وزارت جهاد کشاورزی

صدر، سید محمد باقر، اقتصادنا، ترجمه ع. اسپهبدی، تهران، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1364.
ــــــــــــــــــــ ، الاسس العامه للبنک فی المجتمع الاسلامی، الاسلام یقود الحیاه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ دوم، 1399هـ.ق.
ــــــــــــــــــــ ، البنک اللاربوی، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ هشتم، 1403هـ.ق.
ــــــــــــــــــــ ، بانک بدون ربا در اسلام، ترجمه سید یحیی علوی، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، زمستان 1388.
صدوق، محمد ابن علی ابن بابویه، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، قم، دار الشریف الرضی للنشر، چاپ دوم، 1406هـ.ق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، علل الشرایع، قم، کتابفروشی داوری، بی تا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، من لایحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1413هـ.ق.
طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، 1409هـ.ق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ، تکمله العروه الوثقی، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، بی تا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ، سؤال و جواب، تهران، نشر علوم انسانی، چاپ اول، 1376.
طباطبایی، بهروز، «اعطای وام به روستاییان فقیر، کمک به کشاورزان فقیر در آسیا برای کسب اعتبار بدون وثیقه»، دو ماهنامه جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی)، شماره 230 و 231، تهران، وزارت جهاد کشاورزی، تیر و مرداد 1379.
طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسه آل البیت، 1404هـ.ق.
طبرسی، فضل ابن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، 1372.
طبیبیان (گرد آورنده)، سید محمد، تجربه دو دهه بانکداری اسلامی و چالشهای پیش رو: ابعاد نظری، ساختاری و اجرایی (مجموعه مقالات)، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، چاپ اول، 1383.
طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، 1416هـ.ق.
طوسی، ابو جعفر محمد ابن حسن، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، 1390هـ.ق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ، تهذیب الاحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407هـ.ق.
طوسی، محمد ابن علی ابن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1408هـ.ق.
عاملی (شهید ثانی)، زین الدین ابن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، سید محمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، 1410هـ.ق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1413هـ.ق.
عبداللهی، محمود، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، بی.جا، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1375.
علوی گرگانی، سید محمد علی، «قلمرو نقش زمان و مکان در احکام»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی.
علیان نژادی، ابوالقاسم، «مسئله شبیه سازی و راه‌های فرار از ربا»، مجله پژوهش حوزه، سال دوم، شماره6، تابستان 1380.
عمید، حسن، فرهنگ عمید (دو جلدی)، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و هفتم، 1384.