پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نرم افزار، استاندارد

فعالیتهای کشاورزی در یک سال زراعی، میزان درآمد حاصل از فعالیتهای غیر کشاورزی در یک سال زراعی، ارزش کل تولیدبرنج در یک سال زراعی، تعداد کل کارگر استفاده شده از مرحله کاشت تا برداشت، میزان متوسط عملکرد محصول در هر هکتار، تعداد نیروی شاغل خانوار در بخش کشاورزی، مساحت اراضی بیمه شده در یک سال زراعی، میزان وامهای دریافتی، هزینه کل بذر مصرف شده در یک سال زراعی، هزینه کود مصرفی در یک سال زراعی، هزینه سموم مصرفی در یک سال زراعی، هزینه آب زراعی مصرف شده در یک سال زراعی، هزینه کل کارگر در یک سال زراعی، میزان هزینه ماشین آلات زراعی است.
بخش پنجم مربوط به “ابعاد اجتماعی” است که خود شامل هفت زیربخش، زیربخش اول “میزان مشارکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی کشاورزی پایدار” که با پنج سوال در قالب بلی یا خیر سنجیده شده است. زیر بخش دوم، “شرکت در کارهای گروهی و جمعی ” که با پنج سوال در قالب بلی یا خیر سنجیده شده است. زیر بخش سوم، “مشارکت اجتماعی” با پنج سوال که در قالب بلی یا خیر سنجیده شده است. بخش چهارم که در خصوص “دانش کشاورزی پایدار” میباشد دارای ده گویه، که در قالب طیف لیکرت47 پنج سطحی (بیاطلاع هستم، شناخت دارم ولی علاقه ندارم، شناخت دارم، در حال امتحان روش هستم، پذیرفتهام و به آن عمل میکنم) سنجیده شده است. زیربخش پنجم که در خصوص ” میزان رضایت شغلی” میباشد که با 6 گویه، در قالب طیف لیکرت پنج سطحی (همیشه، بیشتر اوقات، گاهی اوقات، به ندرت و هیچ‌وقت) سنجیده شده است. زیر بخش ششم که در خصوص “خوداتکائی” میباشد و دارای 4 گویه در قالب طیف لیکرت پنج سطحی (همیشه، بیشتر اوقات، گاهی اوقات، به ندرت و هیچ‌وقت) سنجیده شده است و زیر بخش هفتم در خصوص”امنیت اجتماعی” که شامل 9 گویه در قالب طیف لیکرت پنج سطحی (همیشه، بیشتر اوقات، گاهی اوقات، به ندرت و هیچ‌وقت) سنجیده شده است.
جدول 7-1- ارزشهای عددی گویههای پرسشنامه
دامنه پاسخ بلی
خیر
ارزش عددی 1
2
از این جدول برای بخشهای میزان مشارکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی کشاورزی پایدار، شرکت در کارهای گروهی و جمعی و مشارکت اجتماعی استفاده گردید.
جدول 8-1- شیوه امتیازدهی طیف لیکرت
دامنه پاسخ
بیاطلاع هستم
شناخت دارم ولی علاقه ندارم
شناخت دارم
در حال امتحان روش هستم
پذیرفتهام و به آن عمل میکنم
ارزش عددی
1
2
3
4
5
از این جدول برای بخش دانش کشاورزی پایدار استفاده گردید.
جدول 9-1- شیوه امتیازدهی طیف لیکرت
دامنه پاسخ
کاملاً مخالفم
مخالفم
تا حدودی
موافقم
کاملاً موافقم
ارزش عددی
1
2
3
4
5
از این جدول برای بخش میزان رضایت شغلی استفاده گردید.
جدول 10-1- شیوه امتیازدهی طیف لیکرت
دامنه پاسخ
همیشه
بیشتر اوقات
گاهی اوقات
به ندرت
هیچ وقت
ارزش عددی
5
4
3
2
1
از این جدول برای بخشهای خوداتکائی و امنیت اجتماعی استفاده گردید.
3-9 روایی48 و پایایی49 ابزار اندازهگیری
یکی از مهمترین جنبههای هر تحقیق، شایستگی و مناسب بودن ابزار اندازهگیری آن است. چرا که دادهها و اطلاعات لازم برای تجزیه و تحلیل و کسب نتایج نهایی، از طریق ابزار اندازهگیری بهدست میآید.
3-9-1 اعتبار (روایی) ابزار اندازهگیری
اعتبار (روایی) به این سؤال اشاره دارد که ابزار تحقیق تا چه حد می‌تواند خصیصه مورد نظر را بسنجد. جهت تعیین اعتبار اندازه‌گیری روش‌های متعددی وجود دارد که عبارتند از: اعتبار محتوایی، اعتبار ملاکی، اعتبار ساده و اعتبار عاملی (سرمد و همکاران، 1385). با توجه عدم وجود یک پرسشنامه استاندارد در این زمینه، سوالات پرسشنامه متناسب با موضوع پایاننامه با توجه به پژوهشهای انجام شده در این زمینه طراحی گردید و روایی آن توسط متخصصین در این زمینه تأیید و نظرات اصلاحی آنها در تدوین پرسشنامه نهایی مورد توجه قرار گرفت. همچنین قسمتهایی از سوالات (گویهها) در این پژوهش از پرسشنامهی پایان نامههای آقایی، 1390، محسنپور، 1391 و تعدادی از شاخصها از تحقیق عربیون و همکاران، 1388 و غیره مورد استفاده قرار گرفته است.
3-9-2- قابلیت اعتماد (پایائی) ابزار اندازهگیری
قابلیت اعتماد به این سؤال پاسخ می‌گوید که ابزار تحقیق در شرایط یکسان تا چه حد نتایج یکسانی ارائه می‌دهد. روش‌های متعددی جهت محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار تحقیق وجود دارد که از آن جمله می‌توان به روش بازآزمایی، روش موازی (آزمون همتا)، روش تصنیف، روش کودار ـ ریچاردسون، روش آلفای کرونباخ اشاره کرد. از آنجا که آلفایکرونباخ50 معمولاً شاخص کاملاً مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است، بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق به کمک آلفای کرونباخ ارزیابی میگردد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازه گیری میکنند، به کار میرود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سؤال میتواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند (سرمد و همکاران، 1385). این روش معمولاً زمانی به کار می‌رود که سؤالات آزمون دارای وجوه دو قسمتی نباشد بلکه به صورت موافقت یا مخالفت باشد یعنی گویه‌ها به صورت چند گزینه‌ای یا چند سطحی باشند(منصورفر، 1380).
بنابراین به منظور بررسی مناسب پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار spss استفاده شده است. با استفاده از دادههای به دست آمده پرسشنامه سنجش پایداری و به کمک نرم افزار آماری میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد 782/0 بدست آمد. با توجه به عدد آلفا میتوان از پایایی ابزار سنجش اطمینان حاصل کرد.
میزان ضریب اعتماد محاسبه شده برای هر یک از شاخصهای دانش کشاورزی پایدار، رضایت شغلی، خوداتکایی و امنیت اجتماعی که در قالب طیف لیکرت میباشند در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول 10-1: ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه سنجش پایداری
شاخص
تعداد سوالات
ضریب آلفای کرونباخ
دانش کشاورزی پایدار
10
820/0
رضایت شغلی
6
72/0
خوداتکایی
4
915/0
امنیت اجتماعی
9
843/0
کل
29
782/0
منبع: یافتههای تحقیق
3-10- روش تجزیه و تحلیل دادهها
پس از آن که محقق دادهها را گردآوری، استخراج و طبقهبندی نمود، مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق به نام تجزیه و تحلیل دادهها آغاز میشود. این مرحله بهعنوان یکی از مراحل روش علمی است که عبارتست از: روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهش، از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت میشود (دلاور، 1383).
در این تحقیق روش تجزیه و تحلیل دادهها استفاده از شیوههای کمی میباشد که در قالب آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. آمار توصیفی به آن دسته از روشهای آماری گفته میشود که به پژوهشگر در طبقهبندی، خلاصهسازی، توصیف، تفسیر و برقراری ارتباط از طریق دادههای جمعآوری شده کمک میکند. در واقع ویژگیهای موضوع مورد مطالعه به زبان آماری تصویر میگردد. در آمار استنباطی نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده میشود.
3-10-1- آمار توصیفی
در این تحقیق در مرحله اول تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی بوده و به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته شده است.
3-10-2- آمار استنباطی
گام بعدی جهت تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تکنیکهای آمار استنباطی میباشد. با استفاده از روش‌های آمار استنباطی می‌توان مشخصات جامعه آماری را از روی نمونه‌ها استنباط نمود. در تحقیق حاضر، از روش تاپسیس استفاده گردید.
3-10-2-1- تاپسیس
برای رتبهبندی بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روشهای مختلفی وجود دارد که الزاماً جوابهای یکسانی در پی ندارند. یکی از این روشهای رتبهبندی که دارای قدرت بالایی در تفکیک گزینه هاست تکنیک رتبهبندی ترجیحات براساس شباهتشان به راه حل ایده آل51 است که به صورت اختصار با نام تاپسیس شناخته میشود.
اساس تکنیک بر این مفهوم استوار است که گزینه ی انتخابی ، باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت (بهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را با راه حل ایده آل منفی ( بدترین حالت ممکن) داشته باشد.
1) تشکیل ماتریس تصمیم (N) و وزن دهی.
2) بهدست آوردن ماتریس بیمقیاس موزون (V): ماتریس بیمقیاس شده (N) را در ماتریس قطری آنها (Wn×n) ضرب میکنیم، یعنی:
V=N×W n×n
3) تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی : راه حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی ، به صورت زیر تعریف می شوند :
( Vj+) بهترین مقادیر = راه حل ایده آل مثبت
( Vj-) بدترین مقادیر= براه حل ایده آل منفی
بهترین مقادیر برای شاخص های مثبت ، بزرگترین مقادیر و برای شاخص های منفی ، کوچکترین مقادیر است و بدترین برای شاخص های مثبت ، کوچکترین مقادیر و برای شاخص های منفی بزرگترین مقادیر است.
4) به دست آوردن میزان فاصله ی هر گزینه تا ایده آل های مثبت و منفی :
فاصله ی هر گزینه از ایده آل مثبت (dj+) و فاصله ی هر گزینه تا ایده آل منفی (dj-) ، بر اساس فرمول های زیر حساب می شود.
5) تعیین نزدیکی نسبی (CL) یک گزینه به راه حل ایده آل :
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها برای بررسی صحت فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. دادههای خام با استفاده از نرمافزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرند. برای تجزیه دادههای جمعآوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح میگردد. این فصل به تجزیه و تحلیل دادههای خام به دست آمده از عملیات میدانی و تکمیل پرسشنامه توسط جامعه آماری مورد مطالعه اختصاص دارد و شامل دو بخش است. در بخش اول یافتههای توصیفی حاصل از تحقیق ارائه و مورد بحث قرار میگیرد. در بخش دوم یافتههای تحقیق در زمینه یافتههای استنباطی تحقیق ارائه و مورد بحث قرار میگیرد.
4-2- یافتههای توصیفی
در این بخش یافتههای حاصل از تحقیق مربوط به سن، جنس، میزان تحصیلات، تعداد اعضای خانواده، سابقه فعالیت کشاورزی، شغل اصلی و فرعی، اندازه اراضی کشاورزی و شالیکاری، نوع مالکیت ارائه شده است.
4-2-1- ویژگیهای فردی
به منظور آشنایی با ویژگیهای فردی جامعه پاسخگویان برخی از مهمترین ویژگیهای فردی به تفکیک در جدول (4-1) ذکر شده است.
بررسی توزیع فراوانی و ویژگیهای فردی پاسخگویان نشان میدهد که بیشترین فراوانی با تعداد 103 نفر ( 7/27 درصد) در گروه سنی 50-41 سال و کمترین فراوانی با تعداد 19 نفر (1/5 درصد) در گروه سنی 20 تا 30 سال قرار دارند. غالب پاسخگویان مرد میباشد یعنی 341 نفر ( 7/27درصد) و بیشترین فراوانی میزان تحصیلات بیسواد 98 نفر (0/27درصد) هستند.
تعداد اعضاء خانواده اکثر پاسخگویان 4-3 نفر با 2/58 درصد و کمترین فراوانی متعلق به بالاتر از 8 نفر با 3 درصد میباشد.حداکثر فراوانی سابقه فعالیت کشاورزی مربوط به گروه 30-21 سال با تعداد 93 نفر (1/25 درصد) میباشد.325 نفر (8/87 درصد) کشاورزی، شغل اصلی آنان میباشد و 45 نفر (2/12 درصد) شغل اصلی آنان غیر کشاورزی میباشد. 251 نفر (8/67 درصد) فاقد شغل فرعی هستند.
بررسی