پایان نامه ارشد رایگان درمورد بهره بردار، حقوق بشر، سازمان ملل متحد

کشاورزی و دولت و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشورهای متعاهد را پدید می آورد. این سیستم نوآوری می تواند بین المللی نیز بشود.
در توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان که هدف آرمانی کشورهای متعاهد است. اگر چه مشکلات خاصی و گسترده باعث شد. توجه و تأکید کشورهای در حال توسعه ، بیشتر بر حصول توسعه باشد. تا پایداری آن است. با توجه توزیع درآمد بین کشورهای جهان، می توان نتیجه گرفت. در کشورهای توسعه یافته هم تولید سرانه بالاست وهم توزیع آن نسبتاً بهتر می باشد. اما در کشورهای توسعه نیافته، در این مبحث نه فقط سطح درآمدها پایین است. بلکه توزیع آن در اکثر این کشورها نیز نا متناسب است.68
در توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان، کاملاً طبیعی است که کشورهای کمتر توسعه یافته در پی رشد خود به کیفیت ژنتیکی گیاهان و در کل محیط زیست اهمیت چندانی نداده و تنها به فکر حداکثر سازی رشد خود باشند. ولی امروزه کشورها با اعتقاد به توسعه دانش بنیان این منابع شناخت بهتری نسبت به عوامل محیطی و تأثیر آن در عملکرد اقتصادی کشاورزی وجود دارد. بنابراین، یک استراتژی مبتنی بر دانایی، استانداردهای بالاتری را از محیط زیست رعایت می کنند.
اعلام خطر محققان و سازمان های جهانی بویژه سازمان کشاورزی و خواربار جهانی ملل متحد “فائو” در چند دهه گذشته در زمینه نابود شدن سریع گونه های گیاهی باعث شده تا بسیاری از کشورهای جهان اقدام به ایجاد و تأسیس بانک ژن گیاهی کنند. تأسیس سازمان بین المللی ذخایر ژنتیکی(IPGRI) در سال 1974 در مقر سازمان کشاورزی وخواروبارملل متحد((فائو))از مهمترین اقدامات جهانی در جهت توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان بوده است.
مبحث پنجم : استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و شیوه های به نژادی
کشورهای متعاهد در صورت اقتضاء ترغیب استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و سازگار با محل، انواع و گونه های کم بهره برداری شده، علاوه بر این در صورت اقتضاء، حمایت از گسترده تر از تنوع انواع و گونه ها در مدیریت مزرعه ای، حفاظت و استفاده پایدار از گیاهان زراعی و ایجاد ارتباط قوی با اصلاح نباتات وتوسعه کشاورزی به منظور کاهش آسیب پذیری زراعی وفرسایش ژنتیکی و ترغیب افزایش تولید غذا در جهان متناسب با توسعه پایدار، و بازنگری و در صورت اقتضائ متناسب نمودن شیوه های به نژادی و مقررات معرفی نوع وتوزیع بذر از مفهوم در معاهده رم در این مبحث می باشد.
رشد و توسعه علم وتکنولوژی در سده های اخیر همچون تیغی دودم، زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داد. دستاوردهای مثبت علم و تکنولوژی در سایه کنترل بیماریها و افزایش بهداشت و سلامت عمومی منجر به کاهش مرگ و میر گردید و امکان افزایش بی سابقه جمعیت در جهان را فراهم ساخت. به نحوی که تنها در قرن بیستم جمعیت جهان بیش از سه برابر شد. فشارهای جمعیتی همراه با تغییر در الگوهای مصرف و شیوه های زندگی بشری، مسائل حادی را در سطح کره زمین ایجاد کرد. هجوم بی سابقه به منابع تجدید ناپذیر برای ازتزاق جمعیت و براورده سازی نیازهای روبه تزاید جامعه بشری، تغییراتی اساسی در سطح جهان ایجاد نمود. و نگرانی هایی در سطح بین المللی برانگیخت. غارت منابع کره زمین در عرصه های مختلف شامل ذخایر زیستی و به مخاطره افتادن گونه های مختلف گیاهی نیز گردید. اهمیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی موضوعی بود. که در اواسط قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. و اما آنچه که خیلی دیربه آن عنایت شد. لزوم حفاظت و ثبت جنبه های مفید زراعی بومی و دانش بومی در خصوص این ذخایر بود.69
ذخایر بومی و دانش مرتبط که در قرن ها جمع آوری شد به شدت رو به نابودی رفت و بسیار از زمینه های آن محو و نابود گردید.
ژنتیکی گیاهی زراعی بومی به عنوان بخشی مشخص از تنوع زیستی در بردارنده مواد ژنتیکی است. که در اشکال اولیه و گونه های وحشی، وارینه های بومی و سنتی وجود دارد. و این منابع برای معیشت انسان اعم از تهیه غذا، دارو و تهیه سوخت … و بسیاری از مایحتاج انسان فراهم می کند.
شناسایی و افزایش شمار گونه های زراعی بومی که پرورش آنها ممکن است برای نیازهای جمعیتی جهان اعم از تغذیه، خوراک دام، و تهیه سوخت در صنعت کاربرد داشته باشند از جمله مواردی است که اهمیت حیاتی دارد.
این کار می تواند با شناسایی گونه های بومی، آزمایش بر روی آنها، سازگار نمودن و پرورش آنها به نحو به نژادی در کمیت و کیفیت صورت گیرد. شناخت و ثبت گونه هایی مختلف گیاهی زراعی بومی. ویژگی ها و کاربردهای آنها در قسمت های مختلف دنیا و کشورهای متعاهد در کنوانسیون رم می تواند. از به خطر و انقراض افتادن این منابع ژنتیکی گیاهی و هم چنین دانش بومی که طی اعصار و قرون کسب شده جلوگیری کند.واقدام در زمینه اصلاح نژادی و معرفی گیاهان جدید برای بهره برداری کشورها توسعه یافته و در حال توسعه موثر واقع شود.
معرفی گیاهان جدید، از قبل اقدام شیوه های به نژادی برای بهره برداری مختلف در کشورها منجر به بهبود وضعیت بیولوژیکی زیست محیطی، خاک، آب و پوشش گیاهی می شود. و این دو با افزایش تنوع زیستی به منظور تعویض سیستم های تولید تک کشتی که در نقاط مختلف جهان می تواند ممکن شود .
گفتار سوم : همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه
مطابق بند دو ماده هفت کنوانسیون رم همکاری بین المللی به ویژه در جهت ایجاد یا تقویت توانایی های کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر، در خصوص حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و ارتقاء سطح فعالیت های بین المللی برای ترغیب حفاظت، ارزیابی، مستند سازی، بهبود ژنتیکی، اصلاح نباتات، تکثیر بذر و تسهیم، در دسترسی قرار دادن ، تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و اطلاعات و فن آوری مناسب آن وهمچنین نگهداری و تقویت ترتیبات سازمانی پیش بینی شده در بخش پنج معاهده و اجرای راهبرد مالی موضوع ماده 18 معاهده باید تقویت گردد. براین اساس کنوانسیون با تعبیه” برنامه اقدام جهانی” برای حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، بر اجرای موثر آن از جمله از طریق اقدامات ملی و در صورت اقتضاء از طریق همکاریهای
بین المللی به منظور ایجاد چارچوب متناسب از جمله و به ویژه برای ظرفیت سازی، انتقال فن آوری و تبادل اطلاعات را مورد اذعان قرار داده اند. این امر در ماده 16 معاهده تحت عنوان
شبکه های بین المللی زنتیکی گیاهی مورد تاکید قرار گرفته است.
همکاری کشورهای متعاهد در معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی می توانند از طریق کمیسیون منابع زنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی سازمان کشاورزی و خوار و بار جهانی “فائو” در ارزیابی دورهای آن از وضعیت جهانی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و مطابق بندسه ماده 17 معاهده انجام گیرد.
از قرن بیستم با تشدید روند رو به تخریب اکوسیستم طبیعی، ضرورت همکاری
بین المللی برای پیدایی تعادلی پایدار در حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی من جمله ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد تأکید قرار گرفته است.
به عبارت دیگر زیان های محیطی و مشکلات ناشی از استفاده های نامعقول از منابع طبیعی و به خصوص خاک و منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری در اثر عملیات کشاورزی نوین کشورهای را به فکر چاره اندیشی برای توجه به “نگرانی مشترک جهانی”70 انداخته و یکی از روشها جهت حفاظت و بهره برداری متناسب از این منابع مورد نظر قرار گرفت. بهره وری از استراتژی کشاورزی پایدار مورد توافق قرار گرفته است.71
وامروزه براساس کنفرانس های منطقه ای و بین المللی برقرار شده موضوع همکاری بین المللی را بر محور حفاظت و استفاده از منابع ژنتیکی گیاهی برای تولید مواد غذایی در سطح جهانی باید براساس اجرای سیستم کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست پایه گذاری گردد.
و با کمک به کشورهای در حال توسعه با جایگزینی کشاورزی به روش های بیولوژیک در تولید کشاورزی زیستی می باشد.که چنین گفت:
1- همکاری در شبکه های بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی براساس ترتیبات فعلی و طبق شرایط این معاهده ترغیب یا توسعه داده خواهد شد تا حداکثر پوشش ممکن منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی بدست آید.
2- کشورهای عضو معاهده به طور مقتضی تمام موسسات مربوط از جمله موسسات دولتی، خصوصی، غیر دولتی، تحقیقاتی، اصلاح و دیگر موسسات را برای مشارکت در
شبکه های بین المللی ترغیب خواهد نمود.
مبحث اول : نظام مندی همکاریهای بین المللی
سنتی ترین بعد حقوق بین الملل، تنظیم روابط بین تابعان آن یعنی دولتها و سازمان های بین المللی می باشد. و آن عمل متقابل یا تعادل امتیازات مکتسبه و الزامات بر عهده گرفته شده می باشد. اما پس از جنگ جهانی اول با ممنوعیت تجارت برده، حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون بین المللی کار، شاهد ایجاد دسته ای از قواعد بین المللی هستیم، که مستثنی از اصل عمل متقابل بوده و مبتنی بر منافع بلاواسطه و مستقیم دولتی که تعهد بین المللی را به عهده می گیرد نمی باشند. آنچه مورد نظر است. منافع کلیه کشورها و جامعه بین الملل است .
پس از جنگ جهانی دوم دلمشغولیهای مربوط به حمایت از حقوق بشر موجب گسترش این دسته از قواعد حاوی تعهدات بلاعوض در جهت “منافع مشترک بشریت” می شود.
لذا کاملاً واضح است که قواعد شاکل حقوق بین الملل در موضوع محیط زیست من جمله حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشتاورزی حاوی منافع مستقیم و بلاواسطه برای دول متعاهد نمی باشد.
بلکه هدف پیوند و روابط و همکاری بین الملل بین دول و تابعان حقوق بین الملل برای بهبود سرنوشت و زندگی بشریت است.
در چارچوب سازمان ملل متحد، اصلاً مفهوم همکاری بین المللی برای ایجاد هماهنگی در نقطه نظرات مختلف کشورهای صنعتی و توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در خصوص اهمیت رعایت مسائل ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در موضوع تجارت، محیط زیست و کشاورزی فیمابین کشورهای متعاهد در کنوانسیون رم می باشد. البته در همین راستا اعلامیه ریو محیط زیست و توسعه ملل متحد در سال 1992 برای دستیابی به این روابط بین المللی و ارتباطات مشترک بر مشارکت جهانی، منصفانه میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. که مفهوم اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت شکل می گیرد.72
مبحث دوم : کمک های تکنیکی
رشد فزآینده جمعیت جهان و افزایش تقاضا برای مواد غذایی در دهه های اخیر موجب شد. تا در زمینه علوم کشاورزی و مواد غذایی، شاهد یک گذر جدی و اجتناب ناپذیر از کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته و بکارگیری روش های نوین ژنتیکی گیاهی در تولید محصولات زراعی باشیم.
همانگونه که می دانیم، گیاهان، اصلی ترین و مهمترین منابع تجدید شونده جهان هستند که علاوه بر تأمین غذای انسان ها و حیوانات، نیازهای غیر تغذیه ای، شیمیایی و صنعتی در جهان هم توسط گیاهان مرتفع می گردد. به همین دلیل، کاربرد روش های ژنتیکی گیاهی و برای افزایش کمی و کیفی محصولات از یک سو و کاهش هزینه ها و زمان تولید از سوی دیگر. استفاده از این روش ها در شاخه های گوناگون کشاورزی را بسیار ارزشمند کرده است. 73
به کارگیری روش ها و فنون و تکنیک ژنتیک گیاهی به طور جدی از سال 1983 آغاز و روندی به شدت رو به رشد را به ویژه در قلمرو اصلاح گیاهان زراعی استراتژیک طی کرد. پیشرفت در این حوزه، فوق العاده چشمگیر است به طوریکه در مدتی کمتر از یک دهه، سطح زیر کشت گیاهان زراعی توارثی و دست ورزی شده ژنتیکی وسعتی بالغ بر 60 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی جهان را به خود اختصاص داد. و