پایان نامه ارشد رایگان با موضوع کارشناسان

بلی و 145 نفر با جواب خیر پاسخ دادند و 2 جواب بیپاسخ داشتیم.” شرکت یا عدم شرکت در کلاسها” را 188 نفر مثبت و 178 نفر منفی پاسخ دادند و 4 نفر بیپاسخ بودند. “آمادگی برای شرکت در کلاسها به دلیل کاربردی بودن مباحث” را 177 نفر جواب بلی و 114 نفر جواب خیر دادند. “دادن اطلاعات لازم در زمینهی توسعه پایدار با کلاسهای آموزشی- ترویجی” 264 نفر موافق و 104 نفر مخالف و 2 نفر بیپاسخ بودند.” بالا بردن آگاهی کشاورزی پایدار با شرکت در کلاس” 244 نفر موافق و 122 نفر مخالف و 4 نفر بیپاسخ میباشند.
38- شرکت در کارهای گروهی و جمعی: به منظور بررسی شرکت در کارهای گروهی و جمعی 5 سوال دو گزینهای طرح گردید که نتایج نشان میدهد، ” شرکت در کارهای گروهی و جمعی روستا” را 275 نفر جواب بلی و 95 نفر از پاسخگویان جواب خیر دادند.” همکاری با مروجان و کارشناسان کشاورزی” با 277 نفر پاسخ مثبت و 92 نفر پاسخ منفی دادند که 1 نفر بیپاسخ بود. پاسخگویان “شرکت در نمایشگاههای کشاورزی” را 156 نفر بلی و 211 نفر خیر جواب دادند و3 نفر بیپاسخ بود. “بازدید از مزارع کشاورزی پایدار” را 160 نفر با بلی و 107 نفر با خیر پاسخ دادند که 3 نفر بیپاسخ بود و همکاری با نهادههای کشاورزی با 272 نفر جواب بلی و 97 نفر خیر پاسخ داده شد و 1نفر بیپاسخ بود.
39- مشارکت اجتماعی: در قالب مشارکت اجتماعی 5 سوال دو گویهای طرح گردید. پاسخگویان “مشورت با سایر کشاورزان” را (302 نفر) جواب مثبت و (68 نفر) جواب منفی دادند. “بیان عقاید و نظرات در کلاسهای آموزشی و ترویجی”، (259 نفر) بیشترین جواب مثبت و (101 نفر) کمترین جواب منفی و 10 نفر بیپاسخ را شامل شد. “مذاکره با مسئولین و مدیران در زمینه مشکلات”، بیشتر پاسخگویان یعنی (259 نفر) مثبت و کمترین افراد با (108 نفر) منفی پاسخ دادند و (3 نفر) بیپاسخ بودند. “راهنمایی و مشاوره از کشاورزان نمونه” با (262 نفر) پاسخ بلی و (105 نفر) جواب منفی و همچنین (3 نفر) بیپاسخ بود. “استفاده از تجربیات یکدیگر در مسایل کشاورزی” را (282 نفر) جواب بلی و (86 نفر) جواب خیر دادند و (2 نفر) بیپاسخ بود.
40- دانش کشاورزی پایدار: برای بررسی دانش کشاورزی پایدار 10 گویه در قالب طیف لیکرت مطرح گردید. “بهرهگیری از کود سبز” بیشترین افراد 183 نفر با (7/49 درصد) به گزینه بیاطلاع هستم پاسخ دادند و کمترین افراد 19 نفر با (2/5 درصد) به گزینه در حال امتحان روش هستم پاسخ دادند. “بهرهگیری از کود شیمیایی” بیشترین افراد 244 نفر (9/65 درصد) به گزینه پذیرفته ام و به آن عمل می کنم پاسخ دادند و 9 نفر (4/2 درصد) به گزینه در حال امتحان روش هستم جواب دادند. “بهرهگیری از سموم شیمیایی و علف کشها” بیشترین افراد 204 نفر (1/55 درصد پاسخگوی گزینه پذیرفتهام و به آن عمل میکنم بودند و کمترین افراد 67 نفر (3/18 درصد)، به گزینه در حال امتحان روش هستم پاسخ دادند. “استفاده بهینه از منابع آب و خاک” بیشترین جواب به گزینه شناخت دارم با تعداد 89 نفر( 3/24 درصد ) و کمترین افراد به گزینه شناخت دارم ولی علاقه ندارم با 35 نفر (5/9 درصد) متعلق بود. استفاده از بذرهای اصلاح شده با بیشترین افراد 141 (4/38 درصد) گزینه شناخت دارم و کمترین افراد بیاطلاع هستم 47 نفر (8/12) بود. “بهره گیری از بقایای گیاهی و کودهای حیوانی” با بیشترین افراد 99 نفر (27 درصد) گزینه شناخت دارم و با کمترین افراد 59 نفر (1/16 درصد) گزینه شناخت دارم ولی علاقه ندارم پاسخگو بودند. “بهره گیری از کشت دوم” ، بیشترین افراد نفر134 (4/36 درصد)، شناخت دارم و کمترین افراد 30 نفر (2/8 درصد)، بیاطلاع هستم را شامل میشدند. “بهرهگیری از مدیریت تلفیقی آفات (IPM)” بیشترین افراد 121 نفر (9/32 درصد)، بی اطلاع هستم و کمترین افراد 47 نفر (8/12 درصد) شناخت دارم ولی علاقه ندارم را شامل میشدند. “مبارزه بیولوژیک با آفات” را 112نفر (7/30 درصد) گزینه پذیرفتهام و به آن عمل میکنم و کمترین افراد 48 نفر (2/13 درصد) گزینه بیاطلاع هستم را انتخاب نمودهاند. ستانده مطلوب بیشتر با نهاده کمتر را 132 نفر (36 درصد) به گزینه بیاطلاع هستم و 42 نفر (4/11 درصد) به گزینه شناخت دارم ولی علاقه ندارم پاسخگو بودند.
41- رضایت شغلی: برای بررسی میزان رضایت شغلی 6 گویه 5گزینهای طرح گردید که پاسخگویان “تامین نیاز با درآمد کشاورزی” بیشترین تعداد 125 نفر (9/33 درصد) مخالف و کمترین تعداد 6 نفر (6/1 درصد) کاملاً موافق بودند. “راضی بودن از فعالیت کشاورزی اعضای جوان خانواده” با بیشترین فراوانی گزینه تا حدودی با تعداد 133 نفر (9/35 درصد) و کمترین فراونی را گزینه کاملاً موافقم با تعداد 24 نفر (5/6 درصد) به خود اختصاص دادند. “جایگاه لازم شغل کشاورزی در جامعه” را پاسخگویان بیشترین فراوانی با تعداد 146 نفر (5/39 درصد) و کمترین فراوانی را با تعداد 9 نفر (4/2 درصد) داشتند. ” امیدوار بودن به آینده کشاورزی” را با بیشترین فراوانی 149 نفر (3/40 درصد) و کمترین فراوانی با تعداد 8 نفر (2/2 درصد) کاملاً موفقم پاسخ دادند. ” تامین رفاه کافی برای کشاورز و خانوادهاش” را با بیشترین فراوانی 145 نفر (2/39 درصد) کاملاً مخالفم و کمترین فراوانی را با تعداد 11نفر (3 درصد) کاملاً موافقم پاسخ دادند و “پرزحمت بودن کشاورزی و به خطر انداختن سلامتی” را با بیشترین فراوانی 236 نفر (8/63 درصد) کاملاً موافق و کمترین فراوانی با تعداد هیچ نفر به گزینه کاملاً مخالفم متعلق بود.
42- خود اتکایی: برای سنجش خوداتکایی 4 گوبه طرح گردید مورد بررسی قرار گرفت که “کاشت و آمادهسازی زمین بر اساس تجربه شخصی و دانش کشاورز” بیشترین فراوانی با تعداد 154 نفر (7/41 درصد) متعلق به گزینه همیشه و کمترین فراوانی متعلق به گزینه هیچوقت با تعداد 4 نفر (1/1 درصد) بود. گویه ” کاشت بر اساس تجربه شخصی و دانش کشاورز” شامل بیشترین فراوانی با تعداد 164 نفر (4/44 درصد) وکمترین فراوانی با تعداد 1 نفر (3/0 درصد) بود.” برداشت برنج بر اساس تجربه شخصی و دانش کشاورز” با بیشترین فراوانی 165 نفر (7/44 درصد) به گزینه بیشتر اوقات و 1نفر (3/0 درصد) به گزینه هیچ وقت پاسخگو بودند. “انتخاب سیستم کشت برنج بر اساس تجربه شخصی و دانش کشاورز” به گزینه همیشه با بیشترین فراوانی 168 نفر (5/45 درصد) و به گزینه هیچوقت با کمترین فراوانی 2 نفر (5/0 درصد) پاسخ دادند.
43- امنیت اجتماعی: برای سنجش امنبت اجتماعی 9 گویه پنج گزینهای طرح گردید. نتیجه نشان داد که گویه “محصول برنج هرساله بیمه میشود” را با بیشترین فراوانی 221 نفر (9/59 درصد) متعلق به گزینه همیشه بود و کمترین فراوانی 12 نفر (3/3 درصد) به گزینه همیشه پاسخ دادند. “نیروی کار خانوادگی هرساله بیمه میشود” با بیشترین فراوانی 242 نفر (6/65 درصد) گزینه هیچ وقت بود و کمترین فراوانی 25 نفر (8/6 درصد) به گزینه بهندرت پاسخ دادند. “مزرعه دارای نیروی کار ثابت میباشد” بیشترین فراوانی را گزینه هیچوقت با تعداد 124 نفر (9/33 درصد) و کمترین فراوانی را گزینه همیشه با تعداد 18 نفر (9/4 درصد) داشت. “وجود توانایی پرداخت هزینههای ایجاد شده در مزرعه”، بیشترین فراوانی را گزینه هیچوقت با تعداد 126 نفر (3/34 درصد) و کمترین فراوانی را گزینه همیشه با تعداد 9 نفر (5/2 درصد) داشت. “وجود توانایی پرداخت قرضها با شالیکاری” بیشترین فراوانی متعلق به گزینه هیچ وقت با تعداد 138 نفر (4/37 درصد) و کمترین فراوانی با تعداد 3 نفر (8/0 درصد) متعلق به گزینه همیشه بود.” امکان مقداری پسانداز نقدی” با بیشترین فراوانی 170 نفر (4/46 درصد) گزینه هیچوقت و کمترین فراوانی 3 نفر (8/0 درصد) با گزینه همیشه پاسخ دادند. ” امکان فروش برنج در موقع معین و با قیمت مناسب” را با بیشترین فراوانی 184 نفر (1/50 درصد) به گزینه هیچوقت و کمترین فراوانی با تعداد 5 نفر (4/1 درصد) به گزینه همیشه پاسخ دادند. ” اشتغالزایی شالیکاری در ایام زمستان” با بیشترین فراوانی184 نفر (7/49 درصد) مربوط به گزینه هیچ وقت و کمترین فراوانی 5 نفر (4/1 درصد) مربوط به گزینه همیشه بود و در انتها “شالیکاری میزان درآمدم را بیمه میکند” با بیشترین فراوانی 186 نفر (3/50 درصد) مربوط به گزینه هیچوقت و کمترین فراوانی 4 نفر (1/1 درصد) مربوط به گزینه همیشه بود.
5-2-2- یافتههای استنباطی
5-2-2-1- نتایج رتبه بندی تاپسیس از شاخصهای اکولوژیکی
با توجه به خروجی از روش تاپسیس، از لحاظ پایداری در شاخص اکولوژیکی، رتبه اول را خمام، رتبه دوم را مرکزی، رتبه سوم را خشکبیجار، رتبه چهارم را لشت نشاء، رتبه پنجم را کوچصفهان و رتبه آخر را سنگر به خود اختصاص داده است.
از نتایج بدست آمده از میانگین شاخصها نقطه قوت بخش خمام در بعد اکولوژیکی را میتوان مقدار بیشتر بذر ضدعفونی شده مصرفی نسبت به هر تن بذر مصرفی، میزان مصرف کود بیولوژیک در هر هکتار و نسبت اراضی تسطیح شده به کل اراضی، نسبت اراضی زهکشی شده به کل اراضی و نسبت سطح زیر کشت مکانیزه به کل اراضی در مقایسه با سایر بخشها دانست.
و از دلایل گرفتن رتبهی آخر سنگر نقاط ضعفی است که شامل نسبت سطح زیر کشت دارای آزمون خاک به کل اراضی، نسبت زمینهای دارای کشت دوم به کل اراضی و میزان اراضی استفاده شده از مبارزه بیولوژیک به کل اراضی میباشد.
5-2-2-2- نتایج رتبه بندی تاپسیس از شاخصهای اقتصادی
نتایج نشان میدهد که رتبه اول را خشکبیجار، رتبه دوم را خمام، رتبه سوم را مرکزی، رتبه چهارم را کوچصفهان، رتبه پنجم را لشت نشاء و رتبه آخر را سنگر دارد.
بخش خشکبیجار نسبت به سایر بخشها دارای نقاط قوتی از قبیل بالا بودن میزان متوسط عملکرد محصول تولیدی به ازای هر کارگر، مساحت اراضی بیمه شده به کل اراضی، بهرهوری بذر، بهرهوری سم، بهرهوری آب، بهرهوری نیروی انسانی و بهره وری ماشین آلات میباشد.
نقاط ضعف بخش سنگر از قبیل پایین بودن میزان وام دریافتی و بهره وری بذر میباشد
5-2-2-3- نتایج رتبه بندی تاپسیس از شاخصهای اجتماعی
با توجه به نتایج رتبه اول را بخش خشکبیجار، رتبه دوم را مرکزی، سوم خمام ، چهارم لشت نشا، پنجم کوچصفهان و در نهایت سنگر رتبه آخر را دارد.
رتبه اول بخش خشکیجار ناشی از میانگین بالای شرکت در کار گروهی، دانش کشاورزی پایدار و امنیت اجتماعی میباشد و رتبه آخر بخش سنگر مربوط به میانگین پایین دانش کشاورزی پایدار میباشد
5-2-2-4- نتایج رتبه بندی کل تاپسیس از شاخصهای اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی
رتبه اول را بخش خشکبیجار، رتبه دوم را خمام، سوم مرکزی، چهارم لشت نشا، پنجم کوچصفهان و در نهایت سنگر رتبه آخر را دارد.
5-2-3- بحث
5- 2-3-1- بحث در شاخصهای اکولوژیکی
میانگین شاخصهای بدست آمده با توجه به کشاورزی پایدار پایینتر از حد انتظار است و میتوان با ارزیابی و برنامهریزی دقیق نقاظ ضعف را جبران نمود. با توجه به پایین بودن میانگین بذر اصلاح شده مصرفی، بالا بردن آگاهی و دانش کشاورزان در زمینه مصرف بذر اصلاح شده از طریق کلاسهای آموزشی و ترویجی و همچنین پیگیری شرکتهای خدماتی و حمایتی برای توزیع بذر اصلاح شده امری ضروری به نظر میرسد.
توصیه به کشاورزان دربارهی استفاده از بذرهای ضدعفونی شده برای افزایش ستانده مطلوب با همان مقدار نهاده مورد نیاز برای رسیدن به کشاورزی پایدار لازم است که جمشیدی (1389) در تحقیق خود توجه به افزایش عملکرد از طریق توسعه عملیات به زراعی مانند استفاده از بذرهای اصلاح شده و ضدعفونی شده را مورد تاکید قرار داده است.
با توجه به حجم بالای استفاده از کود شیمیایی در شالیکاری، میتوان با ترویج و بهرهگیری از روشهای پایدار، نسبت به کاهش میزان استفاده از کودهای شیمیایی اقدام

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *