پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : قصد خرید مجدد

معناداری دارد.
اردم و اسویتدر سال ( 1998) گفتهاند صرفه جویی در هزینهاطلاعات را میتوان از طریق کاهش جمعآوری اطلاعات و هزینه های پردازش که شامل صرف هزینه های زمان، پولی و روانی است مفهوم سازی کرد. زمانی که خرید از ریسک بالایی برخوردار است مصرفکننده زمان بیشتری را صرف جستجوی اطلاعات و مراحل ارزیابی خواهد نمود. چنین تصمیمات خریدی تصمیمات پیچیده و تصمیمات با درگیری ذهنی بالا نامیده میشوند و در رابطه با خریدهای طبق عادت یا روزمره فرآیند تصمیم تقریبا ساده و با درگیری ذهنی پایین میباشد به گونهای که هیج فرایند رسمی جستجوی اطلاعات یا ارزیابی، انجام نپذیرفته و مصرفکنندهگان بر تجربیات پیشین خود اتکا خواهند نمود (واتسون و همکاران،2002). قصد خرید برنامهای است برای خرید برندی خاص که اخیرا مرکز توجه مشتری قرار گرفته است. در واقع قصد خرید به تمایل مصرفکننده به خرید روتین برند در آینده و مقاومت در برابر جایگزینی برندهای دیگر بر میگردد. قصد خرید مراجعه کننده به رفتار تبادل خاص ایجاد شده پس از ارزیابی کلی مصرفکنندگان یا مشتریان از یک محصول بستگی دارد. قصد خرید یک عکس العمل ادراکی گرفته شده نسبت به نگرش فرد به یک موضوع میباشد. به این معنا که قصد خرید مشتری توسط ارزیابی از محصولات یا نگرش نسبت به یک نام تجاری با عوامل محرکهای خارجی ترکیب شده شکل گرفته است. قصد خرید یکی از مراحل تصمیمگیری است که علت رفتاری مصرفکننده به منظور خرید برندی خاص را مورد مطالعه قرار میدهد. قصد خرید مصرفکننده از یک برند، نه تنها از نگرش به آن برند، بلکه با در نظر گرفتن مجموعه ای از برندها، شکل پیدا میکند. و با توجه مطالب بیان شده میتوان فرضیهی دوازدهم را پیشنهاد کرد:
فرضیه 12) صرفهجویی در هزینه اطلاعات بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد.
به طور کلی، ریسک درک شده به عنوان یک ساخت چند جنبهای در نظر گرفته میشود که شامل پتانسیل مالی( از دست دادن یا هدر دادن درآمد ) عملکرد ( نیازها را برآورد نمیکند)، فیزیکی (بیماریهای انسانی، جراحت یا خطرات سلامت )، فیزیولوژیکی (فشاراحساسی) یا شکستهای اجتماعی ( به عنوان یک فرد بر سلیقه مشاهدهشدن، یا یک وضعیت پایینتر داشتن) مرتبط با تصمیم گیری خرید، میباشد. ویگنرون و جانسون(1999) میگویند که رفتار مصرفکنندهای که به دنبال اعتبار برند باشد تحت تأثیر انگیزههای اجتماعی و خودبیانگری میباشد. علاوه بر این اوکاس (2002) بیان میکنند که مصرف خود نمایانه فرایندی از بدست آوردن وجهه اجتماعی از مصرف محصولاتی است که اشخاص و افراد مهم برای بودن در یک موقعیت خوب درک میکنند. آلدن و همکاران (2003) متوجه شدند زمانیکه طبقهبندی محصول خودنمایانهتر است و مالکین یا مصرف آن در اجتماع قابل مشاهدهتر میباشد، پرستیژ نام تجاری تأثیر بیشتری بر قصد خرید دارد. با توجه به مطالب ارائه شده فرضیهی سیزدهم پیشنهاد میشود:
فرضیه 13) ریسک درک شده بر قصد خرید مجدد تاثیر منفی و معناداری دارد.
درگیری محصول چارچوب اصلی، حیاتی برای درک رفتار و ارتباطات وابسته به تصمیمگیری مصرفکننده میباشد (چاکراوارتی وجانیسوسکی،2003). تحقیقات نشان میدهد که وقتیکه درگیری محصول زیاد است، گمان میرود فرآیندهای تصمیم خریدار ناشی از تصمیمگیری بسط یافته از مجموعهای از مراحل ترتیبی درگیر با جست و جوی اطلاعات و ارزیابی معیارها هستند. مصرف کنندگان نیز همچنین قادر و یا مایل به اجرای اقدامی برای پردازش اطلاعات در موقعیت درگیری کمتر نیستند (چانگ و ژای،2003). کیفیت ادراک شده یک ضرورت رقابتی است و امروزه اکثر شرکتها به کیفیت مشتری محور به عنوان یک سلاح استراتژیک روی آوردهاند (ایمانی و ایوبی، 1389). کیفیت درک شده، محور اصلی ایجاد ارزش افزوده برای یک برند قوی هنگام خرید آن توسط مصرفکننده میباشد (گیل و همکاران، 2007). لذا پژوهشگران در تحقیقات خود به بررسی این اثر در شرایط مختلف پرداختهاند. نتایج حاصله بیانگر آن بود که کیفیت ادراک شده از محصول تاثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید محصول دارد (بائو و بائووشنگ، 2011). توجه به مطالب ارائه شده فرضیهی چهاردهم پیشنهاد میشود:
فرضیه 14) درگیری محصول قادر است تاثیرگذاری کیفیت درک شده بر قصد خرید مجدد را تعدیل نماید.

 
 
دانش محصول عاملی مهم در پردازش اطلاعات و تصمیم گیری مصرف کننده به حساب میآید و میتواند بر پذیرش توسعه برند، تاثیر بسزایی داشته باشد. دانش محصول مفهومی پیچیده و چند بعدی است که با ساختار و محتوای اطلاعات که در مورد یک محصول در حافظه نگهداری میشود توصیف میشود (جباری و همکاران،1388). گودوین (2009) یک مدل اندازهگیری از ریسک درک شدهی کلی پیشنهاد میکند که ریسک درک شده کلی، به عنوان مجموع محصولات از احتمالات ذهنی نتایج منفی توسط اهمیت داوری شده نتایج منفی متناظر با شش بعد مختلف از ریسک درک شده مانند اجزا فرض میشود. در طول فرآیند تصمیمگیری مصرفکننده برای خرید محصول یا خدمات، مشتری باید ابتدا کیفیت محصول یا خدمات را دریابد، سپس قصدخرید ایجاد خواهد شد ( لانگ یی لین و جوچی لیائو، 2012). توجه به مطالب ارائه شده فرضیهی پانزدهم پیشنهاد میشود:
فرضیه15) دانش محصول قادر است تاثیرگذاری ریسک درک شده بر قصد خرید مجدد را تعدیل نماید.
شکل (2- 5) مدل عملیاتی تحقیق
2-5) خلاصه و جمع بندی
در این فصل به بررسی عواملی پرداخته شد که بر تصمیم مصرف کننده در هنگام خرید یک محصول با یک برند خاص تاثیر میگذارد. عواملی که نظر مصرفکننده نسبت به یک برندرا به خود جلب می کند نیز بیان شد و مفاهیمی از قبل پرستیژ برند، اعتبار برند و تصویر برند تعریف شد و از طرفی درگیری ذهنی مصرفکننده و عواملی که در هنگام خرید یک محصول نظر مصرفکننده را تحت تاثیر قرار میدهد را نیز مورد بررسی قرار دادیم. از سوی دیگر مطالعاتی که در مورد موضوع پژوهش بود از منابع داخلی و خارجی نیز گردآوری شد و در پایان با آوردن مدل مفهومی پژوهش فرضیات پژوهش تشریح شد.
فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق
فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق

3-1) مقدمه
این فصل به روششناسی تحقیق اختصاص یافته است. روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راهکارهای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات است (خاکی،1387). که در آن روش تحقیق، طرح پرشسنامه، جمعیت آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، شیوهگردآوی داده ها، تکنیکهای مورد استفاده برای تحلیلاطلاعات، اعتبار و پایایی توضیح داده شده است.
هدف از انجام این پژوهش مطالعه اثرپرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد است. بدین منظور برای برآورد این امر در گام اول پرسشنامهای اصولی و مطابق با معیارهای علمی طراحی شود. در پژوهشهایی که از پرسشنامه استفاده میشود، اعضا نمونه با پرکردن پرسشنامه و بازگرداندن آن به پژوهشگر شرکت میکنند، به همین دلیل سوالها و راهنماییهای مربوط به آن باید به اندازه کافی روشن و قابل فهم باشد تا پاسخگو نقش مصاحبه کننده را نیز اجرا کند.
3-2) روش تحقیق
روش های متعددی برای تحقیق بهکار برده میشود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص از انواع روش های تحقیق، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندیهای متفاوتی از آن به عمل آمده است. پژوهشگر پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روشتحقیق این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازماست و محقق چه روش و شیوهای را اتخاذ کند تا هر چه دقیقتر و سریعتر به پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر دست یابد. دستیابی به هدفهای علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. لازم بذکر است این پژوهشاز نظر هدف، از نوع کاربردی و از منظر گردآوری داده، روشی علی- مقایسهای محسوب می‌شود. و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی میباشد. درتحقیق حاضر، محقق پس از طرح مسئله اصلی پژوهش و پس از تهیه طرح تحقیق، اقدام به مطالعه و جمعآوری ادبیات مرتبط با موضوع نمود. سپس به‌منظور جمعآوری داده های موردنیاز پژوهش جهت سنجش متغیرها و آزمون فرضیه ها، پرسشنامهای متشکل از سؤالات و سنجه هایی مناسب طراحی گردید. در ادامه پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامهها، داده های گردآوری‌شده تجزیه‌وتحلیل شده و در انتها نتایج و پیشنهاد‌ها ارائه گردید. فرایند شرح داده شده، مراحل عمده روش علمی است که خلاصه آن در زیر بیان میگردد:
تعریف سؤال و مسئله اصلی پژوهش
تعریف سؤال و مسئله اصلی پژوهش

تهیه طرح تحقیق
تهیه طرح تحقیق

توزیع و جمعآوری پرسشنامهها
توزیع و جمعآوری پرسشنامهها
استخراج مؤلفه های پژوهش
استخراج مؤلفه های پژوهش
مطالعه و جمعآوری ادبیات موضوع
مطالعه و جمعآوری ادبیات موضوع

طراحی ابزار جمعآوری (پرسشنامه)
طراحی ابزار جمعآوری (پرسشنامه)

تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامهها
تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامهها

نتیجهگیری و پیشنهادها


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نتیجهگیری و پیشنهادها

شکل (3-1) فرایند تحقیق
در این پژوهش خریداران تلفن همراه در سطح شهر یزد به صورت تصادفی انتخاب شده و نمونهگیری از بین آنها انجام شد. در پژوهش حاضر از آنجایی که دستیابی به کل جامعهی آماری امکان پذیر نیست جامعه مورد نظر را نامحدود در نظر گرفته، از فرمول تعیین حجم نمونه نامحدود که در ادامه آمده است، استفاده شد.
3-3) جامعه آماری پژوهش
یک تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعهآماری انجام میشود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات، ویژگیها، کارکردها و متغیرهای آن یا روابط بین متغیرها درجامعه باشد. بنابراین، جامعهآماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یاچندصفت مشترک باشند (حافظنیا، 1388). جامعهآماری عبارت است از کلیه اعضای واقعی و یا فرضی که یافته های پژوهش به آنها تعمیم داده میشود ( دلاور، 1385).
3-4)حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه مجموعهی کوچکی از جامعهی آماری است که مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعهی آماری انتخاب شدهاند (سکاران،1390). از آنجا که جوامع آماری از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و امکان مراجعه محقق به تمام آنها میسر نمیباشد، ناگزیر به انتخاب جمعی از آنها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه هستند. بنابراین محقق راه نمونه گیری را انتخاب میکند. در صدر برنامه ریزی هر مطالعه یا تحقیقی، این سوال که اندازه نمونه چقدر است، مطرح می شود. سوال فوق موضوع مهمی است که هرگز نبایدآن را کوچک شمرد. انتخاب نمونهای بزرگتر از حد نیاز برای حصول نتایج مورد نیاز سبب اتلاف منابع میشود، در حالی که نمونه های خیلی کوچک، پژوهشگر را به نتایجی سوق میدهد که فاقد اعتبار علمی است (آذر و مومنی،1390). در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است و برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز جهت برآورد پارامتر مورد نظر از فرمول کوکران (برای جامعه آماری نامحدود) استفاده شده است که در تحقیق حاضر با فرض سطح اطمینان 95%، حجم نمونه برآورد شده است. مقدار واریانس برای 30 نمونه مورد بررسی برای متغیر وابسته قصد خرید، 355/0 محاسبه گردید که این مقدار از مابقی واریانسهای متغیرها بزرگتر میباشد.
فرمول کوکران برای جوامع نامحدود:

: مقدار متغیر نرمال استاندارد است که با توجه به سطح اطمینان 95 درصدی مورد نظر در این پژوهش معادل 96/1 است.
: سطح خطا است که در این پژوهش (با توجه به سطح اطمینان 95% فوق) معادل 5% است.
: خطای استاندارد است که 1/0 در نظر گرفته شده است (خاکی، 1387: 280).
: واریانس جامعه است که 550/0 در نظر گرفته شده است.
روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری در دسترس است. لذا به منظور حصول اطمینان از تکمیل پرسشنامه به تعداد مورد نیاز، تعداد 245پرسشنامه تهیه و بین خریداران تلفن همراه در شهر یزد توزیع گردید. که از این تعداد 221 پرسشنامه جمعآوری شد واز پرسشنامههای جمع آوری شده 213 مورد قابل استفاده بود.
3-5) روش و ابزارگردآوری اطلاعات
داده ها را میتوان به شیوه های مختلف، در مکانهای مختلف و از منابع مختلف گردآوری کرد. شیوه های گردآوری داده ها عبارتند از مصاحبههای رودرو، تلفنی، مصاحبه با بهره گرفتن از رایانه و پرسشنامهها که ممکن است شخصی، یا ارسال از طریق پست عادی و یا الکترونیک باشند و دیگرشیوهها عبارتند از: مشاهدهی افراد، رویدادها، ضبط و نمایش آنها بوسیله فیلم همچنین فنون جالب دیگری نظیر، آزمون فرافکنی برای گردآوریدادهها وجود دارند. مصاحبه، پرسشنامه و مشاهدهی افراد و پدیده ها، سه شیوه عمده گردآوری داده ها درپژوهش پیمایشی، همبستگی و تجربی هستند. آزمونهای فرافکنی و سایر فنون نیز برای نمایش و انعکاس متغیرها مورد استفاده قرار میگیرند (دانایی فرد و همکاران، 1392).
پرسشنامه مجموعهای از سوالها است که پاسخدهنده با ملاحضه آنها، پاسخ لازم را میدهد. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهش را تشکیل میدهد. پاسخ به سوال استاندارد شده ممکن است مستلزم انتخاب یک گزینه از میان یک مجموعه پاسخهای از قبل تعیین شده باشد. سوالهای مورد استفاده در پرسشنامه حاضر سوالهای بسته است. سوالهای بسته، مجموعهای از گزینه ها را ارائه میدهد تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب کند و پاسخ دهنده این سوال را به سرعت درک کرده و به سهولت به آن پاسخ دهد. مزیت عمده این نوع سوالها در استخراج و تجزیه و تحلیل آسان و سریع داده ها است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه بوده است. پرسشنامه پس از احراز اعتبار و پایایی آن در مرحله مقدماتیتحقیق، برای جمع آوری داده های مورد نیاز در مرحله نهایی مورد استفاده قرار گرفت.
جدول (3-1) ترکیب سؤالات پرسشنامه
متغیرها
سؤالات تحقیق
اعتبار برند
5 – 1
پرستیژ برند
11 – 6
تصویر برند
18 – 12
کیفیت درک شده
24 – 19
صرفه جویی در هزینه اطلاعات
28 – 25
ریسک درک شده
33 – 29
درگیری محصول
37 – 34
دانش محصول
41 – 38
قصد خرید مجدد
45 – 42

3-6) روایی و پایایی
3-6-1)روایی
روایی از خصایصی است که برای مفید و موثر واقع شدن روشهایجمعآوری داده ها شرط اساسی به شمارمیرود و به آن خصیصه ابزار و یا روش جمع آوری داده اطلاق میگردد که با داشتن این خصیصه همان مقولاتی را تعیین میکند که برای تعیین آن مقولات طرح ریزی شده است (پاشاشریفی و همکاران،1379). آزمون روایی محتوا به عنوان معمولترین روش اندازهگیری روایی بر
ای این تحقیق مورد استفاه قرارگرفت. هدف از روایی محتوا تعیین این است که تا چه انداره سوالات یک آزمون معرف محتوایی هستندکه برای سنجش آنها تهیه شدهاند. به عبارت دیگر، به این اشاره دارد که نمونه سوالهای مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامعه سوالهای ممکن است، که میتوان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد (داناییفر،1392). با توجه به اینکه هیچ روش آماری برای تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد، عموما از قضاوت متخصصان درباره سوالهای آزمون استفاده میشود. برای این منظور پرسشنامه اولیه طراحی شده در اختیار هر یک از اساتید محترم رشته قرار گرفت و از آنها خواسته شد تامیزان معنیداری و روایی هر یک از سوالات را ارزیابی نمایند. که در پایان بعضی از سوالات با نظر خبرگان اصلاح شد. منابع سوالات به کار برده شده در این پژوهش در جدول 3-2 آورده شده است.
جدول (3-2) منابع مقیاسهای سنجش
متغیرها
منبع
اعتبار برند
Tae Hyun Baek and Jooyoung Kim (2010)
پرستیژ برند
Tae Hyun Baek and Jooyoung Kim (2010)
تصویر برند
Xuemei Bian andLuiz Moutinho (2011)
کیفیت درک شده
Tae Hyun Baek and Jooyoung Kim (2010)
صرفه جویی در هزینه اطلاعات
Tae Hyun Baek and Jooyoung Kim (2010)

ریسک درک شده
Tae Hyun Baek and Jooyoung Kim

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *