پایان نامه ارشد رایگان درمورد استاندارد، کارشناسان، سازمان ملل متحد

مواد استاندارد
منعقد شده مطلع سازند.
(2) – نمونه‌هایی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی بنا به تقاضا و بدون
نیاز به موافقتنامه انتقال مواد استاندارد باید در اختیار طرفهای متعاهدی که منابع
ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از سرزمین آنها در شرایط رویشگاههای طبیعی جمع
آوری شده، قرار گیرد.
(3) – منافع حاصل به موجب موافقتنامه انتقال مواد استاندارد فوق که به ساز و کار
مذکور در جزء (و) بند (3) ماده (19) واریز میگردد، باید بویژه در حفاظت و استفاده
پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد نظر و بخصوص در برنامه‌های
ملی و منطقه‌ای در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر بویژه در
مراکز تنوع و کشورهای کمتر توسعه یافته مصرف شود. و
(4) – مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی باید در حد توان خود اقداماتی را اتخاذ
کنند تا شرایط موافقتنامه‌های انتقال مواد استاندارد بطور مؤثر رعایت گردد و در
اسرع وقت هیأت رئیسه را در جریان موارد عدم رعایت آن قرار دهند.
(ج) – مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی صلاحیت هیأت رئیسه را در ارائه سیاستهای
هدایت کننده در خصوص مجموعه‌های خارج از رویشگاهی نگهداری شده توسط آنان با رعایت
مفاد این معاهده مورد شناسائی قرار خواهند داد.
(د) – تجهیزات علمی و فنی که مجموعه‌های خارج از رویشگاه طبیعی در آن نگهداری
میشوند به منظور نگهداری و مدیریت این مجموعه‌ها مطابق استانداردهای پذیرفته شده
بین‌المللی بویژه استانداردهای بانک ژن که توسط کمیسیون منابع ژنتیکی برای غذا و
کشاورزی فائو مورد تأیید قرار گرفته است، همچنان در اختیار مراکز تحقیقات کشاورزی
بین‌المللی باقی خواهند ماند.
(ه) – دبیر، بنا بر تقاضای یکی از مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی تلاش خواهد
نمود تا پشتیبانی فنی مناسب را فراهم نماید.
(و) – دبیر، در هر زمانی حق دسترسی به تأسیسات و همچنین حق بازرسی تمام فعالیتهای
انجام شده در آنها را که مستقیما” به حفاظت و تبادل مواد موضوع این ماده مربوط
میشود، خواهد داشت.
(ز) – در صورت تهدید یا جلوگیری از نگهداری منظم این مجموعه‌های خارج از رویشگاهی
حفاظت شده به وسیله مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی توسط هر عاملی، از جمله
وضعیت اضطراری، دبیر با موافقت کشور میزبان به تخلیه یا انتقال آنها تا حد امکان
کمک خواهد نمود.
2 – طرفهای متعاهد موافقت میکنند منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در پیوست
(1) این معاهده را در قالب نظام چند جانبه در دسترس مراکز تحقیقات کشاورزی
بین‌المللی گروه مشورتی تحقیقات بین‌المللی کشاورزی که با هیأت رئیسه طبق این
معاهده موافقتنامه‌هائی را امضاء کرده‌اند قرار دهند. مراکز مزبور در فهرستی که
توسط دبیر نگهداری شده بنا به تقاضا در اختیار طرفهای متعاهد قرار میگیرد، اضافه
خواهد شد.
3 – موادی غیر از مواد فهرست شده در پیوست (1) که توسط مراکز تحقیقات کشاورزی
بین‌المللی دریافت و نگهداری میشود پس از لازم‌الاجراء شدن این معاهده بر اساس
شرایط مورد توافق مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی دریافت کننده مواد و کشور مبدأ
این منابع یا کشوری که آنها را طبق کنوانسیون تنوع زیستی یا قوانین حاکم دیگر بدست
آورده است، در دسترس قرار خواهند گرفت.
4 – طرفهای متعاهد ترغیب میشوند تا دسترسی مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی را که
با هیأت رئیسه موافقتنامه‌هائی را امضاء نموده‌اند، بر اساس شرایط توافق شده به آن
دسته از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که در پیوست (1) ذکر نشده‌اند، ولی
برای فعالیتها و برنامه‌های مراکز مزبور مهم میباشند، فراهم نمایند.
5 – هیأت رئیسه همچنین مساعی خود را در جهت انعقاد موافقتنامه‌هائی برای مقاصد
مذکور در این ماده با دیگر مؤسسات بین‌المللی مربوط بکار خواهد بست.
ماده 16 – شبکه‌های بین‌المللی منابع ژنتیکی گیاهی
1 – همکاریهای موجود در شبکه‌های بین‌المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
کشاورزی بر اساس ترتیبات فعلی و طبق شرایط این معاهده ترغیب یا توسعه داده خواهد
شد تا حد اکثر پوشش ممکن منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی بدست آید.
2 – طرفهای متعاهد بطور مقتضی تمام مؤسسات مربوط از جمله مؤسسات دولتی، خصوصی، غیردولتی، تحقیقاتی، اصلاح و دیگر مؤسسات را برای مشارکت در شبکه‌های بین‌المللی
ترغیب خواهند نمود.
ماده 17 – نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
1 – طرفهای متعاهد برای ایجاد و تقویت نظام جهانی اطلاعات بر اساس نظامهای
اطلاعاتی موجود به منظور تسهیل مبادله اطلاعات در زمینه موضوعات علمی، فنی و زیست
محیطی مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی همکاری خواهند نمود. به این
امید که اینگونه مبادله اطلاعات به تسهیم منافع از طریق قرار دادن اطلاعات راجع به
منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در دسترس تمامی طرفهای متعاهد، کمک خواهد
نمود. در ایجاد نظام جهانی اطلاعات از همکاری “ساز و کار تبادل” کنوانسیون تنوع
زیستی نیز استفاده خواهد شد.
2 – در صورت اعلام طرفهای متعاهد، در مورد خطراتی که حفاظت مؤثر منابع ژنتیکی
گیاهی برای غذا و کشاورزی را تهدید میکند در جهت حفاظت از مواد، پیش آگاهی داده
خواهد شد.
3 – طرفهای متعاهد با کمیسیون منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی فائو در ارزیابی
دوره‌ای آن از وضعیت جهانی منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی همکاری خواهند نمود تا
برنامه دوره‌ای اقدام جهانی موضوع ماده (14) به روز گردد.
بخش 6 – مقررات مالی
ماده 18 – منابع مالی
1 – طرفهای متعاهد متعهد میشوند که راهبرد مالی را برای اجرای این معاهده طبق مفاد
این ماده بکار گیرند.
2 – اهداف راهبرد مالی شامل ارتقاء دسترسی، شفافیت، کارآئی و مؤثر بودن تأمین
منابع مالی بمنظور اجرای فعالیتهای موضوع این معاهده خواهد بود.
3 – به منظور سوق دادن اعتبارات مالی برای فعالیتها، طرحها و برنامه‌های اولویت
دار، بویژه در کشورهای درحال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر، و با مد نظر
قرار دادن “برنامه اقدام جهانی”، هیأت رئیسه در فواصل زمانی مشخص، میزان اعتبار
مالی لازم را تعیین خواهد نمود.
4 – به موجب راهبرد مالی:
(الف) – طرفهای متعاهد اقدامات لازم و مقتضی را در چهارچوب هیأتهای رئیسه نهادها،
صندوقها و ساز و کارهای بین‌المللی به عمل خواهند آورد تا از اولویت دادن و توجه
کافی به تخصیص مؤثر منابع قابل پیش بینی و توافق شده برای اجرای طرحها و
برنامه‌های موضوع این معاهده اطمینان حاصل نمایند.
(ب) – انجام مؤثر تعهدات موضوع این معاهده توسط طرفهای متعاهدی که از کشورهای در
حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر هستند به میزان تخصیص مؤثر منابع موضوع
این ماده، بویژه توسط کشورهای توسعه یافته بستگی خواهد داشت. طرفهای متعاهدی که از
کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر هستند به طرحها و برنامه‌های
خود برای ظرفیت سازی در زمینه منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی اولویت کافی
خواهند داد.
(ج) – طرفهای متعاهدی که از کشورهای توسعه یافته هستند نیز منابع مالی برای اجرای
این معاهده را فراهم خواهند نمود و کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در
حال گذر نیز از راههای دوجانبه، چند جانبه و منطقه‌ای خود را از منابع مزبور
بهره‌مند خواهند کرد. اینگونه راهها شامل ساز و کار موضوع جزء (و) بند (3) ماده
(19) خواهد بود.
(د) – هر طرف متعاهد موافقت مینماید که منابع مالی برای فعالیتهای ملی برای حفاظت
و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را در حد منابع مالی
توانائی‌های ملی خود به عهده گرفته و فراهم کند. منابع مالی فراهم شده نبایستی
برای منظورهائی که در نهایت مغایر با این معاهده میباشد بویژه در زمینه‌های مرتبط
با تجارت بین‌المللی محصولات، استفاده گردد.
(ه) – طرفهای متعاهد موافقت مینمایند که منافع حاصل از جزء (د) بند (2) ماده (13)
بخشی از راهبرد مالی باشد.
(و) – مشارکتهای داوطلبانه نیز میتواند توسط طرفهای متعاهد، بخش خصوصی (با توجه به
ماده 13) سازمانهای غیر دولتی و منابع دیگر فراهم گردد. طرفهای متعاهد موافقت
مینمایند که هیأت رئیسه ویژگیهای راهبرد ترغیب چنین مشارکتهائی را بررسی نماید.
5 – طرفهای متعاهد موافقت مینمایند که اولویت به اجرای طرحها و برنامه‌های توافق
شده برای کشاورزان کشورهای در حال توسعه بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته و در
کشورهای با اقتصاد در حال گذری که از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
محافظت یا استفاده پایدار میکنند، داده شود.
بخش 7 – مقررات اجرائی
ماده 19 – هیأت رئیسه
1 – بدین وسیله هیأت رئیسه متشکل از تمامی طرفهای متعاهد تشکیل میگردد.
2 – تمام تصمیمات هیأت رئیسه با اتفاق نظر اتخاذ خواهد شد، مگر در مواردی که با
اتفاق نظر تصمیم گرفته شود که به روش دیگر عمل شود، به استثنای موارد مربوط به
مواد (23) و (24) که همیشه اتفاق نظر ضروری خواهد بود.
3 – وظائف هیأت رئیسه، ترغیب اجرای کامل این معاهده با در نظر داشتن اهداف آن و
بویژه موارد زیر خواهد بود:
(الف) – تهیه رهنمود و دستورالعمل سیاستگذاری برای نظارت و بکارگیری توصیه‌های
لازم برای اجرای این معاهده و بویژه عملی شدن نظام چند جانبه.
(ب) – تصویب طرحها و برنامه‌هائی برای اجرای این معاهده.
(ج) – تصویب راهبرد مالی برای اجرای این معاهده در اولین جلسه خود و بازنگری آن در
فواصل زمانی مشخص طبق مفاد ماده (18).
(د) – تصویب بودجه این معاهده.
(ه) – بررسی و ایجاد نهادهای فرعی لازم و تصویب مأموریتها و ترکیب آنها در صورت
وجود اعتبارات مالی لازم.
(و) – در صورت لزوم ایجاد یک ساز و کار مناسب مانند حساب امانی برای دریافت و
استفاده از منابع مالی که به منظور اجرای این معاهده تأمین میگردد.
(ز) – ایجاد و حفظ همکاری با ارکان سایر سازمانهای بین‌المللی و معاهدات ذی‌ربط
دیگر، از جمله و بویژه کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی در ارتباط با موضوعات
مشمول این معاهده از جمله مشارکت آنان در راهبرد مالی.
(ح) – در صورت لزوم بررسی و تصویب اصلاحیه‌های این معاهده طبق مفاد ماده (23).
(ط) – در صورت لزوم بررسی و تصویب اصلاحیه‌های پیوستهای این معاهده طبق مفاد ماده
(24).
(ی) – بررسی شیوه‌های راهبرد تشویق مشارکتهای داوطلبانه بویژه در ارتباط با مواد
(13) و (18).
(ک) – انجام وظایف دیگری که ممکن است برای نیل به اهداف این معاهده ضروری باشد.
(ل) – توجه به تصمیمات مرتبط کنفرانس اعضاء کنوانسیون تنوع زیستی و ارکان سایر
سازمانهای بین‌المللی و معاهدات ذی‌ربط.
(م) – در صورت اقتضاء مطلع نمودن کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی و ارکان سایر
سازمانهای بین‌المللی و معاهدات ذی‌ربط از موضوعات مربوط به اجرای این معاهده؛ و
(ن) – تأیید شرایط موافقتنامه‌های با مراکز تحقیقات کشاورزی و بین‌المللی و دیگر
مؤسسات بین‌المللی به موجب ماده (15) و تجدید نظر و اصلاح موافقتنامه انتقال مواد
استاندارد موضوع ماده (15).
4 – هر طرف متعاهد با رعایت بند (6) ماده (19) یک رأی دارد و میتواند در جلسات
هیأت رئیسه با یک نماینده که او نیز میتواند یک جانشین، مشاوران و کارشناسانی به
همراه داشته باشد شرکت کند. جانشینها، کارشناسان و مشاوران میتوانند در جلسات هیأت
رئیسه شرکت کنند ولی نمیتوانند رأی بدهند مگر در مواردی که بطور مقتضی اجازه داشته
باشند که بجای نماینده عمل نمایند.
5 – سازمان ملل متحد، آژانسهای تخصصی آن و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز هر
کشوری که طرف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *