پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بهره بردار، توسعه روستا، استان همدان

نمود که از این طریق علاوه بر کاهش هزینههای تولید، میتوان محصولات کشاورزی ارگانیک و سالمتر نیز تولید کرد و به سلامت جامعه کمک شایانی نمود. کاهش استفاده از کودهای شیمایی و سموم و ترویج کشاورزی ارگانیک و مواد غذایی سالم نیز از نتایج تحقیق کاسم و تاپا (2012)، حاتمی سردشتی و همکاران (1390) میباشد. در راستای کشاورزی پایدار مصرف سموم باید به کمترین مقدار و در نهایت، شالیکاری بدون مصرف سموم صورت گیرد. کشاورزی پایدار از اهدافی است باید هرچه سریعتر به آن دست یافت و با استمرار آن نیاز به مواد شیمیایی گران و مخرب را کمتر کرد و با حفاظت از محیط زیست، موجودات و سلامتی جوامع زیستی از طریق برنامهریزی دقیق، کشاورزی پایدار را حاصل نمود ا نسلهای آینده بتوانند از شرایط مناسب زیستمحیطی برخوردار شوند و از نعمتهای آن بهره جویند. مقدار مصرف کود بیولوژیک در مقابل مصرف کود شیمیایی خیلی کم است باید با توجه به کشاورزی پایدار میزان استفاده از کود بیولوژیک نسبت به کود شیمیایی را افزایش داد و ایروانی و دربان آستانه (1383) در پژوهشی به تاثیر مثبت کود سبز و حیوانی برکشاورزی پایدار رسیده اند.
پیگیری از سوی مسئولین برای تسطیح اراضی کشاورزی لازم میباشد. تسهیلات کم بهره برای بالا بردن میزان متوسط مساحت زهکش شده تاثیر گذار خواهد بود. انجام آزمایش خاک مزرعه به منظور تعیین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و توصیههای کودی مناسب و هچنین استفاده از روشهای بهینه مصرف کود نظیر کاربرد ماشین کودپاش و تغییر الگوهای کوددهی به سوی الگوهایی که مصرف کمتر با کارایی بالاتر به همراه دارند باعث بهبود وضعیت کود شیمیایی و نیز تولید و عملکرد میگردد که حاتمی سردشتی و همکاران (1390) به بررسی انجام آزمایش خاک پرداختند و به این نتیجه رسیدند که آن یکی از مهمترین عامل تعیینکننده شاخص پایداری میباشد.
با بهرهگیری از استعدادهای بالقوه در طی شش تا هفت ماه از سال زراعی که اراضی شالیکاری به صورت بایر و بدون استفاده باقی میماند زراعت کشت دوم میتواند منجر به افزایش تولید، درآمد، اشتغالزایی، تامین نیازهای جامعه و ایجاد پوشش مناسب برای جلوگیری از فرسایش خاک و غیره، زمینهی استقرار توسعه پایدار را فراهم آورد.
استفاده از راهبردهای فنآوری محور ضمن اینکه سطح بهرهبرداریهای مکانیزه منطقه را ارتقاء میدهد، باید مبتنی بر ارائه آموزشهای توجیهی برای بهرهبرداران، بهبود دسترسی به تجهیزات و خدمات مکانیزاسیون و تامین اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز آن باشد.
میزان اراضی استفاده شده از مبارزه بیولوژیک به کل اراضی مقدار کمی است که میتوان با نظارت بر بخشهای خصوصی در امر مبارزه بیولوژیک و آموزش کشاورزان برای نحوهی مبارزه و غیره به اجرای این امرکمک نمود. بسحاق و همکاران (1391) به بررسی عملیات زراعی پایدار محور پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بر پایداری کشاورزی تاثیر گذار میباشند.
5-2-3-2- بحث در شاخصهای اقتصادی
میانگین شاخصهای اقتصادی در این مطالعه مطلوب نبوده و کمتر از حد انتظار میباشد. درآمد از عوامل تاثیرگذار بر پایداری است، درآمد نشان دهنده اقتصادی بودن شغل می باشد و منجر به افزایش انگیزه بهره بردار برای ارائه تولید میگردد. تقدیسی و بسحاق (1391)، بسحاق و همکاران (1391)، مهدوی دامغانی و همکاران (1384) و ایروانی و دربان آستانه (1383)، در تحقیق خودشان این شاخص را بررسی نمودند و به رابطه مثبت درآمد و پایداری تاکید داشتند.
میزان محصول تولیدی در واحد سطح بیشترین اثر مثبت و معنیدار را بر پایداری نظام زراعی دارد که باعث افزایش درآمد و نشان دهنده وضعیت مناسب منابع آبی و خاکی مزرعه است که پتانسیل بالای مزرعه را برای ادامه تولید نیز نشان می دهد، ایروانی و دربان آستانه (1383) و مهدوی دامغانی و همکاران (1384) همچنین به این نتیجه رسیدهاند.
بیمه نمودن محصول باعث کاهش ریسک تولید و کاهش نوسانات درآمدی بهرهبرداران میگردد که حاتمی سردشتی و همکاران (1390) در تحقیقی به این نتیجه رسیدهاند که بیمه از مهمترین عامل تعیین کننده شاخص پایداری است. اعتبارات از دیگر متغیرهای اثرگذار بر پایداری میباشد که بطورمستقیم منجر به کشاورزی پایدار و افزایش میزان تولید می گردد. از آنجاییکه این قبیل خدمات نیازهای مالی بهرهبردار را تا حدودی برطرف میکند، به کشاورزان این امکان را میدهند تا نهادهها و خدمات مورد نیاز خود را با سهولت بیشتری تامین کند. براین اساس مشوقی برای استمرار تولید و پایداری کشت خواهد بود. بنابراین گسترش اعتبارات خاص و توزیع بهینه آن در بین بهره برداران، میتواند سیاست مناسبی در جهت پایداری باشد ایروانی و دربان آستانه (1383)، مهدوی دامغانی و همکاران (1384)و حاتمی سردشتی و همکاران (1390) نیز ارتباط معنیدار و مثبت را در تحقیق خود برای تسهیلات و اعتبارات گزارش دادند.
بهرهوری هریک از عوامل تولید اعم از بذر، کود، سم، آب، نیروی انسانی و ماشینآلات بر کشاورزی پایدار تاثیر گذار است و ایروانی و دربان آستانه (1383) به رابطه مثبت و معنیدار بهرهوری و پایداری کشاورزی رسیدند. از آنجاییکه در محاسبه کلیه شاخصها و متغیرهای بهرهوری، ارزش تولید جزء ثابت محاسبات میباشد که میتوان از طریق کاهش نهاده برای یک مقدار معین نهاده، افزایش بازده برای همان مقدار نهاده داد. تلاش درجهت افزایش بهرهوری تولید از طریق روشهای استاندارد مدیریت است. روشهای جدیدی در فرایندهای بیولوژیکی و زیست محیطی مورد نیاز است تا درآن تولید مواد غذایی با حداقل استفاده از نهادههای غیر قابل تجدید حاصل و کمترین صدمه به محیط زیست و سلامت کشاورزان زده شود که پرتی (2008) نیز به این امر در تحقیق خود تاکید کرده است.
5-2-3-3- بحث در شاخصهای اجتماعی
توجه به برگزاری کلاسهای آموزشی- ترویجی منطبق با سطح سواد کشاورزان از سوی جهاد کشاورزی لازم است. مدیران و مسئولان نسبت به حضور کشاورزان در کلاسهای آموزشی در زمینه کشاورزی پایدار حساستر باشند و علاقه و انگیزهی شرکت در کلاسها را در کشاورزان ایجاد کنند و با توجه به سطح سواد کشاورزان انتقال مفاهیم پایداری به شکلی که از سوی آنها قابل فهم و پذیرش باشد صورت گیرد. دسترسی به آموزش در الویت میباشد گمیرو و همکاران54 (2011)، مهدوی دامغانی و همکاران (1384)، ساردوئی و همکاران (1390) و ایروانی و دربان آستانه (1383) نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند.
در شاخص شرکت در کارهای گروهی و جمعی با توجه به پاسخهای داده شده باید اقدامات لازم برای نمایشگاههای کشاورزی صورت گیرد و مزارعی که از اصول کشاورزی پایدار پیروی میکنند، به عنوان مزرعه نمونه انتخاب و معرفی گردد تا از سوی کشاورزان دیگر بازدید صورت گیرد.
در تحقیق ساردوئی و همکاران (1390)، بسحاق و همکاران (1391)، عمانی و چیذری (1385) و مطیعی لنگرودی و شمسایی (1386) تاکید داشتند که با بالا رفتن مشارکت اجتماعی کشاورزان شاهد رشد کشاورزی پایدار خواهیم بود.
هنگامی بخش کشاورزی در جهت پایداری حرکت خواهد کرد که تکتک کشاورزان روند فعایتهای خویش را در جهت اصول پایداری قرار دهند. در راستای دستیابی به این هدف، میبایست نظامهای ترویجی فعال در بخش کشاورزی با ارائه خدمات آموزشی به ارتقاء دانش کشاورزان در زمینه کشاورزی پایدار مبادرت نمایند.
اجرای مدیریت تلفیقی آفات، اکتفا نکردن به مبارزه های صرفا شیمیایی و غیره میتواند روند کشاورزی پایدار را تسریع نماید. علایی و همکاران (1387) و ساردوئی و همکاران (1390) نیز در تحقیق خودشان به این موضوع تاکید داشتهاند. پوراتشی و همکاران (1389) به شاخص استفاده بهینه از نهادههای تولیدی پرداختند و به ارتباط مثبت آن با پایداری پی بردند.
رضایت شغلی از دیگر متغیرهائی است که تاثیر مثبت بر پایداری از طریق افزایش تولید را دارا میباشد. رضایت ازشغل، نشانگر علاقه در جهت کسب موفقیت می باشد بنابراین افراد دارای رضایت شغلی، سعی در تغییر شغل خود نخواهند کرد و عمل تولید و کشاورزی استمرار پیدا میکند ایروانی و دربان آستانه (1383) نیز به بررسی این شاخص پرداختند و نتیجه مثبت و معنی داری را به دست آورند.
5-3- پیشنهادهای پژوهش حاضر
بدیهی است که برای رسیدن به هدف پایداری راههای متعددی وجود دارد اما دسترسی به پایداری کامل به راحتی امکانپذیر نمیباشد اما این امر سبب نمیشود که از حرکت به سوی پایداری صرفنظر کنیم. کشاورزی که حتی یک قدم در جهت پایداری گام بردارد باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرد. در هر صورت حرکت به سوی پایداری بهتر از عدم آن است. شهرستان رشت برای دستیابی به پایداری باید از راهبردها و راهحلهایی بهره جوید که ماهیت جامع و کلینگری داشته باشد. کشاورزی پایدار در پی تلفیق سیاستها ، برنامهها و راه حلهای طراحی شده به منظور دستیابی به اهداف چندگانه است. نمیتوان تصمیمات کشاورزی پایدار را جدا از هم درنظر گرفت. در کلیه تصمیمات کشاورزی باید ملاحظات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی توام با هم مدنظر قرار گیرد.
اینک، با توجه نتایج به‌دست آمده از تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه می‌گردد:
( مدیریت جامع به منظور برگزاری دورهها وکلاسهای آموزشی در خصوص کشاورزی پایدار
( توجه به کشاورزی پایدار در سیاستهای بخش کشاورزی
(حمایتهای مالی یا سیاستهای تشویقی در جهت کشاورزی پایدار از بهره برداران وکشاورزان
(انتقال یافتههای علمی، فنی و تکنولوژی مناسب برای کشاورزی پایدار به کشاورزان
( یارانه برای نهادههایی از قبیل ماشین آلات، کودهای سبز و بذرهای اصلاح شده و غیره در راستای کشاورزی پایدار.
( تاکید و توجه به کشاورزان برای انجام آزمون خاک
(پیگیریهای لازم برای تجهیز و یکپارچهسازی اراضی شالیکاری
(توصیه میشود برای کارشناسان دستگاههای تصمیمگیر و تصمیمساز در زمینه کشاورزی پایدار، برنامههای آموزشی تهیه، تدوین واجرا شود.
(بایستی با استفاده از ارقام پرمحصول زمینه را برای افزایش عملکرد، افزایش ارزش کل تولید و افزایش درآمد تولیدکنندگان و حذف فعالیتهای غیر اقتصادی و کمبازده فراهم نمود.
(بایستی به منظور حمایت هر چه بیشتر کشاورزان، از سوی دولت تسهیلات حمایتی لازم از قبیل بیمه اعضای خانواده، وام با بهره پایین و بازپرداخت طولانی، اعطا گردد.
5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
ابعاد مختلفی برای پایداری وجود دارد اما در این تحقیق به سه بعد اساسی برای سنجش پایداری مورد بررسی قرار گرفت. به سایر پژوهشگران پیشنهاد میشود:
(پیشنهاد میگردد سنجش پایداری، در سایر ابعاد توسعه پایدار مانند بعد سیاستی و فرهنگی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
( پیشنهاد میگردد تحقیق حاضر با استفاده از سایر تکنیکهای سنجش پایداری، مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج تحقیق حاضر مقایسه گردد.
(پیشنهاد میگردد سنجش پایداری در محصولات کشاورزی استراتژیک استان و درسایرشهرستانهای تابعه استان گیلان مورد مطالعه قرار گیرد.
منابع و ماخذ
1)احدی القناب، م. (1388). ارزیابی شاخصهای توسعه پایدار در روستاهای شهرستان بیله سوار مطالعه موردی:دهستان گوگ تپه. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی واحد رشت.
2)احمدی عطار، پ. (1389). تحلیل شاخصهای توسعه پایدار شهر رشت. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی واحد رشت.
3) احمدینژاد، پ. (1390). درجهبندی کشاورزی پایدار کشت گندم در شرکتهای تعاونی تولید در استان همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم کشاورزی گروه توسعه روستایی.
4) آذر، ع. رجبزاده، ع. (1391). تصمیمگیری کاربردی رویکرد MADM . چاپ پنجم. انتشارات نگاه دانش.
5) آسایش، ح. (1381). کاربرد شاخصها در سنجش توسعه روستایی. ماهنامه جهاد.