پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : ارزش ویژه برند

ادراک از برند لوکس با قصد خرید و اثر اجتماعی با قصد خرید ندارد.
محمدعلی شاه حسینی، امیر اخلاصی، کمال رحمانی (1390). در پژوهشی با عنوان ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان که متغیرهای این تحقیق عبارت بود از تبلیغات دهان به دهان ،تصمیم به خرید، ارزش ویژه برندخدمات، وفاداری یا عدم وفاداری، عکس العمل درونی، ادراک مصرف کننده، آمیخته بازاریابی خدمات، ویژگیهای فردی. تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه بین مشتریان بانک در سطح استان قزوین شعبه(10) صورت میگیرد که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری نمونهگیری به روش طبقه بندی شده تصادفی انجام گرفته است. تعداد نمونه آماری 385 مورد بوده و برای اطمینان از پایایی پرسشنامه از آلفایکرونباخ استفاده شدهاست. نتایج حاصل از تحقیق روابط مطابق با مدل ارائه شده را تایید مینمایند. از نتایج مهم میتوان به تاثیرپذیری برجسته تبلیغات دهان به دهان از آمیخته بازاریابی و تاثیر زیاد آن بر خرید مشتریان اشاره کرد، درحالی که این متغیر با ادراکات درونی هیچ رابطهای ندارد. همچنین نقش متغیر عکس العمل درونی و ادراکات در وفاداری و خرید بلندمدت مصرفکنندگان بسیارحائز اهمیت است. عکسالعمل درونی تنها از ادراکات درونی مشتری ناشی میشود و هیچ تاثیر مستقیمی بر روی ارزش ویژه برند خدمات ندارد.

صبا ثنایی نسب (1392) در پایان نامه کارشناسیارشد با موضوع بررسی تاثیر عوامل فردی و عوامل مرتبط با محصول برقصد خرید مشتری در شهرستان خرم آباد که متغیرهای مورد بررسی عبارتند از: عوامل فردی (مانند خود پنداره، نیاز به منحصر به فرد بودن، علاقه به خودرو، کیفیت ادراک شده و ارزش احساسی)، عوامل مرتبط با محصول (مانند نام ونشان تجاری، خدمات پس از فروش و قیمت)، قصد خرید. جامعه آماری این پژوهش کلیه خریداران خودرو در شهرستان خرم آباد هستند که برای خرید به نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو مستقر در شهرستان خرمآباد مراجعه مینمایند و از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها مورد نیاز از پرسشنامه شامل30سوال بسته استفاده شده است پس از طراحی و تایید روایی پرسشنامه توسط اساتیدراهنما و مشاور با توزیع30 پرسشنامه در بین خریداران خودرو سنجش اعتبار پرسشنامه با بهره گرفتن از آلفایکرونباخ صورت گرفت. سپس تعداد200پرسشنامه توزیع گردید. نتایج این تحقیق بیانگر این است که همه عوامل فردی و عوامل مرتبط با محصول به جز ارزش احساسی بر قصد خرید خودرو تأثیر میگذارند. اولویت متغیرها براساس میزان تأثیر بر قصد خرید به صورت زیر است: علاقه به خودرو بیشترین تأثیر را بر قصد خرید خودرو دارد و سپس نیاز به منحصر به فرد بودن، قیمت، کیفیت ادراک شده، خدمات پس از فروش، برند یا نام و نشان تجاری، و خودپنداره در رتبه های بعدی قرار دارند. ارزش احساسی کمترین تأثیر را بر قصد خرید مشتریان خودرو دارد .
یاسان اله پوراشرف و همکاران(1393) در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثربرخریدمحصولات جعلی با برندلوکس درصنعت پوشاک موردمطالعه: شهراصفهان با متغیرهای رضایت خاطر مشتری، سطح آگاهی، پرستیژ و وفاداری مشتری مورد مطالعه قرار گرفت در راستای هدف اصلی تحقیق، یازده فرضیه شکل گرفت که به ترتیب تاثیر رضایت خاطر شخصی مشتریان، سطح آگاهی، ارزش درک شده، اثر اجتماعی، پرستیژ، وفاداری مشتری، مسائل اخلاقی، ریسک گریزی، هنجار دهنی، ریسک درک شده و آگاهی از برند با خرید برند جعلی با برند لوکس شکل گرفت که تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفتند. تحقیق از جهت هدف کاربردی و از نظر روش و شیوه جمع آوری داده ها توصیفی و پیمایشی به شمار میآید. از نرمافزار Spss 19 برای تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده گردید. جامعه مورد نظر، تمام مشتریان فروشگاه البسه در سطح شهر اصفهان میباشد. تعداد نمونه بالغ بر 384 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان میدهد که رضایت خاطر مشتری، سطح آگاهی، پرستیژ و وفاداری مشتری بیشترین تاثیر را در خرید محصولات جعلی با برند لوکس دارند و سایر متغیرها تاثیری در حد متوسط بر روی خرید محصولات جعلی با برند لوکس دارند. از طرفی مدیران و تولیدکنندگان کالاهای لوکس باید دقت زیادی به مواردی که تاثیر زیادی در خرید برندهای جعلی کالای لوکس دارند، متمرکز کنند تا تمایل به این عمل را به حداقل میزان کاهش دهند.

 
 
جدول(2-1) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور
منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
محسن نظری و رقیه رضایی عرب
(1393)
بررسی تاثیر علائم بیرونی کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا بادرگیری ذهنی بالا(موردمطالعه:لپ تاپ).
قیمت، برند،کشور مبدا، تبلیغات، بسته بندی،فروشگاه، دوستان، تجربه قبلی، اجزاء محصول، رتبه برند، گارانتی، تخفیف قیمتی، کیفیت داراک شده، قصد خرید
علائم بیرونی قیمت، برند، دوستان ،تجربه قبلی، رتبه برند، ویژگی های سخت افزار و گارانتی بر درک کیفیت لپ تاپ تاثیر می گذارد. همچنین رتبه برند، قیمت، برند،کشور مبدا، گارانتی، دوستان و تجربه قبلی برقصد خرید لپ تاپ تاثیر میگذارند.
متینه فتحعلی (1391)
بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصد خرید
ویژگیهای روانشناختی(انگیزه ها، جمعیت شناختی (جنسیت، سن، درآمد)،کیفیت خدمات، نگرش مصرفکننده نسبت به محصولات، تصویر ذهنی، ادراک از برند ، اثر اجتماعی، اثر خودبینی، قصدخرید
نتایج این تحقیق مشخص کرد که ویژگیهای روانشناختی بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس و کیفیت خدمات رستوران های لوکس اثر میگذارد. در رابطه با متغیر ویژگی های جمعیت شناختی تنها متغیر سن بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس اثر می گذارد و متغیرهای جنسیت و درآمد بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس تاثیری ندارند همچنین متغیرهای نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس، کیفیت خدمات رستوران های لوکس، ادراک از برند لوکس، اثر اجتماعی بر قصد خرید تاثیر دارند در حالی که متغیر تصویر ذهنی (رستوران) و خودبینی تاثیری بر قصد خرید ندارند.
منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
شاه حسینی، اخلاصی، رحمانی (1390)
ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان
تبلیغات دهان به دهان، تصمیم به خرید، ارزش ویژه برندخدمات، وفاداری یا عدم وفاداری، عکسالعمل درونی، ادراک مصرفکننده، آمیخته بازاریابی خدمات، ویژگیهای فردی.
تاثیرپذیری برجسته تبلیغات دهان به دهان از آمیخته بازاریابی و تاثیر زیاد آن بر خرید مشتریان تاثیر می گذارد، در حالی که این متغیر با ادراک درونی هیچ رابطه ای ندارد. نقش متغیر عکس العمل درونی و ادراکات در وفاداری و خرید بلندمدت مصرف کنندگان بسیار حائر اهمیت است. عکس العمل درونی تنها از ادراکات درونی مشتری ناشی می شود و تاثیر مستقیمی بر روی ارزش ویژه برند خدمات ندارد.
عبدالحمید ابراهیمی، مهدی جعفرزاده کناری ، صابر بزرگی ماکرانی(1391)
برسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید مصرفکنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک (مورد: شهر ساری).
رضایت خاطرشخصی ،آگاهی ارزش، برداشت قیمت کیفیت، اثراجتماعی اثراجتماعی،وجهه برند، وفاداری به برند، مسائل اخلاقی، ریسک گریزی، هنجارذهنی، ریسک درک شده، آگاهی برند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نتایج نشان میدهد که، عوامل رضایت خاطر شخصی، آگاهی ارزش، برداشت قیمت- کیفیت، اثراجتماعی، مسائل اخلاقی، هنجار ذهنی، ریسک درک شده، آگاهی برند تاثیر معنیداری بر نگرش نسبت به محصولات جعلی دارند و تاثیر وجهه برند، وفاداری به برند و ریسک گریزی برنگرش به محصولات جعلی معنیدار نبود و نگرش به محصولات جعلی نیز، تاثیر معنیداری برقصد خرید این محصولات دارد.
منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
صبا ثنایی نسب (1392)
بررسی تاثیر عوامل فردی و عوامل مرتبط با محصول بر قصد خرید مشتری درشهرستان خرمآباد
عوامل فردی (مانند خود پنداره، نیاز به منحصر به فرد بودن ، علاقه به خودرو، کیفیت ادراک شده و ارزش احساسی)، عوامل مرتبط با محصول ( مانند نام ونشانتجاری، خدمات پس از فروش و قیمت)و قصد خرید
نتایج نشان میدهد که همه عوامل فردی و عوامل مرتبط با محصول به جز ارزش احساسی بر قصد خرید خودرو تأثیر می گذارند. اولویت متغیرها براساس میزان تأثیر بر قصد خرید به صورت زیر است : علاقه به خودرو بیشترین تأثیر و سپس نیاز به منحصر به فرد بودن، قیمت، کیفیت ادراک شده، خدمات پس از فروش، برند یا نام و نشان تجاری وخودپنداره در رتبه های بعدی قرار دارند. ارزش احساسی کمترین تأثیر را بر قصد خرید خودرو دارد.
یاسان اله پوراشرف و همکاران(1393)
بررسی عوامل موثربرخرید محصولات جعلی با برند لوکس درصنعت پوشاک موردمطالعه: شهراصفهان
رضایت خاطر مشتری، سطح آگاهی، پرستیژ و وفاداری مشتری و
نتایج نشان میدهدرضایت خاطر مشتری، سطح آگاهی، پرستیژ و وفاداری مشتری بیشترین تاثیر را در خرید محصولات جعلی با برند لوکس دارند و سایر متغیرها تاثیری در حد متوسط بر روی خرید محصولات جعلی با برند لوکس دارند. از طرفی مدیران و تولیدکنندگان کالاهای لوکس باید دقت زیادی به مواردی که تاثیر زیادی در خرید برندهای جعلی کالای لوکس دارند، مترکز کنند تا تمایل به این عمل را به حداقل میزان کاهش دهند.
2-3-2) مطالعات انجام شده در خارج کشور
سنتیل ناتهان و همکاران (2011 ( در پ‍ژوهشی به عنوان بررسی رابطه ارزش ویژه برند و قصد خرید، ارزش وی‍ژه برند را به عنوان یک متغیر مستقل و قصد خرید محصول را به عنوان یک متغیر وابسته درنظر گرفتند و سعی در بررسی ارتباط بین این دو متغیر بین برندهای منتخب صابون بچه نمودند. داده ها از طریق شناسایی 7830 خانواده در بخشی از سریلانکا و انتخاب 200 خانواده به طور تصادفی توسط پرسشنامه با سئوالاتی بسته جمعآوری شد. و با بهره گرفتن از ضریب همبستگی ارتباط میان این دو متغیر مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه این پژوهش بیانگر ارتباط بسیارقوی بین ابعاد ارزش ویژه برند( آگاهی به برند، وفاداری به برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده از برند) و قصد خرید محصول وجود میباشد؛ به این صورت که کیفیت ادراک شده از برند بالاترین نمره و تداعی برند پایینترین نمره را دراین پژوهش به خود اختصاص دادند.
آنگ و همکاران درسال (2001) متغیرهای ریسک ادراک شده، تاثیرات اجتماعی، عوامل شخصیتی، احترام به قانون، کامروایی شخصیتی، الگو های هنجاری و احترام به خود در مورد لوحهای فشرده موسقی از طریق 3261 مصاحبه شفاهی در مورد قصد خرید کالاهای غیراصلی را مورد بررسی قراردادند. نتایج نشان میدهند که متغیرهای جمعیت شناختی، تاثیر مهمی بر نگرش داشتهاند. گروه های با درآمد پایین تمایل بیشتری به استفاده از این قبیل کالاها از خود نشان دادهاند. احترام به خود بیشتر، هنجارهای ذهنی و احترام به قانون کمتر، تاثیر بیشتری بر نگرش نسبت به این عمل و در نتیجه تمایل به انجام آن دارد.
بیک و گینگ (2009) متغیرهای اعتبار برند، کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده، هزینه صرفه جویی اطلاعات در تحقیقی به عنوان بررسی عواقب ناشی از اعتبار برند در خدمات مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنها حاکی از آن است که اعتبار برند تاثیر قوی بر روی قصد خرید از طریق افزایش کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده، هزینه صرفهجویی اطلاعات و با افزایش ریسک ادراک شده در سراسر مقوله های خدماتی دارد.
بین و ماتینهو (2011) متغیرهای تصویر نامتجاری، درگیری محصول، دانشمحصول، رفتار خریدمصرفکنندگان در مورد محصولات غیر اصلی در تحقیقی به عنوان تاثیر متغیرهای تصویر نام تجاری، درگیری محصول، دانش نسبت به محصول را بر رفتارخرید مصرفکنندگان در مورد محصولات غیر اصلی مورد بررسی قرار دادند و نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که تصویر نام تجاری دربین سایر متغیرها نقش مهمی را در رفتار خرید مصرفکنندگان به خرید کالاهای غیر اصلی دارد. دانش و درگیری محصول تاثیری بر تمایل به خرید کالاهای غیراصلی نداشت. در مورد متغیر میانجی نیز دریافتند که تصویر نام تجاری متغیر میانجی نیست. بدین معنا که درگیری و دانش محصول از طریق تصویر نام تجاری تاثیری بر تمایل به خرید کالاهای غیر اصلی ندارند
نیام و کاشیک (2011) درمقاله به عنوان تاثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مشتری به توجه به رقابت شدید در صنعت خودرسازی، بر روی برندهای این صنعت در هند تمرکز نمودن. هدف این مقاله روشن کردن ابعاد ارزش وی‍ژه برند( آگاهی برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده، وفاداری برند، دارایی برند) برای بازاریابان جهت جذب و حفظ مشتریان میباشد. داده های این پژوهش از پرسشنامهای که دارای سئوالات باز و بسته بود از 130 پاسخدهنده جمع آوری شد و در جهت رسیدن به اهداف تحقیق یعنی شناسایی فاکتورهای تاثیرگذار ارزش وی‍ژه برند بر قصد خرید از نرم افزار spss استفاده شد. که نتیجه حاصله بیانگر تاثیر ابعاد ارزش ویژه برند بر قصد خرید مشتری بود و البته در این پژوهش تاکید شد که شرکت ها باید بر ایجاد وفاداری مشتری تمرکز نمایند.
گابریلا اسپینری و همکاران (2011) تحقیقی به عنوان تاثیرات، هویت و تصویر محبوبیت برند، دراذهان عمومی: برندهای مد در میان مصرفکنندگان جوان انجام دادند. هدف این پژوهش، رسیدگی به این بی توجهی است، که با توسعه مدل ترکیبی سببی در محبوبیت برند، خصوصیت برند، تصویر برند، و شایعات و اذهان عمومی و همچنین بررسی روابط بین آنها، به آن خواهیم رسید. اطلاعات در مورد طراحی، روش شناسی و رویکرد با بهره گرفتن از نظرسنجی با استفاده سوالات کاربردی از ٢۵٠ دانشجوی لیسانس انجام گرفت. با بهره گرفتن از تست AMOS 16/0 و بکار بردن تحلیل نتایج، فرضیه ها مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تنها تصویر برند به عنوان یک عامل تعیینکننده محبوبیت برند در نظر گرفته شده است که بر بازاریابی دهان به دهان در راستای هویت برند تاثیر می گذارد.
دیالو (2012) در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر تصویر فروشگاه وتصویر- قیمت برند فروشگاه بر قصد خرید بر روی مشتریان دوهایپر مارک در برزیل انجام داد. وی در پژوهش از طریق پرسشنامه که به صورت تصادفی در بین جامعه آماری توزیع شده بود انجام شد. او برای این امر 379 پرسشنامه در جامعه آماری خود توزیع کرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده کرد. نتایج تحقیق نشان داد که : تصویر- قیمت نام تجاری فروشگاه و تصویر درک شده از فروشگاه بر ریسک درک شدهی مصرفکنندگان و همچنین ریسک درک شده بر قصد خرید از نام تجاری اختصاصی فروشگاه تاثیر منفی و معنی داری دارند. نتایج نیز تایید کنندهی اثر مثبت و مستقیم تصویر- قیمت نام تجاری فروشگاه بر قصد خرید است. در حالی که اثر مثبت و مستقیم تصویر فروشگاه بر قصد خرید افراد رد شد. در نهایت این که تصویر ذهنی از فروشگاه و تصویر- قیمت برند فروشگاه بر قصد خرید افراد به طور غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی ریسک درک شده تاثیر گذارند.
شالوم لوی و همکاران (2012) در پژوهشی با عنوان آیا تبلیغات، اثری قصد خرید برند (نشان تجاری) فروشگاهی دارد؟ یک چارچوب مفهومی را انجام دادند.یکیاز روندهای مهم در خرده فروشی ظهور برندهای فروشگاهی اعلاء است. اگرچه برندهای(نشانهای تجاری) فروشگاهی نقش مهمی در استراتژیهای فروشگاه های مواد غذایی ایفا میکنند، بسیاری از فروشندگان قیمت را بر کیفیت ترجیح میدهند و اغلب تمایل به سرمایهگذاری روی ترفیعات فروشگاه دارند، در حالی که از تبلیغات نام تجاری غفلت میکنند. هدف این پژوهش ارائه یک چارچوب مفهومی و ادغام عوامل مربوط به تبلیغات است که به صورت تجربی مورد آزمایش قرار گرفته است. داده ها از طریق یک نظرسنجی از 206 شرکت کننده به طور تصادفی در میان خریداران بزرگسال مواد غذایی جمعآوری گردید. این پژوهش از روش تحلیل عاملی و تحلیل مسیر با AMOS 17 و مدل سازی معادله ساختاری، بر اساس رویکرد حداکثر احتمال استفاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *