پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شهرستان رشت

میکنید؟
بلی
160
6/43
خیر
207
4/56
ج
آیا با نهادهای کشاورزی (مرکز خدمات کشاورزی، شورای اسلامی روستا، دهیاری، شرکت تعاونی روستا) همکاری مینمایید؟
بلی
272
7/73
خیر
97
3/26
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-13- توزیع فراوانی نمونه بر حسب مشارکت اجتماعی
گویه
طبقه
فراوانی
درصد
در مورد مسایل و مشکلات کشاورزی با سایر کشاورزان مشورت میکنید؟
بلی
302
6/81
خیر
68
4/18
در هنگام حضور در کلاسهای آموزشی- ترویجی عقاید و نظرات خود را بیان میکنید؟
بلی
259
9/71
خیر
101
1/28
منبع: یافتههای تحقیق
ادامه جدول 4-13- توزیع فراوانی نمونه بر حسب مشارکت اجتماعی
گویه
طبقه
فراوانی
درصد
در زمینه مشکلات روستا با مسئولین و مدیران کشاورزی روستا مذاکره میکنید؟
بلی
259
6/70
خیر
108
4/29
آیا از کشاورزان نمونه راهنمایی و مشاوره میگیرید؟
بلی
262
4/71
خیر
105
6/28
آیا کشاورزان در مسایل کشاورزی از تجربیات یکدیگر استفاده میکنند؟
بلی
282
6/76
خیر
86
4/23
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-14- توزیع فراوانی نمونه بر حسب شاخصهای دانش کشاورزی پایدار
ردیف
گویه ها
درصد
میانگین
انحراف معیار
بی اطلاع هستم
شناخت دارم ولی علاقه ندارم
شناخت دارم
در حال امتحان روش هستم
پذیرفته ام و به آن عمل می کنم
1
بهره گیری از کود سبز
7/49
16
1/23
2/5
7/49
01/2
21/1
2
بهره گیری از کود شیمیایی
9/4
4/11
4/2
9/65
1/11
13/4
30/1
3
بهره گیری از سموم شیمیایی و علف کشها
1/11
8/13
6/14
1/5
1/55
79/3
48/1
4
استفاده بهینه از منابع آب و خاک
24
5/9
3/24
3/18
24
08/3
48/1
5
استفاده از بذرهای اصلاح شده
9/10
8/21
4/38
15
9/13
99/2
16/1
6
بهره گیری از بقایای گیاهی و کودهای حیوانی
8/12
1/16
27
8/21
3/22
24/3
31/1
7
بهره گیری از کشت دوم
2/8
1/23
4/36
1/17
2/15
08/3
15/1
8
بهره گیری از مدیریت تلفیقی آفات52 (IPM)
9/32
8/12
7/21
8/16
8/15
69/2
46/1
9
مبارزه بیولوژیک با آفات
2/13
1/15
9/24
2/16
7/30
36/3
39/1
10
ستانده مطلوب بیشتر با نهاده کمتر
36
4/11
7/23
3/12
6/16
62/2
48/1
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-15- توزیع فراوانی نمونه بر حسب شاخصهای رضایت شغلی
ردیف
گویه ها
درصد
میانگین
انحراف معیار
کاملا مخالفم
مخالفم
تا حدودی
موافقم
کاملا موافقم
1
تامین نیاز با درآمد کشاورزی
3/33
9/33
29
2/2
6/1
04/2
92/0
2
رضایت از فعالیت کشاورزی اعضای جوان خانواده
9/14
4/25
9/35
3/17
5/6
75/2
10/1
3
جایگاه لازم شغل کشاورزی در جامعه
7/29
5/39
6/21
8/6
4/2
12/2
99/0
4
امیدوار بودن به آینده کشاورزی
5/29
3/40
4/21
8/6
2/2
11/2
98/0
5
تامین رفاه کافی برای کشاورز و خانوادهاش
1/24
2/39
3/27
5/6
3
25/2
98/0
6
پرزحمت بودن کشاورزی و به خطر انداختن سلامتی
5/0
9/4
8/30
8/63
57/4
61/0
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-16- توزیع فراوانی نمونه بر حسب شاخصهای خوداتکایی
ردیف
گویه ها
درصد
میانگین
انحراف معیار
همیشه
بیشتر اوقات
گاهی اوقات
به ندرت
هیچ وقت
1
کاشت و آمادهسازی زمین بر اساس تجربه شخصی و دانش کشاورز
6/41
4/45
7/9
2/2
1/1
75/1
79/0
2
کاشت بر اساس تجربه شخصی و دانش کشاورز
1/41
6/44
6/11
4/2
3/0
76/1
77/0
3
برداشت برنج بر اساس تجربه شخصی و دانش کشاورز
1/41
9/44
8/10
3
3/0
76/1
78/0
4
انتخاب سیستم کشت برنج بر اساس تجربه شخصی و دانش کشاورز
4/45
1/41
10
3
5/3
72/1
80/0
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-17- توزیع فراوانی نمونه بر حسب شاخصهای امنیت اجتماعی
ردیف
گویه ها
درصد
میانگین
انحراف معیار
همیشه
بیشتر اوقات
گاهی اوقات
به ندرت
هیچ وقت
1
محصول برنج هرساله بیمه میشود
7/59
2/23
6/8
1/5
2/3
68/1
04/1
2
نیروی کار خانوادگی هرساله بیمه میشود
8/7
7
8/7
9/11
4/65
2/4
29/1
3
مزرعه دارای نیروی کار ثابت میباشد
9/4
4/12
1/21
1/28
5/33
72/3
18/1
4
وجود توانایی پرداخت هزینههای ایجاد شده در مزرعه
4/2
6/8
2/23
6/31
1/34
86/3
05/1
5
وجود توانایی پرداخت قرضها با شالیکاری
8/0
7/9
3/20
9/31
3/37
95/3
01/1
6
امکان مقداری پسانداز نقدی
8/0
1/8
6/14
5/30
9/45
12/4
99/0
7
امکان فروش برنج در موقع معین و با قیمت مناسب
4/1
8/6
3/20
3/30
4/41
03/4
00/1
8
اشتغالزایی شالیکاری در ایام زمستان
4/1
5/6
3/17
1/25
7/49
15/4
01/1
9
شالیکاری میزان درآمدم را بیمه میکند
1/1
10
8/16
9/21
3/50
10/4
07/1
منبع: یافتههای تحقیق
4-6- میانگین شاخصها:
میانگین شاخصهای بدست آمده از متغیرهای پرسشنامه در جداول زیر به تفکیک ابعاد اکولوژیکی، اقتصادی و
اجتماعی آمده است.
جدول 4-18- توزیع فراوانی نمونه بر حسب میانگین شاخصهای ابعاد اکولوژیکی
شاخصهای ابعاد اکولوژیکی
مرکزی
خشکبیجار
سنگر
کوچصفهان
لشت نشا
خمام
مقدار بذر اصلاح شده مصرفی نسبت به هر تن بذر مصرفی
07/0
03/0
06/0
49/0
06/0
43/0
مقدار بذر ضدعفونی شده مصرفی نسبت به هر تن بذر مصرفی
47/0
52/0
18/0
18/0
55/0
89/0
میزان مصرف کود شیمیایی مصرف شده در هر هکتار
15/224
25/178
97/176
85/220
40/285
35/250
میزان مصرف کود بیولوژیک (غیرشیمیایی) در هر هکتار
12/13
04/6
16/5
44/18
24/0
18/24
نسبت زمینهای تسطیح شده به کل اراضی
33/0
24/0
08/0
06/0
06/0
27/4
نسبت اراضی زهکشی شده به کل اراضی
24/0
22/0
07/0
07/0
00/0
64/0
نسبت سطوح زیر کشت دارای آزمون خاک به کل اراضی
16/0
10/0
00/0
02/0
06/0
04/0
نسبت زمینهای دارای کشت دوم زراعی به کل اراضی
12/0
17/0
03/0
05/0
38/0
12/0
نسبت سطح زیر کشت مکانیزه به کل اراضی
19/0
25/0
08/0
05/0
32/0
45/0
میزان اراضی استفاده شده از مبارزه بیولوژیک به کل اراضی
20/0
63/0
16/0
21/0
87/0
20/0
منبع: یافتههای محقق
جدول 4-19- توزیع فراوانی نمونه بر حسب میانگین شاخصهای ابعاد اقتصادی
شاخصهای ابعاد اقتصادی
مرکزی
خشکبیجار
سنگر
کوچصفهان
لشت نشا
خمام
میزان درآمد کشاورزی به ازای هر کارگر
09/295609
71/274481
88/242910
28/150502
12/139046
70/338555
متوسط عملکرد محصول تولیدی به ازای هر کارگر
11/0
09/2
12/0
08/0
11/0
13/0
درصد نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی
93/17
14/11
49/15
38/20
13/14
92/20
درصد اراضی بیمه شده به کل اراضی
23/82
92/89
90/81
32/76
67/118
48/81
میزان وامهای دریافتی به کل اراضی
79/146137
55/336386
91/50632
19/581736
76/678543
43/81821
بهره وری بذر
72/39
19/55
66/25
88/34
86/28
57/30
بهره وری کود
54/46
98/44
29/30
29/42
39/37
02/26
بهره وری سم
43/94
68/108
47/272
94/44
07/34
47/55
بهره وری آب
39/71
07/111
73/49
45/45
75/56
22/110
بهره وری نیروی انسانی
37/6
36/8
65/5
20/4
13/5
36/6
بهره وری ماشین آلات
78/12
95/17
01/10
31/10
33/9
65/11
منبع: یافتههای محقق
جدول 4-20- توزیع فراوانی نمونه بر حسب میانگین شاخصهای ابعاد اجتماعی
شاخصهای ابعاد اجتماعی
مرکزی
خشکبیجار
سنگر
کوچصفهان
لشت نشا
خمام
میزان مشارکت در کلاس آموزشی
72/0
59/0
67/0
63/0
52/0
57/0
شرکت در کار گروهی
69/0
75/0
59/0
64/0
58/0
53/0
مشارکت اجتماعی
81/0
73/0
65/0
87/0
75/0
65/0
دانش کشاورزی پایدار
23/3
02/4
77/2
08/3
87/2
96/2
میزان رضایت شغلی
62/2
65/2
61/2
60/2
71/2
70/2
خود اتکایی
19/4
25/4
40/4
61/4
81/3
41/4
امنیت اجتماعی
36/2
51/2
04/2
87/1
35/2
36/2
منبع: یافتههای محقق
4-3- یافتههای استنباطی
برای رتبهبندی بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روشهای مختلفی وجود دارد که الزاماً جوابهای یکسانی در پی ندارند. یکی از این روشهای رتبهبندی که دارای قدرت بالایی در تفکیک گزینه هاست تکنیک رتبهبندی ترجیحات براساس شباهتشان به راه حل ایده آل53 است که به صورت اختصار با نام تاپسیس شناخته میشود.
اساس تکنیک بر این مفهوم استوار است که گزینه ی انتخابی ، باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت (بهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را با راه حل ایده آل منفی ( بدترین حالت ممکن) داشته باشد.
3) تشکیل ماتریس تصمیم (N) و وزن دهی.
4) بهدست آوردن ماتریس بیمقیاس موزون (V): ماتریس بیمقیاس شده (N) را در ماتریس قطری آنها (Wn×n) ضرب میکنیم، یعنی:
V=N×W n×n
3) تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی : راه حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی ، به صورت زیر تعریف می شوند :
( Vj+) بهترین مقادیر = راه حل ایده آل مثبت
( Vj-) بدترین مقادیر= براه حل ایده آل منفی
بهترین مقادیر برای شاخص های مثبت ، بزرگترین مقادیر و برای شاخص های منفی ، کوچکترین مقادیر است و بدترین برای شاخص های مثبت ، کوچکترین مقادیر و برای شاخص های منفی بزرگترین مقادیر است.
4) به دست آوردن میزان فاصله ی هر گزینه تا ایده آل های مثبت و منفی :
فاصله ی هر گزینه از ایده آل مثبت (dj+) و فاصله ی هر گزینه تا ایده آل منفی (dj-) ، بر اساس فرمول های زیر حساب می شود.
5) تعیین نزدیکی نسبی (CL) یک گزینه به راه حل ایده آل :
جهت سنجش پایداری نظام زراعی شالیکاران ابتدا شاخصهای مورد نظر با دادههای جمعآوری شده از پرسشنامه بدست آمد و در نهایت نتایج رتبهبندی بر اساس تکنیک تاپسیس در جداول زیر آمده است.
جدول (4-21) نشان میدهد که بر اساس شاخصهای اکولوژیکی خمام رتبه اول و سنگر رتبه آخر را دارد.
جدول 4-21- رتبهبندی بخشهای شهرستان رشت براساس تکنیک تاپسیس در شاخصهای اکولوژیکی
رتبه
بخش
فاصله از ایده آل منفی
فاصله از ایده آل مثبت
شاخص اولویت
1
خمام
28/0
18/0
60/0
2
مرکزی
22/0
21/0
50/0
3
خشکبیجار
17/0
21/0
45/0
4
لشت نشا
19/0
24/0
43/0
5
کوچصفهان
05/0
34/0
13/0
6
سنگر
02/0
35/0
06/0
منبع: یافتههای تحقیق
بر اساس جدول (4-22) رتبهی اول در شاخص اقتصادی مربوط به بخش خشکبیجار و رتبهی آخر مربوط به بخش سنگر میشود.
جدول4-22- رتبهبندی بخشهای شهرستان رشت براساس تکنیک تاپسیس در شاخصهای اقتصادی
رتبه
بخش
فاصله از ایده آل منفی
فاصله از ایده آل مثبت
شاخص اولویت
1
خشکبیجار
31/0
04/0
87/0
2
خمام
17/0
25/0
40/0
3
مرکزی
13/0
25/0
35/0
4
کوچصفهان
13/0
29/0
31/0
5
لشت نشا
13/0
29/0
32/0
6
سنگر
04/0
31/0
11/0
منبع: یافتههای تحقیق
بر اساس جدول (4-23) خشکبیجار رتبه اول را در شاخصهای اجتماعی به خود اختصاص داده است و سنگر رتبه آخر را دارد.
جدول 4-23- رتبهبندی بخشهای شهرستان رشت براساس تکنیک تاپسیس در شاخصهای اجتماعی
رتبه
بخش
فاصله از ایده آل منفی
فاصله از ایده آل مثبت
شاخص اولویت
1
خشکبیجار
063/0
00/0
86/0
2
مرکزی
039/0
03/0
55/0
3
خمام
028/0
04/0
37/0
4
لشت