پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : کیفیت درک شده

خانواده مصرف کنندگان در مرحله دوم نیازدارند احساس کنند که در زمان حال و آینده در امنیت و آرامش خاطر خواهند بود. آنها تمایل به خرید محصولاتی خواهند داشت که به کمک آنها احساس آرامش و اطمینان بیشتری کنند.
مرحله سوم: نیاز به محبت و تعلق: نظیر روشهایی که فرد برای پذیرش درگروه مورد نظرش برمیگزیند، روابطی که فرد با دوستان و خانوادهاش دارد و همچنین علاقهای که دیگران نسبت به او دارند. مورد قبول واقع شدن در این مرحله بسیار حائز اهمیت است. هرکسی دوست دارد با سایر افراد تناسب داشته باشد و هیچکس نمیخواهد که برچسب بیگانه، غیرعادی یا عجیب و غریب بخورد. افراد در این مرحله از زندگی سعی میکنند تا جایی که ممکن است از هنجارها در اجتماع پیروی کنند. افراد در مرحله سوم کالاهای وی‍ژهای نظیر محصولاتی با نام تجاری معتبر، لباسهای متناسبی که به آنها کمک میکند تا بیشتر با سایرین منطبق شوند و مورد پذیرش آنها قرار بگیرد، عطرها و کالاهای لوکس و زینتی خریداری میکنند.

مرحله چهارم: نیاز به احترام: این مرحله شامل نیاز به عزت نفس، احترام گذاشتن و مورد احترام واقع شدن، داشتن اقتدار و همچنین نیاز به حس ارزشمند بودن است. مصرفکنندگانی که در این مرحله قرار دارند، خواستار آن هستند که دیگران به آنها احترام بگذارند، به آنها نگاه کنند و برایشان ارزش قایل شوند. افرادی که در مرحله چهارم قرار دارند برخی از کالاها و خدمات زیر را خریداری خواهند کرد : وسایل، تجهیزات و مواد غذایی سالم برای این که سالمتر باشند.
مرحله پنجم: نیاز به خودیابی و کمال: دراین مرحله فرد احساس میکند به آنچه ممکن بود بتواند دست یابند، رسیده است. اگرکسی به این مرحله برسد، به شدت طرفدار و خواستار صلح، دانش و کمال خواهد بود. این آخرین مرحله است و متاسفانه بسیاری از مردم ممکن است هرگز در طول زندگی خود به این مرحله از زندگی نرسند. با وجود این افرادی که به مرحله پنجم میرسند، با خودشان و نوع زندگیای که داشتهاند احساس خشنودی میکنند. آنها چیزهایی خریداری میکنند که به آنها احساس لذت و شادمانی میدهد و همچنین چیزهایی میخرند که به دیگران نیز احساس لذت و شادمانی بدهد (امیدی،1390).
2-2-11-5) درک فرایند خرید
شناخت عوامل و اجزای استراتژیک برنامهی ترویج، با تحلیلی دقیق از فرایند تصمیمگیری مشتریان هدف شروع میشود. گرچه هدف بازاریاب این است که مصرفکنندهی کالا یا خدمات شرکت را خریداری کند. اما فرایندی وجود دارد که قدم به قدم مشتری را به خرید واقعی سوق میدهد و شاید بتوان گفت که هدف ارتباطات، انتقال مصرفکننده از مرحله و قدم های ابتدایی به مرحله آخرین این فرایند است. مدل کلی را که خریدار طی فرایند خرید طی میکند، مدل سلسله مراتب فعالیتها مینامند.
مرحله شناخت
بی اطلاع از وجود محصول
آگاهی
مرحله احساس
دانش نسبت به محصول
دوست داشتن
مرحله رفتاری
ترجیح
مرحله شناخت
بی اطلاع از وجود محصول
آگاهی
مرحله احساس
دانش نسبت به محصول
دوست داشتن
مرحله رفتاری
ترجیح

شکل (2-2) سلسله مراتب اثرات در فرایند خرید
مراحلی که در شکل2-2 نشانداده شده است را میتوان بر اساس عکس العمل های مورد انتظار مصرف کننده در جریان این سلسله مراتب تشریح کرد: مرحله شناختی، احساسی و رفتاری. در مرحله شناخت، نقش ارتباطات خاطر نشان کرد برخی حقایق و واقعیتها در ذهن مصرفکننده است. در واقع در اولین مرحله درصدد آن هستیم که مصرفکننده را از وجود کالا آگاه کرده و با ارائهی اطلاعاتی در خصوص کالا، وی را با آن آشنا کنیم. در مرحله بعدی سعی داریم تا دوست داشتن را در مصرفکننده به ترجیح تبدیل کرده و او محصول را از بقیه مارکها برتر بداند و نهایتا تلاش میشود تا در مشتری انگیزه و میل قوی برای خرید محصول به وجودآورده شود. در مرحله رفتاری به دنبال تکرار خرید محصول توسط مشتری هستیم. البته هیچ مدل جامع و جهان شمولی در خصوص فرایند خرید وجود ندارد. میزان مشارکت و لذت بردن از محصول با اضافه کردن، حذفکردن یا معکوسکردن هر یک از مراحل برآن تاثیر خواهد نهاد. علاوه براین، زمان بین خریدها نیز تعیین خواهدکرد که آیا آخرین مرحله شکل(2-2) اساسا اتفاق خواهد افتاد یا خیر (رضوانی، 1388).
2-2-11-6) مدلهای مرتبط با قصد خرید
2-2-11-6-1) مدل استفان زیلک
قابل درک بودن قیمت
قصد خرید
ارزش پول
تراز قیمت
قابل پردازش بودن قیمت
دقت در ارزیابی قیمت
در پژوهشیکه توسط استفان زیلک در سال 2008 انجام شد، پنج متغیر مستقل که عبارت بودند از تراز قیمت، ارزش پول، قابل درک بودن قیمت، قابل پردازش بودن قیمت و دقت در ارزیابی قیمت را در نظر گرفتند و در مقابل متغیر وابسته خود قصد خریدرا برای مطالعه خود درنظر گرفت و تاثیرات هر یک را بر روی قصد خرید مورد بررسی قرار داد و مدل مفهومی پژوهش او در شکل زیر نشان داده شده است.
شکل (2-3) مدل استفان زیلک
منبع: زیلک، 2008 ،755


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قابل درک بودن قیمت و قابل پردازش بودن قیمت با سهولت خرید و هزینه های غیرنقدی در فرآیند خرید مرتبط هستند. تحقیقات پیشین این ایده که سهولت خرید و هزینه های غیر نقدی در فرآیند خرید، قصد خرید را تحت تاثیر قرار میدهد را تقویت میکنند دقت در ارزیابی قیمت باید روی قصد خرید تاثیر داشته باشد. زیرا که عدم قطعیت به احساس ریسک در خرید منتهی میشود. مشتریان میتوانند این ریسک را با خرید از فروشگاههایی که قیمت آنها قطعی و دقیق است کاهش دهند. در هر حال علاوه بر اثرات مستقیم، اثرات غیر مستقیم بسیاری نیز در فرآیند تشکیل دادن تصویر ذهنی قیمت دخالت دارند. از این رو آنالیز روابط بین این پنج بعد مهم به نظر میرسد. در ابتدا، قابل درک بودن قیمت باید تاثیر مثبتی روی ارزش پول داشته باشد. چنین رابطهای با تعریف ارزش سازگاری دارد و نمونه آن در چنین تحقیق نیز دیده شده است.
در حالی که ارزش پول، ضررهای مالی را پوشش میدهد و از این رو درک از ارزش را تحت تاثیر قرار میدهند، قابل درک بودن قیمت، قابل پردازش بودن قیمت و دقت در ارزیابی قیمت باعث کاهش هزینه روحی، فیزیکی و غیرنقدی میشود. این هزینه ها از اجزای غیر مالی قیمت هستند و از این رو باید روی ارزش پول نیز تاثیر داشته باشند. قابل ذکر است که تحقیقات پیشین در تایید تجربی رابطه بین هزینه های غیرنقدی و ارزش پول ناموفق بوده است. علاوه بر این ارتباطات متفاوت بین قابل درک بودن قیمت، قابل پردازش بودن قیمت و ارزیابی قیمت نیز باید مورد بحث قرار بگیرد. درقدم اول میتوان گفت که قابل درک بودن قیمت اثری مثبت روی قابل پردازش بودن قیمت دارد. این فرضیه از مدل پردازش اطلاعات نتیجه گرفته شده است. زیرا درک مقدم بر پردازش است.
همچنین فرض میشود که قابل درک بودن قیمت و قابل پردازش بودن قیمت، روی دقت در ارزیابی تاثیرگذار باشند. دشواری در فراگیری و پردازش اطلاعات مربوط به قیمت، باعث عدم قطعیت در مورد قیمت میشود. این فرض توسط نوشته های پیشین پشتیبانی می شود. زیتمال ثابتکرد که آیتم مارک باعث افزایش دقت در بیاد آوردن قیمت میشود، در حالیکه لیستی سازمان یافته از قیمت اجناس باعث بهبود دقت درمقایسه قیمتها می شود. زیلک همچنین شاهد تاثیر بزرگ قابل درک بودن قیمت و قابل پردازش بودن قیمت روی دقت در ارزیابی بود. یکی از تاثیرات تصویر سطح قیمت روی دقت در ارزیابی بصورت فرضیه درآورده شده است. این فرضیه بر این بحث استوار است که که قیمتهای پایین میتواند به آسانی پردازش شوند. ولی قیمتهای بالاتر باید توسط ارزیابی کیفیت خدمات و کالا پردازش شوند.
رابطه پیشین روی قابل درک بودن تراز قیمت و قابل پردازش بودن قیمت تاثیر میگذارد. تحقیقاتی که مربوط به آنالیز تاثیر روی قیمت واحد انجام شده نشان میدهد که به رهگیری از قیمت واحد به انتخاب محصول مقرون به صرفه تر منجر میشود و خریدها را به سمت محصولات ارزان تر سوق میدهد. دیگر محققین اثبات کردند که ساختار قفسهها در فروشگاه ها روی انتخاب محصولات ارزان تاثیر میگذارد. از این رو اگر محصولات ارزان قیمت در قفسه های پایین مغازه ها پنهان نشده باشند، میتوانند تاثیر بیشتری در هنگام بسط دادن قیمت یک محصول به کل تراز قیمت توسط مشتری داشته باشند. تا کنون فرضیه ها بر این اساس بود که ابعاد تصویر ذهنی قیمت چندین اثر مستقیم و غیرمستقیم روی قصد خرید در فروشگاه های خرده فروشی دارند. اگرچه تحقیقات پیشین به برخی از این اثرات پرداخته بودند ولی تاکنون مدلی جامع از کل این اثرات تهیه نشده است. علاوه بر این به چگونگی تاثیر ساختار فروشگاه ها در تغییر این روابط نیز پرداخته نشده است.
2-2-11-6-2) مدل لوی و گندل
در پژوهشیکه توسط لوی و گندل در سال 2012 انجام شد با عنوان آیا تبلیغات، اثری قصد خرید برندفروشگاهی دارد. آنها در این پژوهش متغیرهای تمایل به تبلیغات، خرید تحریکی دوستداران تازگی، نشانه های بیرونی، کیفیت درک شده و قصد خریدرا مورد بررسی قرار دادند. و مدل مفهومی پژوهش او در شکل زیر نشان داده شده است.
تمایل به تبلیغات
خرید تحریکی
دوستداران تازگی
نشانه های بیرونی
کیفیت درک شده
قصد خرید

 
 
تمایل به تبلیغات
خرید تحریکی
دوستداران تازگی
نشانه های بیرونی
کیفیت درک شده
قصد خرید

شکل (2-4) مدل لوی و گندل
منبع: لوی و گندل ، 2012 ،92
داده ها از طریق پیمایش جمعآوری شدند. شرکتکنندگان به طور تصادفی از میان خریداران بزرگسال فروشگاه های زنجیرهای مواد غذایی انتخاب شدند. در مجموع 206 پاسخ قابل استفاده در این مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که بیشترشان (71 درصد) زن بودند. سن شرکتکنندگان عمدتا (82 درصد) در محدوده بین 26 و 65 سال و اکثریت آنها دارای تحصیلات دیپلم و یا بالاتر بودند (85 درصد)، درآمد متوسط ​​یا بالاتر (84 درصد)، و تقریبا تمام افراد معمولا در خریدهای خانوادگی شرکت میکردند (99 درصد). روایی بیرونی نمونه با مقایسه آن با صفات اجتماعی و جمعیتی از مجموع کل جمعیت مشتریان زنجیره ای تایید شد. آزمون قابلیت اطمینان روی هر عامل پس از آن انجام شد و عوامل با آلفا کرونباخ کمتر از 6/0 حذف شدند. سپس، عامل تحلیل عاملی با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی ، برای اقلام باقی مانده انجام گردید. تجزیه و تحلیل شش عامل ایجاد میکند که 56 درصد از واریانس تجمعی را توضیح میدهد. اقلامی که اعتبار درونی بالایی را نشان نمی دهد (بار قابل قبول) حذف شدند. یک بار دیگر، همسانی درونی با بهره گرفتن از آلفایکرونباخ بررسیشد. محدوده ضرایب 68/0-86/0 بود، که نشان دهنده قابلیت اطمینان(پایایی) قابل قبول اندازهگیری است. پس از آن میانگینها برای هر عامل محاسبه و مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل مسیر با بهره گرفتن از AMOS 17 و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) بر اساس روش حداکثر احتمال انجام شد، جمعیت نیز به عنوان متغیرهای بیرونی است .همانطور که مشاهده گردید، ارتباط مستقیم و معنی داری مثبتی بین کیفیت نسبی درک شده برند فروشگاهی و قصد خرید برند فروشگاهی وجود دارد. نشانه های بیرونی معنیداری منفی و ارتباط مستقیمی با کیفیت نسبی درک شده برند فروشگاهی و رابطه مثبتی با قصد خرید برند فروشگاهی دارد. متغیر دوست داشتن تازگی دارای رابطه منفی معنی دار و مستقیمی با با کیفیت نسبی درک شده برند فروشگاهی است. تمایل به خرید تحریکی رابطه مثبت معنادار و مستقیمی با نشانه های بیرونی دارد. تمایل به تبلیغات رابطه معنی دار مثبت و مستقیمی با متغیرهای نشانه های بیرونی داشته است. . اگرچه هیچ رابطه منفی مستقیم روشنی بین بین تمایل به تبلیغات و کیفیت درک شده نسبی برند فروشگاهی یافته نشده، رابطه منفی غیرمستقیم از طریق متغیرهای نشانه های بیرونی و دوست داشتن تازگی وجود دارد. متغیر دوستداران تازگی همچنین ارتباط غیرمستقیم با قصد خرید برند فروشگاهی دارد.
2-3) پیشینه پژوهش
2-3-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور
محسن نظری و رقیهرضایی عرب (1393) در پژوهشی با عنوان بررسیتاثیر علائم بیرونی کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا با درگیری ذهنی بالا (مورد مطالعه: لپ تاپ) به بررسی قصد خریدارن پرداختند آنها در پژوهشخود متغیرهای قیمت، برند، کشور مبدا، تبلیغات، بسته بندی، فروشگاه، دوستان، تجربه قبلی، اجزاء محصول، رتبه برند، گارانتی، تخفیف قیمتی، کیفیت داراک شده، قصد خرید را در نظر گرفتند. نتایج تحقیق آنها نشانداد که علائم بیرونی قیمت، برند، دوستان، تجربه قبلی، رتبه برند، ویژگیهای سختافزار و گارانتی بر درک کیفیت لپتاپ تاثیرمیگذارد. همچنین رتبه برند، قیمت، برند، کشور مبدا، گارانتی، دوستان و تجربه قبلی برقصد خرید لپتاپ تاثیر میگذارند.
عبدالحمید ابراهیمی، مهدی جعفرزاده کناری، صابر بزرگی ماکرانی(1391) در پژوهشی با عنوان برسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید مصرفکنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعتپوشاک (مورد: شهر ساری). و با متغیرهای رضایت خاطرشخصی، آگاهی ارزش، برداشت قیمت کیفیت، اثراجتماعی، وجهه برند، وفاداری به برند، مسائل اخلاقی، ریسک گریزی، هنجارذهنی، ریسک درک شده، آگاهی برند. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، نمونه 384 نفری از مصرفکنندگان شهرستان ساری که آگاهانه محصولات جعلی را خریداری میکردند، انتخاب گردید. نتایج نشان می دهدکه، عوامل رضایت خاطر شخصی، آگاهی ارزش، برداشت قیمت- کیفیت، اثراجتماعی، مسائل اخلاقی، هنجار ذهنی، ریسک درک شده، آگاهی برند تاثیر معنیداری بر نگرش نسبت به محصولات جعلی دارند و تاثیر وجهه برند، وفاداری به برند و ریسک گریزی برنگرش به محصولات جعلی معنیدار نبود. علاوه بر این، یافتهها نشان داد که نگرش به محصولات جعلی نیز، تاثیر معنیداری برقصد خرید این محصولات دارد.
متینه فتحعلی(1391) درپایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصدخرید و متغیرهای این تحقیق عبارت بود از: ویژگیهای روانشناختی (انگیزه ها، جمعیت شناختی (جنسیت، سن، درآمد)، کیفیت خدمات، نگرش مصرفکننده نسبت به محصولات، تصویر ذهنی، ادراک از برند، اثر اجتماعی، اثر خودبینی، قصد خرید و تعیین اثر تعدیلگر خودبینی بر رابطه ادراک از برند لوکس با قصد خرید ـ بررسی و تعیین اثر تعدیلگر خودبینی بر رابطه اثراجتماعی با قصدخرید. این پژوهش از طریق نظرسنجی(پیمایشی از نوع مقطعی) از مشتریان مراجعه کننده به رستورانهای لوکسانجامشده اس
ت. روش پیمایشی از دسته تحقیقات توصیفی یا غیرآزمایشی است. جامعه آماری، مشتریان رستورانهای لوکس منتخب در تهران و نمونه آماری با توجه به اینکه تعداد جامعه مورد نظر نامحدود میباشد با بهره گرفتن از جدول کرجسی مورگان (1970)، ح
جم نمونه 385 نفر تعیین شد و از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه با مقیاس پنج رتبهای لیکرت بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS وLisrel استفاده شد و از مدلیابی معادلات ساختاری به عنوان تکنیک تحلیل چند متغیری برای آزمون میزان وابستگی روابط متغیرها استفاده شد. نتایج این تحقیق مشخص کرد که ویژگیهای روانشناختی (انگیزهها) بر نگرش مصرفکننده نسبت به محصولات لوکس و کیفیت خدمات رستورانهای لوکس اثر میگذارد. در رابطه با متغیر ویژگیهای جمعیت شناختی (جنسیت، سن، درآمد) تنها متغیر سن بر نگرش مصرفکننده نسبت به محصولات لوکساثر میگذارد و متغیرهای جنسیت و درآمد بر نگرش مصرفکننده نسبت به محصولات لوکس تاثیری ندارند و متغیر ویژگیهای جمعیت شناختی بر کیفیت خدمات رستورانهای لوکس تاثیری ندارد. همچنین متغیرهای نگرش مصرفکننده نسبت به محصولات لوکس، کیفیت خدمات رستوران های لوکس، ادراک از برند لوکس، اثر اجتماعی بر قصد خرید تاثیر دارند در حالی که متغیر تصویر ذهنی (رستوران) و خودبینی تاثیری بر قصد خرید ندارند. علاوه بر این متغیر خودبینی تاثیر تعدیلگر بر رابطه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *