطح شهرستان را به خود اختصاص می دهد که بیشترین پراکندگی آن در جنوب غربی شهرستان جاسک و بین خطوط هم ارتفاع تا 500 متر واقع شده است.
5-1-2-2- ارتفاعات
در شهرستان میناب ارتفاعات متعدد و قابل توجهی وجود دارد که عبارتند از: 1- کوه گدار انجیر در 5/12 کیلومتری شمال شرقی میناب 2- تپه سفید در 3 کیلومتری شرق میناب3 – کوه خاکو در 3 کیلومتری شمال شرق میناب.
5-1-2-3- عوارض طبیعی
-جنگل حرا: جنگل های حرا که به جنگل های مانگرو معروف است در مناطق استوایی، نواحی ساحلی اقیانوس اطلس، سواحل آفریقا، آمریکای جنوبی، آمازون، استرالیا و سواحل دریای عمان و خلیج فارس وجود دارند. تاکنون 60 نوع از
گونه های مهم حرا شناخته شده است. در سواحل دریای عمان و خلیج فارس بیشتر A.Marina و A.fficinalis می رویند. این جنگل ها در منطقه بین جزر و مد دریا سازش یافته اند و از خصوصیات بارز آن ها حمل شوری آب دریاست. جنگل های مانگرو در تثبیت ساحل و ایجاد اکوسیستم مناسب برای آبزیان و پرندگان نقش اساسی دارد. سواحل بندر کلاهی و تیاب یکی از نواحی مانگرو در محدوده شهرستان میناب محسوب می شوند. فاصله این نواحی تا شهر میناب حدود 20 تا 25 کیلومتر است.
خور: یکی از عوارض طبیعی در سواحل است. این پدیده ها با دخالت عوامل متعدد مانند: جهت باد، جزر و مد، امواج دریا و جریان های دریایی بوجود می آیند. همچنین نوع توپوگرافی در تشکیل این خورها تأثیر زیادی دارد. از خور های مهمی که به شهر میناب نزدیک اند عبارتند از:
الف-خور تیاب: این خور در 20 کیلومتری غرب میناب در سواحل تنگه هرمز قرار گرفته است. صید ماهی از این خور، برای صیادان بسیار حائز اهمیت است. ب-خور بندر کلاهی: این خور در 25 کیلومتر غرب و جنوب غرب میناب واقع شده است. علاوه بر آن ها خورهای نمکی، مجدر، پراهو و چاخا از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
5-1-2-4- ژئومورفولوژی
مطالعات سازمان جغرافیای نیروهای مسلح نشان می دهند که به طور کلی شهرستان میناب از نظر ژئومورفولوژی به واحد عمده زیر تقسیم می گردد:
الف- منطقه کوهستانی: این بخش در شرق قرار گرفته است و از طرف ساحل به طرف شمال بر ارتفاع افزوده می گردد. به طوری که در منطقه بشاگرد ارتفاع به 2185 متر از سطح دریا می رسد. قسمت اعظم منطقه را ارتفاعات و کوهستان ها تشکیل داده است. این عوارض مجموعه اشکال مشتق طاقدیس ها و ناویس های چین خورده در منطقه بشاگرد و کوه های مکران می باشد که طی دوران گذشته زمین شناسی تحت تأثیر فرایندهای اقلیمی و فرسایش ناشی از آن به شکل کنونی در آمده اند.
ارتفاعات بلند در این محدوده با دامنه های پرشیب هستند. میزان شیب آنها غالباً بیش از 40 درصد که توسط یال های بلند بر اراضی پست تر از خود تسلط دارند. فعالیت مورفوژنیک ناشی از فرایند های اقلیمی شامل هوازدگی و فعالیت های جریان های سطحی دره های عمیقی در روی دامنه های این عوارض ایجاد نموده است. این دره ها عمدتاً V شکل بوده و عمق آنها مساوی یا بیشتر از عرض دره ها است.
ب- منطقه دشت: دشت های میناب، چغین توگهور، کردی شیرازی، کریان، گرو، سرنی و پاراف سیریک هستند. برخی از این پهنه ها، دارای زراعت های آبی و یا بیشتر به صورت نخلستان و دیگر فعالیت های کشاورزی مورد بهره برداری قرار
می گیرد.
ج- منطقه جلگه آبرفتی ساحلی: این بخش به صورت نوار باریکی در امتداد و به موازات ساحل قرار گرفته است. ساحل شرقی تنگه هرمز دارای جهت شمالی- جنوبی و ساحل دریای عمان جهت شرقی – غربی است. قسمت شمالی این بخش پوشیده از آبرفت ها، مخروط افکنه ها و واریزهای بادبزنی شکل با رسوبات دوران چهارم می باشد. در حالی که به سمت غرب و
جنوب غرب ماسه بارهای ساحلی تسلط پیدا می کند. زیرا قسمت اعظم سازند های منطقه را تشکیلات دوران سوم زمین شناسی با تناوبی از ماسه سنگ و مارن تشکیل می دهد، این سازند ها تحت تأثیر فرسایش ساحلی و تخریب و هوازدگی در منطقه کوهستانی فرسایش یافته و توسط آب های جاری وارد جلگه می گردند.
این رسوبات تحت تأثیر بادهای غالب، اشکال تراکمی ماسه ای، نظیر تپه های ماسه ای برخان را تشکیل می دهد. در خط ساحلی نیز به علت تأثیر باد، امواج، جریان جزر و مد و فرایند های تکتونیکی اشکالی مانند: خور های ساحلی، زبانه ها،
رشته های ماسه ای و باتلاق ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد(سازمان جغرافیای نیروهای مسلح ، 1383: 10-9).
5-1-2-5- اقلیم
آب و هوای شهرستان میناب در دشت های ساحلی خیلی گرم و در ارتفاعات شمال شرقی و شرق گرم تا معتدل رو به گرم است و از نظر میزان بارندگی جزء نواحی خشک به شمار می آید (جعفری، 1379: 1255).
5-1-2-5-1- دما
بر اساس بررسی های داده های آماری دما در طی سال های 1998-1988م در ایستگاه سینوپتیک میناب میانگین دمای سالانه (درجه حرارت معمول) 8/26 درجه