پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بشر، Agriculture، دانشگاه تهران

طلایی، فرهاد، تعهدات دولت ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، 1392، ش 2،134-119.
5- ابراهیم گل،علیرضا،حق برغذا پیش شرط سایرحقوق ،مجله حقوق بین الملل ،ش 39،1387.
6-منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به هرگونه ماده ژنتیکی بامنشاء گیاهی اطلاق می شود که دارای ارزش بالفعل وبالقوه برای غذا وکشاورزی باشد.(ماده 1کنوانسیون)
7- the Hidden Hnnger
8-the silent Holocaust
2 – Cooper, H. D. 2002, “The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture”, Review of European Community and international Environmwentallawvol. 11, n° 1.1-16.
10 -continuos erosion
11- common concern of humankind
12 -Rome Declaration
13- Global action plan for the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture
1. انصاری، محمدباقرو شکورا حاجی علی اورک پور، بررسی حق برغذا به عنوان یکی ازحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطالعات حقوق بشر اسلامی، 1392، ش 3 180-143.
15. وجدانی،حمیدرضا،اهمیت ذخایر ژنتیکی گیاهی و دانش بومی مربوط به گیاها ندرتوسع هپایدار،نشریه جهاد،1383،ش 292،92-89.
1 -International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
17 – Use Sustainable
18-ماده شش کنوانسیون یونسکودرخصوص میراث جهانی
19-ماده 15کنوانسیون تنوع زیستی،اصل 21اعلامیه استکهلم،اصل2اعلامیه ریو
20-اصل 2اعلامیه ریو،اصل21اعلامیه استکهلم
21- کاترین روش،بایسته های محیط زیست ،مترجمان علی مشهدی ،حسن خسرو شاهی وزینب یوسفی ،نشرخرسند ،1391.
22-Global concern
23- حق شناس ،محمد وسیدمحمدحسین ذاکری ،جستجوی مفاهیم اخلاق زیست محیطی درآموزه های اسلامی ،فصلنامه اخلاق درعلوم وفناوری ،ش 1و2،1387.
24-گروه صلح کرسی حقوق بشر،صلح و دموکراسی یونسکو دانشگاه شهیدبهشتی، حقوق زیست محیطی بشر، موسسه انتشار اتدادگستر، 1389،چاول.
25- بوذرجمهری ،خدیجه ،دانش بومی در توسعه پایدار،مجله جقرافیا وتوسعه ،ش 2،1382.
26- کامکار،بهنام وعبدالحمید مهدوی دامغانی ،مبانی کشاورزی پایدار ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ،1387.
27 -مشهدی ،علی ،ترمینولوژی حقوق محیط زیست ،نشر خرسندی ،1389.
28-ماده یک کنوانسیون رم
29- Genesis Center
30. موسوی،سید فضل الله،سیرتحولات منابع حقوق بین الملل محیط زیست، نشرمیزان،1385.
2. بیگزاده،ابراهیم،حقوق سازمان های بین المللی،انتشارات مجد، 1389.
32- زمانی ،سیدقاسم،توسعه ی مسئولیت بین المللی درپرتوحقوق بین الملل محیط زیست ،مجله پژوهش های حقوقی ،ش 1،1381.
33-ماده11میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی
34 -فهیمی،عزیزالله وعلی مشهدی ،دراندیشه های محیط زیست ،انتشارات دانشگاه قم، 1393.
35 – مشهدی ،علی ومحیا نجفی ،اقتصاد سبز مبتنی برتوسعه پایدار درپرتوسندریو+20،کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز،اردیبهشت 1392.
36- کوشا ،ابوطالب ومریم احمدی ،بررسی مالکیت فکری نانوزیست فناوری درمعاهدات بین المللی ،مجله دیدگاه های حقوقی – قضایی ،ش 53 ،1390.
37- The main habitat
38-معاهده بین المللی ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذا وکشاورزی
39-Charter for Nature
World charter for Nature 2-
41- نصر اصفهانی ،احمد ،بهرمندی ازمحیط زیست سالم – حق بنیادین همه نسل ها،خبرنامه کانون وکلای دادگستری ،ش44،1388.
42 – توحیدی ،احمدرضا،حق صلح وحق محیط زیست درپرتوهمبستگی وحقوق بین المللی،مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها ،انتشارات دانشگاه مفیدقم،1380.
43 – مشهدی ،علی ومیترامحتشمی،تنوع زیستی درمالکیت فکری،همایش بین المللی بحران های زیست محیطی وراهکارهای بهبود آن،1391.
44 – مشهدی،علی،حق برمحیط زیست سالم ،انتشارات،1392
45-Genebank
46-Status
47-Degree of diversity
48- Threat assessment
49-International plont genetic Resources Institute
50-Domestic and wild
51 – قربان نیا،ناصر،اعلامیه جهانی اخلاق زیستی وحقوق بشر،فصلنامه اخلاق وعلوم فناوری،انتشارات دانشگاه مفیدقم،1388.
52-ماده 2کنوانسیون درباره تنوع بیولوژیکی 1992 ریوحفاظت درمحل راچنین تعریف می نماید.”حفاظت ازاکوسیسنم ها و زیستگاه ها وحفظ وبازسازی جمعیت ماندگارگونه ها درمحیط طبیعی خود،ودرمورد گونه های اهلی وکشت شده ،درمحیطی که خصوصیات های بارزآنها توسعه یابد”.
53- Conservation of natural habitates
54-ماده 2کنوانسیون درباره تنوع بیولوژیکی1992 ریو،حفاظت ازخارج راچنین تعریف می نماید:”حفاظت ازعناصرتشکیل دهنده تنوع بیولوژیکی درخارج ازمحیط طبیعی آنها”
55-Strength Germination-
56- قوه نامیه : در تعریف به مجموعه ویژگی های بذر گیاهی که میزان فعالیت و کارایی آن را در زمان جوانه زنی و استقرار گیاهچه تعیین و مشخص می کند .
57 – محمدپور،نسرین،افزایش جمعیت جهان ومنابع باقیمانده،مجله محیط زیست ،انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست،ش33،1379.
58 – مجنونیان ،هنریک،راهبردها ومعاهدات جهانی حفاظت ازطبیعت ومنابع زنده ،انتشارات سازمان محیط زیست،1378.
59-صدوق محمدباقر،جمعیت،محیط زیست ،آینده،فصلنامه محیط زیست ،ش 34
60- Common heritage of mankind
61-امیرارجمند،اردشیر،حفاظت ازمحیط زیست وهمبستگی بین المللی،مجله تحقیقاتی حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی،ش 15
62- مشهدی،علی،حق برمحیط زیست سالم ، نشر میزان ،1392.
63- مردانی،نادروعلی رزم خواه،بررسی ابعاد حقوقی مالکیت معنوی گونه های گیاهی کشاورزی ازمنظرحقوق بین الملل وداخلی ،نشرمیزان ،1392.
64-اطاعت،حسن،بیوتکنولوژی وحفاظت منابع ژنتیکی،دیدگاه جدیددرافزایش تولید وکیفیت مواد غذایی،مجله اقتصادکشاورزی،ش 21،1377.
65- The precautionary principle
66- بهنیا،محمدرضاومهدی محمدی ،کاربردروش های بیوتکنولوژی ومهندسی ژنتیکدرعلوم زراعی واصلاح نباتات ،مجله زیتون
ش 106، 1373.
67-pablic good
68.وجدانی،پرویز،نقش بانک ژن وموادژنتیکی گیاهی درافزایش محصولات زراعی،مجموعه مقالات کلیدی اولین کنگره زراعت واصلاح نباتات ایران،1372.
69.مشهدی،علی ومحیانجفی،اقتصادسبزمبتنی برتوسعه پایداردرپرتوسندریو+20،کنفرانس بین المللی اقتصادسبز،1392.
70- Global concern
71.آرن،ای گیر،پسامدرنیسم وبحران زیست محیطی،ترجمه عرفان ثابتی،نشرچشمه،1380.
72.ممتاز،جمشید،سازمان ملل متحدوحمایت ازمحیط زیست”ازاستکهلم تاریودوژانیرو”وحقوق بشردرپرتوتحولات بین المللی ،ترجمه حسین شریفی طرازکوهی،نشردادگستر،1377.
73- ساده دل مقدم ،محمد ،نقش ژنتیک دراصلاح نباتات وافزایش محصول ،مجموعه مقالات اولین کنگره اصلاح نباتات ایران ،1372.
74- ماده 8 معاهده
75- مرکزپیدایش به ناحیه جغرافیایی اطلاق می شودکه گونه های گیاهی ،اعم ازاهلی ووحشی،ویژیگی های خاص خودرابرای اولین بار در آنجا پیدا کرده است (ر . ک : ماده 2 معاهده )
2- این کنوانسیون در 29 دسامبر 1993 لازم الاجرا شد .
1- به بیانی ساده بیوتکنولوژی نوعی تکنولوژی است که موجب تغییرات ارگانیک در حیوانات ، گیاهان ، میکروارگانیزم ها و هرگونه مواد بیولوژیک می شود و تغیرات در مواد غیر ارگانیک از طریق ابزار های بیولوژیک ایجار می کند. بیوتکنولوژی،اعمال اصول علمی و مهندسی در فرآیند مواد از طریق واسطه های بیولوژیک برای تامین خدمات وکالا است.
78- ایالت متحده آمریکا کنوانسیون را در 4 ژوئن 1993 در زمان دوران ریاست جمهوری کلینتون به امضاء رساند اما هنوز آن را تصویب نرسانده است .
79- The farmers right
80- بند 4 ماده 11
81- این موضوع ها تا حدودی در معاهده بوداپست در مورد شناسایی بین المللی ذخایر میکروارگانیزم ها (1977) مورد توجه قرار گرفت .
82- ویژه ،محمدرضا،حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست ،بررسی حقوق بشراروپایی،مجله محیط شناسی ،ش 40،1385.
83- علاوه بر این برابر بند سه ماده 12 معاهده دریافت کننده منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی باید خواستار اعمال و شرایط موافقنامه انتقال مواد استاندارد در مورد انتقال منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا به شخصی یا واحد دیگر نیز انتقالات بعدی آن منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی اعمال شود . دسترسی آسان فراهم خواهد شد .
84- مطابق بند 3 قسمت ح ماده 12 کشورهای متعاهد موافقت می کند که دسترسی به منابع ژنتیکی گیاهی برای و کشاورزی در شرایط رویشگاه های اولیه ، بدون لطمه زدن به دیگر مقررات موجب این ماده طبق قوانین ملی یاد در نبود این گرونه قوانین ، طبق استاندارد های که ممکن است توسط هیئت رئیسه تعیین گردد فراهم شود .
85- بخشی از بند 1 ماده 13 معاهده
86- Brotherhood
87- حبیبی، محمد حسن، حق برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان حق بشریت، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ش 60 ، 1382.
88-بخشی از ماده 13 معاهده
89- بند 1 ماده 17 معاهده
90- Utility Technology
91- ماده 18 معاهده
92-Use wisely and responsibly
93-Diverse cultures and dense
International Boar for Plant Genetic Resources 1.
1. Convetion on Biological Diversity
96- بند1 ماده 1معاهده
97- بند1ماده 10معاهده
98 – Defensive protection
99 .خادمی،حجت،تاسیس نظام ملی ثبت اختراعات زیست فناوری،مجله پژوهش های حقوق تطبیقی ،ش 5،1391.
100 – Positive protection
101. Cooper, H. D. 2002, “The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture”, Review of European Community and international Environmwentallawvol. 11, n° 1.1-16.
1.مشهدی،علی ومیترا محتشمی،تنوع زیستی درمالکیت فکری،همایش بین المللی بحران های زیست محیطی وراهکارهای بهبود آن،1391.
103 – word intellectual property organization
104 – اعضای گروه دوست داران توسعه عبارتند از ایران،مصر،برزیل،آرژانتین،بولیوی،کوبا، دومینیکناکوادور، پرو،ونزوئلا ،کنیا، سیرالئون، آفریقای جنوبی، تانزانیا
105 – International Union for the Protection of New Varieties of Plants
106. ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به معاهده ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
مصوب 1380/8/12 هجری شمسی برابر با سوم نوامبر2001 میلادی سی و یکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوارو بار جهانی سازمان ملل متحددر شهر رم مشتمل بر یک مقدمه و سی و پنج ماده و دو پیوست (به شرح پیوست) ملحق شود
و اسناد مربوط را مبادله نماید. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع ملی این معاهدهتعیین میشود.
تبصره – در اجرای بند (3) ماده (22) معاهده فوق‌الذکر، در مورد اختلافی که طبق بند (1) یا (2) ماده (22) حل نشود، هر دو
راه حل اختلاف زیر با رعایت اصل یکصد و سی ونهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان صلاحیت الزامی پذیرفته میشود:
الف – داوری طبق تشریفات مندرج در بخش (1) پیوست (2) این معاهده.
ب – ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری.
—————
————————————————————
—————
————————————————————
‌أ