پایان نامه ارشد رایگان درمورد بهره بردار، منابع معتبر، منابع حقوق

ر صورت اعطاء باید براساس شرایط مورد مندرج در معاهدات، اعلامبه ها و قطعنامه و بویژه در قوانین داخلی تأمل و تحقیق قرار گرفته است.
و با توجه به الحاق ج.ا.ا به کنوانسیون رم در سال 1384 و اهمیت به حفاظت و استفاده پایدار منابع و ذخایر ژنتیکی گیاهی در کشور قوانین موضوعه قبل و بعد از الحاق به معاهده، مورد شناسایی و تبیین در این پایان نامه قرار گرفته، تا برآیند به همسان سازی با قوانین بین المللی قرار گیرد.
6- روش تحقیق
روش تحقیقات و پژوهش براساس حوزه مطالعاتی خود دارای روش تحقیق منحصر به فردهستند. معمولاً تحقیقات در حوزه علم حقوق با گرایش مختلف من جمله حقوق بین الملل صورت می پذیرد. از لحاظ روشی در دسته تحقیقات توصیفی – تحلیلی قرار می گیرند. بدین جهت با استفاده از منابع معتبر به بررسی و تحلیل موضوع پایان نامه پرداخته و در نهایت با جمع بندی اطلاعات به دست آورده به پاسخگویی فروض و سوالات مطروحه انجام گردید.
پس از طرح و تصویب موضوع پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی و ابلاغ آن، با ارشادات استاد راهنما جناب دکتر علی مشهدی، ابتدا با نگاهی گذرا به بررسی اجمالی متون و منابع مربوطه پرداخته و ضمن آشنایی بیشتر با موضوع، طرح پلان را در سه فصل( مفاهیم و مبانی، تعهدات کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، شناسایی حقوق کشاورزان و نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع) و گفتارها و در مبحث ها تنظیم گردید و در هر فصل پس از بیان مورد معاهده رم به بسط و شرح آن اقدام می گردید. البته چون فصل اول برای بیان مفاهیم و کلیات لحاظ شده بود از این قاعده، مستثنی بوده است. و در آن ضمن بیان مفاهیمی و مبانی تعاریف مشترک از منابع حقوقی بین المللی محیط زیست در مواردیازکتب و متون تخصصی علوم ژنتیکی و کشاورزی مورد بهره برداری قرار گرفته است.
برای نیل به اهداف پایان نامه ابتداء با لحاظ مواد کنوانسیون ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مصوب سازمان کشاورزی وخوارو بار ملل متحد(فائو) و نظرات مندرج در کتب و دیگر منابع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از حصول نتیجه به تنظیم و درج آنها اقدام شده است.
7- اهداف
با افزایش روز افزون جمعیت و نیازهای فراوان آن از جمله غذا، کشاورزی به روش های ابتدایی و سنتی با بازدهی کم، دیگر جوابگوی این نیازها نیست. و این عامل موجب گسترش تولیدات کشاورزی و متعاقباً تأثیرات سوء بر منابع پایه شده است.ودر صورت فرسایش و نابودی منابع ژنتیکی گیاهی، امنیت غذایی جهان مورد تهدید قرار خواهد گرفت. و با نگرانی از فرسایش مداوم منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی دلمشغولی مشترک همه کشورها است. و در همه کشورها امنیت غذایی وتوسعه کشاورزی پایداربه میزان زیادی بستگی به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی دارد که مبداء آنها جای دیگری است.
که در سالیان اخیر دولتها برای حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی اراده لازم برای هر گونه برنامه ریزی جهت دست زدن به اقدامات بین المللی و تحقق اهداف آن را اعلام داشته اند. و تکالیفی در کنوانسیونهای مرتبط در زمینه حفاظت و حراست از منابع ژنتیکی گیاهی را ایجاد نمودند. که در نیجه حقوق حاکم دولتها نسبت به منابع طبیعی من جمله این ذخایر خود محدود می شود. و این امر که این محدودیتها به گونه ای اختیاری و داوطلبانه و حاکی از اجماع جهانی است. 21 در بعضی از این کنوانسیون ها، دولتهای تا انجا پیش می روند که، مسئولیتی خاص در خصوص حفاظت از گونه های گیاهی که فقط در سرزمین آنها وجود دارد برای خود می شناسند.
همه این موارد بیانگر دغدغه و “نگرانی مشترک جهانی”22 به ضرورت حفاظت و حراست از منابع ژنتیکی گیاهی که بر اختلافات سیاسی فائق آمده است. تلاش های سازمان های بین المللی و منطقه ای بویژه سازمان کشاورزی وخوار و بار ملل متحد (فائو) حاکی از این واقعیت است که در این زمینه حول اصول جهانی پذیرفته شد.وتوافق عامی بین دول به وجود آمده است.
حال باید این وفاق عام در قوانین ملی از طریق اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت موثر از ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی تجلی یابد. و دولت ها قبول نمایند. که به موجب قواعد حقوقی ملزم به رعایت و اجرای این تدابیر هستند.
لذا حمایت از ذخایر عظیم ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در زمین با همکاری، تفاهم و توافق بین المللی ایجاد یک چارچوب حقوقی جهانی امکان پذیر می باشد.
کشورها با قبول این که، حفاظت، اکتشاف، جمع آوری شناسایی، ارزیابی و ثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در نیل به اهداف اعلامیه رم در مورد امنیت جهانی غذایی و برنامه اقدام اجلاس جهانی غذا و برای دستیابی به توسعه پایدار و کشاورزی برای نسل حاضر و نسل آینده، امری حیاتی است. در این خصوص کشورهای با هدف دستیابی به راهکار ها و چارچوب حقوقی در سطح جهانی و منطقه ای، معاهده و موافقتنامه های بین المللی مربوطه از منظر امنیت غذایی و کشاورزی پایدار مورد تحقق قرار گرفته است.
این پژوهش در جهت ارتقای دانش و بالا بردن آگاهی نسبت به اصول و ضوابط حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و شناسایی و ارزیابی تعهدات کشورهای عضو کنوانسیون رم و نیز موافقت نامه های بین المللی و منطقه ای که برای حفظ، توسعه و حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در نظام حقوقی بین المللی از جمله تعهد به همکاری، تعهد به رعایت حقوق مالکیت معنوی و تعهد به حفاظت می باشد.
و در ارتقای و اطمینان از همسانی قوانین ملی با موازین و معیارهای بین المللی در مدیریت حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که نقطه تلاقی “کشاورزی، محیط زیست و تجارت” و هم افزائی بین این بخشها مورد توجه قرار گرفته است.
8- نوآوری پژوهش
با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون رم در سال 1384 و اهمیت روز افزون توجه به حفاظت و استفاده پایدار منابع ژنتیکی در سطح بین المللی ارزیابی نظام حقوقی بین المللی حاکم و نیز تعهدات دولتها، علی الخصوص تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می تواند نوآوری ایرن اثر باشد. این پژوهش برای نخستین بار در حوزه حقوق بین الملل کشاورزی به این موضوع پرداخته است.
9- سازماندهی پژوهش
در نهایت در سازماندهی این پژوهش و تحقیق سعی گردیده تا با توجه به فرضیه. تا از این طریق بتوانند بهتر به حل مشکلات مرتبط با تخریب و انقراض منابع ژنتیکی گیاهی کمک کنند.و با نگرشی واقع بینانه در بکارگیری ذخایر ژنتیکی گیاهی وتعهدات مقرر درمعاهده برای حفاظت و بهره برداری به سیاست عادلانه کشاورزی دست یابیم.
مبحث دوم : تقویت تحقیقات
بر این اساس دولتها مکلفند. دست به تقویت تحقیقاتی که تنوع زیستی را در جهت کشاورزان با یه حداکثر رساندن تنوع داخلی و بین گونه های خاص بهبود بخشیده وحفاظت می کند، به ویژه کشاورزانی که انواع خود را ایجاد و استفاده می کنند. و اصول اکولوژیک را در حفظ حاصلخیزی خاک و مبارزه با بیماریها، علفهای هرز و آفات به کار می بندند. 64
همانگونه که در اسناد بیانیه های بین المللی درباره محیط زیست از جمله ذخایر ژنتیکی گیاهی و تنوع زیستی در بیانیه ریو نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در مراحل تکامل طولانی و دشوار بشر بر روی زمین، مرحله ای فرا رسیده است که در آن، انسان به یاری پیشرفت سریع علوم و تحقیقات و فن آوری به روش های متعدد و در مقیاس های غیر قابل پیش بینی قدرت تغییر این منابع ژنتیکی و اصلاح آن به دست آورده است.
این وضعیت نه تنها نسل کنونی بشر را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه بقای بشر را بویژه در امنیت غذایی جهانی و توسعه کشاورزی پایدار به طور جدی در معرض خطر قرار داده است. کنوانسیون تنوع زیستی (1992) نیز در خصوص تنوع گونه های زیستی در ماده (شش)، فهرست اقدامات کل را که باید در جهت تقویت، حفاظت و استفاده معقولانه از منابع زیستی اتخاذ شود. مورد توجه در بخش تحقیقات واصلاحبهنژادی در منابع ژنتیکی قرار گرفته است.
بطور کلی در تحقیقات و براساس اسناد حقوق بین الملل محیط زیست، اصل جلوگیری از تخریب و حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی به عنوان یک حقیقت و واقعیت بخشیده اند. و تحقیقات پیش از آغاز فعالیت یا طرحی که ممکن است آثار زیانبار زیست محیطی در خور توجه به بار آورد. “اصل احتیاطی”65 مورد توجه قرار گیرد.
اهداف غایی دولت ها در معاهده نسبت به تقویت تحقیقات در منابع ژنتیکی گیاهی جهت نیل به خود کفایی و امنیت غذایی، بهبود کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی و افزایش درآمد زارعان و کشاورزان در راستای توسعه پایدار، بهبود فرآورده ها، با استفاده از بیوتکنولوژی
می باشد. به نوعی که متضمن سلامت بیشتر محیط زیست باشد. و از آلاینده های محیطی اجتناب گردد.
مبحث سوم : تلاش برای اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان
در صورت اقتضاء توسعه تلاش های اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، که توان ایجاد انواع سازگاری با شرایط اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی از جمله مناطق کم بازده را تقویت می کند.
امروزه انتقال عامل وراثتی یا ژن از یک موجود به موجود دیگر امکان پذیر است. اصلاح نباتاتدر گذشته کشورها ازدانش”بیوتکنولوژی”دراصلاح نباتات و در موارد محدودی استفاده می شد.
اما از سال 2000 میلادی به بعد استفاده از این دانش با مشارکت کشاورزان و زارعین در موارد گوناگون افزایش یافته است. ازجمله برنامه تولید نسل گیاهی که منجر به افزایش انواع گوناگون گیاهان با ویژگیهای مرغوب می شود. لذا با مشارکت کشاورزان بیشتری تولید نسل گیاهان از طریق اصلاح نباتات به صورت سنتی کاهش یافت. اما مهندسی ژنتیکی در محصولات کشاورزی (گیاهی) ممکن است، بهتر و بیشتر مورد نیاز کشورهای جهان سوم (در حال توسعه) باشد. تا کشورها پیشرفته و صنعتی ، که در حال حاضر آن را بسط و توسعه می دهند .66 در این برنامه کشورهای متعاهد در دست کاری ژنتیکی تحقق نتیجه صرفه جویی برای کشاورزی ، کشاورزان و کاهش آلودگی محیط زیست را متعهد شده اند.
تحولات در بخش کشاورزی جهان تا قبل از دوران صنعتی، کشاورزان و زارعین نقش اصلی را برعهده داشته اند. و کماکان نیز موتور تحولات در فرآیند بهره برداری کشاورزی تلقی می شوند.
و حتی بخش عظیمی از کشاورزان همواره در اصلاح نباتات در حال انجام آزمایش و نوآوری برای حل مسائل و افزایش بهره برداری در دست یابی به امنیت غذایی جهانی اند. لذا امکان مشارکت این نوع زارعین و کشاورزاندر اصلاح نباتات را باید کشورهای متعاهد برنامه ریزی نمایند.
مبحث چهارم : توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان
دانش به عنوان یکی از نیروهای بسیار موثر در تحولات جهانی در ابعادهای حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شمار می آید و به عنوان یک “کالای عمومی”67محسوب می گردد. زیرا می توان دانش را بدون کاهش و استهلاک با دیگران مشارکت گذاشت. در عین حال، این یک مشخصه منحصر به فرد برای این کالای عمومی محسوب می شود که بر خلاف سایر کالاهای فیزیکی (مثل سرمایه، دارایی های مادی و منابع طبیعی) استفاده از آن از کمیت آن نمی کاهد و می توان از آن بارها استفاده کرد.
در موضوع توسعه دانش بنیان ژنتیکی گیاهان زارعی یعنی افزایش دامنه تنوع ژنتیکی قابل دسترسی کشاورزان را کشور متعاهد در کنوانسیون رم فراهم نمایند.
در توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان معمولاً نوآوری و تعامل کشورها در فضای مبادله ای کارآمدتری ایجاد می شود. این تعامل زمینه ساز ایجاد سیستم نوآوری ملی می شود. که خود مبتنی بر روابط بخش