ویژگی های فردی

نقض قوانین و مقررات اداری و سرپیچی از دستورات سرپرست.
نمونه ای از تخلفاتی که ارتکاب آن در مرتبه اول، تذکر شفاهی، در مرتبه دوم، اخطار کتبی و در مرتبه سوم اخراج فرد را در پی دارد.
رفتار دور از نزاکت و ادب
تاخیر در ورود به محل خدمت.
غیبت غیرمجاز.
برخورد بد با مراجعان.
ناتوانی در ایجاد روابط اداری مناسب با همکاران.
استعمال دخانیات در اماکن ممنوع شده.
به کار بردن کلمات رکیک .
(سعادت،1390،ص326)
2-2-5-3 در اعمال اقدام انضباطی باید از قانون تنور داغ استفاده جست.اقدام انضباطی را می توان از جهت مفهوم نظری با ضرب المثل «تا تنور داغ است، خمیر را به بدنه تنور بچسبان» مقایسه نمود.(سیدجوادین،1387،ص 383)
اجرای انضباط اداری را می توان به لمس کردن آهن گداخته تشبیه کرد. هر دو آنها برای فرد دردناک است، اما مفهوم این تشبیه بیش از اینهاست. وقتی کسی آهن گداخته را لمس می کند واکنش فوری از خود نشان می دهد. سوختگی بی درنگ ایجاد می شود و تردیدی در رابطه علت و معلولی برایش وجود ندارد، هشدار کاملاً کافی است. اکنون او میداند اگر آهن گداخته را لمس
فصل دوم : ادبیات پژوهش
کند چه رخ می دهد. افزون بر این، نتیجه پایدار خواهد بود، زیرا هربار که او آهن گداخته را لمس کند همان واکنش رخ می دهد، یعنی دستش می سوزد. نتیجه این اقدام غیرشخصی است، یعنی هرکس چنین کند دستش خواهد سوخت(دولان و شولر ،1381،ص 534)
به عبارت دیگر زمان بین وقوع خطا و اعمال اقدام انضباطی باید بسیار کم باشد، هرچه بین اعمال اقدام انضباطی و وقوع تخلف فاصاه بیشتر باشد، اثر آن کم تر خواهد بود.البته شتاب بی مورد نیز توصیه نمی شود. ضمن آنکه نقش آگاهی بخشی و پیشرفت اقدام انضباطی نیز بر اساس قوانین و دویه های سازمان، باید برای مستخدم مشخص باشد. رعایت انصاف و سازگاری اقدام انضباطی با نوع تخلف، تأثیر اخلاقی مناسبی را هم در رابطه با کارمند و هم در رابطه با فضای سازمان پدیدار خواهد ساخت و موجب بهره وری در سازمان خواهد شد.خلاصه اینکه به کارگیری قانون «تنور داغ» باید به گونه ای اعمال شود که:
الف) انضباط عمومی سازمان را تقویت نماید، نه اینکه مختل کند.
ب) اقدام انضباطی به تخلف مشخصی مربوط باشد.
ج) اقدام انضباطی در رابطه با عمل خلاف فرد به عمل آید نه اینکه شخصیت فرد را تخریب کند.
د) اقدام انضباطی مبتنی بر رویه ها و قوانین بوده و از قضاوت های شخصی وسلیقه ای پرهیز گردد.
هـ) نسبت به عمل خلاف، اقدام انضباطی به عمل آید و ویژگی های فردی را بهانه اعمال اقدام انضباطی قرار ندهیم.(سیدجوادین،1387،ص384)
یک دقیقه مجازات زمانی موثر خواهد بود که:
1-افراد از قبل در جریان آنچه که باید انجام گیرد، باشند، نه اینکه در شرایط عدم اطلاع قرار گیرند.
الف) نیمه نخست توبیخ
2-مجازات باید بلافاصله پس از خطا اعمال گردد.
3-اشتباه افراد را به آنها به طور ویژه گوشزد نمایید.
4-به افراد احساس خود را در مورد اقدام اشتباه آن ها بازگو کنید و آن ها را در عدم اطلاع قرار ندهید.
5-با چند ثانیه سکوت ناخوشایند، احساس خود را به آن ها انتقال دهید.