پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل متحد، سازمان ملل، حل اختلاف

متعاهد این معاهده نیست، میتوانند به عنوان ناظر در جلسات هیأت رئیسه
شرکت نمایند. هر نهاد یا آژانس دیگری اعم از دولتی یا غیر دولتی که در زمینه‌های
حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی صاحب صلاحیت
باشد و تمایل خود را به شرکت در جلسات هیأت رئیسه به عنوان ناظر به دبیر اعلام
کرده باشد میتواند پذیرفته شود مگر اینکه یک سوم طرفهای متعاهد حاضر، اعتراض
نمایند. پذیرش و شرکت ناظرین تابع آئین نامه مصوب هیأت رئیسه خواهد بود.
6 – هر سازمان عضو فائو که طرف متعاهد این معاهده باشد و کشورهای عضو آن سازمان که
طرف متعاهد این معاهده هستند طبق اساسنامه و مقررات عمومی فائو (با جرح و تعدیل
لازم) حق عضویت خود را اعمال و به تعهدات عضویت خود عمل خواهند نمود.
7 – هیأت رئیسه در صورت لزوم آئین نامه داخلی و قواعد مالی خود را که مغایر با این
معاهده نخواهد بود، تصویب و اصلاح خواهد نمود.
8 – حضور نمایندگان اکثریت طرفهای متعاهد برای رسمی شدن هر جلسه هیأت رئیسه ضروری
است.
9 – هیأت رئیسه حد اقل هر دو سال یکبار جلسات عادی تشکیل خواهد داد. این جلسات
حتی‌الامکان بلافاصله پس از جلسات عادی کمیسیون منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی
برگزار خواهد شد.
10 – در صورتیکه هیأت رئیسه تشکیل جلسات ویژه‌ای را در زمانهای دیگری ضروری تشخیص
دهد، یا هر طرف متعاهد تشکیل آنرا بطور کتبی تقاضا کند و یک سوم طرفهای متعاهد از
درخواست مزبور حمایت کنند، جلسات ویژه هیأت رئیسه تشکیل خواهد شد.
11 – هیأت رئیسه، رئیس و معاونین رئیس خود را (که جمعا” به آنها “دفتر” اطلاق
میگردد) مطابق آئین نامه خود انتخاب خواهد نمود.
ماده 20 – دبیر
1 – دبیر هیأت رئیسه توسط مدیرکل فائو و با تأیید هیأت رئیسه منصوب میگردد. دبیر
از کمک کارکنان لازم استفاده خواهد نمود.
2 – دبیر وظایف زیر را انجام خواهد داد:
(الف) – ترتیب برگزاری و ارائه حمایت اداری برای جلسات هیأت رئیسه و نهادهای فرعی
که ممکن است بوجود آیند؛
(ب) – کمک به هیأت رئیسه در انجام وظایف خود از جمله انجام وظایف ویژه‌ای که ممکن
است توسط هیأت رئیسه به عهده او گذاشته شود؛
(ج) – گزارش فعالیتهای خود به هیأت رئیسه.
3 – دبیر تمام طرفهای متعاهد و مدیرکل فائو را از موارد زیر آگاه خواهد نمود:
(الف) – تصمیمات هیأت رئیسه ظرف شصت روز پس از تصویب؛
(ب) – اطلاعات دریافتی از طرفهای متعاهد طبق مفاد این معاهده.
4 – دبیر مدارک لازم برای جلسات هیأت رئیسه را به شش زبان سازمان ملل متحد تهیه
خواهد نمود.
5 – دبیر با ارکان سازمانها و معاهدات دیگر از جمله و بویژه دبیر خانه کنوانسیون تنوع زیستی در رسیدن به اهداف این معاهده همکاری خواهد نمود.
ماده 21 – رعایت مفاد
هیأت رئیسه در اولین اجلاس خود، تشریفات مؤثر و معاضدت آمیز و ساز و کارهای اجرائی
را برای ترغیب رعایت مفاد این معاهده و برخورد با موضوع عدم رعایت بررسی و تصویب
خواهد نمود. این تشریفات و ساز و کارها شامل نظارت، ارائه کمک و مشاوره از جمله
کمکها و مشاوره‌های حقوقی (در صورت لزوم)، بویژه به کشورهای در حال توسعه و
کشورهای با اقتصاد در حال گذر خواهد بود.
ماده 22 – حل اختلافات
1 – در صورت بروز اختلاف بین طرفهای متعاهد در خصوص تفسیر یا اجرای این معاهده،
طرفهای ذی‌ربط از طریق مذاکره راه حلها را جستجو خواهند نمود.
2 – اگر طرفهای اختلاف نتوانند از طریق مذاکره به توافق برسند، میتوانند بطور
مشترک خواستار مساعی جمیله یا میانجیگری طرف ثالث شوند.
3 – هر طرف متعاهد هنگام تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این معاهده یا هر زمان
دیگری بعد از آن، میتواند بطور کتبی به امین اسناد اعلام کند که در مورد اختلافی
که طبق بند (1) یا (2) ماده (22) حل نشده، یک یا هر دو راه حل اختلاف زیر را به
اجبار میپذیرد:
(الف) – داوری طبق تشریفات مندرج در بخش (1) پیوست (2) این معاهده؛
(ب) – ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری.
4 – اگر طرفهای اختلاف طبق بند (3) فوق، تشریفات مذکور یا هیچ تشریفاتی را
نپذیرفته باشند، اختلاف طبق بخش (2) پیوست (2) این معاهده به مصالحه ارجاع خواهد
شد، مگر اینکه طرفها به گونه دیگری توافق نمایند.
ماده 23 – اصلاحات این معاهده
1 – اصلاحات این معاهده میتواند از سوی هر طرف متعاهدی پیشناهد شود.
2 – اصلاحات این معاهده در جلسه هیأت رئیسه تصویب خواهد شد. متن هر اصلاحیه
پیشنهادی توسط دبیر حد اقل شش ماه قبل از اجلاسی که قرار است پیشنهاد مذکور در آن
تصویب شود به طرفهای متعاهد ارسال خواهد شد.
3 – تمام اصلاحات این معاهده فقط از طریق اتفاق نظر طرفهای متعاهد حاضر در جلسه
هیأت رئیسه انجام شود.
4 – هر اصلاحیه تصویب شده توسط هیأت رئیسه برای طرفهای متعاهدی که آنرا تنفیذ،
پذیرش یا تصویب نموده‌اند در نودمین روز پس از تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب دو
سوم طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء خواهد شد. پس از آن، اصلاحیه برای هر طرف متعاهد
دیگر در نودمین روز پس از اینکه طرف متعاهد مذکور سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب خود
را تودیع نماید، لازم‌الاجراء خواهد شد.
5 – از تظر این ماده، سند تودیع شده توسط سازمان عضو فائو، سندی اضافه بر اسنادی
که توسط کشورهای عضو آن سازمان تودیع شده است، محسوب نمیگردد.
ماده 24 – پیوستها
1 – پیوستهای این معاهده جزء لاینفک این معاهده محسوب میگردد و هرگونه ارجاع به
این معاهده همزمان ارجاع به هر پیوست آن نیز میباشد.
2 – مفاد ماده (23) در مورد اصلاحات این معاهده، در مورد اصلاح پیوستها نیز اعمال
خواهد شد.
ماده 25 – امضاء
این معاهده از تاریخ سوم نوامبر 2001 (1380/8/12) تا چهارم نوامبر 2002 (1381/8/
13) در مقر فائو برای امضاء تمامی اعضاء فائو و هر کشوری که عضو فائو نباشد ولی
عضو سازمان ملل متحد یا یکی از آژانسهای تخصصی یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
باشد، مفتوح خواهد بود.
ماده 26 – تنفیذ، پذیرش یا تصویب
این معاهده منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب اعضاء و غیر اعضاء فائو موضوع ماده (25)
میباشد. اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب نزد امین اسناد تودیع خواهد شد.
ماده 27 – الحاق
این معاهده از تاریخی که در آن برای امضاء بسته میباشد، برای الحاق تمام اعضاء
فائو و کشورهای غیر عضو فائو که عضو سازمان ملل متحد، یا یکی از آژانسهای تخصصی آن
یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق نزد امین
اسناد تودیع خواهد شد.
ماده 28 – لازم‌الاجراء شدن
1 – این معاهده با رعایت مفاد بند (2) ماده (29) در نودمین روز پس از تودیع چهلمین
سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به شرطی که حد اقل بیست سند تنفیذ، پذیرش، تصویب
یا الحاق توسط اعضای فائو تودیع شده باشد لازم‌الاجراء خواهد شد.
2 – این معاهده برای هر عضو فائو و هر کشور غیر عضو فائو که عضو سازمان ملل متحد
یا یکی از آژانسهای تخصصی آن یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد و این معاهده را
پس از تودیع چهلمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق طبق بند (1) تنفیذ کرده،
پذیرفته، تصویب نموده و یا به آن ملحق شود، در نودمین روز پس از تودیع سند تنفیذ،
پذیرش، تصویب یا الحاق آن، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده 29 – سازمانهای عضو فائو
1 – تا زمانی که یک سازمان عضو فائو سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این
معاهده را تودیع میکند، آن سازمان عضو طبق بند (7) ماده (2) اساسنامه فائو هرگونه
تغییر در تودیع صلاحیت خود نسبت به اعلامیه صلاحیت تودیع شده خود بموجب بند (5)
ماده (2) اساسنامه فائو را که ممکن است به دنبال پذیرش این معاهده ضروری باشد،
اطلاع خواهد داد. هر طرف متعاهد این معاهده میتواند در هر زمان از یک سازمان عضو
فائو که طرف متعاهد این معاهده شده است، بخواهد تا اطلاعات لازم را در خصوص موضوع
خاصی از این معاهده که مسؤول اجرای آن شده است، همانگونه که برای کشورهای عضو آن
سازمان عضو فراهم میکند، برای آن نیز فراهم نماید. سازمان عضو این اطلاعات را ظرف
مدت معقولی ارائه خواهد نمود.
2 – اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق یا خروج از عضویت تودیع شده توسط یک
سازمان عضو فائو به عنوان سندی اضافه بر اسناد تودیع شده توسط کشورهای عضو آن
سازمان محسوب نخواهد شد.
ماده 30 – حق شرط
هیچگونه حق شرطی را برای این معاهده نمیتوان در نظر گرفت.
ماده 31 – غیر عضوها
طرفهای متعاهد هر عضو فائو یا کشورهای دیگری را که طرف متعاهد این معاهده
نمیباشند، تشویق خواهند نمود تا این معاهده را بپذیرند.
ماده 32 – انصراف از عضویت
1 – هر طرف متعاهد میتواند در هر زمانی بعد از دو سال از تاریخی که این معاهده
برای آن لازم‌الاجراء شده است، امین اسناد را بطور کتبی از انصراف از عضویت در این
معاهده مطلع سازد. امین اسناد بلافاصله مراتب را به کلیه طرفهای متعاهد اطلاع
خواهد داد.
2 – انصراف از عضویت یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه نافذ خواهد شد.
ماده 33 – انقضاء
1 – این معاهده چنانچه و زمانی که به واسطه انصراف از عضویت در آن، تعداد طرفهای
متعاهد آن به کمتر از چهل برسد خود به خود منقضی میگردد، مگر آنکه طرفهای متعاهد
باقیمانده به اتفاق به گونه دیگری تصمیم بگیرند.
2 – زمانی که تعداد طرفهای متعاهد به کمتر از چهل کاهش یابد، امین اسناد کلیه
طرفهای متعاهد باقیمانده را آگاه خواهد ساخت.
3 – در صورت انقضاء این معاهده، مالکیت سرمایه‌های آن تابع قواعد مالی خواهد بود
که هیأت رئیسه تصویب خواهد کرد.
ماده 34 – امین اسناد
مدیرکل فائو امین اسناد این معاهده خواهد بود.
ماده 35 – متون معتبر
متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیائی این معاهده بطور یکسان معتبر
میباشند.
پیوست (2)
فهرست گیاهان زراعی تحت پوشش نظام چند جانبه
گیاهان غذائی
گیاه جنس ملاحضات
میوه نان Artocarpus فقط میوه نان
مارچوبه Asparagus
یولاف Avena
چغندر Beta
مجموعه براسیکا Brassica et al شامل جنسهای
(کلزا و کلمها) Genera included are : Brassica, Armoracia
Barbarea, Camelina, Crambe, Diplotaxis
Eruca, Isatis, Lepidium, Raphanobrassica
Raphanus, Rorippa and Sinapis, This
comprises oilseed andVegatable crops such
as cabbage, apessed, mustard, cress, rocket
radish, and turnip, The species lepidum
meyenii (maca) is excluded
نخود کبوتری Caianus
نخود Cicer
مرکبات Citrus Genera Poncirus and Fortunellaare
included as root stock
کاکائو Cocos
آرویدهای مهم Colocasia Majoraroids include taro, cocoyam
Xanthosoma dasheen and tannia
هویج Daucus
یام Dioscorea
ارزن انگشتی Elusine
توت فرنگی Fragaria
آفتابگردان Helianthus
جو Hordeum
سیب زمینی شیرین Ipomoea
گاودانه Lathyrus
عدس Lens
سیب Malus
کاساوا Manihot Manihotesculenta only
موز musa Except Musa textilis
برنج Oryza
ارزن مرواریدی Pennisetum
لوبیا Phaseolus Except Phaseolus Polyanthus
نخود فرنگی Pisum
چاودار Secale
سیب زمینی Solanum Section tuberosa incloded, except
Solanum phureja
بادنجان Solanum Section melonjenaincluded
سورگوم Sorghum
تریتیکاله Triticosecale
گندم Triticum et alIncluding Agropyron, Elymus and Secale
باقلا/ماشک Vicia
گروه چشم بلبلی Vigna
ذرت Zea Excluding Zea perennis, Zea diploperennis
and ZeaIuxurians
گیاهان علوفه‌ای
گیاهان علوفه‌ای لگومینور
جنس گونه
Astragalus Chinensis, cicer, arenarius
CanavaliaEnsiformis
Coronilla Varia
Hedysarum

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *