پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ارائه خدمات، ابزار پژوهش، منابع قدرت

درصد اراضی بیمه شده به کل اراضی
فاصلهای
میزان وامهای دریافتی به کل اراضی
فاصلهای
بهره وری بذر (ارزش کل تولید نسبت به هزینههای بذر مصرفی)
فاصلهای
بهره وری کود (ارزش کل تولید نسبت به هزینه کود مصرفی)
فاصلهای
بهره وری سم (ارزش کل تولید نسبت به هزینه سم مصرفی)
فاصلهای
ادامه جدول 3-3- : متغیرهای مرتبط با موضوع پژوهش
عوامل
عنوان شاخصها
مقیاس اندازهگیری
اقتصادی
بهره وری آب (ارزش کل تولید نسبت به هزینه آب مصرفی)
ترتیبی
بهره وری نیروی انسانی (ارزش کل تولید نسبت به هزینه کل کارگر)
ترتیبی
بهره وری ماشین آلات (ارزش کل تولید به ازای هزینه ماشین آلات
ترتیبی
اجتماعی
مشارکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی کشاورزی پایدار
ترتیبی
شرکت در کارهای گروهی و جمعی
ترتیبی
مشارکت اجتماعی
ترتیبی
دانش کشاورزی پایدار
ترتیبی
میزان رضایت شغلی
ترتیبی
خوداتکایی
ترتیبی
امنیت اجتماعی
ترتیبی
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 3-4- متغیرهای مربوط به ویژگیهای فردی و ویژگی نظام زراعی
متغیر
مقیاس
سن
نسبی (فاصلهای)
جنسیت
اسمی
میزان تحصیلات
ترتیبی
تعداد اعضای خانواده
فاصلهای
سابقه فعالیت در کار کشاورزی
فاصلهای
شغل اصلی
اسمی
شغل فرعی
اسمی
مقدار مساحت اراضی کشاورزی
نسبی (فاصلهای)
نوع مالکیت
اسمی
میزان سطح زیر کشت برنج
نسبی (فاصلهای)
منبع: یافتههای تحقیق
3-6- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
3-6-1- ویژگیهای فردی
شامل سن، جنس، میزان تحصیلات، تعداد اعضاء خانواده، سابقه فعالیت در کار کشاورزی و شغل اصلی و شغل فرعی میباشد.این عوامل در پرسشنامه شامل سوالات 1 تا 7 میباشد.
3-6-2- ویژگیهای نظام زراعی
نظام زراعی یکی از ارکان مهم هر ساختار زراعی محسوب میشود که در چهره و چشمانداز نواحی روستایی نمایان است. نظام زراعی از اجتماع و اشتراک کشتهای مختلف در یک بهرهبرداری شکل میگیرد (آمار و رضایی، 1385). نظامهای زراعی بر مبنای خصوصیات جغرافیایی، و مقتضیات زمان دچار تغییر و تحول میشوند. الزامات این دگرگونیها از زوایای گوناگون توسط اندیشمندان و صاحبنظران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است (آمار و رضایی، 1385).
گویههای مربوط به ویژگیهای نظام زراعی در پرسشنامه شامل 3 گویه میباشد.
3-6-3- ابعاد اکولوژیکی
بعد اکولوژیکی مبتنی بر حفظ منابع طبیعی و تاکید کمتر بر نهادههای خطرناک و مواد شیمیایی آلود کننده محیط زیست میباشد. استفاده بهینه از منابع آب ، حداقل خاکورزی ، چندکشتی، استفاده بهینه از کودها و سموم شیمیایی و غیره متغیرهایی هستند که در بعد اکولوژیکی مد نظر قرار میگیرند (احمدینژاد، 1390)
ابعاد اکولوژیکی در این تحقیق با مقدار بذر ضدعفونی شده مصرفی، مقدار کود شیمیایی و غیر شیمیایی، مقدار سموم مصرفی، مساحت اراضی تسطیح شده، زهکشی شده، مساحت اراضی دارای آزمون خاک، مساحت اراضی دارای کشت دوم، کشت مکانیزه و مساحت اراضی استفاده شده از مبارزه بیولوژیک در یک سال زراعی مورد بررسی قرار گرفته است. این بخش از پرسشنامه شامل12 پرسش میباشد.
3-6-4- ابعاد اقتصادی
ابعاد اقتصادی در این تحقیق با میزان درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی، ارزش کل تولیدبرنج، تعداد کل کارگر استفاده شده از مرحله کاشت تا برداشت، میزان متوسط عملکرد محصول در هر هکتار، تعداد نیروی شاغل خانوار در بخش کشاورزی، مساحت اراضی بیمه شده ، میزان وامهای دریافتی، هزینه کل بذر مصرف شده، هزینه کود مصرفی، هزینه سموم مصرفی، هزینه آب زراعی مصرف شده، هزینه کل کارگر، میزان هزینه ماشین آلات زراعی در یک سال زراعی مورد بررسی قرار گرفته است. این بخش از پرسشنامه شامل 14 پرسش میباشد.
3-6-5- ابعاد اجتماعی
ابعاد اجتماعی در این تحقیق با شاخصهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت.
3-6-5-1- میزان مشارکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی کشاورزی پایدار
آموزش یک سرمایهگذاری پربازده در فرآیند توسعه، بهویژه توسعه انسانی در بخش کشاورزی و روستایی میباشد، ولی این امر زمانی تحقق مییابد که آموزش متناسب با نیازهای واقعی کشاورزان و منطبق با شرایط خاص، همراه با باردهی و کارایی معقول باشد. برای طراحی یک برنامهریزی آموزشی اثربخش و کارآمد اعتقاد بر این است که این آموزش باید از جنبههای گوناگون پاسخگوی نیازهای فرآگیران باشد تا آنها انگیزه لازم برای شرکت فعال در آموزش را داشته باشند (عمانی و چیذری، 1385 به نقل از صبوری و عمانی، 1388). نیاز و توجه به آموزش بهعنوان یکی از اصول اساسی در کلیه نظامهای آموزشی، بهویژه ترویج و آموزش کشاورزی که شالوده اساسی آن مبتنی بر تغییرات برنامهریزی شده برای تغییر رفتار مطلوب فرآگیران از طریق برنامههای آموزشی است، میباشد (صبوری و عمانی، 1388).
این بخش از پرسشنامه شامل5 گویه، میباشد.
3-6-5-2- شرکت در کارهای گروهی و جمعی
امروزه واژه مشارکت در تمامی متون توسعه دیده می شود. در واقع مشارکت مردمی وجه اساسی و در عین حال گم شده توسعه پایدار در روستاها به طور اعم، و در بخش کشاورزی به طور اخص است. فرایند مشارکت می بایست به گونه ای خودجوش و دوسویه، جنبه عملی به خود گیرد، در غیر این صورت توان عظیم مردمی در جهت توسعه و شیوه مصرف، نگهداری از تأسیسات و حفاظت سرمایههای ایجاد شده بلااستفاده خواهد ماند (گل شیری اصفهانی و همکاران، 1388).
در پرسشنامه 5 گویه برای تعیین میزان شرکت در کارهای گروهی و جمعی مرتبط با فعالیتهای کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.
3-6-5-3- مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی را می توان فرایند سازمان یافتهای دانست که از سوی افراد جامعه به صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعی با در نظر داشتن هدفهای معین و مشخص به منظور سهیم شدن در منابع قدرت انجام میگیرد (گل شیری اصفهانی و همکاران، 1388).
در پرسشنامه 5 گویه برای تعیین میزان مشارکت اجتماعی شالیکاران در نظر گرفته شده است.
3-6-5-4- دانش کشاورزی پایدار
به طور منطقی، هنگامی بخش کشاورزی در جهت پایداری حرکت خواهد کرد که تک نک کشاورزان و واحدهای تولیدی این بخش، روند فعالیتهای خویش را در جهت اصول پایداری قرار دهند. در راستای دستیابی به این هدف، میبایست نظامهای ترویجی فعال در بخش کشاورزی با ارائه خدمات آموزشی به ارتقاء دانش کشاورزی پایدار در بین تولیدکنندگان بخش کشاورزی، ایشان را قادر میکند که فعالیتهای خویش را با مفاهیم و اصول پایداری مورد مقایسه قرار داده و آن دسته از رفتارهای تولیدی خود را که در خلاف جهت پایداری است، اصلاح نمایند (حیاتی و کرمی، 1378).
در پرسشنامه 10گویه برای سنجش دانش کشاورزی پایدار در نظر گرفت.
3-6-5-5- میزان رضایت شغلی
رضایت شغلی، به نگرش کلی فرد دربارهی شغلش گفته میشود. کسی که رضایت شغلیاش در سطح بالایی باشد، به کارش نگرش مثبتی دارد، اما کسی که از کارش ناخشنود است، نگرش وی به کارش منفی است (کوزهچیان و همکاران، 1382).
میزان رضایت شغلی را با 6 گویه در پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است.
3-6-5-6- خوداتکایی
خوداتکایی یعنی استفاده از امکانات و توانمندی لازم برای برطرف کردن نیاز داخلی کشور به هر قیمتی است. مفهوم جدید خوداتکایی به معنی حداقل وابستگی خالص فرایند تولید و تجارت به خارج از کشور است (محمدیپور و آل عمران، 1388).
خود اتکایی در پرسشنامه با 4 گویه که 3 گویهی آن مربوط به دانش در زمینهی برنج و 1گویه در ارتباط با انتخاب نظام کشت میباشد.
3-6-5-7- امنیت اجتماعی
ویور امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای حفظ ویژگیهای اساسیاش تحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و محتمل تعریف می کند. ویور بر ارتباط نزدیک میان هویت ، جامعه و امنیت تاکید دارد و خاطر نشان می کند که جامعه امنیت هویتش را جستجو می کند. بطوری که باید قادر به حل اختلالات هویتی باشد و اعضای آن نمی توانند نسبت به چیزهایی که هویتشان را تهدید می کند احساس مسئولیت نداشته وآنها را تنها به دولت واگذار نمایند ویور هویت را به عنوان مفهوم صریح امنیت اجتماعی قلمداد نموده و معتقد است زمانی امنیت اجتماعی مطرح می شود که جامعه تهدیداتی نسبت به هویتش احساس کند ( نویدنیا، 1382). شاخص امنیت اجتماعی شامل 9 گویه در پرسشنامه میباشد.
3-7- روش گردآوری دادهها
در این تحقیق از سه روش ذیل برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است.
3-7-1- مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای
در این راستا، ابتدا بررسی جامعی در اسناد و منابع کتابخانه‌ای نظیر کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، گزارش طرح‌ها و پروژه‌ها، ژورنال‌ها و مجلات علمی و پژوهشی صورت گرفت و اطلاعات نسبتاً جامع و کاملی نسبت به موضوع مورد بررسی به‌دست آمد. از طریق این نوع مطالعه دادههای ثانوی به دست میآیند. برای جمعآوری دادههای مربوط به ادبیات این تحقیق و مباحث نظری مرتبط با موضوع از روش مطالعات کتابخانهای استفاده شده است.
3-7-2- جستجو از طریق منابع الکترونیکی
برای کسب اطلاعات جدید و گسترده، یافته‌های پژوهشی، مقالات علمی در این زمینه و همچنین ارتباطات با محققین مربوطه از منابع الکترونیکی (اینترنت) استفاده گردید.
3-7-3- مطالعه میدانی
در این بخش نیز برای کسب اطلاعات مورد نیاز در رابطه با موضوع، با اساتید و افراد متخصص و صاحب‌نظر در این زمینه مشورت گردید و از نقطه‌نظرات آن‌ها در مراحل مختلف به‌خصوص طراحی، سنجش روایی‌ و تعدیل پرسشنامهها استفاده گردید. بدینترتیب براساس اهداف و سوالات تحقیق، ابزار جمعآوری تحقیق یعنی پرسشنامه توسط محقق طراحی گردید.
3-8- ابزار پژوهش
ابزار اندازه‌گیری وسیله‌ای برای دریافت اطلاعات و داده‌ها از جامعه مورد مطالعه است. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق می‌باشد و روشی مستقیم برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق به‌شمار می‌رود. ابزار این تحقیق پرسشنامهای است که توسط پژوهشگر و با همکاری و مشاورت اساتید و کارشناسان و متخصصان مربوطه تهیه شده است و در تدوین پرسشنامههای مزبور تا حد مطلوبی از مطالعات و تجارب پژوهشهای مربوطه استفاده شده است. پرسشنامه مذکور شامل دو بخش عمده میباشد:
1- نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری دادهها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه پاسخهای صحیح و از روی حوصله، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن دادههای حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سؤالها را عرضه کند.
2- سؤالهای (گویههای) پرسشنامه: پرسشنامه از 5 بخش تشکیل شده است. بخش اول مربوط به “مشخصات فردی پاسخگویان” است که شامل سن، جنس، میزان تحصیلات، تعداد اعضاء خانواده، سابقه فعالیت در کار کشاورزی و شغل اصلی و شغل فرعی است.
در بخش دوم “ویژگیهای نظام زراعی” است که شامل، مقدار مساحت اراضی کشاورزی، نوع مالکیت، میزان سطح زیرکشت برنج که فرد پاسخگو است.
بخش سوم مربوط به “ابعاد اکولوژیکی” است که شامل، مقدارکل بذر مصرف شده در یک سال زراعی، مقدار بذر اصلاح شده مصرفی در یک سال زراعی، مقدار بذر ضدعفونی شده مصرفی در یک سال زراعی، مقدار کودشیمیایی مصرفی در یک سال زراعی ، مقدار کود بیولوژیک (غیرشیمیایی) مصرفی در یک سال زراعی، مساحت اراضی تسطیح شده، مساحت اراضی زهکشی شده، مساحت اراضی دارای آزمون خاک، مقدار سموم مصرفی در یک سال زراعی، مساحت اراضی دارای کشت دوم، مساحت اراضی دارای کشت مکانیزه در یک سال زراعی و مساحت اراضی استفاده شده از مبارزه بیولوژیک در یک سال زراعی است.
بخش چهارم مربوط به “ابعاد اقتصادی” است که شامل، میزان درآمد حاصل از