پایان نامه ارشد رایگان درمورد استاندارد، اطلاعات مربوط، امدادگران

بر
اینکه دریافت کننده منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی باید خواستار اعمال
شرایط موافقتنامه انتقال مواد استاندارد در مورد انتقال منابع ژنتیکی گیاهی برای
غذا به شخص یا واحد دیگر و نیز انتقالات بعدی آن منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
کشاورزی اعمال شود، دسترسی آسان فراهم خواهد شد.
5 – طرفهای متعاهد وجود مهلتی را برای رسیدگی به اختلافات قراردادی ناشی از
موافقتنامه‌های انتقال مواد استاندارد طبق الزامات قابل الزام مربوط به صلاحیت و
به موجب نظامهای حقوقی خود، با تصدیق اینکه تعهدات ناشی از موافقتنامه‌های مزبور
منحصرا” متوجه طرفهای آن موافقتنامه میباشد، تضمین خواهند نمود.
6 – طرفهای متعاهد موافقت مینمایند که در شرایط اضطراری ناشی از حوادث غیر مترقبه،
در جهت مشارکت در استقرار مجدد نظامهای کشاورزی با همکاری دست اندرکاران و
امدادگران حوادث، دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مناسب را
در نظام چند جانبه فراهم نمایند.
ماده 13 – تسهیم منافع در نظام چند جانبه
1 – طرفهای متعاهد تصدیق مینمایند که دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا
و کشاورزی گنجانده شده در نظام چند جانبه، خود، منفعت عمده نظام چند جانبه محسوب
میگردد و موافقت میکنند که منافع حاصل از آن باید به صورت منصفانه و عادلانه طبق
مفاد این معاهده تقسیم گردد.
2 – طرفهای متعاهد موافقت میکنند که منافع حاصل از استفاده، از جمله استفاده
تجاری، از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در قالب نظام چند جانبه به صورت
منصفانه و عادلانه از طریق ساز و کارهای زیر ( تبادل اطلاعات، دسترسی به فناوری و
انتقال آن، ظرفیت سازی، تسهیم منافع حاصل از تجاری سازی) با در نظر گرفتن اولویت
زمینه‌های فعالیت برنامه دوره‌ای اقدام جهانی، تحت نظر هیأت رئیسه تقسیم گردد:
الف – تبادل اطلاعات:
طرفهای متعاهد موافقت میکنند که اطلاعات مربوط را که از جمله و بویژه حاوی کالا
نماها و فهرست اموال، اطلاعات فناوری، نتایج تحقیقات فنی، علمی و اقتصادی –
اجتماعی از جمله شناسائی، ارزیابی و بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
کشاورزی در قالب نظام چند جانبه را در دسترس قرار دهند. اینگونه اطلاعات در
صورتیکه محرمانه نباشند با رعایت قوانین حاکم و طبق توانائی‌های ملی در دسترس قرار
خواهد گرفت. اطلاعات مزبور در دسترس تمامی طرفهای متعاهد این معاهده از طریق نظام
اطلاعاتی موضوع ماده (17) قرار خواهد گرفت.
ب – دسترسی به فناوری و انتقال آن:
1 – طرفهای متعاهد تعهد مینمایند که فناوری‌های حفاظت، شناسائی، ارزیابی و استفاده
از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را که در قالب نظام چند جانبه قرار
دارند مهیا نموده و یا دسترسی به آنها را فراهم نمایند. طرفهای متعاهد با تصدیق
اینکه بعضی از فناوریها فقط میتوانند از طریق مواد ژنتیکی منتقل شوند، دسترسی به
اینگونه فناوریها و مواد ژنتیکی را که در قالب نظام چند جانبه قرار دارند و انواع
اصلاح شده و مواد ژنتیکی ایجاد شده با استفاده از منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی
در قالب نظام چند جانبه را مطابق مفاد ماده (12) فراهم و یا تسهیل نمایند. دسترسی
به اینگونه فناوریها، انواع اصلاح شده و مواد ژنتیکی با رعایت قوانین حاکم در مورد
دسترسی و حقوق مالکیت و طبق توانائی‌های ملی صورت خواهد گرفت.
2 – دسترسی به فناوری و انتقال آن به کشورها بویژه به کشورهای در حال توسعه و
کشورهای با اقتصاد در حال گذر از طریق مجموعه تمهیداتی نظیر تأسیس و نگهداری و
مشارکت در گروههائی با موضوع فعالیت محصول گیاهی بمنظور همه گونه مشارکت برای
تحقیق و توسعه استفاده از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و فعالیتهای
مشترک تجاری مربوط به مواد دریافت شده، توسعه نیروی انسانی و دسترسی مؤثر به
تجهیزات تحقیقاتی صورت خواهد گرفت.
3 – دسترسی و انتقال فناوری موضوع ردیفهای (1) و (2) فوق از جمله فناوری‌هائی که
با حقوق مالکیت معنوی حمایت میشوند به کشورهای در حال توسعه که طرف متعاهد این
کنوانسیون هستند بویژه کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای با اقتصاد در حال گذر
با شرایط منصفانه و کاملا” مطلوب فراهم و یا تسهیل خواهد شد، بویژه در مورد
فناوریهای مورد استفاده برای حفاظت و همچنین فناوریهای سودمند برای کشاورزان در
کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای با اقتصاد در
حال گذر از جمله با شرایط اعطائی ممتاز و ترجیحی و مورد توافق متقابل، از جمله و
بویژه از طریق مشارکت در تحقیقات و توسعه در قالب نظام چند جانبه. اینگونه دسترسی
و انتقال در شرایطی صورت خواهد گرفت که با شناسائی و منطبق بر حمایت کافی و مؤثر
از حقوق مالکیت معنوی باشد.
ج – ظرفیت سازی:
با توجه به نیازهای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر، که از
طریق اولویتی که آنها برای ظرفیت سازی در منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
در طرحها و برنامه‌های خود در نظر میگیرند، بیان میشود، در صورتیکه منابع ژنتیکی
گیاهی یاد شده برای غذا و کشاورزی مشمول نظام چند جانبه باشد، طرفهای متعاهد
موافقت میکنند که موارد زیر را در اولویت قرار بدهند:
1 – ایجاد و یا تقویت برنامه‌هائی برای آموزش علمی و فنی حفاظت و استفاده پایدار
از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی؛
2 – ایجاد و تقویت تأسیساتی برای حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی
برای غذا و کشاورزی بویژه در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال
گذر؛ و
3 – انجام تحقیقات علمی ترجیحا” و در جائی که ممکی باشد، در کشورهای در حال توسعه
و کشورهای با اقتصاد در حال گذر، با همکاری مؤسسات این کشورها و توسعه ظرفیت برای
انجام اینگونه تحقیقات در زمینه‌های مورد نیاز.
د – تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی:
1 – طرفهای متعاهد موافقت مینمایند در قالب نظام چند جانبه با دخیل کردن بخشهای
خصوصی و دولتی در فعالیتهای مشخص شده در این ماده از طریق اشتراک مساعی و همکاری
از جمله با بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر در
تحقیق و توسعه فناوری، اقداماتی را بمنظور دستیابی تسهیم منافع ناشی از تجاری سازی
اتخاذ نمایند.
2 – طرفهای متعاهد موافقت میکنند که موافقتنامه انتقال مواد استاندارد موضوع بند
(4) ماده (12) شامل این الزام باشد که دریافت کننده‌ای که محصولی را تجاری میکند
که از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی بوده و در بردارنده موادی است که از
طریق نظام چند جانبه به آن دسترسی یافته، سهم عادلانه‌ای از منافع حاصل از تجاری
سازی آن محصول را به ساز و کار موضوع جزء (و) بند (3) ماده (19) بپردازد، مگر
اینکه محصول مزبور بدون محدودیت برای تحقیق و اصلاح بیشتر در دسترس دیگران باشد،
که در اینصورت دریافت کننده‌ای که تجاری سازی میکند برای پرداخت چنین سهمی ترغیب
خواهد شد.
هیأت رئیسه در اولین جلسه خود میزان، شکل و شیوه پرداخت را در راستای عرف تجاری
تعیین خواهد نمود. هیأت رئیسه میتواند تصمیم بگیرد برای طبقات مختلف دریافت
کنندگان که فرآورده‌های مزبور را تجاری سازی میکنند سطوح متفاوت پرداخت مقرر
نماید. همچنین میتواند در مورد ضرورت معاف نمودن کشاورزان خرده پای کشورهای در حال
توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر از پرداختهای مزبور تصمیم بگیرد. هیأت رئیسه
میتواند هر ازگاهی در راستای دستیابی به تسهیم عادلانه منافع، سطوح پرداخت را مورد
بازبینی و تجدید نظر قرار دهد و ظرف یک دوره پنج ساله از لازم‌الاجراء شدن این
معاهده لزوم پرداخت اجباری مقرر در موافقتنامه انتقال مواد استاندارد را نیز در
مواردی که محصولات تجاری شده مزبور بدون محدودیت برای تحقیق و اصلاح بیشتر در
دسترس دیگران قرار میگیرد ارزیابی نماید.
3 – طرفهای متعاهد موافقت میکنند که منافع حاصل از استفاده از منابع ژنتیکی گیاهی
برای غذا و کشاورزی که به موجب نظام چند جانبه تقسیم میشود، باید ابتدا بصورت
مستقیم و غیر مستقیم بسوی کشاورزان تمام کشورها بویژه در کشورهای در حال توسعه و
کشورهای با اقتصاد در حال گذر که به حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی
برای غذا و کشاورزی میپردازند، جریان یابد.
4 – هیأت رئیسه در اولین اجلاس خود، سیاست و معیارهای مربوط به کمکهای ویژه به
موجب راهبرد مالی توافق شده مقرر در ماده (18) برای حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی برای
غذا و کشاورزی را در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر که
مشارکت آنها در تنوع منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در نظام چند جانبه
قابل توجه بوده و یا نیازهای خاصی دارند، بررسی خواهد کرد.
5 – طرفهای متعاهد تصدیق میکنند که توانائی اجرای کامل “برنامه اقدام جهانی” بویژه
در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر به میزان زیادی به اجرای
مؤثر این ماده و راهبرد مالی مقرر ماده (18) بستگی خواهد داشت.
6 – طرفهای متعاهد ترتیبات راهبردی مشارکت داوطلبانه در تسهیم منافع را بررسی
خواهند کرد تا صنایع فرآوری غذائی که از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
سود میبرند در نظام چند جانبه، مشارکت مالی نمایند.
بخش 5 – اجزاء حمایت کننده
ماده 14 – برنامه اقدام جهانی
طرفهای متعاهد با تصدیق اهمیت برنامه دوره‌ای اقدام جهانی برای حفاظت و استفاده
پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در این معاهده، باید اجرای مؤثر
آنرا از جمله از طریق اقدامات ملی و در صورت اقتضاء از طریق همکاریهای بین‌المللی
به منظور ایجاد چارچوب متناسب از جمله و بویژه برای ظرفیت سازی، انتقال فناوری و
تبادل اطلاعات، با در نظر گرفتن مفاد ماده (13) ترغیب نمایند.
ماده 15 – مجموعه‌های خارج از رویشگاهی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که
توسط مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی گروه مشورتی تحقیقات کشاورزی بین‌المللی و
دیگر مؤسسات بین‌المللی نگهداری میشوند
1 – طرفهای متعاهد اهمیت مجموعه‌های خارج از رویشگاهی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا
و کشاورزی که توسط مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی گروه مشورتی تحقیقات کشاورزی
بین‌المللی به صورت امانی نگهداری میشوند را برای این معاهده مورد تصدیق قرار
میدهند. طرفهای متعاهد از مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی میخواهند که
موافقتنامه‌هایی را با هیأت رئیسه در رابطه با مجموعه‌های خارج از رویشگاهی مزبور
طبق قیود و شرایط زیر منعقد نمایند:
(الف) – منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که در پیوست (1) این معاهده فهرست
شده و توسط مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی نگهداری میشوند باید طبق مقررات
مندرج در بخش (4) این معاهده در دسترس قرار گیرند.
(ب) – منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به غیر از آنچه که در پیوست (1) این
معاهده آمده است و قبل از اجرای این معاهده جمع آوری شده و توسط مراکز تحقیقات
کشاورزی بین‌المللی به طور امانی نگهداری میشود باید طبق مفاد موافقتنامه انتقال
مواد استاندارد که به موجب موافقتنامه‌های بین مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی و
فائو در حال استفاده هستند در دسترس قرار گیرند. موافقتنامه انتقال مواد استاندارد
باید توسط هیأت رئیسه با مشورت مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی طبق مفاد مربوط
این معاهده بویژه مواد (12) و (13) و به موجب شرایط زیر حد اکثر نشست اجلاس عادی
دوم آن مورد بازبینی قرار گیرد:
(1) – مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی باید طبق برنامه‌ای که هیأت رئیسه مقرر
مینماید به صورت دوره‌ای هیأت رئیسه را از موافقتنامه‌های انتقال