پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : کیفیت درک شده

کرده است. نتایج تحقیق نشاندهنده اثرات ایجاد یک نام تجاری فروشگاهی قوی و پایدار از طریق تبلیغات و نوآوری است. کیفیت درک شده یک نام تجاری(برند) فروشگاهی به عنوان مهمترین عامل در پیشبینی قصد خرید نام تجاری فروشگاهی شناخته شده است و تبلیغات اثر غیر مستقیمی بر کیفیت درک شده، از طریق متغیرهای نشانه های بیرونی و کشش دوستداران تازه دارد.
ایزابل و مارتینز (2013) پژوهشی به عنوان تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرفکننده را انجام دادند. هدف این مقاله به ارائه و آزمون یک مدل برای درک بهتر ارزش ویژه نام تجاری میباشد. این مقاله به دنبال بررسی اثرات این عامل بر پاسخ مصرفکنندگان با بهره گرفتن از داده های از دو کشور اروپایی میباشد. فرضیه با بهره گرفتن از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) مورد آزمایش قرار گرفتند. تغییر ناپذیری اندازهگیری و ثبات مدل در سراسر دو نمونه ملی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که ابعاد ارزش ویژه برند دارای ارتباط داخلی است. آگاهی از نام تجاری بطور مثبت بر کیفیت درک شده و تداعیهای برند تأثیر می گذارد. وفاداری به نامتجاری عمدتاً توسط تداعیهای تجاری تحت تاثیر قرار میگیرد. در نهایت، کیفیت درک شده، تداعیهای برند و وفاداری به نام تجاری عوامل اصلی ارزش ویژه کلی برند می باشند. یافته ها همچنین اثبات تاثیر مثبت ارزش ویژه برند بر پاسخ مصرفکنندگان را نشان میدهند. علاوه بر این، چارچوب کلی پیشنهاد شده به لحاظ تجربی در سراسر کشورهای مورد مطالعه قوی می باشد.
جدول (2-2) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج

منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
آنگ وهمکاران درسال (2001)
ریسک ادراک شده، تاثیرات اجتماعی، عوامل شخصیتی بر قصد خرید کالاهای غیر اصلی را مورد بررسی قرار دادند
ریسک ادراک شده، تاثیرات اجتماعی، عوامل شخصیتی، احترام به قانون، کامروایی شخصیتی، الگو های هنجاری و احترام به خود
نتایج نشان میدهند که متغیرهای جمعیت شناختی، تاثیر مهمی بر نگرش داشته اند. گروه های با درآمد پایین تمایل بیشتری به استفاده از این قبیل کالاها از خود نشان داده اند. هنجارهای ذهنی و احترام به قانون کمتر، تاثیر بیشتری بر نگرش نسبت به این عمل و تمایل به انجام آن دارد.
منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
بیک و گینگ (2009)
بررسی عواقب ناشی از اعتبار نام تجاری درخدمات
اعتبار برند، کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده، هزینه صرفه جویی اطلاعات
نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتبار برند تاثیر قوی بر روی قصد خرید از طریق افزایش کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده، هزینه صرفه جویی اطلاعات و با افزایش ریسک ادراک شده در سراسر مقوله های خدماتی دارد.
سنتیل ناتهان وهمکاران (2011 )
بررسی رابطه ارزش ویژه برند و قصد خرید
ارزش ویژه برند به عنوان متغیر مستقل و قصد خریدمحصول به عنوان متغیر وابسته
نتیجه این پژوهش بیانگر ارتباط بسیارقوی بین ابعاد ارزش ویژه برند(آگاهی به برند،وفاداری به برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده از برند) و قصد خرید محصول وجود می باشد؛ به این صورت که کیفیت ادراک شده از برند بالاترین نمره و تداعی برند پایین ترین نمره را در این پژوهش به خود اختصاص دادند.
منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
بین و ماتینهو
(2011)
تاثیر متغیرهای تصویر نام تجاری ،درگیریمحصول، دانش نسبت به محصول را بررفتار خرید مصرف کنندگان در مورد محصولات غیر اصلی
تصویر نام تجاری ،درگیری محصول، دانش محصول،رفتارخریدمصرف کنندگان در مورد محصولات غیر اصلی
نتایج این پژوهش نشان میدهد که تصویر نام تجاری در بین سایر متغیرها نقش مهمی را در رفتار خرید مصرف کنندگان به خرید کالاهای غیر اصلی دارد. دانش و درگیری محصول تاثیری بر تمایل به خرید کالاهای غیر اصلینداشت. در مورد متغیر میانجی نیز دریافتند که تصویر نام تجاری متغیر میانجی نیست. بدین معنا که درگیری و دانش محصول از طریق تصویر نام تجاری تاثیری بر تمایل به خرید کالاهای غیر اصلی ندارند.
نیام وکاشیک
(2011)
تاثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مشتری
آگاهی برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده، وفاداری برند، دارایی برند و قصد خرید
نتایج این پژوهش حاصله بیانگر تاثیر ابعاد ارزش ویژه برند بر قصد خرید مشتری بود و البته در این پژوهش تاکید شد که شرکتها باید بر ایجاد وفاداری مشتری تمرکز نمایند.
گابریلا اسپینری و همکاران (2011)
تاثیرات، هویت و تصویر محبوبیت برند، دراذهان عمومی
تصویر برند ، هویت برند، هیجان،تبلیغات دهان به دهان
نتایج نشان داد که تنها تصویر برند به عنوانیکعاملتعیین کننده محبوبیت برند در نظر گرفته شده است که بر تبلغاتدهانبهدهان در راستای هویت برند تاثیر میگذارد.
منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
دیالو
(2012)
بررسی تاثیر تصویر فروشگاه و تصویر-قیمت برند فروشگاه بر قصد خرید
تصویر فروشگاه، تصویر قیمت برند فروشگاه، ریسک درک شده
نتایج تحقیق آن نشان داد که تصویر ذهنی از فروشگاه و تصویر – قیمت برند فروشگاه به طور مستقیم و غیر مستقیم بر قصد خرید افراد با تاکید بر نقش واسطهای ریسک درک شده تاثیر گذاراست.
شالوم لوی و همکاران(2012)
آیا تبلیغات، اثری قصد خرید نشان تجاری فروشگاهی دارد
کیفیت درک شده، رفتار خرید، تمایل به تبلیغات، خرید تحریکی، قصد خرید،
نتایج تحقیق نشاندهنده اثرات ایجاد یک نام تجاری فروشگاهی قوی و پایدار از طریق تبلیغات و نوآوری است. کیفیت درک شده یک نام تجاری(برند) فروشگاهی به عنوان مهم ترین عامل در پیشبینی قصد خرید نام تجاری فروشگاهی شناخته شده است و تبلیغات اثر غیر مستقیمی بر کیفیت درک شده، از طریق متغیرهای نشانه های بیرونی و کشش دوستداران تازه دارد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ایزابل و مارتینز (2013)
تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده
آگاهی از برند، کیفیت درک شده، وفاداری به نام تجاری، تداعی برند
نتایج نشان می دهد آگاهی ازبرندبطور مثبت بر کیفیت درک شده و تداعیهای برند تأثیر میگذارد. وفاداری به برند عمدتاً توسط تداعیهای تجاری تحت تاثیر قرار میگیرد. در نهایت، کیفیت درک شده، تداعیهای برند و وفاداری به برند عوامل اصلی ارزش ویژه کلی برند میباشند.
2-4) توسعه فرضیات
اردم و اسویت (1998) اعتبار برند را به عنوان باورکردن اطلاعات جایگاه محصول که در زیر نام تجاری جا داده شده براساس ادراکات مشتری از اینکه نام تجاری توانایی و تمایل به ارائه مداوم آنچه وعده داده است را دارد یا نه، تعریف میکنند. تحقیقی که توسط زیتمال در سال1988 انجام شد، نشان داد که اعتبار برند، به صورت مثبت از طریق کیفیت درک شده، خطر درک شده، صرفه جویی هزینه اطلاعات بر تمایل به خرید آن تأثیر میگذارد. بویژه اینکه کیفیت درک شده به « قضاوت مصرفکننده در مورد برتری و عالی بودن» یک محصول یا خدمات اشاره دارد. کیفیت ادراک شده به عنوان« ادراک مشتری از کیفیت یا برتری کلی یک محصول یا خدمات با توجه به هدفی که آن محصول وخدمات داشته و نسبت به سایر محصولات و خدمات موجود در بازار» تعریف شده است. در ادبیات بازاریابی، مفهوم ریسکدرک شده بیشتر به عنوان ادراک مصرف کننده از عدم اطمینان و پیامدهای نامساعد خرید یک محصول یا خدمات تعریف شده میشود (دولینگ و استالین،1994). اردم و اسویت در سال ( 1998) گفتهاند صرفه جویی در هزینه اطلاعات را میتوان از طریق کاهش جمعآوری اطلاعات و هزینه های پردازش که شامل صرف هزینه های زمان، پولی و روانی است مفهوم سازی کرد. به عنوان مثال، آکر اشاره میکند که: کیفیت درک شده بیشتر، هزینه های اطلاعات کمتر، و خطرات کمتر همراه با نامهای تجاری معتبر میتوانند ارزیابی مصرفکننده از نامهای تجاری را افزایش دهند. در این رابطه اردم و اسویت (1998) میگویند که اعتبار برند باعث افزایش کیفیتدرک شده، کاهش خطردرک شده و هزینه اطلاعرسانی شده و بنابراین اعتبار برند انتظارات مشتریان وتمایل به خرید یک نام تجاری را افزایش میدهد. بنابراین فرضیه های اول، دوم و سوم را میتوان پیشنهاد کرد:
فرضیه 1) اعتبار برند بر کیفیت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه 2) اعتبار برند بر صرفه جویی در هزینه های اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه 3 ) اعتبار برند بر ریسک درک شده تاثیر منفی و معناداری دارد.
منظور از پرستیژ برند این است که برند از منظر افرادی که نظرشان برای مصرفکنندگان مهم است، شناخته شده، قابل احترام و تحسین برانگیز باشد. پرستیژ برند میتواند نشاندهنده جایگاه نسبتاً بالای موقعیت محصول همراه با یک نام تجاری باشد (استین کمپ و باتراو الدن،2003). به نظر می رسد که پرستیژ برند مستقیماً با کیفیت درک شده در ارتباط باشد. آلدن و همکاران(2003) متوجه شدند که ارزشگذاری مصرفکننده در مورد یک نام تجاری جهانی، به صورت مثبت در ارتباط با پرستیژ برند و کیفیت درک شده آن میباشد. علاوه بر این نتایج آنها نشان می دهدکه پرستیژ برند تأثیر بسزایی بر تمایل به خرید دارد. به همین ترتیب، پرستیژ برند ممکن است هزینه اطلاعرسانی را کاهش دهد زیرا یک نام تجاری معتبر، خود پیامهایی را میفرستد. یک نشانی مقل ارزشاجتماعی درک شده تلاشهای مصرفکننده را برایکسب اطلاعات لازم در هنگام تصمیم گیری برای خرید را کاهش خواهد داد زیرا غالباً مصرفکنندگان فکر میکنند که اگر تعداد افراد زیادی در اجتماع طالب این مارک هستند، پس باید کیفیت خوبی داشته باشد. علاوه بر این کیفیت و فایده اجتماعی نامهای تجاری معتبر برای مصرفکنندگان مشخص خواهد کرد که خرید یک نام تجاری معتبر خطر عملکرد، خطر روانی و خطر اجتماعی را که به طور طبیعی همراه با تصمیمات خرید محصول است، کاهش می دهد. با توجه به مطالب ارائه شده فرضیه های سوم، چهارم و پنجم پیشنهاد میشود:
فرضیه 4) پرستیژ برند بر کیفیت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه 5) پرستیژ برند بر صرفه جویی در هزینه اطلاع رسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه 6) پرستیژ برند بر ریسک درک شده تاثیر منفی و معناداری دارد.
از دید بو و همکارانش(2009) تصویر برند همان ادراک های احساسی و دقیق مشتریان از برند خاص است. آنها معتقدند که تصویر برند یکی از منابع مهم ارزش ویژه برند است. تصویر برند، یا برداشت از برند و یا یک محصول نشان دار هست و شامل معانی نمادین هست که مصرفکنندگان با ویژگیهای خاص یک محصول یا خدامات تداعی میکنند (آپریا و بک،2004). به طور کلی تصویر می تواند از لحاظ کمک به مشتری برای پردازشاطلاعات و تمایز برند، دلیلی برای خرید و ایجاد احساسات مثبت ایجاد کرده و مبنایی را برای گسترش ارزش ارائه کند. در ادبیات مربوط به کالا و خدمات شواهد فراوانی مبنی بر تاثیرمستقیم و معنی دار تصویر برند بر کیفیت درک شده وجود دارد (بلومر و همکاران،1998). بنابراین درارزیابی کیفیتخدمات برای شکلگیری انتظارات، میتوانگفت تصویربرند پیشبینیکننده این ارزیابی هست به جای اینکه جزئی از آن باشد. آکر(1991) نشان میدهد که یک برند با تصویرقوی، مشتریان متعهد فراوانی خواهد داشت، که منجر به ادامه تعامل و ارتباط بین مشتری و برند خواهد شد. با توجه به مطالب ارائه شده فرضیهی هفتم پیشنهاد میشود:
فرضیه 7) تصویر برند بر کیفیت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.
طبق تعریف چا
نگ و لیو(2009) تصویر برند مجموعه باورهای موجود در مورد یک برند خاص میباشد. تصویر برند خوب، باعث کاهش ریسک نگرش مصرفکننده نسبت به آن برند و همچنین افزایش میزان رضایت و وفاداری مصرفکننده و در نتیجه افزایش قصدخرید محصول میشود (سیمونیان و همکاران،2012). اردم و اسویت در سال ( 1998) گفتهاند صرفهجویی در هزینه اطلاعات را میتوان از طریق کاهش جمع آوری اطلاعات و هزینه های پردازش که شامل صرف هزینه های زمان، پولی و روانی است مفهوم سازی کرد. با توجه به مطالب ارائه شده فرضیهی هشتم پیشنهاد میشود:
فرضیه 8 ) تصویر برند بر صرفه جویی در هزینه اطلاع رسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
تصویر برند میتواند به عنوان موقعیت ذهنی که پیامد آن توضیحات علنی به صورت کلامی و یا رفتار باشد، بیان شود. آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، این موضوع است که بعضی از تصاویر ذهنی جمعی است و میان گروه به اشتراک گذاشته می شود. آهرن و همکاران (2005) بر این باورند که شناسایی یک شرکت یا یک نام تجاری خاص توسط مصرفکننده میتواند نتایج مثبت نگرشی و یا رفتاری به همراه داشته باشد. کمپ بل و گلداشتاین (2001) دریافتند که ریسک درک شده، اثر ناسازگاری را بر ارزیابی ها، تعدیل میکند و این که هنگامی که میزان ریسک بالاست، این مزیتها برای ناسازگاریها ظاهر نخواهد شد. هنگامی که ریسک درک شده، از سطح تحمل افراد تجاوز میکند، مصرفکنندگان اغلب کاهش اثرمنفی ریسک را از طریق روشهایی همچون بدست آوردناطلاعات اضافی، تعویض با جانشین هایی با سطح پایین ریسک یا ارزیابیهای با احتیاط از راه کارها و آزمایش محصولات مدیریت میکند. به عبارتی ریسک درک شده از دو مفهوم اساسی پیامدهای منفی یک تصمیم و احتمال رخداد این پیامدها تشکیل میشود. گردن و همکاران اشاره نمودند که افراد به طور معمول در تصمیمهای خرید خود در موقعیتهایی قرار میگیرند که از لحاظ ابهام و پیچیدگی متفاوت میباشند. به عقیدهی مایرز و همکاران در اغلب اوقات محصولات با کیفیت پایینتر از دید مشتریان مخاطره آمیزتر هستند. علاوه بر این، مطالعات بسیاری نشاندهندهی اثر منفی ریسک درک شده بر قصد خرید میباشند. با توجه به مطالب ارائه شده فرضیهی نهم پیشنهاد میشود:

 
 
فرضیه 9) تصویر برند بر ریسک درک شده تاثیر منفی و معناداری دارد.
ریسک درک شده، همچون انتظارات معقول معین مشتریان از ضرر، یک ساخت مهم در شرح و فخم ارزیابی مشتری، انتخاب و رفتار خرید میباشد ( اولسن و همکاران،2011). شواهد تجربی از نقش ریسک درک شده در رابطه وفاداری و رضایت و به علاوه گسترش بررسیهای قبلی حمایت میکند تا نقش ریسک درک شده را در رابطه ارزیابی و انتخاب رفتار تصدیق کند. اردم و اسویت در سال ( 1998) گفتهاند صرفهجویی در هزینهاطلاعات را میتوان از طریق کاهش جمع آوری اطلاعات و هزینه های پردازش که شامل صرف هزینه های زمان، پولی و روانی است مفهوم سازی کرد. در نتیجه ریسک درک شده بیشتر باشد فرد به دنبال پیدا کردن اطلاعات بیشتر در مورد محصول میباشد. بنابراین میتوان فرضیهی دهم را پیشنهاد کرد:
فرضیه 10) ریسک درک شده بر صرفه جویی در هزینه اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد.
کیفت درک شده عبارت است از ارزیابی کلی مشتری از استانداردهای فرآینددریافت خدمات. در پژوهشهای پیشین، ارتباط بین کیفتدرک شده و رضایت، به اثبات رسیده است. برخی از صاحبنظران بر این عقیده اندکه کیفیت درک شده، میزان انطباق بین عملکرد درک شده و انتظارات مشتری است. برخیدیگر از پژوهشگران، کیفیت درک شده را نتیجه رضایت میدانند. ارتباط لزوما مثبتی بین درک مشتری از کیفیت و درک وی از ارزش وجود ندارد. ممکن است مشتریان به دلیل قیمتهای پایین، ارزش بالایی را از محصولات یا خدماتی که کیفیت پایینی دارند، ادراک کنند (زنجبریان و همکاران، 1391). قصد خرید مصرفکننده، رفتار قابل پیش بینی افراد در تصمیمات خرید آتی را منعکس مینمایدکه نشاندهنده طرز تلقیهای مصرفکننده است. قصد خرید، یک الگوی شکلگیری نگرش خرید آتی است . قصد خرید نسبت به یک کالای خاص، به طرز تلقی و اعتقاد به آن وابسته است ( حیدر زاده و همکارانش،1390). اگر ارزش و کیفیت ادراک شده حالت مطلوبی قرار گیرد و مشتریان قصد خرید از برند را داشته باشند خرید از خدمات برندیخاص، بهرهوری را به همراه خواهدداشت (بالدوف و همکاران،2003). بنابراین می توان فرضیهی یازدهم را پیشنهاد کرد:
فرضیه 11) کیفیت درک شده بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و