نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از جلسه اول رسیدگی تا پایان دادرسی و صدور رأی

وظایف مأمورین ابلاغ
گفتار اول: ابلاغ قرار تأمین خواسته
قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. خوانده ظرف ده روز حق اعتراض به آن را دارد اما در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد یا تأخیر در اجرای تشریفات ابلاغ باعث تضییع یا تفریط خواسته دعوا شود دادگاه ابتدا قرار تأمین را اجرا می­کند و سپس توسط مأمورین ابلاغ آن را ابلاغ می­نماید. (مواد 116 و 117 آ. د. م.).
گفتار دوم: ابلاغ دادخواست ورود شخص ثالث
اگر شخص ثالثی در دادرسی برای خود حقی قایل باشد یا خود را در محق شدن و پیروزی یکی از اصحاب دعوا ذینفع بداند می­تواند دادخواستی با عنوان ورود شخص ثالث تقدیم دادگاه نموده و بدین گونه وارد دادرسی شود. دادگاه پس از وصول این دادخواست وقت رسیدگی به دعوای اصلی را به وی نیز اطلاع می­دهد و یک نسخه از دادخواست و پیوست­های آن را برای هر یک از طرفین دعوای اصلی ابلاغ  می­کند. اگر دادگاه وقت کافی نداشته باشد جلسه دادرسی را تغییر می­دهد و توسط مأمورین ابلاغ آن را به اصحاب دعوا ابلاغ می­دارد. (مواد 130 و 132 آ. د. م.)
گفتار سوم: ابلاغ تغییر وقت جلسه دادرسی به طرفین در امر جلب شخص ثالث
هرگاه مدت تعیین شده از تقدیم دادخواست جلب ثالث تا جلسه رسیدگی برای فرستادن دادخواست و پیوست­های آن برای طرفین دعوا کافی نباشد، دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تغییر می­دهد و به وسیله ابلاغ طرفین را از آن مطلع می­کند. (ماده 138 آ. د. م.)
گفتار چهارم: ابلاغ اظهار نامه
هرکسی می­تواند برای مطالبه­ی حق خود قبل از تقدیم دادخواست، در صورتی که موعد مطالبه­ی حقش رسیده باشد حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری بخواهد در کل اظهارات راجع به معاملات و تعهدات می­توانند در ضمن اظهارنامه از طرف مقابل خواسته شوند اظهارنامه یک سند رسمی است که هم توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور و هم توسط دفاتر دادگاه­ها قابل ابلاغ می­باشد. (ماده 156 آ. د. م.)
گفتار پنجم: ابلاغ دعوت­نامه سازش
هرگاه فردی در مورد ادعایش خواهان امر دادرسی و جریان تشریفات و قوانین آن نباشد می­تواند از دادگاه نخستین کتباً درخواست کند که طرف مقابل او را برای امر سازش دعوت نماید این دعوت­نامه توسط دفتر دادگاه و از طریق مأمورین ابلاغ به طرف ابلاغ می­شود. (مواد 186 و 190 آ. د. م.)
گفتار ششم: ابلاغ ادعای جعلیت سند
براساس ماده 220 قانون آ. د. م. ادعای جعلیت اسناد و مدارک ارائه شده و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ شود تا امر ترافع در دادرسی به عنوان یک امر بدیهی و بنیادین ممکن شود.
گفتار هفتم: ابلاغ احضاریه به گواه یا گواهان
هرگاه یکی از اصحاب دعوا گواهی گواه یا گواهان را به عنوان دلیل خود معرفی نماید می­تواند از دادگاه درخواست احضار آن را نماید و نیز دادگاه در موردی که خود نیز مقتضی بداند می­تواند گواهان را احضار کند و بر طبق ماده 242 آ. د. م. در ابلاغ احضاریه باید مقررات ابلاغ اوراق قضایی رعایت شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
گفتار هشتم: ابلاغ موضوع و وقت قرار معاینه محل
هرگاه یکی از طرفین دعوا از دادگاه معاینه محل را بخواهد یا به آن استناد کند دادگاه می­تواند قرار معاینه محل را صادر کند. دادگاه حتی راساً و بدون درخواست طرفین نیز می­تواند قرار معاینه محل را صادر نماید موضوع قرار و وقت اجرای آن باید از طریق ابلاغ به طرفین اعلام شود. (ماده 248 آ. د. م.)
گفتار نهم: ابلاغ نظر کارشناس
پس از صدور قرار کارشناسی توسط دادگاه، دادگاه به انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد وی می­پردازد و پس از آن به کارشناس اخطار می­دهد که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم دادگاه نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد. (ماده 260 آ. د. م.).
مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه
گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه
براین اساس اهم وظایفی که منشی دادگاه به عهده دارد عبارتند از:
1- تحریر تقریرات قاضی{رئیس یا دادرس علی البدل}دادگاه،اظهارات طرفین پرونده در صورت جلسه دادگاه و اخذ امضا یا اثر انگشت از حاضرین در جلسه دادرسی و نیز تحریر اظهارات شهود و مطلعین حاضر در جلسه
2- ثبت اوقات تعیین شده در دفتر تعیین اوقات و انعکاس نتیجه رسیدگی دادگاه درآن،حسب دستور مافوق
3- تهیه مقدمات صورت جلسات دادنامه ها و قرارها
4-تنظیم پرسش نامه های مربوط به محکومیتها 

کامنت‌ها بسته شده‌اند.