ویژگی های جمعیت شناختی

رمضانی نژاد،رحیم(1389)مقایسه کیفیت زندگی افرادشرکت کننده وغیرشرکت کننده درورزش همگانی. “تربیت بدنی و مدیریت ورزشی ” زمستان 1389 – شماره 7 (علمی-پژوهشی). (18 صفحه – از 93 تا 110)
س . رابرتس ،گلین و س .اسپسنک ،کوئن و ل . پمبرتن،سینتال-روانشناسی ورزشی ، چاپ اول- مترجمین: محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجایی(۱۳۸۲) –انتشارات رشد
سلطانی شال رضا، آقا محمدیان شعرباف حمید رضا، غنایی چمن آباد علی. اثربخشی ورزش بر سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 1392; 17 (4) :39-46.
شاملو،سعید،(1372).بهداشت روان،ویرایش دوم،تهران،انتشارات رشد.
شکوهی مقدم سولماز ، زیوری رحمان محمود ، لسانی مهدی ، بررسی نقش ورزش در سلامت روان و شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرمان. فصلنامه سلامت و روان شناسی ، شماره 3، پاییز 1390.
شمس، ثریا. (1383)بررسی اثربخشی روش های القای خلق شامل تصویرسازی مثبت، خواندن جملات مثبت و ایجاد حالت خندان در افزایش میزان شادمانی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان. گزارش تحقیق. اصفهان: وزارت آموزش و پرورش.
شیرسوار محمدحسن، امیرتاش علی محمد، جلالی شهین، کوشان محسن، کیوانلو فهیمه، سیداحمدی محمد. مقایسه اثربخشی دو روش بازتوانی همراه با ورزش و بدون ورزش بر کیفیت زندگی و عزت نفس افراد معتاد. 1. 1392; 20 (3) :292-301
صدیق،سلمان(1385). “بررسی سبک زندگی دانش آموزان ورزشکارو غیرورزشکار شهررشت”. پایان نامهکارشناسی ارشد،دانشگاه گیلان
عابدی ، محمد رضا .( 1383) ، شادی در خانواده ، تهران ، انتشارات مطالعه خانواده ، چاپ اول.
عبدالهی،ف.محمدپور،ع.(1385).بررسی کیفیت زندگی سالمندان مقیم درمنزل وسرای سالمندان در شهرستان ساری درسال1384.دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده درایران دانشکده شهید بهشتی،پژوهشکده خانواده.
عبدلی ، بهروز ( ۱۳۸۶ ) –مبانی روانی واجتماعی تربیت بدنی وورزش،چاپ دوم–انتشارات بامدادکتاب
عزیز آبادی فراهانی ، ابوالفضل ( ۱۳۷۳ ) –تربیت بدنی عمومی(۲) ،چاپ هشتم–تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور
علی پور، احمد؛ نوربالا ، علی. (1378) ، بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه تهران، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال پنجم ، شماره 1و2.
فروم، اریک. (1375). هنر عشق ورزیدن. ترجمه عزت الله فولادوند. انتشارات مروارید، چاپ پنجم. تهران.
قاسم پور عبدالله، جودت حیدر، سلیمانی معصومه، ژاله شعبانلو کیومرث. شادکامی به عنوان پیشگوی بهزیستی روانشناختی دانش‌آموزان پسر ورزشکار. تازه‌های علوم کاربردی ورزش. 1392; 1 (2) :25-32.
کار، آ. (1385). روان شناسی مثبت. ترجمه پاشاشریفی، تجفی زند، چاپ اول، تهران:انتشارات سخن.
کوشافر ، علی اصغر (۱۳۸۱) –اصول ومبانی تربیت بدنی،چاپ اول–انتشارات دانشگاه آزاداسلامی تبریز
کوئن،بروس – درآمدی برجامعه شناسی،چاپ سیزدهم مترجم: محسن ثلاثی(۱۳۸۶) –انتشارات توتیا
کارلسون، نیل آر.روان‌شناسی فیزیولوژیک.ترجمهیدکترمهردادپژهان. ارکان دانش. تهران.1380
کشاورز،امیر.بررسی رابطه بین شادکامی، جزمیت-انعطاف پذیری و ویژگی های جمعیت شناختی در مردم شهر اصفهان،(1384) ،پایان نامه کارشناسی ارشد.
کوزه چیان هاشم، نوروزی رسول، سیدحسینی مرادی، حدیث. مقایسۀ عزت نفس و رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تربیت مدرس مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهشکده تربیت بدنی) تابستان 1391 شماره 14
گائینی ، عباس و رجبی حمید (۱۳۸۶) –آمادگی جسمانی،چاپ چهارم–انتشارات سمت
گودرزی،محمود؛ حمایت طلب،رسول. مقایسه عوامل مربوط به شادکامی بین ورزشکاران رشته های انفرادی و تیمی دانشگاه تهران .پژوهش در علوم ورزشی. پژوهش در علوم ورزشی » تابستان 1386 – شماره 15 (علمی-پژوهشی). (10 صفحه – از 57 تا 66)
مکی ماتیو، مترجم: مهرناز شهر آرای، رشد و افزایش عزت نفس، تهران، نشر آسیم،چاپ اول،1387، تهران.
ملکی،ب؛محمد زاده،ح؛سید عامری،م؛زمانی ثانی،ج.(1390).بررسی رابطه عزت نفس و انگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربایجان غربی.پژوهش در علوم توانبخشی،سال هفتم،شماره1
منشئی،غلامرضا(۱۳۷۶)- روانشناسی تندرستی، چاپ اول- انتشارات غزل