پایان نامه ارشد رایگان با موضوع کارشناسان

توزیع فراوانی و ویژگیهای فردی پاسخگویان نشان میدهد که بیشترین فراوانی با تعداد 103 نفر ( 7/27 درصد) در گروه سنی 50-41 سال و کمترین فراوانی با تعداد 19 نفر (1/5 درصد) در گروه سنی 20 تا 30 سال قرار دارند. غالب پاسخگویان مرد میباشد یعنی 341 نفر ( 7/27درصد) و بیشترین فراوانی میزان تحصیلات بیسواد 98 نفر (0/27درصد) هستند.
تعداد اعضاء خانواده اکثر پاسخگویان 4-3 نفر با 2/58 درصد و کمترین فراوانی متعلق به بالاتر از 8 نفر با 3 درصد میباشد.حداکثر فراوانی سابقه فعالیت کشاورزی مربوط به گروه 30-21 سال با تعداد 93 نفر (1/25 درصد) میباشد.325 نفر (8/87 درصد) کشاورزی، شغل اصلی آنان میباشد و 45 نفر (2/12 درصد) شغل اصلی آنان غیر کشاورزی میباشد. 251 نفر (8/67 درصد) فاقد شغل فرعی هستند (جدول 4-1).
جدول 4-1- توزیع فراوانی ویژگیهای فردی شالیکاران (370=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
سایر مشخصههای آماری
سن
20تا 30 سال
19
1/5
میانگین: 57/51
31تا 40 سال
57
4/15
انحراف معیار: 65/12
41تا 50 سال
103
8/27
کمینه: 22
51تا 60 سال
94
4/25
بیشینه: 80
61تا 70 سال
69
6/18
بالاتراز 71 سال
28
6/7
20تا 30 سال
19
1/5
جنس
مرد
341
2/96
نما: مرد
زن
24
5/6
سطح تحصیلات
بیسواد
98
27
نما: بیسواد
ابتدایی
85
4/23
متوسطه
91
1/25
دیپلم
75
7/20
دانشگاهی
14
9/3
تعداد اعضای خانواده
1-2
29
8/7
میانگین: 23/4
3-4
211
57
انحراف معیار: 58/1
5-6
96
9/25
کمینه: 1
7-8
23
2/6
بیشینه: 11
بیش از 8 نفر
11
0/3
منبع: یافتههای تحقیق
ادامه جدول 4-1- توزیع فراوانی ویژگیهای فردی شالیکاران (370=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
سایر مشخصههای آماری
سابقه فعالیت در کشاورزی
1تا 10 سال
37
10
میانگین: 04/30
11تا 20 سال
74
20
انحراف معیار: 91/13
21تا 30 سال
93
1/25
کمینه: 2
31تا 40 سال
75
3/20
بیشینه: 60
بالای 41 سال
91
6/24
شغل اصلی
کشاورزی
325
8/87
نما: کشاورزی
سایر
45
2/12
شغل فرعی
کشاورزی
45
2/12
نما: بدون شغل فرعی
سایر
74
20
ندارد
251
8/67
منبع: یافتههای تحقیق
4-2-2- ویژگیهای نظام زراعی
درجدول زیر و یژگیهای زراعی نمونه های آماری آورده شده است. خصوصیاتی که از این بخش بررسی شده است شامل مقدارمساحتاراضی کشاورزی، نوع مالکیت و میزان سطح زیرکشت برنج میباشد.
از بررسی جدول (4-2) مشخص میگردد که بیشترین فراوانی مساحت کل اراضی کشاورزی شالیکاران، 1-0/6 هکتار با 1/35 درصد و کمترین فراوانی متعلق به طبقه1/0 تا 5/0 هکتار با 10 درصد میباشد. همچنین بیشترین فراوانی نوع مالکیت زمین شالیکاران، مربوط به مالکیت شخصی با 5/90 درصد میباشد. در ضمن بیشترین فراوانی میزان سطح زیر کشت برنج، مربوط به سطح زیر کشت 6/0 تا 1 هکتار با 7/39 درصد و کمترین فراوانی متعلق به گروه بالاتر از 2/1 هکتار با 3/10 درصد میباشد (جدول 4-2).
جدول 4-2- توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی شالیکاران(370=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
سایر مشخصههای آماری
مقدار مساحت اراضی کشاورزی
1/0تا 5/0
37
10
میانگین: 48/1
6/0تا 1
130
1/35
انحراف معیار: 02/1
1/1تا 5/1
72
5/19
کمینه: 23/0
6/1تا 2
81
9/21
بیشینه: 10
بالاتراز 2/1
50
5/13
منبع: یافتههای تحقیق
ادامه جدول 4-2- توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی شالیکاران(370=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
سایر مشخصههای آماری
نوع مالکیت
شخصی
335
3/91
نما: شخصی
اجارهای
14
8/3
شخصی و اجارهای
18
9/4
میزان سطح زیر کشت برنج
1/0تا 5/0
43
7/39
میانگین: 39/1
6/0تا 1
147
6/17
انحراف معیار: 99/0
1/1تا 5/1
65
8/20
کمینه: 13/0
6/1تا 2
77
3/10
بیشینه: 10
بالاتراز1/2
38
6/11
منبع: یافتههای تحقیق
4-2-2- ویژگی ابعاد اکولوژیکی:
ابعاد اکولوژیکی شامل 2 جدول به تفکیک مصرف نهادههای کشاورزی برحسب کیلوگرم و مساحت اراضی تسطیح شده، زهکشی شده، مکانیزه، کشت دوم و مبارزه بیولوژیک بر حسب هکتار میباشد. از بررسی جدول (4-3) مشخص میگردد که بیشترین فراوانی را مقدار کودشیمیایی با میانگین 02/315 کیلوگرم دارد.
جدول 4-3- توزیع فراوانی مصرف نهاده های کشاورزی
گویه
واحد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
مقدارکل بذر مصرف شده در یک سال زراعی
کیلوگرم
1
600
28/87
09/66
مقدار بذر اصلاح شده مصرفی در یک سال زراعی
کیلوگرم
600
97/19
27/57
مقدار بذر ضدعفونی شده مصرفی در یک سال زراعی
کیلوگرم
400
85/39
25/59
مقدار کودشیمیایی مصرفی در یک سال زراعی
کیلوگرم
4000
02/315
33/283
مقدار کود بیولوژیک مصرفی در یک سال زراعی
کیلوگرم
600
59/18
09/62
مقدار سموم مصرفی در یک سال زراعی
کیلوگرم
1000
55/31
58/64
منبع: یافتههای تحقیق
در جدول (4-4) بیشترین فراوانی را مساحت اراضی استفاده شده از مبارزه بیولوژیک در یک سال زراعی با میانگین 44/0 هکتار دارد و کمترین فراوانی را مساحت دارای آزمون خاک با میانگین 09/0 هکتار شامل میشود.
جدول 4-4- توزیع فراوانی مساحت اراضی به تفکیک تسطیح شده، زهکشی شده، مکانیزه، کشت دوم و مبارزه بیولوژیک
گویه
واحد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
مساحت اراضی تسطیح شده
هکتار
10
19/0
69/0
مساحت اراضی زهکشی شده
هکتار
50/3
15/0
45/0
مساحت اراضی دارای کشت مکانیزه در یک سال زراعی
هکتار
10
24/0
90/0
مساحت اراضی دارای کشت دوم
هکتار
10
19/0
73/0
مساحت اراضی استفاده شده از مبارزه بیولوژیک در یک سال زراعی
هکتار
5
44/0
79/0
مساحت اراضی دارای آزمون خاک
هکتار
10
09/0
63/0
منبع: یافتههای تحقیق
4-2-3- ویژگی ابعاد اقتصادی:
ویژگی ابعاد اقتصادی در 6 جدول به تفکیک میزان درآمد، هزینهها، وامهای دریافتی، نیروی کار، مساحت اراضی بیمه شده آورده شده است.
از بررسی جدول (4-5) مشخص میشود که میزان درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی در یک سال زراعی با میانگین 25/7077042 تومان، میزان درآمد حاصل از فعالیتهای غیر کشاورزی در یک سال زراعی با میانگین 66/1192757 تومان و ارزش کل تولیدبرنج در یک سال زراعی میباشد.
جدول 4-5- توزیع فراوانی خصوصیات اقتصادی نمونهها براساس میزان درآمد
گویه
واحد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
میزان درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی در یک سال زراعی
تومان
200000
35000000
25/7077042
94/5373804
میزان درآمد حاصل از فعالیتهای غیر کشاورزی در یک سال زراعی
تومان
12000000
66/1192757
12/2325641
ارزش کل تولیدبرنج در یک سال زراعی
تومان
500000
60000000
78/7995590
80/6045568
منبع: یافتههای تحقیق
جدول (6-4) نشان میدهد که بیشترین هزینهی شالیکاران مربوط به هزینه کل گارگر در یک سال زراعی با متوسط هزینه 32/758606 تومان میباشد.
جدول 4-6- توزیع فراوانی خصوصیات اقتصادی نمونهها براساس میزان هزینهها
گویه
واحد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
هزینه کل بذر مصرف شده در یک سال زراعی
تومان
1500000
84/254304
41/185850
هزینه کود مصرفی در یک سال زراعی
تومان
3000000
63/237676
33/234851
هزینه سموم مصرفی در یک سال زراعی
تومان
3000000
28/136464
62/256836
هزینه آب زراعی مصرف شده در یک سال زراعی
تومان
1500000
09/131368
00/150812
هزینه کل کارگر در یک سال زراعی
تومان
500000
7000000
17/1523928
41/1213565
هزینه ماشین آلات زراعی
تومان
60000
6000000
32/758606
03/634344
منبع: یافتههای تحقیق
بر اساس جدول (4-7)، بیشترین میزان وام دریافتی کشاورزان 5000000 تومان است که مقذار متوسط وام دریافتی 10/412108 تومان میباشد.
جدول 4-7- توزیع فراوانی خصوصیات اقتصادی نمونهها براساس میزان وامهای دریافتی
گویه
واحد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
میزان وامهای دریافتی
تومان
5000000
10/412108
43/917880
منبع: یافتههای تحقیق
جدول (4-8) نشان میدهد که متوسط کارگر استفاده شده در حدود 32 نفر و با کمترین تعداد 2 نفر و بیشترین تعداد 130 نفر است. تعداد نیروی شاغل خانوار از هیچ تا 9 نفر متغیر و با میانگین حدود 2 نفر میباشد.
جدول 4-8- خصوصیات اقتصادی نمونهها براساس نیروی کار
گویه
واحد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
تعداد کل کارگر استفاده شده از مرحله کاشت تا برداشت
نفر
2
130
70/32
95/22
تعداد نیروی شاغل خانوار در بخش کشاورزی
نفر
9
41/2
41/1
منبع: یافتههای تحقیق
طبق جدول (4-9)متوسط مساحت اراضی بیمه شده در حدود 24/1 هکتار میباشد.
جدول 4-9- توزیع فراوانی خصوصیات اقتصادی نمونهها برحسب مساحت اراضی بیمه شده
گویه
واحد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
مساحت اراضی بیمه شده در یک سال زراعی
هکتار
10
24/1
01/1
منبع: یافتههای تحقیق
بر طبق جدول (4-10) میزان متوسط عملکرد محصول در هر هکتار با کمترین مقدار 5/0 تن و بیشترین مقدار 9 تن در هکتار است که میانگین آن 41/3 تن میباشد.
جدول 4-10- توزیع فراونی خصوصیات اقتصادی نمونهها برحسب متوسط عملکرد محصول
گویه
واحد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
میزان متوسط عملکرد محصول در هر هکتار
تن
5/0
9
41/3
99/0
منبع: یافتههای تحقیق
4-2-3- ویژگی ابعاد اجتماعی:
جدول 4-11- توزیع فراوانی نمونه بر حسب مشارکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی کشاورزی پایدار
گویه
طبقه
فراوانی
درصد
آیا کلاسهای آموزشی- ترویجی در زمینه کشاورزی پایدار توسط نهادهای کشاورزی برگزار میگردد؟
بلی
6/60
3/60
خیر
4/39
2/39
آیا در کلاسهای آموزشی- ترویجی در زمینه کشاورزی پایدار شرکت نمودهاید؟
بلی
188
4/51
خیر
178
6/48
منبع: یافتههای تحقیق
ادامه جدول 4-11- توزیع فراوانی نمونه بر حسب مشارکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی کشاورزی پایدار
گویه
طبقه
فراوانی
درصد
آیا به دلیل کاربردی بودن مباحث کلاسهای آموزشی- ترویجی، آمادگی کامل برای شرکت در کلاس‌های مذکور را دارید؟
بلی
218
1/59
خیر
151
9/40
کلاسهای آموزشی – ترویجی در زمینه توسعه پایدار میتواند اطلاعات لازم را به کشاورزان عرضه نماید؟
بلی
264
7/71
خیر
104
3/28
شرکت در کلاسهایآموزشی- ترویجی دربالابردن آگاهی کشاورز در زمینه کشاورزی پایدار موثربوده است؟
بلی
244
7/66
خیر
122
3/33
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-12- توزیع فراوانی نمونه بر حسب کارهای گروهی و جمعی
گویه
طبقه
فراوانی
درصد
آیا در کارهای گروهی و جعمی روستا شرکت می کنید؟
بلی
275
3/74
خیر
95
7/25
آیا تمایل دارید برای حل مشکلات و مسایل کشاورزی با کارشناسان و مروجان کشاورزی همکاری نمایید؟
بلی
277
1/75
خیر
92
9/24
ج
آیا در نمایشگاه های کشاورزی شرکت مینمایید؟
بلی
156
5/42
خیر
211
5/57
ج
آیا از مزارع کشاورزی پایدار یا مزارعی که از نهاده های بیرونی کمتری استفاده کرده اند بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *